Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Oosterhout treft maatregelen om kosten beter te beheersen

Datum nieuwsfeit: 31-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Bestuursrapportage juni geeft somber financieel beeld

College treft maatregelen om kosten beter te beheersen

Het college van burgemeester en wethouders treft maatregelen om de uitgaven van de gemeente Oosterhout beter te kunnen beheersen. In de afgelopen maanden is daarmee al een begin gemaakt. Dat is hard nodig omdat ook voor dit jaar een overschrijding van circa ƒ 4 miljoen van de begroting dreigt. Daarom zal bij de begroting voor 2000 een bedrag van ƒ 2 miljoen worden geblokkeerd om dat mogelijke tekort (deels) op te vangen.

B. en w. schrijven dat in hun bestuursrapportage over de periode tot en met 1 juni 1999. In de rapportage geeft het college aan in hoeverre werkzaamheden, uitgaven en inkomsten in de eerste vijf maanden van dit jaar overeenkomen met de begroting.

In hun inleiding bij de bestuursrapportage trekken burgemeester en wethouders de conclusie "dat de tegenvallende ontwikkelingen op financieel gebied zoals die naar voren kwamen in de jaarrekening 1998, zich hebben voortgezet". Vooral de uitgaven voor de WVG en de personeelskosten zijn aanzienlijk hoger dan begroot.

Om de kosten van de WVG te beheersen, heeft het college onlangs maatregelen aangekondigd.

Op het gebied van personeelsbeleid hebben burgemeester en wethouders al maatregelen genomen. Sinds 1 september is nog slechts één interim-manager in dienst (de concern-controller); ook het overige tijdelijk personeel is tot een minimum beperkt. Dat betekent dat na 1 augustus nog "slechts" ƒ 400.000 extra aan personeelskosten zal worden uitgegeven; voor de periode tot en met juli bedraagt de overschrijding ƒ 1,1 miljoen. Verder is de gemeente op jaarbasis ƒ 1,5 miljoen meer kwijt omdat er een verschil is tussen "begrote" en werkelijke inschaling van medewerkers.

Daarnaast is een onderzoek gestart naar de financiële administraties. Ook is een werkgroep aan de slag gegaan die voorstellen moet ontwikkelen voor verbetering van het budgetbeheer. De door het college aangestelde interim-concerncontroller heeft als extra opdracht gekregen het budgetbeheer en de begrotingsprocessen strakker te sturen.

Overigens heeft het college ook besloten onderzoek te laten uitvoeren naar de ontwikkeling van de personeelsformatie en het takenpakket sinds 1996. Het personeelsbudgetteringssysteem wordt eveneens onder de loep genomen, waarbij gekeken wordt of dat systeem wel goed wordt toegepast.

Net als de jaarrekening is de bestuursrapportage altijd een optelsom van voor- en tegenvallers. Aan de positieve kant van de balans staat dat de lasten van investeringen in 1999 waarschijnlijk ƒ 1,5 miljoen lager zijn dan begroot.

Ontwikkelingen in begroting

Uit de bestuursrapportage blijkt op een aantal onderdelen een aantal afwijkingen ten opzichte van de begroting. Die zijn hieronder weergegeven, voor zover ze het bedrag van ƒ 100.000 te boven gaan.

* Het klein onderhoud van wegen in het stadsdeel midden (centrum) kost ƒ 210.000 meer dan begroot. Dat komt onder andere door het snel oplossen van klachten en door uitvoering van projecten in de binnenstad. Inhuur is noodzakelijk om het huidige kwaliteitsniveau te handhaven.

* Bij sportaccommodaties is er een overschrijding van ƒ 128.500 te verwachten voor de energietarieven, onder andere omdat de tarieven voor energie hoger zijn dan geraamd.
* Voor cultureel centrum De Bussel tegenvallers vanwege een groter verschil tussen uitkoopsommen en recettes dan geraamd (ƒ 95.000) en een aantal financieel-technische correcties.
* Een overschrijding van ƒ 150.000 bij het onderhoud van openbaar groen als gevolg van stijging van de stortkosten en hogere aanneemsommen.

* Verruiming van de tegemoetkomingsregeling leidt tot een overschrijding van het beschikbare budget met ƒ 200.000.
* Bij de Wet voorzieningen gehandicapten dreigt een overschrijding met ƒ 1,5 miljoen als gevolg van toegenomen gebruik van de regelingen.

* Als gevolg van een lager aantal bijstandsgerechtigden is een besparing van ƒ 500.000 geraamd. Nog onbekend is of dit ook leidt tot minder personele inzet. Daarbij dient te worden bedacht dat de personen die nu nog bijstand genieten, vaak intensiever begeleid moeten worden.

* Aan opvang van vluchtelingen is de gemeente ƒ 165.140 meer kwijt dan geraamd. Dit bedrag kan ten laste worden gebracht van een reserve voor de opvang van vluchtelingen.
* Voor het groot onderhoud van rioleringen is een overschrijding van ƒ 210.000 te verwachten, als gevolg van onder meer de toename van lekkages in de riolering van Slotjes-Midden en het Bouwlingplein.

* Door de aanlevering van een hoger tonnage dan begroot zijn de personeelskosten en stortrechten van de milieustraat ƒ 430.000 hoger dan geraamd. Eind 1999 zal onderzoek worden afgerond naar de herkomst van de afvalstromen; er zal een voorstel worden geformuleerd om de overschrijding substantieel te verminderen.

Investeringen

Ook de feitelijke uitgaven van sommige investeringen wijken af van datgene dat begroot is. Zo is voor de voorbereiding van het Zwaaikomproject ƒ 250.000 meer nodig dan geraamd en valt de reconstructie van de oosttangent ƒ 200.000 duurder uit. Ook op het gebied van onderwijshuisvesting (renovatie Loevensteinschool, dak- en gevelrenovatie De Wingerd) zal de gemeente meer geld kwijt zijn dan gedacht.

Inkomsten

Zoals het er nu voorstaat, zal de gemeente over 1999 iets minder inkomsten hebben dan geraamd: ƒ 101.953.285 in plaats van de geraamde ƒ 102.364.328. Daarbinnen is sprake van extra inkomsten uit het Gemeentefonds. Aan de andere kant vallen de overige inkomsten tegen. Dat komt onder andere door minder parkeeropbrengsten en lagere pachtsommen van de kermis.

De bestuursrapportage wordt besproken in de commissie Financiën van 6 september en de commissie Algemene Zaken van 15 september. De raad buigt zich in zijn vergadering van 28 september over de bestuursrapportage.

Oosterhout, 31 augustus 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie