Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Buitenlandse milieugevolgen Nederlandse consumptie

Datum nieuwsfeit: 03-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


VROMRAAD

VROMRAAD: neem buitenlandse milieugevolgen van Nederlandse

VROM-raad
Koningin Julianaplein 2, 2595 AA Den Haag
Postbus 30949 IPC 105, 2500 GX Den Haag
telefoon 070 - 339 1505, fax 070 - 339 1970

PERSBERICHT

Datum: 3 september 1999
nr.: 99/04

VROM-raad: neem buitenlandse milieugevolgen van Nederlandse consumptie mee in beleid

Het Nederlandse milieubeleid moet zich niet alleen richten op de milieueffecten van onze productie- en consumptiestructuur in eigen land, maar ook rekening houden met de milieudruk in het buitenland. Dit zou ook voor andere landen moeten gelden. Alleen zo kunnen mondiale milieuvoorraden duurzaam worden beheerd. Dit schrijft de VROM-raad in het advies .Mondiale duurzaamheid en de ecologische voetafdruk.. Hieronder volgt een beknopte weergave van de aanbevelingen uit het advies.

Gebruik de ecologische voetafdruk niet als beleidsinstrument voor duurzaamheid maar als een maatlat voor het persoonlijk milieugedrag De ecologische voetafdruk geeft aan hoeveel hectaren vruchtbare grond en water denkbeeldig gebruikt worden voor onze consumptie. De ecologische voetafdruk voorziet in een behoefte bij de burger aan een maatlat voor de milieudruk van het eigen gedrag. Vanwege de vele bezwaren die tegen de voetafdruk als duurzaamheidsindicator zijn aan te voeren, is deze indicator onvoldoende geschikt om beleid op te sturen.

Sluit bij internationale samenwerking aan bij onze handelsrelaties Nederland zou zijn ontwikkelings-samenwerking mede moeten richten op landen waar negatieve milieueffecten optreden door export naar of investeringen vanuit Nederland, of waar een gebied of object van mondiale betekenis bedreigd wordt. Hiervoor bestaan diverse mogelijkheden zoals technologieoverdracht, het sluiten van milieukostendekkende handelscontracten, debt-for-nature swaps en het instellen van milieuinvesteringsfondsen.

Bewaak de Nederlandse geloofwaardigheid
Nederland moet zijn 'eigen' milieuvoorraden van mondiale betekenis, waaronder de Waddenzee, zorgvuldig beheren. Alle voor de natuur mogelijk schadelijke activiteiten moeten derhalve zorgvuldig worden beoordeeld. Daarnaast dienen de Nederlandse standpunten in internationale gremia consequent te passen bij het streven naar duurzame ontwikkeling.

Voorkom dat concurrentie ten koste gaat van het milieu Nederland moet zich ervoor inzetten dat de Wereldhandelsorganisatie de consequenties aanvaardt van internationale milieuverdragen en deze verdragen toepast in de handelsregels. Zo wordt voorkomen dat een slecht milieubeleid de concurrentiepositie verbetert. Nederland moet duurzaamheidsschadelijke subsidies afschaffen en bevorderen dat dit elders ook gebeurt. Uiteindelijk moeten de milieukosten consequent en volledig tot uitdrukking worden gebracht in de prijzen op de wereldmarkt.

Stimuleer onderzoek naar milieu-effecten van handel en investeringen in het buitenland
De milieugevolgen in het buitenland als gevolg van onze consumptie en via handel en investeringen moeten nader onderzocht worden. Nederland moet bij krediet- en garantieverlening met publieke middelen de richtlijnen voor kredietverlening van de Wereldbank toepassen en projecten daar achteraf op toetsen.

Stimuleer de product- en procesvernieuwing
De Nederlandse overheid moet ontwikkeling en toepassing van technologie met een netto lagere mondiale milieubelasting bevorderen. In eigen land moet zij daartoe allerlei belemmeringen voor product-verbetering wegnemen, onder andere door minder regels. Financiële steun moet zij verlenen aan fundamentele innovaties. Investeringen hierin kunnen grote betekenis hebben voor het milieu, maar verdienen zich pas na lange tijd terug. Derhalve is een rol voor de overheid weggelegd. Deze inspanningen moeten waar mogelijk internationaal worden gecoördineerd, bijvoorbeeld door afspraken tussen grote multinationals met een groep landen.

Bevorder milieusparend gedrag
De overheid moet waar mogelijk belemmeringen wegnemen voor minder milieubelastende levensstijlen. Door bewustwording en voorbeeldwerking kan op termijn wellicht een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het verminderen van de negatieve effecten van onze consumptie.

Versterk de invloed van de consument
Nederland moet zich inzetten voor het versterken van de invloed van consumenten op producenten door hun aankoopgedrag, bijvoorbeeld door een productinformatiesysteem dat de effecten langs de gehele keten kwantificeert. Zo.n systeem kan om te beginnen in het binnenland worden ingevoerd, maar zou tevens in de Europese richtlijnen een plaats moeten krijgen. Ook moet Nederland zich ervoor inzetten dat het recht op productinformatie over de gehele levens-cyclus opgenomen wordt in wereldhandelsovereenkomsten.

Ontwikkel indicatoren voor duurzame ontwikkeling De invloed van onze consumptie op duurzaamheid verdient nader onderzoek, evenals het resultaat van de beleidsinspanningen op dit vlak. Dit vereist het ontwikkelen en toepassen van indicatoren die voor het beleid direct bruikbaar zijn. Zo is het wenselijk indicatoren te ontwikkelen worden die de Nederlandse invloed weergeven op het gebruik van arealen, bodemvruchtbaarheid, erosie, beschikbaarheid van geschikt water, soortenrijkdom en het vervullen van ecologische functies. Ook zijn beleidsindicatoren nodig die alle emissies in binnen- en buitenland in kaart brengen vanwege de goederen en diensten die wij in Nederland consumeren.

Bevorder de coördinatie van beleid gericht op duurzaamheid Mondiaal duurzaamheidsbeleid omvat internationale handel, ontwikkelingssamenwerking, arbeidsvoorwaarden, visserij, landbouw, natuur, technologie en milieu. Voorwaarde voor succesvol beleid is een sterkere coördinatie binnen de Nederlandse overheid, zowel van binnenlandse beleidsmaatregelen als bij het in internationaal verband innemen en promoten van standpunten van Nederland.
-/-/-/-/-/-

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie