Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College Emmen stelt Speelplanvoorziening 1999 vast

Datum nieuwsfeit: 01-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Emmen

College stelt Speelplanvoorziening 1999 vast

Het college heeft het plan speelvoorzieningen 1999 vastgesteld en f.245.000,-- beschikbaar gesteld voor de uitvoering ervan. Verder blijkt uit het plan dat ongeveer 300 oude en onveilige speeltoestellen moeten worden verwijderd. Verder zullen om redenen van hygiëne 90 zandbakken worden gedicht. Deze worden vervangen door openbaar groen. Met de maatregelen is reeds een begin gemaakt.

Bij het nieuwe plan speelvoorzieningen 1999 is met name rekening gehouden met het in maart 1997 in werking getreden Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen, ook wel het 'attractiebesluit' genoemd. In dit besluit worden stringente eisen gesteld aan de kwaliteit, veiligheid en beheer van speeltoestellen. De kwaliteitsverbetering van de speelvoorzieningen die reeds in 1996 in gang werd gezet, krijgt met in werking treden van het attractiebesluit een omvattende uitwerking in het huidige plan. Het nu vastgestelde plan wordt in hechte samenwerking tussen bewoners, buurt- en speeltuinverenigingen, erkende overlegpartners, opbouwwerkers van stichting Opmaat en de gemeente nader uitgewerkt.

Inventarisatie
De afdeling Groen Recreatie Toerisme Milieu en Reiniging (GRTMR) heeft in de aanloop naar dit plan een inventarisatie gehouden naar de kwaliteit, de technische staat en de veiligheid van de bestaande toestellen, en hoe zich die verhoudt tot de eisen die in het attractiebesluit aan alle (oude en toekomstige) speeltoestellen worden gesteld. Verder is bij de gebruikers en (toekomstige) beheerders onderzocht welke behoefte er is aan nieuwe speelvoorzieningen. Daarbij zijn criteria gesteld als het aantal kinderen en de leeftijd, de hoeveelheid, de kwaliteit, de spreiding van speelvoorzieningen in de buurt, en de bereidheid van bewoners om (via de erkende overlegpartner) door middel van een 'samenwerkingsovereenkomst' een bijdrage te leveren aan continuïteit van het beheer van de speelvoorzieningen. Verder is uit het onderzoek komen vast te staan dat 300 onveilige toestellen moeten worden afgebroken en dat 90 zandbakken moeten worden uitgegraven en vervangen door openbaar groen. Met de werkzaamheden is reeds begonnen omdat aan de eisen van veiligheid en hygiëne (zandbakken) niet langer werd voldaan.

Andere partijen moeten meebetalen
Uit het plan speelvoorzieningen 1999 blijkt voorts dat, om de kwaliteit van de voorzieningen op een aanvaardbaar nivo te brengen en te houden, het (onderhouds-)budget van de gemeente niet toereikend is. Voor het in stand houden van een verantwoorde speelomgeving zullen daarom ook andere partijen als projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, en ideële subsidiënten als Jantje Beton, gevraagd worden een financiële bijdrage te leveren. De gemeente draagt daarbij 60% van de kosten voor haar rekening, de overige 40% moet worden opgebracht door genoemde derden, e.e.a. in goed samenspel tussen gemeente, stichting Opmaat en initiatiefnemers. De initiatiefnemers –dit zijn de erkende overlegpartners- dienen hierin het voortouw te nemen. Overigens wordt in het plan tot hechtere samenwerking tussen alle belanghebbenden geadviseerd om tot een zo optimaal mogelijke financiering van de uitvoeringsplannen te komen.

f.100.000,-- vrije bestedingsruimte
Ondanks dat sedert 1996 tot 1998 ruim f.450.000,-- in het speelruimtebeleid is geïnvesteerd, kan helaas niet aan alle (financiële) wensen worden voldaan. Het budget dat de gemeente ter beschikking heeft is beperkt. De totale begroting bedraagt f.409.000,-- onder aftrek van (onderhoudskosten) van f.48.000,--. Resteert een voor 1999 een begrotingsruimte van f.361.000,--. Daarvan stelt de gemeente f.197.000,-- beschikbaar waarvan f.97.000,-- bestemd is voor het verwijderen van oude speelvoorzieningen en zandbakken en voor herstelwerkzaamheden. De vrije bestedingsruimte van de gemeente is derhalve f.100.000,--. Blijft over een bedrag ad f.164.000,-- dat wordt geacht te worden opgebracht door derden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, Gerjan Grevink, tel. (0591) - 68 55 28.
E-Mail: (G.Grevink@emmen.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie