Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Concept-plan Haags Grotestedenbeleid vastgesteld

Datum nieuwsfeit: 03-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

3 september 1999

Investeren in een concurrerende, vitale en ongedeelde stad

Het college van B&W van Den Haag heeft deze week het concept-plan voor het Haagse Grotestedenbeleid (GSB) 2000-2003 vastgesteld. Het plan omvat een heldere visie op de toekomstige ontwikkeling van de stad (met een tijdshorizon van 10 tot 15 jaar) en een integraal ontwikkelingsprogramma in het kader van het GSB/ISV (Grotestedenbeleid en Stedelijke Vernieuwing). Het plan is een uitwerking van de afspraken uit het GSB-doorstartconvenant dat de 25 GSB-steden en het rijk eind vorig jaar hebben gesloten. Om in aanmer- king te komen voor rijksmiddelen voor een nieuwe GSB-periode, moet het plan voor 1 november bij het rijk worden ingediend. Den Haag zet in op een ingrijpende verbetering van het bedrijfsklimaat en het woon- en verblijfsklimaat, de aanpak van sociaal-educatieve achterstanden, een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en vergroting van de bereikbaarheid. Het sleutelwoord hierbij is 'binding': Den Haag wil niet alleen nieuwe bedrijven en inwoners aantrekken, maar vooral ook 'binnenhouden' door goed in te spelen op hun (veranderende) wensen.

De GSB-visie op de toekomst van de stad sluit aan op de uitkomsten van de stedelijke discussie over 'Den Haag 2025', die twee jaar geleden plaatsvond. Toen werd in wisselwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen een duidelijk stedelijk profiel vastgesteld, gebaseerd op de sterke punten van de stad: Den Haag is de groene woonstad van de Randstad, (inter)nationaal bestuurs- en kenniscentrum, vestigingsplaats voor bedrijven in de zakelijke dienstverlening en een attractieve cultuur- en toeristenstad. Vitaal en ongedeeld zijn daarbij sleutelwoorden: een stad waar arm en rijk, autochtoon en allochtoon zich thuis-voelt en trots op is.

Concurrerend, vitaal en ongedeeld
Voor een vitaal en ongedeeld Den Haag zijn ingrijpende maatregelen nodig (zoals het oplossen van de nijpende ruimtenood), evenals duurzame investeringen. De eerste periode Grotestedenbeleid (1996-1999) en de gunstige economische ontwikkeling hebben een positieve invloed op de grootstedelijke problemen waar Den Haag mee kampt, maar er is nog een lange weg te gaan. Daarbij gaat het enerzijds om het wegwerken van (mede als gevolg van de voormalige 'artikel-12 situatie' en de ruimtenood) opgelo- pen achterstanden in economische groei, sociaal-educatieve infrastructuur en het beheer en onderhoud van de stad. Anderzijds is het noodzakelijk om te investeren in de versterking van het concurrentievermogen van de stad.

Investeringsprogramma GSB/ISV
Het profiel 'Den Haag 2025' is uitgewerkt op verschillende niveaus. Op stedelijke schaal heeft de gemeente, samen met maatschappelijke en private partners in de stad, vier strategische masterplannen opgesteld voor de komende 10 tot 15 jaar. Twee daar- van hebben betrekking op de economische ontwikkeling van de stad ('Stadseconomie' en 'Hoog Hage'), een op de stedelijke vernieuwing en leefbaarheid ('Herstructurering') en een op de sociaal-maatschappelijke infrastructuur (het Sociaal-Educatief Mas- terplan'). Het Investeringsprogramma GSB/ISV 2000-2003, dat is gebaseerd op de vier genoemde masterplannen, vormt een actie- en investeringsprogramma voor de korte en middellange termijn. Voor de uitvoering van het ambitieuze plan zijn meer financile middelen nodig dan door het rijk in het kader van GSB/ISV beschikbaar worden gesteld. De gemeentelijke inzet blijft erop gericht om meer middelen beschikbaar te krijgen van rijk, provincie, de Europese Commissie en private partijen.

Drie sporen
Het Investeringsprogramma GSB/ISV 2000-2003 wordt via drie samenhangende sporen uitgewerkt:

1. Versterking van het economisch klimaat, het gaat o.a. om: * Versterking van het bedrijfsklimaat: ruimte voor kantoren voor de stuwende economische sectoren (overheid, internationale organisaties, zakelijke dienstverlening, informatie- en communicatietechnologie). Groei van deze sectoren heeft een structureel positief effect op de omvang van de langdurige werkloosheid in de stad: 10 banen voor hoger-opgeleiden leiden tot een "spin-off" van 3 banen voor lager-opgeleiden in het midden- en kleinbedrijf. Ook in dit midden- en kleinbedrijf wordt extra geïnvesteerd (m.n. in het realiseren van bedrijfsruimte), evenals in ruimte voor toeristische ontwikkeling en in het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. * Versterking van het verblijfsklimaat door te investeren in een hoogwaardig en pluriform (culturele) voorzieningenaanbod, in de restauratie van monumenten en in een stad die schoon, heel en veilig is.
* Vergroting van de bereikbaarheid van en in de stad, o.a. via de aanleg van stad-regio-verbindingen.

2. Verbetering van het woon- en leefklimaat, het gaat o.a. om: * Realisatie van meer concurrerende woonmilieus, ondermeer voor (boven)modale inkomensgroepen met een stedelijke leefstijl (die bijdragen aan het economische en sociale fundament van de stad), en uitvoering van herstructureringsprogramma's waardoor stadswijken een sterkere positie op de regionale woningmarkt krijgen.
* Verbetering van het leefklimaat door te investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte en water en groen.

3. Versterking van het sociaal-educatief klimaat, het gaat o.a. om: * Extra aandacht voor "opgroeien in de stad" (onderwijs en jeugdbeleid), waarbij een groot aantal actiepunten (zoals de ontwikkeling van brede buurtscholen) moet leiden tot realisatie van de twee belangrijkste ambities:
"Iedere Haagse jongere op school of aan het werk" en "Iedere Haagse schoolverlater heeft een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt".
* Aanpak van de (langdurige) werkloosheid onder het motto "Den Haag schrijft niemand af".
* Extra aandacht voor Hagenaars uit bijzondere groepen (gericht op economische zelfstandigheid en maatschappelijke redzaamheid), o.a. via inburgeringsprogramma's, sociale activering, armoedebeleid en maatschappelijk herstel.
* Vergroting van de (subjectieve en objectieve) veiligheid, gericht op het terugdringen en voorkomen van geweld in het publieke domein, vermindering van (jeugd)criminaliteit en overlast en het versterken van handhaving en toezicht.

Gebiedsgerichte aanpak
Bij de uitvoering van het GSB-plan wil de gemeente gaan experimenteren met een integrale gebiedsgerichte aanpak in twee þpilotþ-gebieden: de Schilderswijk en Den Haag Zuid-West (later ook in andere delen van de stad). Het gaat hierbij om een gezamenlijke, samenhangende aanpak van activiteiten in zowel de þharde sectorþ, als de þzachte sectorþ door zowel gemeentelijke, als niet-gemeentelijke partners (zoals corporaties, politie en welzijnswerk). De aanpak is gericht op het bereiken van concrete resultaten en meetbare maatschappelijke effecten.

Besluitvorming
Het door de gemeenteraad vastgestelde GSB-plan moet voor 1 november a.s. bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden ingediend. De minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid zal de 25 GSB-steden nog voor het einde van het jaar laten weten of de plannen zijn goedgekeurd en hoeveel rijksmiddelen er voor de uitvoering beschikbaar komen. Het door het college vastgestelde concept GSB-plan wordt besproken in de raadscommissie Economie en Personeel (EP) op 9 september, onder voorzitterschap van de cordinerend wethouder Grotestedenbeleid Bas Verkerk. Op onderdelen worden de stukken ook in de eerst- volgende vergaderingen van de andere betrokken raadscommissies behandeld.
De meeste onderdelen van het GSB-plan zijn reeds besproken met betrokken instellingen, bedrijven en burgers in de stad. Voor zover dat op onderdelen nog niet is gebeurd, zal dit in de maand september plaatsvinden. Het definitieve GSB-plan wordt door het college vastgesteld op 28 september, mede op basis van de ingekomen reacties. Na bespreking daarvan door de raadscommissie EP op 7 oktober, volgt behandeling door de gemeenteraad op 14 oktober.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie