Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geannoteerde Agenda Algemene Europese Raad 13/14-09-1999

Datum nieuwsfeit: 03-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Algemene Commissie

voor Europese Zaken en de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede

Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Nederland
Datum 3 september 1999 Behandel N. Beets
Kenmerk 563/99 Telefoon 070-348.48.80
Blad 1/8 Fax 070-348.63.81
Bijlage(n)
Betreft Geannoteerde Agenda Algemene Raad

d.d. 13/14 september 1999
C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Conform de bestaande afspraken heb ik de eer U hierbij de geannoteerde agenda van de Algemene Raad d.d. 13/14 september a.s. aan te bieden.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Geannoteerde Agenda Algemene Raad d.d. 13/14 september 1999

Voorbereiding van de Europese Raad (Tampere, 15/16 oktober 1999)

De Regering heeft bij brief van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 28 juni jl. (kamerstuk 21 501-20) de Nederlandse inbreng voor de Europese Raad (ER) van Tampere uiteengezet. Inmiddels hebben ook een aantal andere lidstaten hun prioriteiten voor de ER van Tampere geformuleerd. De Algemene Raad zal een inventarisatie van standpunten maken.

Het Finse Voorzitterschap zal de komende maand een rondreis langs de lidstaten maken en op basis van de bevindingen ontwerpconclusies voor de Europese Raad van Tampere opstellen. Op 16 en 17 september zal ook tijdens de informele bijeenkomst van JBZ-ministers in Turku worden gesproken over de voorbereiding van de conclusies van de ER van Tampere.

(eventueel) Handvest van fundamentele rechten

Ter voorbereiding van de informele Europese Raad van Tampere zal de Algemene Raad mogelijk een bespreking voeren over de voorbereidingen met betrekking tot een EU-Handvest van grondrechten. De Europese Raad van Keulen heeft besloten dat een breed samengestelde groep de redactie van dit Handvest op zich zal moeten nemen. In deze groep zullen niet alleen regeringsvertegenwoordigers van de 15 lidstaten, maar ook leden van het Europees Parlement en de nationale parlementen deelnemen.


Tijdens de informele Top van Tampere zullen de staatshoofden en regeringsleiders nadere aanwijzingen moeten geven voor de werkwijze en de samenstelling van deze groep. Het Voorzitterschap zal daartoe een voorstel op tafel moeten leggen.

Westelijke Balkan

De Algemene Raad zal voornamelijk spreken over de actuele politieke, militaire en humanitaire situatie in Kosovo, waaronder het verloop van de militaire en civiele implementatie van VR-resolutie 1244 en de opstelling van het UCK. Daarnaast zal gesproken worden over steunverlening aan Kosovo en Montenegro (o.a. uitzonderen van de olie- en luchtvaartboycot) en aan de oppositionele krachten in Servië. Voorts zal het sanctieregime tegen de FRJ aan de orde komen.


Vredesproces in het Midden-Oosten

De Raad zal het Midden-Oosten vredesproces bespreken in het licht van de laatste ontwikkelingen. De aandacht zal daarbij vooral uitgaan naar de stand van zaken bij de Palestijns-Israëlische onderhandelingen en de mogelijke hervatting van de besprekingen tussen Israël en Syrië.

Sedert het aantreden van regering-Barak in juli dit jaar is er duidelijk sprake van een opleving in het vredesproces. Op het Palestijnse spoor zijn de partijen nader tot elkaar gekomen m.b.t. de uitvoering van de afspraken zoals overeengekomen in Wye Plantation in oktober 1998. Zowel Syrië als Israël hebben signalen afgegeven dat men de sedert begin 1996 opgeschorte bilaterale besprekingen zou willen hervatten.

Tijdens mijn reis naar de regio van 21 t/m 26 augustus (het verslag d.d. 3/9) heb ik uit eerste hand informatie kunnen vergaren over de standpunten van de partijen.

Met mijn bezoek heb ik uitdrukking willen geven aan de Nederlandse verwachting dat nu spoedig voortgang in het vredesproces zal kunnen worden geboekt. Ik heb kunnen vaststellen dat er inderdaad sprake is van positieve ontwikkelingen. Ik heb in mijn gesprekken gesteld dat indien de partijen in bilaterale onderhandelingen en op basis van wederzijds vertrouwen tot afspraken kunnen komen, dit ten goede zal komen aan de kwaliteit en duurzaamheid van deze afspraken. Een rol voor derde partijen is dan ook minder noodzakelijk. Ik zal dit standpunt ook in Europees verband uitdragen.


(eventueel) Oost-Timor

Mogelijk zal de Algemene Raad spreken over de situatie in Oost-Timor.

De volksraadpleging op Oost-Timor op 30 augustus jl. is op de dag zelf boven verwachting rustig verlopen. Volgens de VN heeft meer dan 90% van de in totaal 430.000 geregistreerde kiezers op Oost-Timor haar stem uitgebracht. De persoonlijke vertegenwoordiger van het EU-Voorzitterschap, de Ierse minister van Buitenlandse Zaken, heeft in een verklaring de naar omstandigheden succesvolle consultatie verwelkomd en de wens uitgesproken dat alle betrokkenen vreedzaam zullen samenwerken bij de implementatie van het resultaat van de stemming. De uitslag zal over een paar dagen bekend zijn. Nederland zal in EU en VN kader grote waardering uitspreken voor de inzet van UNAMET om de raadpleging, onder vaak zeer moeilijke omstandigheden, toch te kunnen laten doorgaan.

Onmiddellijk na de volksraadpleging zijn er echter toch weer ernstige gewelddadigheden uitgebroken.

Oost-Timor bevindt zich na de uitslag van de stemming en het instemmingsbesluit van het Volkscongres in een onzekere fase. Met het oog daarop besloot de VR op 27 augustus jl. tot verlenging van het VN-mandaat tot 30 november. Nederland zal er op blijven aandringen dat de Indonesische regering ook in deze interim-periode haar verantwoordelijkheid zal nemen voor de veiligheidssituatie op Oost-Timor. Daarnaast zal Nederland er in de EU op aandringen dat de EU verder uitvoering geeft aan haar voornemen Oost-Timor ook na de raadpleging te blijven ondersteunen.


Betrekkingen met Oezbekistan


- Vaststelling van het standpunt van de EU voor de eerste Samenwerkingsraad

Op 1 juli jl is de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en Oezbekistan van kracht geworden. De overeenkomst werd op 21 juni 1996 gesloten. De eerste samenwerkingsraad met Oezbekistan zal 14 september 1999 plaatsvinden. Deze overeenkomst beoogt structurering en optimalisering van de economische en handels-betrekkingen, en heeft daarnaast als doelstelling het versterken van de politieke dialoog, consolidatie van de democratie en eerbiediging van mensenrechten in Oezbekistan.

De onderwerpen die tijdens de eerste samenwerkingsraad zullen worden besproken zijn onder andere de economische situatie, de gevolgen van de Russische crisis op de Oezbeekse economie, de stabiliteit en veiligheid in de regio en regionale samenwerking t.a.v. grensconflicten, verbetering van het milieu en bestrijding van drugssmokkel.

In het bijzonder zal de mensenrechtensituatie in Oezbekistan aan de orde komen. In juli jl. heeft de EU bij de Oezbeekse regering protest aangetekend i.v.m. de tekortschietende procesgang bij de terdoodveroordeling van 6 verdachten die schuldig waren bevonden aan het plegen van een reeks bomaanslagen op overheidsgebouwen te Tasjkent. Tevens werd zorg uitgesproken over de arrestatie en detentie van een aantal mensenrechtenactivisten die op vage aanklachten tot disproportioneel hoge straffen werden veroordeeld.

Tenslotte heeft de EU aan de Oezbeekse autoriteiten zijn verontrusting kenbaar gemaakt over toenemende religieuze intolerantie van overheidszijde.

Nederland zal tijdens de Algemene Raad accoord gaan met de voorgestelde EU-standpunten t.b.v. de samenwerkingsraad en daarbij in het bijzonder aandacht vragen voor de mensenrechtensituatie in Oezbekistan.

Onderhandelingsrichtsnoeren voor handelsovereenkomsten met Mercosur en Chili

Tijdens de Algemene Raad van 21 Juni is over de richtsnoeren voor onderhandelingen met Mercosur en Chili over handelsliberalisering reeds politieke overeenstemming bereikt. Aan de Raad lagen toen voorstellen van de Commissie en van Frankrijk voor inzake het tijdpad en de reikwijdte van de onderhandelingen.

Uiteindelijk is door het Voorzitterschap een compromis geformuleerd waarmee alle Lidstaten konden instemmen, op basis waarvan de EU en Mercosur/Chili en marge van de EU-LAC Top 29 en 30 juni jl. konden besluiten te gaan onderhandelen over handelsliberalisering.

Tijdens de finalisering van de uiteindelijke tekst in de Werkgroep zijn nog enkele problemen gerezen. Op dit moment rest nog een probleem rond de tekst over gunstige behandeling van wederzijdse investeringen. Frankrijk is van mening dat de Commissie zich daarin bevoegdheden toeëigent die aan de Lidstaten toebehoren.

Nederland is het daarmee eens.

Waarschijnlijk zullen de onderhandelingsmandaten als A-punt (hamerstuk) door de Raad worden aangenomen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...