Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten eerste halfjaar 1999 Triodos Groenfonds

Datum nieuwsfeit: 03-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Triodos Nederland

Eerste halfjaar van 1999 Triodos Groenfonds

In het eerste halfjaar van 1999 is het fondsvermogen van Triodos Groenfonds met 5%. Per 30 juni 1999 bedraagt het fonds-vermo-gen EUR 67 mil-joen.

Inmiddels zijn door Triodos Groenfonds meer dan 100 pro-jecten gefinan-cierd die in het belang zijn van natuur en mi-lieu. En steeds meer nieuwe groene projecten dienen zich aan. De groei van deze beleg-gings-moge-lijkheden maakt het moge-lijk dat sinds begin augustus 1999 weer actief nieuwe aande-len worden uitgegeven.

Biologi-sche land-bouw en duurzame energie zijn speer-punten binnen het beleg-gings-beleid van Triodos Groenfonds. Van het totaal aantal groenprojec-ten in portefeuille bestaat 63% uit pro-jecten op het gebied van de productie en verwerking van biologische land-bouwprodukten en 33% uit projec-ten op het gebied van wind-energie.

Trio-dos Groen-fonds is een erkend groen-fonds in het kader van de fisca-le groen-rege-ling. Deze -regeling houdt in dat het dividend van Triodos Groen-fonds voor de particuliere belegger onbe-perkt belas-ting-vrij is. Daarmee wordt het bruto rendement van Trio-dos Groenfonds gelijk aan het netto rende-ment.

FINANCIEEL RESULTAAT

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening over het eerste halfjaar van 1999 is bevredigend. Het resultaat nam ten opzichte van het resultaat over de eerste helft van 1998 toe met ruim 30%.

Het totale beleg-gings-re-sultaat over het eerste halfjaar van 1999 is EUR 557.000 negatief. Het verschil met het resultaat uit gewone be-drijfs-uitoefe-ning vloeit voort uit een negatieve wijzi-ging in de her-waar-de-rings-reser-ve. De beleggingen worden ge-waar-deerd tegen reële waarde, hetgeen onder meer bete-kent dat de waarde van de beleg-gingen fluctu-eert met de rente-ont-wik-kelingen op de kapi-taal-markt. Het feit dat kapi-taal-marktrente het afgelo-pen halfjaar is geste-gen, heeft een lagere reële waarde van de beleg-gingen tot gevolg. Zolang de herwaar-deringsreserve toereikend positief is heeft dit geen gevolg voor de hoogte van de uitkeerbare winst.

VOORUITZICHTEN Voor het komende halfjaar verwacht Triodos Groenfonds een verdere groei. Het fondsvermogen zal met name worden belegd in projec-ten op het gebied van duurzame energie en biologische landbouw.

Zeist, 31 augustus 1998

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Thomas Steiner Telefoon: 030 693 65 20 (direct) of 06 534 888 13 (mobiel)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie