Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Defensie ter gelegenheid van project BBT-totaal

Datum nieuwsfeit: 02-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie

Toespraak ter gelegenheid van het project BBT-totaal

02-09-1999

Dames en heren,

Hoewel ik hier niet voor de eerste keer ben, moet ik bekennen dat toen ik hier vanmorgen aankwam, ik opnieuw onder de indruk was van dit schitterende Gouvernement in deze bourgondische provincie. Ik kan me dan ook levendig voorstellen dat het een bijzonder groot genoegen is om hier gouverneur te zijn. Je kunt je afvragen, nu we vandaag toch over werk praten: wat nu mooier is, staatssecretaris van Defensie of gouverneur van Limburg? Ik stel voor, meneer Van Voorst, dat we het daar straks nog maar eens over hebben, maar dan wel onder vier ogen.

Nu wil ik u graag danken voor uw gastvrijheid en vooral voor uw stimulerende rol bij de totstandkoming van het project dat hier vanochtend wordt gepresenteerd. Een project dat gaat over werk, over voorbereiden op en bemiddelen naar werk. Dit onderwerp is so wie so van groot belang, maar voor Defensie bevat het een aantal heel bijzondere elementen. Het is een onderwerp dat mij na aan het hart ligt, dat ik ken vanuit de wereld van de vakorganisaties, vanuit de Tweede Kamer als VVD-woordvoerder Sociale Zaken en nu weer vanuit de personeelsportefeuille die ik bij Defensie beheer. U heeft zojuist aangegeven hoe het project past binnen de context van het Limburgse Maasmodel. Als lid van het kabinet zal ik maar niet ingaan of en zo ja wat het verschil is tussen het Hollandse Poldermodel en het Limburgse Maasmodel. Wel wil ik, in aanvulling daarop, het project binnen de defensie-context plaatsen.

Dames en heren

Door de gewijzigde veiligheidssituatie is er in de afgelopen jaren veel veranderd bij Defensie en zal er nog veel meer veranderen. Eind van dit jaar hopen we met een nieuwe Defensienota die veranderingen voor langere tijd vast te pinnen. Hoe dan ook, de tijd van het verdedigen van het vaderland, en dan voornamelijk in de achtertuin van onze buren, het beeld dat veel heren in ons gezelschap uit hun dienstplichttijd hebben overgehouden, strookt anno 1999 niet meer met de werkelijkheid. De taken, de werkwijze en de cultuur van de krijgsmacht zijn ingrijpend veranderd. De krijgsmacht is een beroepskrijgsmacht, met vrijwilligdienend personeel. Ons personeel verricht op vele plaatsen ter wereld moeilijke opdrachten onder zware omstandigheden en in wisselende structuren. Ons personeel maakt aan de ene kant gebruik van high-tech apparatuur en zware wapens, terwijl het aan de andere kant als diplomaat en hulpverlener wordt ingezet. Dat vraagt nogal wat. Flexibiliteit en professionaliteit zijn dan ook in meerdere opzichten sleutelwoorden.

Zowel voor de algemene verdedigingstaak als voor crisisbeheersingsoperaties zijn parate, snel inzetbare eenheden van groot belang. De opbouw van het personeelsbestand van de Nederlandse krijgsmacht moet aansluiten op de eisen die aan een moderne, flexibele, snel inzetbare en professionele krijgsmacht in de 21e eeuw worden gesteld. Hoe Defensie op die weg voort wil gaan en welk personeelsbeleid daarvoor in de toekomst nodig is, zal worden verwoord in de Defensienota die zoals ik zojuist zei eind dit jaar zal worden uitgebracht. Toch wil ik u hierop al een voorschot nemen omdat het project van vandaag daarin naadloos past. Zij het dat de titel BBT-totaal mijns inziens dan achterhaald zal zijn, maar daarover straks meer.

Zo'n veertig procent van het militair defensiepersoneel bestaat op dit moment uit militairen met een tijdelijke aanstelling. Deze militairen vormen de basis van het personeelsbestand van de krijgsmacht en vervullen vooral operationele functies. Zestig procent van het personeel is voor onbepaalde tijd aangesteld en vervult voornamelijk functies in de organisatie waarvoor onder meer een langdurige militaire ervaring vereist is.

De operationele component van de krijgsmacht zal in de toekomst worden versterkt door een verkleining van de bovenbouw een forse uitbreiding van de basis van de defensie-organisatie. Daarmee zal de inzetbaarheid van de krijgsmacht verhoogd worden, waardoor Defensie nog flexibeler kan inspelen op veranderende omstandigheden. De professionaliteit van de operationele component zal worden verhoogd door voor militairen in de diepte te investeren in zowel kennis- als ervaringsopbouw. Dat is niet alleen goed voor militairen die in het nieuwe systeem ervoor kiezen voor langere tijd bij Defensie te blijven, maar ook voor hen die slechts kort bij ons blijven. Het maakt het werk bij Defensie aantrekkelijker, het vertserkt de positie van militairen op de civiele arbeidsmarkt en uiteindelijk leidt het tot een situatie van werkzekerheid.

Deze omschakeling kan niet zonder gevolgen blijven voor ons personeelsbeleid. De personeelsvoorziening van de krijgsmacht is, net als bij andere bedrijven, afhankelijk van de arbeidsmarkt. In de huidige krappe arbeidsmarkt is het al een aardige heksentoer om voldoende personeel te kunnen werven. Velen van u kunnen daarvan waarschijnlijk meespreken.

Voor Defensie is de instroom, de doorstroom en de uitstroom van personeel een integraal proces. Zo moeten we aan de ene kant ons beste beentje voorzetten om voldoende personeel binnen te halen, maar we zullen ook veel energie moeten steken in het terugbrengen van tijdelijk personeel op de arbeidsmarkt.

Dat laatste is ongeacht de conjuncturele situatie een belangrijke voorwaarde voor de personeelsvoorziening als geheel. Willen wij voldoende personeel kunnen aantrekken voor een tijdelijke aanstelling dan zullen wij dat personeel ook buiten Defensie werkzekerheid moeten bieden na afloop van de aanstelling. Dat betekent investeren in opleidingen voor militairen die tijdelijk bij defensie werken. Dat betekent dat werkgevers moeten weten dat als zij een ex-militair in dienst nemen, dat zij een jonge man of vrouw in hun gelederen krijgen die uit het goede hout is gesneden en daar bedoel ik mee, iemand die gemotiveerd is, die ruime werkervaring heeft, die kan werken onder wisselende en stressvolle omstandigheden, die leiding kan geven, die zelfstandig is en vooral goed is opgeleid. Werkzekerheid, externe employability voor tijdelijk dienend personeel is dan ook een cruciaal element in het personeelsbeleid van Defensie.

Natuurlijk investeert Defensie nu al in de externe employability van tijdelijk personeel. Waar mogelijk wordt na afloop van de aanstelling het personeel met op zijn minst een startkwalificatie teruggeleid naar de arbeidsmarkt. Daartoe streeft Defensie naar erkenning van tijdens de aanstellingsperiode verworven kwalificaties en competenties, naar civiele erkenning van defensieopleidingen en worden er mogelijkheden geboden tot het volgen van civiele scholing. Dit employabilitybeleid zal worden geïntensiveerd. Dat is een voorwaarde voor de ombouw van het personeelsbestand in de toekomst. Ook andere overwegingen spelen daarbij nadrukkelijk een rol. In de huidige kennismaatschappij veroudert kennis snel en daarom wordt wordt door werkgevers voortdurend in werknemers geïnvesteerd. Op alle opleidingsniveaus en in elke branche bestaat de noodzaak van continue bijscholing: een leven lang leren'. Dat betekent dat meer dan ooit - voorzover dat niet al uit de kennis en werkervaring in de krijgsmacht voortvloeit - de externe employability van tijdelijk militair personeel op peil moet worden gebracht en gehouden om succesvol over te kunnen stappen naar de civiele arbeidsmarkt. U weet wel, die mensen die uit het goede hout zijn gesneden. Ook dienen de employability-inspanningen een maatschappelijk doel. De investering in de meerwaarde van de duizenden militairen die jaarlijks de krijgsmacht verlaten draagt bij aan het werkgelegenheidsbeleid van de regering en aan de concurrentiekracht van het Nederlandse arbeidspotentieel. Het employabilitybeleid van Defensie sluit, zoals gezegd, aan op regeringsprogramma's als "een leven lang leren" en "een sluitende aanpak". Het maakt bovendien deel uit van het Nationaal Actieplan Werkgelegenheid.

Defensie kan het niet alleen. In splendid isolation' komen wij nergens. Defensie werkt aan meer openheid en meer maatschappelijke betrokkenheid. Ook in dit geval. Wij zoeken samenwerking met andere actoren op de arbeids- en scholingsmarkt; onder meer dus met u: werkgevers- en werknemersorganisaties, lokale en provincale overheden, arbeidsbemiddelaars en scholingsinstellingen. Zoals u hier in Limburg met uw Maasmodel en uw Vertrouwenspact Werkgelegenheid heeft ingezien dat u alleen gezamenlijk verder komt, heeft ook Defensie dat inzicht opgedaan.

De haalbaarheid van een grote component tijdelijk personeel staat of valt met een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Indien we mensen niet in het vooruitzicht kunnen stellen dat ze vrijwel zeker goed terecht kunnen op de arbeidsmarkt, halen we ze ook niet in voldoende mate binnen. Dus verjonging, flexibilisering en professionalisering, gaan hand in hand met een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.

De krijgsmachtdelen: marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee zullen elk invulling moeten geven aan het nieuwe defensie-employabilitybeleid. Gelet op de grote verschillen tussen deze organisaties zullen zij daarin elk hun eigen accenten leggen. Maar ook hier geldt dat samenwerking troef is. Het kan en mag niet zo zijn dat door onderlinge concurrentie of door onvoldoende coördinatie het resultaat te wensen over laat. Ook moet voor onze partners op de arbeidsmarkt duidelijk zijn wie zij bij Defensie kunnen aanspreken. Daarom is onlangs een Coördinatiegroep Employability Defensie in het leven geroepen. Onder voorzitterschap van commodore Hans Willems zijn alle krijgsmachtedelen hierin vertegenwoordigd door hun plaatsvervangend directeur personeel. Deze coördinatiegroep - die hier overigens aanwezig is - zal het employabilitybeleid van de krijgsmachtdelen onderling afstemmen en waar mogelijk gezamenlijk optreden stimuleren. Bovendien treedt de coördinatiegroep op als aanspreekpunt voor alle actoren op de arbeidsmarkt die samenwerken of samenwerking zoeken met Defensie.

Terug naar vandaag. Het zal u duidelijk zijn dat dit (proef-) project een belangrijke stap is in het nieuwe personeelsvoorzienings- en employabilitybeleid van Defensie. Het past binnen de kaders die ik u heb geschetst. De landmacht zal namens Defensie de regie voeren maar ook hier geldt dat zoveel mogelijk de samenwerking met andere krijgsmachtdelen zal worden gezocht. Om dat te onderstrepen treft u zo dadelijk bij de stands in de pauze niet alleen personeelsmensen van de landmacht aan maar ook van de marine, luchtmacht en marechaussee.

Voordat de generaal-majoor Strik het woord van mij overneemt en het project BBT-totaal zal toelichten, wil ik graag het belang voor Defensie als geheel nogmaals onderstrepen. Echter wat is een BBT-er? Degene hier in de zaal die niet bij Defensie werken zullen daar terecht vraagtekens bij zetten. Het betekent Beroeps Bepaalde Tijd en is een term die voortkomt uit de verschrikkelijke afkortingencultuur die bij Defensie heerst. Het is echter ook een term die de lading niet dekt. De BBT-er en de BOT-er, de beroeps voor onbepaalde tijd, hebben beide dezelfde professie: ze zijn allebei militair. Ze worden allebei ingezet voor moeilijke en zware klussen. Ze opereren zij aan zij en ze hebben hetzelfde pak aan. Als er al onderscheid is, dan zal die in de nieuwe personeelsstructuur nog verder vervagen. Dit betekent dat we in de toekomst de termen BBT-er of BOT-er niet meer zullen gebruiken en gewoon te spreken over militairen.

Tot slot wil ik al degenen die zich voor dit project hebben ingezet hartelijk danken. Ik spreek de hoop uit wij met z'n allen na verloop van tijd zullen kunnen concluderen dat het Maasmodel ook voor en met Defensie werkt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...