Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Houten

Datum nieuwsfeit: 31-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 31/08/99

Openbare kennisgevingen

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergun-ningen verleen-d en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:

- (S99238) Korte Uitweg 60, betreft het oprichten van een kapsalon met berging

- (H99547) Biesterlaan 50, betreft het plaatsen van een tuinhuisje
- (X99284) Pr. Clausstraat 35, betreft het plaatsen van dakkapellen
- (S99551) Overdam II, betreft het oprichten van een middenspanningsruimte

- (X99314) Perengaarde 17, betreft het plaatsen van een dakkapel
- (X99293) Hooicamp 3, betreft het plaatsen van een dakkapel
- (X99306) Zeeltsloot 12, betreft het plaatsen van een dakkapel
- (H99215) Loerikseweg 58 A, betreft het plaatsen van een tuinhuisje
- (H99222) Biesterlaan 94 en 96, betreft het vergroten van woningen
- (X99552) Hagepreekland 6, betreft het plaatsen van een tuinberging
- (H99226) Geuzenland 70, betreft het plaatsen van twee dakkapellen
- (W99112) Achterdijk 18, betreft het vergroten van een woning
- (D99282) Spoorhaag 20, betreft het vergroten van een woning
- (H99273) Jukveld 29, betreft het oprichten van een garage
- (G99230) De Slag 1-3-5 en 2-4-6, betreft het oprichten van twee kantoor- gebouwen

- (H99221) Ganzenweide 8, betreft het plaatsen van een dakkapel
- (X99200) Watermolen 22, betreft het vergroten van een woning
- (X99553) Gravenborch 44, betreft het plaatsen van een blokhut
- (X99549) Odijkseweg 50, betreft het plaatsen van een blokhut
- (W99039) ten noorden van de Vlierweg, betreft het oprichten van een fiets- en voetgangerstunnel

- (D99281) Leidekkersgilde 21, betreft het plaatsen van een dakkapel en dakramen

- (D99286) Nobelslag 150, betreft het plaatsen van dakkapellen
- (W99125) Leebrug I, betreft het oprichten van 193 woningen Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.
Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.67 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Afgegeven beschikkingen op aanvragen milieuvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten maken bekend dat zij op de volgende aanvraag om een milieuvergunning een besluit hebben genomen:


- N.V. Regionale Energiemaatschappij Utrecht, voor het oprichten en inwerking hebben van twee mobiele ketelinstallaties gelegen aan de Lee-dijk/Schal-kwijk-seweg te Houten. De eind-datum is 14 oktober
1999.
Wij hebben besloten deze vergunning te verlenen. Ten opzichte van de ontwerpbeschikking is de beschikking gewijzigd.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeen-tehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.19 (030-6392742), vanaf morgen tot en met bovengenoemde einddatum elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Voorts liggen de stukken gedurende deze periode elke donderdag na telefoni-sche afspraak ter inzage van
17.00 uur tot 20.00 uur.
Tegen het besluit kan in beroep worden gegaan bij de Afdeling Bestuurs-rechtspraak van de Raad van State. Voor de ontvankelijk-heid van het beroep is een griffierecht ver-schuldigd van ¦ 210,- voor een natuurlijk persoon en ¦ 420,- voor een rechtspersoon. Het beroep kan worden ingesteld door:
a) de aanvrager;
b) de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking;
c) diegenen die naar aanleiding van de aanvraag en/of de ontwerp-beschik-king bedenkingen hebben ingebracht; d) enige andere belanghebbende, die aantoont redelijkerwijs niet in de gelegenheid te zijn geweest om naar aanleiding van de aanvraag en/of de ontwerp-beschikking bedenkingen in te brengen. (Beroep op grond van artikel 20.6, lid 2 Wet Milieubeheer). De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor het einde van de termijn beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 36 Wet op de Raad van State een verzoek is gedaan tot schorsing van de vergunning of tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. (Publicatie op grond van artikel 3.44 Algemene wet bestuursrecht).

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergun-ning zijn binnengekomen:
- (H99350) Biesterlaan 94+96, betreft het vergroten van bergingen
- (X99351) Schuilhoeve 56, betreft het oprichten carport en overkappingen

- (D99352) Dassenakker 41, betreft het plaatsen van een dakkapel
- (X99353) De Haag 56, betreft het plaatsen van een dakkapel
- (X99354) Snoeksloot 98, betreft het plaatsen van een dakkapel
- (X99355) Boekdrukkersgilde 61, betreft het plaatsen van een dakkapel Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitge-voerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeente-huis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-za-ken, kamer
3.67 (tele-foon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot
12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Ter inzage.
Het volgende verzoek om bouwvergunning ligt voor een ieder ter inzage:
1. het vergroten van een woning op het perceel Florijnslag 54 te Houten ten name van J.H. Dijkstra.

Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunning voor het bouwplan te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 15 september
1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstelling naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Het bouwplan ligt vanaf donderdag 2 september 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van
9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Vergunning Kinderdagverblijf
Burgemeester en wethouders zijn van plan een vergun-ning te verlenen tot het houden van de derde uitbreiding van het kinderdagver-blijf De Okkernoot en De Noteclub, Peppelkade 48 te Houten, met toepassing van de Verordening kinderopvang gemeente Houten 1997. Deze derde uitbreiding omvat 58 plaatsen kinderdag-opvang, 8 plaatsen halvedagopvang en 30 plaatsen naschoolse kinderopvang. Voordat de vergunning wordt verleend kan iedereen tot en met vrijdag
24 september 1999, schriftelijk bedenkingen naar voren brengen bij burge-meester en wethouders van Houten, postbus 30, 3990 DA Houten. De vergunningaanvrage ligt vanaf donderdag 26 augustus 1999 gedurende vier weken ter inzage in het Wooninformatiecentrum van het gemeentehuis (telefoon 030 - 6392719).

Houten, 1 september 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? (info@houten.com)

Onderwerpen

Gemeentenieuws

Algemeen nieuws

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie