Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Concept-plan Haags Grotestedenbeleid vastgesteld

Datum nieuwsfeit: 03-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

3 september 1999

Investeren in een concurrerende, vitale en ongedeelde stad

Het college van B&W van Den Haag heeft deze week het concept-plan voor het Haagse Grotestedenbeleid (GSB) 2000-2003 vastgesteld. Het plan omvat een heldere visie op de toekomstige ontwikkeling van de stad (met een tijdshorizon van 10 tot 15 jaar) en een integraal ontwikkelingsprogramma in het kader van het GSB/ISV (Grotestedenbeleid en Stedelijke Vernieuwing). Het plan is een uitwerking van de afspraken uit het GSB-doorstartconvenant dat de 25 GSB-steden en het rijk eind vorig jaar hebben gesloten. Om in aanmer- king te komen voor rijksmiddelen voor een nieuwe GSB-periode, moet het plan voor 1 november bij het rijk worden ingediend. Den Haag zet in op een ingrijpende verbetering van het bedrijfsklimaat en het woon- en verblijfsklimaat, de aanpak van sociaal-educatieve achterstanden, een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en vergroting van de bereikbaarheid. Het sleutelwoord hierbij is 'binding': Den Haag wil niet alleen nieuwe bedrijven en inwoners aantrekken, maar vooral ook 'binnenhouden' door goed in te spelen op hun (veranderende) wensen.

De GSB-visie op de toekomst van de stad sluit aan op de uitkomsten van de stedelijke discussie over 'Den Haag 2025', die twee jaar geleden plaatsvond. Toen werd in wisselwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen een duidelijk stedelijk profiel vastgesteld, gebaseerd op de sterke punten van de stad: Den Haag is de groene woonstad van de Randstad, (inter)nationaal bestuurs- en kenniscentrum, vestigingsplaats voor bedrijven in de zakelijke dienstverlening en een attractieve cultuur- en toeristenstad. Vitaal en ongedeeld zijn daarbij sleutelwoorden: een stad waar arm en rijk, autochtoon en allochtoon zich thuis-voelt en trots op is.

Concurrerend, vitaal en ongedeeld
Voor een vitaal en ongedeeld Den Haag zijn ingrijpende maatregelen nodig (zoals het oplossen van de nijpende ruimtenood), evenals duurzame investeringen. De eerste periode Grotestedenbeleid (1996-1999) en de gunstige economische ontwikkeling hebben een positieve invloed op de grootstedelijke problemen waar Den Haag mee kampt, maar er is nog een lange weg te gaan. Daarbij gaat het enerzijds om het wegwerken van (mede als gevolg van de voormalige 'artikel-12 situatie' en de ruimtenood) opgelo- pen achterstanden in economische groei, sociaal-educatieve infrastructuur en het beheer en onderhoud van de stad. Anderzijds is het noodzakelijk om te investeren in de versterking van het concurrentievermogen van de stad.

Investeringsprogramma GSB/ISV
Het profiel 'Den Haag 2025' is uitgewerkt op verschillende niveaus. Op stedelijke schaal heeft de gemeente, samen met maatschappelijke en private partners in de stad, vier strategische masterplannen opgesteld voor de komende 10 tot 15 jaar. Twee daar- van hebben betrekking op de economische ontwikkeling van de stad ('Stadseconomie' en 'Hoog Hage'), een op de stedelijke vernieuwing en leefbaarheid ('Herstructurering') en een op de sociaal-maatschappelijke infrastructuur (het Sociaal-Educatief Mas- terplan'). Het Investeringsprogramma GSB/ISV 2000-2003, dat is gebaseerd op de vier genoemde masterplannen, vormt een actie- en investeringsprogramma voor de korte en middellange termijn. Voor de uitvoering van het ambitieuze plan zijn meer financile middelen nodig dan door het rijk in het kader van GSB/ISV beschikbaar worden gesteld. De gemeentelijke inzet blijft erop gericht om meer middelen beschikbaar te krijgen van rijk, provincie, de Europese Commissie en private partijen.

Drie sporen
Het Investeringsprogramma GSB/ISV 2000-2003 wordt via drie samenhangende sporen uitgewerkt:

1. Versterking van het economisch klimaat, het gaat o.a. om: * Versterking van het bedrijfsklimaat: ruimte voor kantoren voor de stuwende economische sectoren (overheid, internationale organisaties, zakelijke dienstverlening, informatie- en communicatietechnologie). Groei van deze sectoren heeft een structureel positief effect op de omvang van de langdurige werkloosheid in de stad: 10 banen voor hoger-opgeleiden leiden tot een "spin-off" van 3 banen voor lager-opgeleiden in het midden- en kleinbedrijf. Ook in dit midden- en kleinbedrijf wordt extra geïnvesteerd (m.n. in het realiseren van bedrijfsruimte), evenals in ruimte voor toeristische ontwikkeling en in het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. * Versterking van het verblijfsklimaat door te investeren in een hoogwaardig en pluriform (culturele) voorzieningenaanbod, in de restauratie van monumenten en in een stad die schoon, heel en veilig is.
* Vergroting van de bereikbaarheid van en in de stad, o.a. via de aanleg van stad-regio-verbindingen.

2. Verbetering van het woon- en leefklimaat, het gaat o.a. om: * Realisatie van meer concurrerende woonmilieus, ondermeer voor (boven)modale inkomensgroepen met een stedelijke leefstijl (die bijdragen aan het economische en sociale fundament van de stad), en uitvoering van herstructureringsprogramma's waardoor stadswijken een sterkere positie op de regionale woningmarkt krijgen.
* Verbetering van het leefklimaat door te investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte en water en groen.

3. Versterking van het sociaal-educatief klimaat, het gaat o.a. om: * Extra aandacht voor "opgroeien in de stad" (onderwijs en jeugdbeleid), waarbij een groot aantal actiepunten (zoals de ontwikkeling van brede buurtscholen) moet leiden tot realisatie van de twee belangrijkste ambities:
"Iedere Haagse jongere op school of aan het werk" en "Iedere Haagse schoolverlater heeft een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt".
* Aanpak van de (langdurige) werkloosheid onder het motto "Den Haag schrijft niemand af".
* Extra aandacht voor Hagenaars uit bijzondere groepen (gericht op economische zelfstandigheid en maatschappelijke redzaamheid), o.a. via inburgeringsprogramma's, sociale activering, armoedebeleid en maatschappelijk herstel.
* Vergroting van de (subjectieve en objectieve) veiligheid, gericht op het terugdringen en voorkomen van geweld in het publieke domein, vermindering van (jeugd)criminaliteit en overlast en het versterken van handhaving en toezicht.

Gebiedsgerichte aanpak
Bij de uitvoering van het GSB-plan wil de gemeente gaan experimenteren met een integrale gebiedsgerichte aanpak in twee þpilotþ-gebieden: de Schilderswijk en Den Haag Zuid-West (later ook in andere delen van de stad). Het gaat hierbij om een gezamenlijke, samenhangende aanpak van activiteiten in zowel de þharde sectorþ, als de þzachte sectorþ door zowel gemeentelijke, als niet-gemeentelijke partners (zoals corporaties, politie en welzijnswerk). De aanpak is gericht op het bereiken van concrete resultaten en meetbare maatschappelijke effecten.

Besluitvorming
Het door de gemeenteraad vastgestelde GSB-plan moet voor 1 november a.s. bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden ingediend. De minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid zal de 25 GSB-steden nog voor het einde van het jaar laten weten of de plannen zijn goedgekeurd en hoeveel rijksmiddelen er voor de uitvoering beschikbaar komen. Het door het college vastgestelde concept GSB-plan wordt besproken in de raadscommissie Economie en Personeel (EP) op 9 september, onder voorzitterschap van de cordinerend wethouder Grotestedenbeleid Bas Verkerk. Op onderdelen worden de stukken ook in de eerst- volgende vergaderingen van de andere betrokken raadscommissies behandeld.
De meeste onderdelen van het GSB-plan zijn reeds besproken met betrokken instellingen, bedrijven en burgers in de stad. Voor zover dat op onderdelen nog niet is gebeurd, zal dit in de maand september plaatsvinden. Het definitieve GSB-plan wordt door het college vastgesteld op 28 september, mede op basis van de ingekomen reacties. Na bespreking daarvan door de raadscommissie EP op 7 oktober, volgt behandeling door de gemeenteraad op 14 oktober.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...