Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie BUZA op notitie VVD massavernietigingswapens Iran

Datum nieuwsfeit: 03-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie

van Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Veiligheidsbeleid

Afdeling Nucleaire Aangelegenheden en

Non-Proliferatie

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 3 september 1999
Kenmerk DVB/NN-406/99
Blad /7
Bijlage(n)
Betreft Reactie op de notitie VVD Tweede Kamerfractie,

d.d. 30 juli jl.
. Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier van de vaste kamercommissie voor Buitenlandse Zaken uwer Kamer, d.d. 5 augustus 1999, kenmerk 52/99 BuZa, waarbij gevoegd een notitie van de VVD Tweede Kamerfractie getiteld 'Massavernietigingswapens in Iran' heb ik de eer u, mede namens de Minister van Defensie, hierbij een reactie te doen toekomen. De in de notitie vermelde feiten kunnen door de regering niet in het openbaar worden getoetst. De Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten laat een dergelijke openbare beoordeling niet toe. Vanzelfsprekend ben ik bereid om met uw kamer in besloten overleg nader te spreken.

I. Inleidende samenvatting

Naar aanleiding van de notitie van de Tweede Kamerfractie van de VVD over 'Massavernietigingswapens in Iran' wordt in deze brief uiteengezet met welk beleids-instrumentarium proliferatie van massavernietigingswapens (MVW) zowel wereldwijd wordt aangepakt, als ten aanzien van Zuid-Azië en het Midden-Oosten, inclusief Iran. Vorig jaar werd uitgebreid op deze materie ingegaan met een notitie (vergaderjaar 1997-1998, 26 051, nr. 1) over de proliferatie van nucleaire, biologische en chemische wapens en de consequenties daarvan voor de krijgsmacht. Ook in de Hoofdlijnennotitie (vergaderjaar 1998-1999, 26 382, nr. 1) wordt ingegaan op het veiligheidsrisico dat uitgaat van de verspreiding van MVW. De notitie van de Tweede Kamerfractie van de VVD over 'Massavernietigingswapens in Iran' onderstreept de aanhoudende zorg die leeft in de Kamer en is een welkome bijdrage aan het debat over dit onderwerp.

Het beleids-instrumentarium om proliferatie te voorkomen en tegen te gaan bestaat uit de beïnvloeding van de politieke motieven van landen die prolifereren, versterking van het Non-Proliferatieverdrag, het Chemische Wapensverdrag en Biologische Wapensverdrag, strikte handhaving van exportcontroleregimes zoals deNuclear Suppliers Group, de Australia Group en het Missile Technology Control Regime en ( politieke) beïnvloeding van (potentiële) leverancier-landen, zoals Rusland en Noord-Korea. De regering zet deze instrumenten zowel bilateraal als in EU-verband actief in.

De proliferatie van massavernietigingswapens valt ondanks het bestaande wereldwijde non-proliferatieregime niet volledig uit te bannen. In het geval van Iran houdt de regering ernstig rekening met de mogelijkheid dat het land thans - of in de nabije toekomst - over MVW en overbrengingsmiddelen beschikt. Dit leidt mogelijk tot destabilisatie. Een eventueel gewapend conflict in de regio zal zeer ernstige humanitaire gevolgen hebben. De verspreiding van MVW in de toch al gecompliceerde regionale situatie waarin Iran zich bevindt dient te worden tegengegaan. Maar ook vanuit een Europees veiligheidsbelang zal de regering, ook in EU-verband, het huidige beleid t.a.v. van non-proliferatie onverminderd voortzetten en hoog op de politieke agenda te houden. De vraag of er militaire mogelijkheden zijn om de aanwezigheid en ontwikkeling van MVW en hun overbrengingsmiddelen tegen te gaan wordt in het specifieke geval van Iran ontkennend beantwoord. De suggestie in de VVD-notitie om de toeleverende landen een perspectief te bieden teneinde de export van kennis en materieel naar Iran tegen te gaan, acht ik waardevol en verdient nadere uitwerking. Tot slot deelt de regering de opvatting van de overige EU-landen dat bij de huidige stand van zaken positieve ontwikkelingen in het Iraanse beleid beter kunnen worden bereikt door middel van dialoog dan door een beleid van isolering.

II. Aanpak van de proliferatie van MVW

De regering hanteert verschillende beleidsinstrumenten om de proliferatie van MVW en de effecten daarvan te bestrijden (zie II a tot en met II e). De aanwezigheid van MVW en hun overbrengingsmiddelen dragen aanzienlijk bij tot het voortduren van de instabiliteit in het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Beïnvloeding van de politieke motieven die landen aanzetten tot proliferatie is moeilijk.

Het onderlinge wantrouwen tussen de landen in de regio blijkt onder meer uit het gegeven dat de defensie-uitgaven als percentage van het BNP tot de hoogste ter wereld behoren. Daarentegen waren volgens het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) in 1996 de Iraanse defensie-uitgaven met 2.5 % van het BNP beduidend lager dan die van een aantal andere landen in de regio.

II.a. Beïnvloeding van de politieke motieven van landen die prolifereren

Zowel bilateraal als in EU-verband wordt tegenover de Iraanse autoriteiten de bezorgdheid uitgesproken over aanhoudende berichten dat Iran MVW en overbrengingsmiddelen tracht te ontwikkelen of te verwerven. Zoals ook aan de Kamer werd gemeld, is in bilateraal overleg (DGPZ-missie aan Teheran van oktober 1998) de ernstige Nederlandse verontrusting uitgesproken over de ontwikkeling vaneen Iraanse raket voor de middellange afstand, alsmede over Iran's inspanningen op het gebied van non-conventionele wapens (Vergaderjaar
1997-98, 23432, Nr. 22).

Tijdens de drie zittingen van de EU-Iran dialoog is de Europese zorg omtrent deze ontwikkelingen opgebracht bij de Iraanse autoriteiten.

Alle processen en initiatieven die kunnen bijdragen aan de stabiliteit in de regio worden waar mogelijk ondersteund, zoals het Midden-Oosten Vredes-proces. Ook wordt getracht in EU-kader bij te dragen aan vergroting van de stabiliteit in Zuid-Azië. Contacten tussen de EU en India en Pakistan hebben inmiddels plaatsgehad.

In het geval van Iran is sprake van een land dat door zijn omvang, ligging grenzend aan vijftien landen, bevolkingsomvang en natuurlijke rijkdommen van oudsher een vooraanstaande rol in de regio heeft gespeeld. Iran ambieert derhalve een strategische rol in de regio. Aanhoudende spanningen in de regio dragen bij tot een Iraans gevoel van onveiligheid. Israël is geen partij bij de belangrijkste non-proliferatie- en ontwapeningsverdragen, en neemt niet deel aan regionale wapenbeheersingsinitiatieven, zoals voorstellen voor kernwapenvrije zones. In de Iran-Irak-oorlog heeft Irak gifgas ingezet tegen Iraanse troepen. Toekomst en oogmerken van het huidige Iraakse regime zijn onzeker. Voorts kan gewezen worden op de gespannen relatie met het Taliban-bewind in Afghanistan. Tot slot heeft Iran in zijn directe nabijheid drie niet bij het Non-Proliferatieverdrag (NPV) aangesloten landen, waarvan aangenomen wordt, dan wel vaststaat, dat zij over kernwapens beschikken (India, Israël en Pakistan).

II.b. Verdere uitbouw en bestendiging van de non-proliferatie- en ontwapeningsverdragen

Het tweede beleidsinstrument betreft de ontwikkeling van een internationaal juridisch kader waarmee ontwikkeling en bezit van MVW wordt voorkomen of teruggedrongen. De drie belangrijkste internationale verdragen op dit gebied, het NPV, het Chemische Wapensverdrag (CWV) en Biologische Wapensverdrag (BWV) stellen een duidelijke internationale norm, waarmee het gedrag van prolifererende landen kan worden beïnvloed. Daarnaast zijn bij twee van deze verdragen (NPV en CWV) verificatieregimes ingesteld die de verwerving van MVW bemoeilijken. Onderhandelingen zijn gaande om voor het BWV eveneens een verificatieregime te ontwikkelen.

Niet-kernwapenstaten die partij zijn bij het NPV zijn verplicht een volledige waarborgovereenkomst met het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) af te sluiten. Iran heeft aan deze verplichting voldaan, en het IAEA heeft bij inspecties geen onregelmatigheden aangetroffen. Voor zover bekend, heeft geen enkel land in

de regio, m.u.v. van Jordanië, onderhandelingen geopend met het IAEA over een aanvullende waarborgovereenkomst, waardoor het IAEA extra inspectiebevoegd-heden zou krijgen. Nederland heeft, evenals de overige EU-landen, wél een derge-lijke overeenkomst afgesloten. De wenselijkheid van afsluiting van een aanvullende waarborgovereenkomst is zowel bilateraal als in EU-verband naar voren gebracht bij de Iraanse autoriteiten. Iran heeft niet afwijzend, maar onverbindend gereageerd.

Het CWV is nog in de eerste stadia van tenuitvoerlegging. Belangrijke landen als de VS hebben nog geen industriële declaraties ingediend hetgeen uitoefening van druk op andere landen, die ook hun declaraties nog niet (volledig) hebben ingediend, bemoeilijkt. Het CWV kent stringente exportregels en even stringente verificatie-procedures. Onder leiding van Iran bepleit een aantal landen het exportcontrole-regime voor voorlopers van chemische en biologische wapens, de Australia Group (AG), op te heffen. Teheran stelt dat een, in Iraanse ogen, parallel regime als de AG niet spoort met de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de CWV. De AG-leden delen die mening van Iran niet en blijven de rol en het belang van de AG benadrukken, evenals de volledige en effectieve uitvoering van het CWV.

Het BWV kent nog geen verificatieregime. Daarover wordt momenteel onderhandeld in een Ad Hoc Groep. Het streven is erop gericht medio
2000 een aanvullend protocol ter versterking van het BWV voor ondertekening gereed te hebben. Nederland behoort tot de landen die een zo effectief mogelijk verificatieregime bepleiten. Nederland heeft zich kandidaat gesteld om de organisatie te huisvesten die nodig zal zijn om het aanvullende protocol uit te voeren. Iran is actief en constructief bij de onderhandelingen betrokken.

Een aantal landen in de regio is het een doorn in het oog dat Israël zich bij geen van deze verdragen heeft aangesloten (het CWV en het Alomvattend Kernstopverdrag zijn door Israël wel ondertekend, maar niet geratificeerd).

II.c. Strikte handhaving exportcontroleregimes

Het meest op voorkoming van proliferatie gerichte beleidsinstrument is de nauwgezette uitvoering van de afspraken uit de exportcontroleregimes en het daarbinnen regelmatig uitwisselen van informatie. Deze regimes hebben een politiek bindend karakter. De gemaakte afspraken worden in nationale wetgeving omgezet.

Er zijn drie exportcontroleregimes gericht op de voorkoming van de export van proliferatiegevoelige goederen en technologieën voor niet-vreedzaam gebruik:


1. De Nuclear Suppliers Group (NSG), en het weinig actieve Zangger-Comité op nucleair gebied. Relevante landen die ontbreken zijn o.m. China, India, Irak, Iran, Israël, Noord-Korea, Pakistan. China is wel lid van het Zangger-Comité.


2. Op chemisch gebied en voor biologische goederen en technologieën is er de Australia Group (AG). Relevante landen die ontbreken zijn o.m. Bulgarije, China, Irak, Iran, Israël, India, Libië, Pakistan, Rusland, Sudan, Syrië.


3. Het Missile Technology Control Regime (MTCR) is werkzaam op het gebied van overbrengingsmiddelen (raketten en kruisvluchtwapens). Relevante landen die ontbreken zijn o.m. China, India, Iran, Noord-Korea, Pakistan.

Nederland speelt in al deze regimes een actieve rol. Nederland is vanaf oktober a.s. voorzitter van het MTCR. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten (in Nederland m.n. de BVD) spelen een belangrijke rol bij het tegengaan van verwervingspo-gingen van proliferatiegevaarlijke technologieën en goederen, indien aanwijzingen bestaan dat zij niet voor vreedzame doeleinden zullen worden gebruikt. Hiertoe heeft de BVD een bewustmakingsprogramma voor het Nederlands bedrijfsleven.

II.d. (Politieke) beïnvloeding van leverancier-landen

Niet alle relevante landen hebben zich aangesloten bij de exportcontroleregimes. Ook interpreteren de aangesloten landen de regimes op uiteenlopende wijze.

Rusland is met Iran overeengekomen een lichtwaterreactor te Busher te zullen afbouwen, ondanks interventies van andere NSG-landen. Overigens is deze centrale om technische redenen weinig proliferatiegevaarlijk en zullen er volledige IAEA-waarborgen op rusten. Niettemin wordt gevreesd voor vergroting van de Iraanse kennis van nucleaire technologie die tevens voor andere doeleinden bruikbaar is. Tevens zijn berichten over een exodus van Russische experts op het gebied van chemische en biologische wapens zorgwekkend. De VS heeft sancties uitgevaardigd tegen een aantal Russische bedrijven. Er zijn tekenen dat de Russische overheid in toenemende mate inziet dat proliferatie van MVW een directe bedreiging vormt voor het eigen land. Echter, zelfs met een Russische overheid die zich optimaal inspant op dit gebied, zijn de risico's van proliferatie vanuit Rusland aanzienlijk.

De zorg over proliferatie in de regio is eind 1998 aan de orde gesteld in een ontmoeting met de Russische Minister van Buitenlandse Zaken Ivanov. De Nederlandse regering blijft zich inspannen om dit onderwerp hoog op de politieke agenda te houden.

Noord-Korea ziet met name de export van rakettechnologie als een politiek instrument en als een belangrijke bron van inkomsten, en is leverancier van een aantal landen in de regio. Met deelname aan de Korean Energy Development Organisation draagt de EU bij aan de uitvoering van het zgn. 'Agreed Framework', waarmee enige controle bestaat op de nucleaire activiteiten van dat land.

De VS en de EU zijn met India en Pakistan in dialoog over de verbetering van de nationale exportcontroleregels van beide landen. Gestreefd zal worden naar deelname van beide landen in de relevante regimes (NSG en MTCR). Echter, de (recente) politieke spanningen tussen beide landen bemoeilijken de voortgang van dit proces. Er zijn nog geen aanwijzingen dat Noord-Korea, India of Pakistan nucleaire banden met Iran hebben.

China heeft een werkend exportcontroleregime, dat overeenkomsten vertoont met die van de onder II.c. genoemde exportcontroleregimes. Formeel is China alleen aangesloten bij het Zangger Comité. Het blijft dan ook onduidelijk in hoeverre China nog steeds betrokken is bij het Iraanse nucleaire programma. Wel heeft China, daartoe vooral aangespoord door de VS, afgezien van een aantal leveringenvan nucleair en ander proliferatiegevaarlijk materiaal, ondermeer aan Iran.

II.e. NAVO

De NAVO geeft sinds 1994 hernieuwde aandacht aan proliferatiekwesties. De Top van Washington heeft de samenwerking op dit gebied een verdere impuls gegeven. Binnen het Internationaal Secretariaat van de NAVO wordt een 'WMD Centre' opgericht. Ook zal de uitwisseling van inlichtingen worden uitgebreid.

Daarnaast wordt binnen de NAVO in toenemende mate aandacht besteed aan de wijze waarop door verdere politieke en diplomatieke samenwerking de proliferatie van MVW kan worden afgeremd.

III. Nadere reactie op de notitie 'Massavernietigingswapens in Iran'

In algemene zin kan worden gesteld, dat Iran de verwerving nastreeft van over-brengingsmiddelen die bij uitstek geschikt zijn voor de inzet van MVW. Tevens bestaan er aanwijzingen dat Iran over programma's beschikt die verwerving van MVW beogen. De regering houdt derhalve ernstig rekening met de mogelijkheid dat Iran thans - of in de nabije toekomst - over een dergelijke capaciteit beschikt. De regering acht dit zorgelijk.

De proliferatie van MVW kan een op zichzelf staande bron voor het uitbreken van een gewapend conflict vormen. Immers, het is niet uitgesloten dat een preventieve aanval wordt uitgelokt teneinde in een vroeg stadium proliferatie een halt toe te roepen. Derhalve gaat van de proliferatie van MVW een destabiliserend effect uit. Bovendien doet de proliferatie van MVW (of het vermoeden daarvan) het wantrouwen tussen landen toenemen, en daarmee de kans op verstoring van de stabiliteit. Naast deze repercussies op de regionale stabiliteit worden door de proliferatie van MVW de potentiële gevolgen van een eventueel gewapend conflict, met name in humanitair opzicht, aanzienlijk vergroot. Ten slotte neemt het risico toe dat landen die in het bezit zijn van dergelijke wapens, op hun beurt optreden als bron van proliferatiegevaarlijke technologieën.

Afgezien van de directe dreiging voor Nederland en het NAVO-grondgebied die van de voortschrijdende proliferatie van MVW en hun voortbrengingsmiddelen uitgaat, is dus sprake van een mogelijk destabiliserende werking binnen de regio.

De regering meent derhalve dat het huidige beleid t.a.v. van non-proliferatie, zoals geschetst in paragraaf II van deze brief, onverminderd moet worden voortgezet en zal zich inspannen dit onderwerp hoog op de politieke agenda te houden.

Hoewel binnen de EU soms verschillende opvattingen leven over de benadering van landen als Iran en Irak, blijft de regering in de EU relevante activiteiten ontplooien. De vraag in de notitie 'Massavernietigingswapens in Iran' of er militaire mogelijk-heden zijn om de aanwezigheid en ontwikkeling van MVW en hun overbrengings-middelen tegen te gaan wordt in het specifieke geval van Iran ontkennend beantwoord.

Tot slot deelt de regering de opvatting van de overige EU-landen dat bij de huidige stand van zaken positieve ontwikkelingen in het Iraanse beleid beter kunnen worden bevorderd door middel van dialoog dan door een beleid van isolering. Nederland zal vanzelfsprekend de vinger aan de pols houden.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...