Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geannoteerde Agenda Algemene Europese Raad 13/14-09-1999

Datum nieuwsfeit: 03-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Algemene Commissie

voor Europese Zaken en de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede

Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Nederland
Datum 3 september 1999 Behandel N. Beets
Kenmerk 563/99 Telefoon 070-348.48.80
Blad 1/8 Fax 070-348.63.81
Bijlage(n)
Betreft Geannoteerde Agenda Algemene Raad

d.d. 13/14 september 1999
C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Conform de bestaande afspraken heb ik de eer U hierbij de geannoteerde agenda van de Algemene Raad d.d. 13/14 september a.s. aan te bieden.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Geannoteerde Agenda Algemene Raad d.d. 13/14 september 1999

Voorbereiding van de Europese Raad (Tampere, 15/16 oktober 1999)

De Regering heeft bij brief van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 28 juni jl. (kamerstuk 21 501-20) de Nederlandse inbreng voor de Europese Raad (ER) van Tampere uiteengezet. Inmiddels hebben ook een aantal andere lidstaten hun prioriteiten voor de ER van Tampere geformuleerd. De Algemene Raad zal een inventarisatie van standpunten maken.

Het Finse Voorzitterschap zal de komende maand een rondreis langs de lidstaten maken en op basis van de bevindingen ontwerpconclusies voor de Europese Raad van Tampere opstellen. Op 16 en 17 september zal ook tijdens de informele bijeenkomst van JBZ-ministers in Turku worden gesproken over de voorbereiding van de conclusies van de ER van Tampere.

(eventueel) Handvest van fundamentele rechten

Ter voorbereiding van de informele Europese Raad van Tampere zal de Algemene Raad mogelijk een bespreking voeren over de voorbereidingen met betrekking tot een EU-Handvest van grondrechten. De Europese Raad van Keulen heeft besloten dat een breed samengestelde groep de redactie van dit Handvest op zich zal moeten nemen. In deze groep zullen niet alleen regeringsvertegenwoordigers van de 15 lidstaten, maar ook leden van het Europees Parlement en de nationale parlementen deelnemen.


Tijdens de informele Top van Tampere zullen de staatshoofden en regeringsleiders nadere aanwijzingen moeten geven voor de werkwijze en de samenstelling van deze groep. Het Voorzitterschap zal daartoe een voorstel op tafel moeten leggen.

Westelijke Balkan

De Algemene Raad zal voornamelijk spreken over de actuele politieke, militaire en humanitaire situatie in Kosovo, waaronder het verloop van de militaire en civiele implementatie van VR-resolutie 1244 en de opstelling van het UCK. Daarnaast zal gesproken worden over steunverlening aan Kosovo en Montenegro (o.a. uitzonderen van de olie- en luchtvaartboycot) en aan de oppositionele krachten in Servië. Voorts zal het sanctieregime tegen de FRJ aan de orde komen.


Vredesproces in het Midden-Oosten

De Raad zal het Midden-Oosten vredesproces bespreken in het licht van de laatste ontwikkelingen. De aandacht zal daarbij vooral uitgaan naar de stand van zaken bij de Palestijns-Israëlische onderhandelingen en de mogelijke hervatting van de besprekingen tussen Israël en Syrië.

Sedert het aantreden van regering-Barak in juli dit jaar is er duidelijk sprake van een opleving in het vredesproces. Op het Palestijnse spoor zijn de partijen nader tot elkaar gekomen m.b.t. de uitvoering van de afspraken zoals overeengekomen in Wye Plantation in oktober 1998. Zowel Syrië als Israël hebben signalen afgegeven dat men de sedert begin 1996 opgeschorte bilaterale besprekingen zou willen hervatten.

Tijdens mijn reis naar de regio van 21 t/m 26 augustus (het verslag d.d. 3/9) heb ik uit eerste hand informatie kunnen vergaren over de standpunten van de partijen.

Met mijn bezoek heb ik uitdrukking willen geven aan de Nederlandse verwachting dat nu spoedig voortgang in het vredesproces zal kunnen worden geboekt. Ik heb kunnen vaststellen dat er inderdaad sprake is van positieve ontwikkelingen. Ik heb in mijn gesprekken gesteld dat indien de partijen in bilaterale onderhandelingen en op basis van wederzijds vertrouwen tot afspraken kunnen komen, dit ten goede zal komen aan de kwaliteit en duurzaamheid van deze afspraken. Een rol voor derde partijen is dan ook minder noodzakelijk. Ik zal dit standpunt ook in Europees verband uitdragen.


(eventueel) Oost-Timor

Mogelijk zal de Algemene Raad spreken over de situatie in Oost-Timor.

De volksraadpleging op Oost-Timor op 30 augustus jl. is op de dag zelf boven verwachting rustig verlopen. Volgens de VN heeft meer dan 90% van de in totaal 430.000 geregistreerde kiezers op Oost-Timor haar stem uitgebracht. De persoonlijke vertegenwoordiger van het EU-Voorzitterschap, de Ierse minister van Buitenlandse Zaken, heeft in een verklaring de naar omstandigheden succesvolle consultatie verwelkomd en de wens uitgesproken dat alle betrokkenen vreedzaam zullen samenwerken bij de implementatie van het resultaat van de stemming. De uitslag zal over een paar dagen bekend zijn. Nederland zal in EU en VN kader grote waardering uitspreken voor de inzet van UNAMET om de raadpleging, onder vaak zeer moeilijke omstandigheden, toch te kunnen laten doorgaan.

Onmiddellijk na de volksraadpleging zijn er echter toch weer ernstige gewelddadigheden uitgebroken.

Oost-Timor bevindt zich na de uitslag van de stemming en het instemmingsbesluit van het Volkscongres in een onzekere fase. Met het oog daarop besloot de VR op 27 augustus jl. tot verlenging van het VN-mandaat tot 30 november. Nederland zal er op blijven aandringen dat de Indonesische regering ook in deze interim-periode haar verantwoordelijkheid zal nemen voor de veiligheidssituatie op Oost-Timor. Daarnaast zal Nederland er in de EU op aandringen dat de EU verder uitvoering geeft aan haar voornemen Oost-Timor ook na de raadpleging te blijven ondersteunen.


Betrekkingen met Oezbekistan


- Vaststelling van het standpunt van de EU voor de eerste Samenwerkingsraad

Op 1 juli jl is de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en Oezbekistan van kracht geworden. De overeenkomst werd op 21 juni 1996 gesloten. De eerste samenwerkingsraad met Oezbekistan zal 14 september 1999 plaatsvinden. Deze overeenkomst beoogt structurering en optimalisering van de economische en handels-betrekkingen, en heeft daarnaast als doelstelling het versterken van de politieke dialoog, consolidatie van de democratie en eerbiediging van mensenrechten in Oezbekistan.

De onderwerpen die tijdens de eerste samenwerkingsraad zullen worden besproken zijn onder andere de economische situatie, de gevolgen van de Russische crisis op de Oezbeekse economie, de stabiliteit en veiligheid in de regio en regionale samenwerking t.a.v. grensconflicten, verbetering van het milieu en bestrijding van drugssmokkel.

In het bijzonder zal de mensenrechtensituatie in Oezbekistan aan de orde komen. In juli jl. heeft de EU bij de Oezbeekse regering protest aangetekend i.v.m. de tekortschietende procesgang bij de terdoodveroordeling van 6 verdachten die schuldig waren bevonden aan het plegen van een reeks bomaanslagen op overheidsgebouwen te Tasjkent. Tevens werd zorg uitgesproken over de arrestatie en detentie van een aantal mensenrechtenactivisten die op vage aanklachten tot disproportioneel hoge straffen werden veroordeeld.

Tenslotte heeft de EU aan de Oezbeekse autoriteiten zijn verontrusting kenbaar gemaakt over toenemende religieuze intolerantie van overheidszijde.

Nederland zal tijdens de Algemene Raad accoord gaan met de voorgestelde EU-standpunten t.b.v. de samenwerkingsraad en daarbij in het bijzonder aandacht vragen voor de mensenrechtensituatie in Oezbekistan.

Onderhandelingsrichtsnoeren voor handelsovereenkomsten met Mercosur en Chili

Tijdens de Algemene Raad van 21 Juni is over de richtsnoeren voor onderhandelingen met Mercosur en Chili over handelsliberalisering reeds politieke overeenstemming bereikt. Aan de Raad lagen toen voorstellen van de Commissie en van Frankrijk voor inzake het tijdpad en de reikwijdte van de onderhandelingen.

Uiteindelijk is door het Voorzitterschap een compromis geformuleerd waarmee alle Lidstaten konden instemmen, op basis waarvan de EU en Mercosur/Chili en marge van de EU-LAC Top 29 en 30 juni jl. konden besluiten te gaan onderhandelen over handelsliberalisering.

Tijdens de finalisering van de uiteindelijke tekst in de Werkgroep zijn nog enkele problemen gerezen. Op dit moment rest nog een probleem rond de tekst over gunstige behandeling van wederzijdse investeringen. Frankrijk is van mening dat de Commissie zich daarin bevoegdheden toeëigent die aan de Lidstaten toebehoren.

Nederland is het daarmee eens.

Waarschijnlijk zullen de onderhandelingsmandaten als A-punt (hamerstuk) door de Raad worden aangenomen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie