Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Justitie aan Tweede Kamer over onderzoek post-Fort

Datum nieuwsfeit: 31-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

31.08.99

persbericht
Aan: De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum: 31 augustus 1999

Tijdens het debat over hoofdstuk 5 (de bijzondere bevindingen) van het rapport van de commissie-Kalsbeek zegde ik u toe voor het einde van het zomerreces een brief te doen toekomen over de wijze van aanpak van het in aanbeveling 65 genoemde integrale onderzoek. De voorliggende brief strekt ertoe aan die toezegging te voldoen. In het onderstaande zal ik ingaan op de voorgenomen opzet van het integraal onderzoek, en de wijze waarop ik voornemens ben een goed zicht te houden op de voortgang van het onderzoek. Aan het slot van deze brief kom ik kort terug op de problematiek van de kennisgevingen van niet verdere vervolging. Tijdens het met uw Kamer in juni gehouden plenaire debat heb ik u toegezegd daar nadere informatie over te zullen verschaffen.

De opzet van het integraal onderzoek
In het debat van juni en in mijn brief van 17 juni ben ik reeds ingegaan op de door het College van procureurs-generaal voorgestelde wijzigingen in de aanpak van het lopende strafrechtelijke onderzoek. Ik volsta hier dan ook met de vermelding dat het College van procureurs-generaal een nieuwe coördinerend officier van Justitie (mr. Haverkate) heeft aangewezen om leiding te geven aan het onderzoek. De heer Haverkate verricht zijn werkzaamheden rechtstreeks onder het gezag van het College en is derhalve alleen verantwoording aan het College (en niet aan een hoofdofficier) verschuldigd. Aan de heer Haverkate is een coördinerend CID-officier -in de persoon van mevrouw mr. Don- toegevoegd die eveneens rechtstreeks onder het gezag van het College verricht. Beiden verrichten hun werkzaamheden op het parket-generaal.

Beoogd wordt op deze wijze het lopende strafrechtelijke onderzoek een extra impuls te geven. Omwille van de duidelijkheid wil ik benadrukken dat het College mij expliciet heeft laten weten dat het strafrechtelijk onderzoek -naast de reeds bekende hoofddoelen- mede omvat een diepgaand onderzoek naar:

* De mogelijkheid dat parallelimporten, dan wel daar op gelijkende of geïnspireerde constructies ook hebben plaatsgehad in de periode na 1994;

* De mogelijkheid van met een en ander samenhangende corruptie;
* Het XTC-traject;

* De moord op van der Heijden.

Ten behoeve van het onderzoek zal al het CID-materiaal (inclusief de bronnen) dat in verband met het post-Fort onderzoek reeds beschikbaar was, of later ter beschikking is gekomen, aan de coördinerend officier, respectievelijk de coördinerend CID-officier worden overgedragen.
Het "oude" IRT-materiaal zal daaraan in zijn geheel worden toegevoegd.

Het College heeft overwogen dat het rechtstreeks ter beschikking stellen van het IRT-materiaal aan beide genoemde officieren mogelijk juridische risico's met zich brengt (het materiaal kan bijvoorbeeld door een ongeoorloofde opsporingsmethode later als onrechtmatig verkregen worden bestempeld; het materiaal kan ook onbetrouwbaar zijn). Het College meent dat deze juridische risico's niet (meer) opwegen tegen de misverstanden en fricties die aan een restrictievere aanpak inherent zijn. Ik deel deze opvatting.
Beide officieren zullen het gehele dossier moeten kunnen overzien en zullen beoordelen of onderdelen van het materiaal al dan niet aan het bewijs kunnen bijdragen dan wel ten grondslag kunnen worden gelegd aan verder onderzoek. Ik ben het hier mee eens.

Naar verwachting zullen beide officieren in september aan het College de eerste voorstellen kunnen doen welke onderzoeken op grond van welk plan van aanpak moeten worden voortgezet, uitgebreid of aangevangen, dan wel gestaakt. Duidelijk is dat zij zich uitvoerig zullen verstaan met officieren die thans werkzaamheden in het post-Fort traject verrichten. De heer Haverkate en mevrouw Don kunnen -met toestemming van het College- besluiten delen van het lopend onderzoek door een of meer van de huidige zaaksofficieren te laten voortzetten. Het College zal mij uiterlijk begin oktober uitgebreid over de bevindingen van de beide officieren en over de gevolgen daarvan voor het onderzoek informeren. Dit betekent, dat ik mij ten doel stel uw Kamer uiterlijk in november een eerste voortgangsrapportage te sturen.

Het is uitdrukkelijk mijn wens (en die van het College) dat de beide officieren aan de hand van een controleerbare analyse zichtbaar maken welke sporen en/of geruchten zich lenen voor verder strafrechtelijk onderzoek en voor welke dat niet geldt omdat de beschikbare informatie te summier of te onbetrouwbaar is, of onrechtmatig verkregen. Ook kan het zo zijn dat informatie onvoldoende grond oplevert voor het toepassen van opsporingsmethoden.
Ik realiseer mij dat het definitief ontzenuwen van geruchten in absolute zin niet steeds mogelijk zal zijn al was het maar omdat definitief bewijs dat bepaalde feiten zich niet hebben voorgedaan niet altijd kan worden geleverd.
Wel hoop ik dat een aantal geruchten ontzenuwd kan worden en dat de hoeveelheid in ieder geval teruggedrongen kan worden.

Ter afsluiting van het deel van deze brief dat handelt over het strafrechtelijk onderzoek hecht ik er aan om duidelijk te stellen dat het hoofddoel daarvan is het voor de rechter brengen en laten veroordelen van verdachten. Ik ben van oordeel dat de inspanningen er op gericht dienen te zijn dat er uiterlijk einde 2000 een reëel perspectief op het bereiken van dit hoofddoel moet zijn.

Ik meen overigens dat er reden is om het integraal onderzoek niet te beperken tot het strafrechtelijk onderzoek.
In overleg met mijn ambtgenoot van Financien en na ingewonnen advies van het College van procureurs-generaal heb ik besloten een inventarisatie te laten maken van de bijzondere risico's die de positie van Nederland als distributieland met zich meebrengt voor het binnenkomen van criminele goederen. Met name de zogenoemde parallelinvoeren en de mogelijkheid van corruptie van overheidsfunctionarissen zijn in het debat over het rapport van de commissie-Kalsbeek aan de orde geweest.
Alle landen ter wereld kampen met het probleem van illegale goederen. Als distributieland bij uitstek bevindt Nederland zich in het middelpunt van omvangrijke goederenstromen. Dit betekent dat onder de dekmantel van legale goederenbewegingen ook hoog criminele goederen zoals cocaïne, wapens en springstoffen worden in-, uit- en doorgevoerd.
Het onderzoek zal plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de departementen van Financien en Justitie. Het gaat immers niet om een strafrechtelijk onderzoek maar om een inventariserend onderzoek waarbij nauw moet worden samengewerkt met (externe) deskundigen ter zake.
In de eerste voortgangsrapportage zoals ik die hierboven aankondigde zal ik u naar verwachting nader kunnen informeren.

Naast het strafrechtelijk onderzoek en het inventariserende onderzoek is het voorts in mijn visie nodig om serieus te kijken naar een evaluatie van het post-Fort onderzoek zowel voor het verleden als voor de toekomst.

Met het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van mijn ministerie wordt overlegd over de aanpak van een dergelijke
-wetenschappelijke- evaluatie. Daarbij zal aan de hand van het zogeheten LEGO-model in ieder geval aandacht moeten worden besteed aan het evalueren van de volgende fases:

* De aanleiding tot het onderzoek, het vooroverleg en het plan van aanpak;

* Het voorbereidend/verkennend onderzoek;
* Het tactisch en financieel onderzoek;

* De afronding van het onderzoek;

* De resultaten.

Per fase zal aandacht worden besteed aan :

* De verrichte activiteiten;

* De aansturing en het managen hiervan;

* De eventuele externe druk;

* De afweging van de te nemen risico's.

Deze opzet maakt het daarnaast mogelijk om in te gaan op factoren die een optimaal resultaat mogelijk in negatieve zin hebben beïnvloed. Concreet denk ik daarbij aan onvoldoende samenwerking binnen cq tussen politie en justitie alsmede aan fricties tussen deze instanties. In het debat met uw Kamer in juni gaf ik overigens al aan dat de samenwerking gaandeweg is verbeterd, voor een belangrijk deel omdat het College zich intensiever bemoeit met het aansturen van het onderzoek en met het aanspreken van de verantwoordelijke (hoofd-)officieren op de noodzaak tot samenwerking. Hoewel de evaluatie als boven bedoeld eerst na afronding van het strafrechtelijk onderzoek volwaardig kan worden aangevangen acht ik het toch raadzaam om reeds in deze fase onderzoekers toegang te verlenen tot bij het strafrechtelijk onderzoek ter beschikking komend materiaal. Op die wijze kan worden voorkomen dat materiaal dat wellicht niet strafrechtelijk maar wel anderszins relevant is uit het oog wordt verloren. Ik benadruk dan ook dat het WODC zijn werkzaamheden reeds nu zal kunnen aanvangen.

In overleg met het College heb ik mij beraden over de vraag of het verantwoord is parallel aan het strafrechtelijk onderzoek ook een zelfstandig feitenonderzoek aan te vangen. Onder een feitenonderzoek versta ik in dit verband een onderzoek dat uitdrukkelijk géén strafrechtelijke grondslag of inzet heeft, maar dat wel gericht is op het genereren van "nieuw" feitenmateriaal, onder meer door het bevragen van personen. Het onderzoek van het Fort-team van de Rijksrecherche was een dergelijk onderzoek.
Zowel het College als ikzelf zien daartegen tenminste twee grote bezwaren.
In de eerste plaats zou op deze wijze een niet of nauwelijks te beheersen coördinatieprobleem ontstaan. Immers, in dat geval zouden zich gelijktijdig twee onderzoeksgroepen op hetzelfde feitenmateriaal en op dezelfde subjecten richten, één vanuit een strafrechtelijk- en de ander vanuit een niet strafrechtelijk perspectief. De ervaring leert dat fricties ontstaan wanneer niet wordt vastgesteld welk onderzoek prioriteit toekomt, d.w.z. welk onderzoek leidend is en welk volgend. Prioritering van het strafrechtelijk onderzoek acht ik alsdan vanzelfsprekend maar dit brengt mee dat een feitenonderzoek aan een wezenlijke beperking is onderworpen, een beperking van zodanige aard dat het feitenonderzoek haar zelfstandige betekenis verliest. In de tweede plaats is men bij een feitenonderzoek als boven bedoeld afhankelijk van de vrijwillige medewerking van de in het kader van het feitenonderzoek te bevragen getuigen. In het verleden, bijvoorbeeld bij het onderzoek van het Fort-team, is gebleken dat deze vrijwillige medewerking door personen slechts wordt verleend als wordt toegezegd dat een verklaring hetzij geheim wordt gehouden, hetzij niet zal worden gebruikt in een strafrechtelijk onderzoek tegen derden, hetzij niet in een strafrechtelijke context aan de verklarende persoon kan worden tegengeworpen. Dat kan tot bezwaren leiden indien een in het kader van het feitenonderzoek afgelegde verklaring strafrechtelijk relevant materiaal bevat.
Ik acht het buitengewoon ongelukkig als in het kader van een feitenonderzoek informatie wordt gegenereerd waaraan geen passende maatregel of sanctie kan worden verbonden. Zulke informatie moet aan de orde komen in de context waarin een sanctie of maatregel wel mogelijk is.

Het bovenstaande brengt mij tot de slotsom dat het integraal onderzoek weliswaar bestaat uit drie onderdelen die in formele zin los van elkaar staan maar dat materieel gezien de drie onderdelen elkaar zullen kunnen beïnvloeden en versterken. Ik heb de overtuiging hiermee voldoende randvoorwaarden te hebben geschapen om het integraal onderzoek in ieder geval een vruchtbare voedingsbodem te verschaffen. Vanzelfsprekend is het van belang dat het integraal onderzoek goed begeleid wordt zodat waar nodig bijsturing plaats kan vinden. Intern heb ik de afspraak gemaakt dat ik eens in de twee maanden persoonlijk uitvoerig door het College schriftelijk en op basis daarvan ook mondeling wordt geïnformeerd over het onderzoek. Voorts zal het onderwerp aan de orde kunnen komen in het periodiek overleg dat ik heb met de voorzitter van het College. Het spreekt vanzelf dat ik ook bereid ben uw Kamer periodiek uitvoerig te informeren over de voortgang van het strafrechtelijk onderzoek. Ik wacht de door u te volgen procedure ter zake af.

Kennisgevingen van niet verdere vervolging
Na de ontmanteling van het IRT zijn de gerechtelijke vooronderzoeken waarin mogelijk sprake was van materiaal, verkregen door of in verband met de Delta-methode, door de betrokken rechters-commissarissen gesloten. In algemene zin is het zo dat nadat de sluiting van een gerechtelijk vooronderzoek voor de verdachte onherroepelijk is geworden, de officier van justitie binnen twee maanden een kennisgeving van niet verdere vervolging, een kennisgeving van verdere vervolging voor bepaalde strafbare feiten of een dagvaarding moet laten uitgaan.
Op het moment van beëindiging van de gerechtelijke vooronderzoeken was onvoldoende -boven redelijke twijfel verheven- rechtmatig verkregen bewijsmateriaal voorhanden om succesvolle vervolging in te kunnen stellen, zodat uitsluitend kennisgevingen van niet verdere vervolging konden worden uitgevaardigd. Hervatting van de vervolging van de desbetreffende verdachten voor de feiten die in het -gesloten- gerechtelijk vooronderzoek zijn onderzocht is mogelijk op basis van verklaringen van getuigen over de verdachte en op basis van stukken, bescheiden en processen-verbaal die in het gesloten gerechtelijk vooronderzoek nog niet zijn onderzocht.
Mr. Haverkate is momenteel als coördinerend officier bezig om in het kader van het aanpak te bezien in welke individuele zaken er sprake is geweest van kennisgevingen van niet verdere vervolging. Zodra dit onderzoek zal zijn afgerond zal ik u uiteraard nader informeren.

De Minister van Justitie

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 31-08-1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...