Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Fundamentele bezorgdheden Vlaams Gemeenschapsonderwijs

Datum nieuwsfeit: 31-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
31-08-1999

Onderwijsbeleid: de fundamentele bezorgdheden van het Gemeenschapsonderwijs

1. Rust in het onderwijs

Ingevolge het regeerakkoord van 17 juni 1995 heeft het Vlaamse parlement talrijke ingrijpende hervormingen op diverse niveaus doorgevoerd .Het hechtte immers zijn goedkeuring aan de decreten basisonderwijs, secundair onderwijs, centrum leerlingenbegeleiding, volwassenenonderwijs en het bijzonder decreet Gemeenschapsonderwijs.

De veranderingsprocessen die met deze hervormingen werden nagestreefd, dient men in de komende jaren in alle rust te implementeren, te verfijnen en op elkaar af te afstemmen. Coherentie en eenvoud in de regelgeving zijn daarvoor sleutelwoorden.

2. Grotere autonomie en verantwoordelijkheid voor de scholen Een groter draagvlak voor een autonomer lokaal beleid werd gerealiseerd, doordat regionale samenwerkingsverbanden tot stand kwamen binnen het net of desgevallend netoverstijgend, (scholengemeenschappen secundair onderwijs, centra voor volwassenenonderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding) en doordat in het Gemeenschapsonderwijs scholengroepen werden gecreëerd.

Een autonomer lokaal beleid veronderstelt dat alle daarbij betrokken geledingen op de verschillende domeinen de verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen.

Dit kan echter niet zonder een aantal dringende maatregelen van de Vlaamse gemeenschap.

3. Pedagogisch beleid

1. Doelstelling: kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is in hoofdzaak een aangelegenheid van de inrichtende macht. De regelgevende overheid dient hiervoor echter de gunstigste voorwaarden te scheppen en de interne kwaliteitszorg in de scholen te stimuleren en te ondersteunen.

1. De eindtermen, ontwikkelingsdoelen, specifieke eindtermen en/of basiscompetenties dienen te worden afgewerkt. Daarbij moet men niet alleen het belang van de waardenvorming en van de vakoverschrijdende doelstellingen onderstrepen, maar ook hun relatie met veranderende en nieuwe maatschappelijke vragen ten aanzien van onderwijs en vorming .

2.

De verwerking van deze doelstellingen in leerplannen en schoolwerkplannen moet worden begeleid. Dit kan onder meer door ondersteuning van de interne kwaliteitszorg die een kerntaak is van de pedagogische begeleidingsdienst. De ondersteuning van deze interne kwaliteitszorg vraagt prioritaire aandacht voor:

* een uitbreiding van het kader van de pedagogische begeleidingsdiensten, rekening houdend met een vast en variabel takenpakket naargelang van het aantal scholen en leerkrachten;

* een gestructureerd overleg tussen de gemeenschapsinspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten o.m. inzake analyse en follow-up van doorlichtingverslagen;

* de uitwerking van analyse- en evaluatiesystemen inzake kwaliteitszorg en nascholing voor de schoolteams dit als ondersteuning bij de implementatie.

De pedagogische begeleidingsdienst moet de mogelijkheid krijgen een dienst uit te bouwen die belast wordt met de ontwikkeling van bovenvermelde systemen.

1. Personeelsbeleid

1. Verhogen van de professionaliteit van het personeel Om de professionaliteit van het personeel te vergroten, kan de overheid in de eerste plaats denken aan de verbetering van de initiële lerarenopleiding. De manier waarop de leerkracht kansarme leerlingen en leerlingen met probleemgedrag zal begeleiden, moet onderdeel worden van zo een opleiding. In de opleiding van de geaggregeerden S.O. is het verplicht stellen van praktijkstages in BSO en DBSO dan ook aangewezen. Aan leerling- en ervaringsgerichte onderwijsmethodes moet duidelijk meer aandacht worden besteed. Daarnaast moet ook nascholing en in-servicetraining worden gestimuleerd . Dit kan onder andere door nascholing in het curriculum van het onderwijspersoneel in te bouwen. In dit verband bracht de VLOR een advies uit dat het Gemeenschapsonderwijs zonder aarzelen heeft onderschreven.

2. Herwaardering van het onderwijsambt Het onderwijsambt herwaarderen en de aantrekkelijkheid van een loopbaan in het onderwijs verhogen zijn nog steeds prioritair, naast een grotere betrokkenheid bij het schoolgebeuren, wat kan resulteren in een open en participatieve schoolcultuur. Men zou best de effecten onderzoeken van differentiële verloning en een loopbaanontwikkeling op basis van goed functionerende evaluatieprocedures. Daarnaast moet dringend werk worden gemaakt van de uitbouw van een pedagogisch middenkader.

3. Flexibeler personeelsbeleid

Een toenemende autonomie op pedagogisch vlak veronderstelt meer mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de inrichtende macht inzake het personeelsbeleid. Daartoe moeten al te strakke statuten en procedures worden herzien. Zo onder meer:

* uitbreiding van de mogelijkheden tot gerichte werving, selectie en bevordering;

* soepeler mogelijkheden om het personeel in te zetten;

* herziening van de reglementering betreffende terbeschikkingstelling, reaffectatie en wedertewerkstelling.

Naast een flexibelere reglementering moet men streven naar een zo eenvormig mogelijk statuut over de onderwijsniveaus en netten heen. Dit houdt ook de verbetering in van het statuut van de tijdelijke personeelsleden in het basisonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs in navolging van de bepalingen in het secundair en volwassenenonderwijs.

1. Financieel beleid

Het voorbije regeringsbeleid heeft het financieringsmechanisme van de werkingsmiddelen voor het Gemeenschapsonderwijs zwaar door elkaar geschud. Vooral in het basisonderwijs, door middel van elkaar opvolgende akkoorden, heeft een en ander ertoe geleid dat de werkingsmiddelen tijdens de komende legislatuur substantieel zullen dalen. Het is dus een negatieve trend met als doel de 100-76 %-verhouding met het vrij gesubsidieerd onderwijs te bereiken.

Deze trend, ongeacht de noden die zich ongetwijfeld ook in andere scholen en onderwijsnetten voordoen, moet de komende legislatuur worden omgebogen. Het moet scholen in staat stellen om op efficiënte en effectieve wijze te kunnen inspelen op nieuwe noden, technologische evoluties en de steeds stringenter wordende regelgeving inzake milieu, veiligheid en hygiëne. Men kan dit alles niet blijven realiseren binnen de bestaande enveloppe voor werking, die voor het Gemeenschapsonderwijs de komende jaren daarenboven nog zal verminderen.

Hierdoor zullen op termijn inplantingen van het Gemeenschapsonderwijs in gevaar komen, waardoor op een onvoldoende wijze invulling kan worden gegeven aan de grondwettelijke keuzevrijheid voor elke ouder en de verplichting van het Gemeenschapsonderwijs als openbare instelling overal in Vlaanderen en Brussel een voldoend gedifferentieerd onderwijsaanbod te realiseren.

Daarenboven staat het Gemeenschapsonderwijs met ingang van 1 januari 2000 voor een fundamentele hervorming naar decentralisatie van volledige pakketten aan bevoegdheden. Deze hervorming kan enkel optimaal worden geïmplementeerd bij een stabiel beleid inzake financiering en niet bij een reductie aan middelen of andere belangrijke decretale wijzigingen in de structurering van het onderwijslandschap.

Met deze problematiek van het kwantum aan werkingsmiddelen hangt de uitvoering samen van de studie rond de objectieve verschillen. Deze studie moet gebaseerd zijn op het onderzoek naar alle inkomsten- en uitgavenstromen. Ook moeilijker meetbare stromen moeten hiervan het voorwerp uitmaken. De finale inschatting van deze verschillen komt toe aan het Vlaams Parlement en niet aan een onderzoekbureau. Het zal ook aan het Vlaams Parlement zijn om de gevolgen van dit onderzoek om te zetten in een wetgevend initiatief, waarbij het waarborgen van de vrije keuze centraal moet staan.

2. Professionalisering van het beleid en het bestuur

Nascholing moet de bestuursorganen van het gemeenschapsonderwijs op het lokaal en meso-niveau professionaliseren met het oog op de toenemende autonomie, decentralisering, democratisering en de grotere betrokkenheid van alle onderwijsgeledingen in bestuur en beleid. In het kader van de verhoging van de nascholingskredieten moet men daartoe in de nodige middelen voorzien.

De bestuursorganen moeten bovendien kunnen rekenen op een professioneel middenkader dat de scholengroepen ondersteunt.

Tevens is een betere administratieve ondersteuning van groot belang. Het verbeteren van de administratieve omkadering van de directies is hier urgent en daarbij moet ook de mogelijkheid worden tot stand gebracht om het administratief en ondersteunend personeel, geaffecteerd aan scholen, ruimer in te zetten in de scholengroep (cf. het politiek akkoord van 18 juni 1998).

Ten slotte moet de algemeen directeur van de scholengroep van het Gemeenschapsonderwijs schoolvrij worden gemaakt, gezien de omvang en de complexiteit van de hem toegewezen opdracht.

1. Democratisering van het onderwijs

Hoewel in de voorbije decennia belangrijke vooruitgang werd geboekt, is de gelijkheid van kansen in het onderwijs en in de samenleving niet verwezenlijkt. Het verminderen van het aantal zittenblijvers en de schoolverlaters zonder certificering blijft hierbij een belangrijke doelstelling.

1. Wegwerken van de financiële drempels

De scholen moeten over voldoende werkingsmiddelen beschikken om de kosteloosheid van het basisonderwijs te waarborgen. Dit impliceert dat alle kosten, gerelateerd aan het bereiken of het nastreven van eindtermen en ontwikkelingsdoelen, moeten worden verrekend op het werkingsbudget van de school en gesubsidieerd of gefinancierd door de overheid.

Wil men de kosteloze toegang tot het secundair onderwijs verwezenlijken, dan moet men de bijdrage van de ouders voor schoolbehoeften en extrascolaire activiteiten beperken, en dit dient dan ook gecontroleerd.

2. Soepele overgangen

Aan het probleem van het zittenblijven kan onder meer worden geremedieerd door soepeler overgangen te construeren tussen onderwijsvormen en niveaus en tussen het voltijds, het deeltijds en het volwassenenonderwijs.

Door de modularisering van de leerstof enerzijds en het uitreiken van deelattesten anderzijds kan men gedifferentieerde leerwegen aanbieden. Hierdoor komen minder schoolverlaters zonder kwalificatie op de arbeidsmarkt terecht.

Dit vergt echter zulk ingrijpende wijzigingen van de onderwijsorganisatie, dat men hiertoe slechts kan overgaan mits vooraf de nodige garanties zijn vastgelegd voor de leerlingen, het personeel en de scholen.

Het kan niet dat een leerling tijdens of na het schooljaar naar een andere school moet, omdat zijn school bepaalde modules van een voordien afgesproken aanbod niet organiseert. Dit houdt voorwaarden in, zowel naar de structuur van de modules als naar de omkadering (lesuren) van de scholen.

3. Betere participatie van de zwakste socio-economische groepen in onze samenleving.

Zorgverbreding verdient bijzondere aandacht. De aanwezigheid van risicoleerlingen moet via kansarmenindicatoren worden geobjectiveerd . Op basis hiervan moet de overheid de omkadering en de financiering verhogen en moet deze omkadering organiek worden gemaakt. De inspanningen die de scholen voor deze risicoleerlingen leveren, zullen door de inspectie worden gecontroleerd in het kader van de globale doorlichting.

In deze context moet ook artikel 12 van de non-discriminatieverklaring worden geoperationaliseerd, d.w.z. dat bewarende maatregelen kunnen worden genomen voor concentratiescholen die zich willen herprofileren. Het is voor hen absoluut noodzakelijk dat de overheid de huidige rationalisatienormen verlaagt, de omkaderingsnormen en de financiering daarentegen verhoogt. Evenzeer noodzakelijk is de wetenschappelijke ondersteuning gericht op een effectieve inhoudelijke invulling van de non-discriminatieverklaring en wetenschappelijke ondersteuning van processen gericht op de evolutie naar multiculturele scholen.

4. Bevorderen van de samenwerking tussen het buitengewoon en het gewoon onderwijs.

Enerzijds moet de orthopedagogische en de didactische expertise die in het buitengewoon onderwijs wordt ontwikkeld, ten dienste worden gesteld van het gewoon onderwijs. Anderzijds moet men initiatieven en projecten rond inclusief onderwijs grondig voorbereiden en begeleiden op basis van vrijwillige medewerking van scholen.

5. Probleemgedrag op school

De preventie en remediëring van probleemgedrag spijbelen, geweld, drugs en dergelijke kan niet uitsluitend aan de school zelf worden overgelaten. Dit moet kaderen in een Vlaams preventiebeleid, waar vertegenwoordigers van Gezin & Welzijn, Binnenlandse Zaken, Justitie en Onderwijs in onderling overleg naar gecoördineerde oplossingen zoeken.

Niet alleen op macro-, maar ook op schoolniveau moet men die samenwerking kunnen realiseren. Er moeten effectief ondersteunende maatregelen tot stand komen met het oog op de ontwikkeling van een leerlinggerichte schoolcultuur die leerlingen meer bij het schoolleven en schoolbeleid betrekt.

6. Relatie onderwijsarbeidsmarkt

Belangrijk voor de onderwijsvormen TSO / BSO is de relatie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Op dit vlak moet men extra aandacht besteden aan:

* het aanbieden van kwalitatieve stageplaatsen aan alle leerlingen, waarbij het bedrijf aan actieve begeleiding van de stagenemer doet;

* het mogelijk maken van leerkrachtenstages;

* een verbetering van het stelsel deeltijds lerendeeltijds werken, waarbij men akkoorden moet afsluiten met de werkgeversorganisaties over het zinvol en effectief tewerkstellen;

* de contacten tussen onderwijs en bedrijf, die essentieel zijn bij het tot stand komen van beroepsprofielen, beroepsopleidingprofielen,

1. Herwaardering TSO / BSO

Door de herwaardering van het TSO / BSO in het algemeen en het TSO in het bijzonder zullen er opnieuw technici komen die de vele vacante arbeidsplaatsen op de arbeidsmarkt kunnen innemen. Tegelijkertijd kan dit een aanzet zijn om het watervaleffect te doorbreken.

De krachtlijnen van de herwaardering van het TSO werden uitgetekend in de besluiten van de Staten-Generaal van het Technisch Onderwijs (20-03-1993). Hier bleef de integrale uitvoering uit.

De overheid moet dringend werk maken van de implementatie ervan.

Ook moet de doorstroming van het TSO naar het hoger onderwijs worden verbeterd. Dit kan onder andere door de hogescholen meer af te stemmen op de "eindtermen" van het technisch onderwijs.

Het is tevens aangewezen om voor alle leerlingen te voorzien in een introductie in de technologische cultuur vanaf het basisonderwijs.

1. Permanente vorming en volwassenenonderwijs De vakoverschrijdende eindtermen (leren leren) en de persoonlijkheids- en attitudevorming moeten bij jongeren een positieve instelling aankweken ten aanzien van de noodzaak om levenslang te leren.

Het aanbod moet toegankelijker worden gemaakt door in het afstandsonderwijs de informatietechnologie en de multimediale mogelijkheden te gebruiken. De regering kan hiervoor de nodige kredieten vrijmaken. De nodige aandacht moet ook gaan naar de taakbepaling, coördinatie en samenwerking tussen volwassenenonderwijs, VDAB, VIZO en andere onderwijsverstrekkers. De regering moet stimuli uitzenden om de pas (her)opgestarte besprekingen in de schoot van de Edufora te activeren en te begeleiden. Wel dienen de Edufora over een decretaal kader te beschikken waarbij een optimale taakbepaling, coördinatie en samenwerking tussen het volwassenenonderwijs, de VDAB en het VIZO wordt nagestreefd.

Waar bedrijven hoe langer hoe meer bepaalde taken outsourcen, kan het onderwijs ze van dienst zijn via het contractonderwijs, waaraan meer aandacht dient te worden besteed. Een mijlpaal was de invoering van het systeem van kapitaliseerbare eenheden in het volwassenenonderwijs. Het gevaar bestaat echter dat, door het uitblijven van reeds herhaaldelijk beloofde verruiming van de omkadering, de dynamiek van het modulair volwassenenonderwijs afgeremd wordt door een overvloed aan administratieve verplichtingen.

De bestrijding van de kansarmoede en het vermijden van dualisering van de maatschappij zijn ook voor het volwassenenonderwijs prioritaire taken. Vandaar dat ook in deze onderwijsvorm bijzondere aandacht moet gaan naar de scholingsbehoeften van laaggeschoolden en specifieke doelgroepen.

2. Gebouwen en uitrusting

1. Het Gemeenschapsonderwijs eist:

1. substantiële verhoging van de investeringsmiddelen voor gebouwen Het onderzoek naar de behoeften van de scholen van het Gemeenschapsonderwijs is gebaseerd op het doelmatigheidsonderzoek van 1996, waarvan de noden voor de infrastructuur en de verbandhoudende bedragen zijn aangepast aan de situatie 1998. Voor elke lokale raad met zijn scholen en vestigingsplaatsen geeft dit doelmatigheidsonderzoek aan wat de noden zijn inzake nieuwbouw, renovatie van bestaande infrastructuur en de vervanging van voorlopige paviljoenen.

Volgende resultaten zijn hierbij naar voren gekomen: voor nieuwbouw heeft het Gemeenschapsonderwijs een bedrag nodig van 6,2 miljard frank, voor renovatie van de bestaande infrastructuur 3 miljard, voor de vervanging van voorlopige paviljoenen 5,2 miljard en voor onderhoudswerken 5 miljard.

2. substantiële verhoging van de middelen voor eigenaaronderhoud

De dotatie voor eigenaaronderhoud dient onverwijld te worden gebracht op minimaal 1 % van de nieuwbouwwaarde van het patrimonium, zodat de infrastructuur voldoet om de leerlingen in de volgende eeuw op een degelijke wijze te kunnen huisvesten. Indien men rekening houdt met de gehanteerde normen, betekent dit een verhoging van ongeveer 1 miljard frank.

Technologische uitrusting

Het beleid van de Vlaamse regering heeft op het vlak van informatie- en communicatietechnologie terecht aandacht voor de uitrusting van de scholen. Slechts een bestendige en versterkte aandacht op alle onderwijsniveaus zal de scholen in staat stellen de ontwikkeling van deze snel evoluerende technologie te volgen.

In het TSO en BSO is de uitrusting permanent aan optimalisering en vernieuwing toe. Dit kan niet zonder aanvullende werkingsmiddelen.

Via overleg tussen overheid, onderwijsnetten en sociale partners moet hierover een akkoord worden bereikt voor een substantiële inbreng van het bedrijfsleven.

Convenants kunnen hier zorgen dat enerzijds alle netten aan bod komen, maar dat anderzijds de scholen hun noodzakelijke autonomie behouden inzake inhoudelijke taakinvulling en pedagogische organisatie ten aanzien van de bedrijven.

Netoverschrijdende samenwerking

De overheid moet de netoverschrijdende samenwerking stimuleren. Deze samenwerking kan onder meer gebeuren op het vlak van

* het onderwijsaanbod,

* de ondersteuning van scholen (gezamenlijk opstellen van leerplannen, nascholing, ),

* gebruik van infrastructuur en dure didactische uitrusting (b.v. hoogtechnologische apparatuur).


Opmerkingen of bedenkingen? Mail ze naar (webmaster@argo.be) Laatste wijziging: 06-10-1999


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...