Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluit Voorwaarden voor de buitengewonelastenaftrek

Datum nieuwsfeit: 03-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Voorwaarden voor de buitengewonelastenaftrek

Besluit van de plv. directeur-generaal der Belastingen namens de staatssecretaris van Financiën van 26 augustus 1999, nr. DB 1999/02118 M


1. Inleiding

De voorwaarden voor de buitengewonelastenaftrek van uitgaven in verband met arbeidsongeschiktheid en uitgaven voor chronisch zieke kinderen hebben in de praktijk enkele vragen opgeroepen. Deze worden in dit besluit behandeld.


2. Toerekening ziektekosten van voorgaande jaren of van het jaar waarin arbeidsongeschiktheidsaftrek wordt gevraagd

Voor de verhoogde arbeidsongeschiktheidsaftrek voor gehuwden van f 2 042 (bedrag 1999) geldt in bepaalde gevallen de voorwaarde dat ten minste een derde deel van de in artikel 46, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 bedoelde uitgaven (hierna: ziektekosten) aan één van de echtgenoten kan worden toegerekend. De vraag zou kunnen opkomen of het hier gaat om de ziektekosten van het jaar zelf of om die van de twee voorafgaande jaren, gezien de samenhang met de voorwaarde dat in die twee jaren ziektekosten in aanmerking moeten zijn genomen.

De aftrek is bedoeld voor de extra uitgaven van chronisch zieken. De wetgever heeft het chronische aspect willen relateren aan de ziektekosten over een langere periode. Wetssystematisch ligt het bovendien niet voor de hand dat de toerekening wordt gebaseerd op de ziektekosten in het jaar zelf, nu de toe te kennen arbeidsongeschiktheidsaftrek zelf ook tot deze kosten behoort.

De vraag of een derde deel van de ziektekosten aan een van de echtgenoten kan worden toegerekend, moet dan ook worden beantwoord aan de hand van de ziektekosten in de twee voorafgaande jaren. Deze voorwaarde dient voor elk van die jaren afzonderlijk te worden getoetst.


3. Toerekening premies voor ziektekostenverzekeringen

Ziekenfondsverzekerden betalen voor meeverzekerde gezinsleden geen extra ziekenfondspremie. De premie is immers afhankelijk van de hoogte van het loon.Voor de toerekening van de ziektekosten aan een echtgenoot of aan de kinderen gaat het er echter niet om wie de ziektekosten betaalt, maar ten behoeve van wie zij zijn betaald. Tegenover dezelfde procentuele premie staan in geval van medeverzekering meer rechten op verstrekkingen. Een deel van de premie moet in dat geval aan de medeverzekerde gezinsleden worden toegerekend.

De vraag hoe de premie dan moet worden verdeeld is niet eenvoudig te beantwoorden. Uit doelmatigheidsoverwegingen keur ik goed dat per echtgenoot de helft van de totale premie in aanmerking wordt genomen, ongeacht of de premie ook betrekking heeft op kinderen. Het gezamenlijke deel van de premie voor de kinderen kan, ongeacht de samenstelling van het gezin (en ongeacht of aan de ouders ieder al de helft van de totale premie is toegerekend), worden gesteld op een derde van de totale premie.

Deze verdeling kan ook worden toegepast bij premies voor andere ziektekostenverzekeringen. Ook daarbij kunnen immers splitsingsproblemen optreden wanneer bijvoorbeeld voor kinderen geen afzonderlijke premie wordt geheven, of wanneer vanaf een bepaald aantal kinderen geen premie meer verschuldigd is. Het is niet van belang of de splitsingsproblemen zich ook feitelijk voordoen.

Hoewel de zogenoemde wettelijke bijdragen en nominale premies wel individualiseerbaar zijn, acht ik het niet bezwaarlijk als deze in de verdeling worden meegenomen.


4. Niet-toerekenbare uitgaven

Onder de uitgaven bedoeld in artikel 46, eerste lid, onderdeel b, Wet IB 1964 vallen ook ziektekosten en kosten van overlijden van verwanten die niet behoren tot de gerechtigden voor de
arbeidsongeschiktheidsaftrek of de aftrek voor chronisch zieke kinderen. Zoals ik hiervoor al heb aangegeven gaat het voor de toerekening niet om de vraag wie de uitgaven heeft gedaan, maar om de vraag ten behoeve van wie zij zijn gedaan. Het deel van de uitgaven voor andere verwanten kan dan ook niet worden toegerekend aan één van de echtgenoten of aan de kinderen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie