Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Speech staatssecretaris Chevalier diplomatieke contactdag

Datum nieuwsfeit: 03-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse zaken België

Back to News

Redevoering van de Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pierre CHEVALIER,
ter gelegenheid van de diplomatieke contactdagen.

Brussel, 3 september 1999.

Dames en heren,

Het is me een waar genoegen om u, dames en heren Posthoofden, die bij de behartiging van de Belgische belangen in de wereld in de voorste gelederen staat, hier te ontmoeten. In nauwelijks enkele weken tijd heb ik mij in het kader van de dioxinecrisis volop rekenschap kunnen geven van uw toewijding en uw doeltreffendheid op het terrein. Namens de regering zou ik u vandaag willen bedanken voor al uw inspanningen tijdens de bijzonder zware maanden die we hebben meegemaakt.

Ik weet dat u in moeilijke omstandigheden dient te werken, met middelen die een land als het onze onwaardig zijn. In dit opzicht steun ik zonder enig voorbehoud de initiatieven van vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel voor de herwaardering van het Ministerie als kwaliteitsinstrument en om het de nodige middelen te geven om de politiek die de regering van plan is te voeren, te kunnen realiseren.

De regering heeft weloverwogen beslist om een staatssecretaris aan te stellen die buitenlandse handel als voornaamste bevoegdheid zou hebben, in plaats van, zoals in het verleden het geval was, die portefeuille toe te wijzen aan een minister die al andere bevoegdheden heeft. Daaruit blijkt duidelijk het belang van de buitenlandse handel en de groeiende rol die is weggelegd voor de economische diplomatie.

De economische diplomatie wordt steeds belangrijker, zowel op bilateraal als op multilateraal niveau. En dat op de eerste plaats omwille van conjuncturele redenen, aangezien de dioxinecrisis inspanningen op dat vlak meer dan ooit noodzakelijk maakt. Maar ook omwille van fundamentelere structurele redenen. De mondialisering van de wereldeconomie confronteert ons immers met nieuwe uitdagingen.

Die context van mondialisering en de toegenomen concurrentie die er het gevolg van is, verplichten iedere staat om zijn krachten te bundelen. België mag hierop geen uitzondering vormen. Vandaar dat de federale regering op het vlak van buitenlandse handel samen met de gewesten in een loyale sfeer een vindingrijke en dynamische politiek wil voeren. De federale regering is van plan om ten volle haar coördinerende rol te spelen . Ze zal er vooral op toezien dat op het vlak van de buitenlandse handel het federale optreden en dat van de gewesten op elkaar worden afgestemd om versnippering van inspanningen en verspilling van middelen - schadelijk voor onze doeltreffendheid en ons imago in het buitenland - te voorkomen.

Het is duidelijk dat het Ministerie, waartoe U allen behoort, op dit vlak haar rol van inspirator, coördinator en steunpunt moet blijven vervullen teneinde deze objectieven te realiseren.

Graag had ik nu de voornaamste krachtlijnen willen uitzetten van hetgeen ik samen met u zou willen uitvoeren.

Ten eerste op bilateraal niveau.

België strijdt momenteel met China voor de 10de plaats op de lijst van handelsmogendheden. Dat is te danken aan het dynamisme van onze bedrijven, met name dan van onze kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's). Niettemin beperkt 77% van onze uitvoer zich tot de Europese Unie. In veel gevallen gaat het hierbij om de ons omringende landen. Maar, hoewel deze nabije markten voor ons zeer winstgevend zijn, is het op de verafgelegen markten dat de behoeften het grootst zijn en de groeivooruitzichten het meest veelbelovend. Eén van mijn voornaamste plannen is dan ook om de Belgische ondernemingen en vooral dan de KMO's bij te staan als ze zich op het pad van de verre uitvoer willen begeven.

Ik ben ook van plan om heel wat aandacht te besteden aan investeringen. In de huidige context van mondialisering zijn investeringen en handel immers niet meer van elkaar los te zien. Vandaar dat het luik "investeringen" steeds belangrijker zal gaan worden in de economische betrekkingen van ons land met het buitenland. De inspanningen om een gunstig klimaat te scheppen voor buitenlandse investeringen in België zullen met eerbiediging van de gewestelijke bevoegdheden worden voortgezet. Parallel hiermee zal het luik "investeringen" aan belang winnen in de handelsmissies.

Ik wens bovendien de dialoog tussen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking intenser te maken, iets wat zowel de Belgische economie als de ontwikkelingslanden ten goede zal komen. Voor de ontwikkelingslanden vormt de integratie in de internationale handel een prioriteit.

Zo ben ik bijvoorbeeld voorstander van een gezamenlijke inspanning door Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op het vlak van opleiding. Ik ben van plan om samen met mijn collega van Ontwikkelingssamenwerking de mogelijkheden te onderzoeken van een partnership tussen investeerders en Belgische niet-gouvernementele organisaties (NGO's) die momenteel op het terrein aanwezig zijn.

Dames en heren,

Met het oog op een optimaal gebruik van de bestaande middelen gaat de regering samen met de gewesten en de ondernemingen een grondige evaluatie doorvoeren van de bestaande instrumenten om uiteindelijk te komen tot een krachtigere en meer doeltreffende politiek op het vlak van buitenlandse handel.

Ik begin met de Belgische dienst voor buitenlandse handel (BDBH), die in het verleden steeds nauw samenwerkte met dit Departement en die dat in de toekomst zal blijven doen. Ik zou in verband hiermee de nadruk willen leggen op twee punten:

Enerzijds blijft een federaal instrument voor informatie, coördinatie en bevordering van de economische betrekkingen met het buitenland actueel. De rol die het speelt bij de bevordering van de economische betrekkingen dient uiteraard de rol van de gewesten op dat vlak aan te vullen en er niet strijdig mee te zijn.

Anderzijds is het evident dat om beter te kunnen reageren op de huidige uitdagingen het mandaat en de structuur van de BDBH dienen te worden aangepast. De inspraak en de rol van de ondernemingen - met andere woorden de gebruikers - dienen te worden vergroot. Er moet op zoek worden gegaan naar een formule die zorgt voor een passende vertegenwoordiging van de privé-sector in de verschillende organen van de BDBH. De formaliteiten en procedures dienen te worden vereenvoudigd en dat zowel binnen de dienst als ten opzichte van zijn klanten.

Bovendien wil ik ervoor zorgen dat de inspraak van de KMO's bij de activiteiten van de BDBH gemakkelijker wordt, met name dan bij de economische missies en deze voorgezeten door Prins Filip in het bijzonder. Die missies blijven een essentieel onderdeel vormen van de taak van de BDBH, en vereisen een goede voorafgaande coördinatie en een passende doelstelling.

Met betrekking tot de instellingen die bevoegd zijn voor de financiering en de verzekering van de export en de investeringen in het buitenland, voorziet de regeringsverklaring een verhoging van het overheids- en het privé-kapitaal. Die verhoging moet zorgen voor het nodige risicokapitaal voor privé-investeringen (ook kleine) in landen die niet tot de OESO behoren.

De financiering van de uitvoer blijft, met de
exportkredietverzekering, een essentieel instrument van de buitenlandse handel en derhalve van de buitenlandse politiek van België. Om tot een beter gebruik van dat instrument - vooral dan op het gebied van staatsleningen aan staten - te komen zal er een werkgroep worden opgericht die de volgende opdracht heeft:


- nagaan of er mogelijkheden bestaan om de KMO's toegang te verschaffen tot staatsleningen aan staten;

- nadenken over de vereenvoudiging van de procedures;
- bepaalde criteria voor de toekenning van staatsleningen opnieuw onder de loep nemen.

Om de transparantie op dat vlak te doen toenemen heeft de dienst FINEXPO per land dat betrokken is bij de staatsleningen aan staten een elektronische tabel ontwikkeld die voortdurend up-to-date zal worden gehouden. Ik ben ook van plan om het "één-loket-principe" in te voeren voor de buitenlandse contacten met betrekking tot de financiering van de export. Het is de dienst FINEXPO die binnen het ministerie verantwoordelijk zal zijn voor die contacten, waaraan bovendien de betrokken geografische diensten zullen worden gekoppeld. Een circulaire, waarin de procedure in verband met de staatsleningen aan staten, de supersubsidies en de stabilisering van de interestvoeten uitdrukkelijk wordt geformuleerd, zal naar al onze diplomatieke posten worden gestuurd zodra de wetsvereenvoudiging tot een goed einde is gebracht.

De Nationale delcrederedienst (NDD) dien ook meer toegankelijk te worden gemaakt voor de KMO's. Ik ben bovendien van plan om met het oog op een beter ondersteuning van de uitvoer samen met mijn bevoegde collega's in de regering even stil te staan bij de huidige politiek van de NDD.

De regering is voorts nog van plan om steun te verlenen aan de Belgische investeringsmaatschappij, wat een toename van haar financiële middelen met zich meebrengt. Het gaat hier om een onmisbaar instrument, aangezien Belgische investeringen in het buitenland hoe langer hoe meer een noodzakelijke voorwaarde vormen om toegang te verkrijgen tot buitenlandse markten.

De lopende initiatieven voor het vergroten van de informerende en coördinerende rol van het ministerie zullen verder worden gestimuleerd. Ik denk hierbij in het bijzonder aan de organisatie van rondetafelgesprekken door de geografische diensten, waarbij zowel vertegenwoordigers van de verschillende ministeries, de federale instellingen en de gewestinstellingen, als de privé-sector, met name de beroepsfederaties, de kamers van koophandel en de banksector, aanwezig zijn.

Ik verwijs ook naar de "snelberichten" over de economische en financiële situatie in Azië die veelvuldig worden geraadpleegd op de Website van de BDBH. De analyses die daarin te lezen zijn, zijn van een uitzonderlijke kwaliteit en ik zou onze diplomatieke posten in Azië die eraan meewerken willen danken voor het nuttige, informatieve en glasheldere instrument dat ze ermee aan het publiek bezorgen.

Dames en heren,

Ik zou nu willen overstappen naar het multilaterale niveau.

Onze bilaterale inspanningen zouden tot niets leiden als er geen multilateraal kader zou bestaat waarbinnen de internationale uitwisselingen zich harmonisch kunnen ontwikkelen.

Protectionistische maatregelen hebben in het verleden nooit gezorgd voor een passend antwoord op interne economische en commerciële problemen en zullen dat in de toekomst ook niet doen. Een geordende liberalisering van de uitwisselingen draagt bovendien in grote mate bij tot de economische en financiële stabiliteit, en derhalve tot de wereldvrede. Ons land, een belangrijke handelsmacht, waarvan de politieke invloed verre van verwaarloosbaar is, kan en moet een voorname rol spelen op dat gebied.

Wij denken hier natuurlijk vooral aan het Europese kader. Een kader dat een factor van liberalisering en stabiliteit vormt, waarvan men geen abstractie kan maken als men het heeft over de Belgische buitenlandse handel.

De eengemaakte markt, een project dat al voorkomt in het Verdrag van Rome, werd werkelijkheid in 1993. Er zijn geen nationale markten meer in Europa; er is alleen nog maar één grote Europese markt. De eenheidsmunt vormt de voltooiing ervan.

Het in omloop brengen van de Euro in 2002 zal zorgen voor nog meer internationalisering van de economische activiteit en de toegang van de Belgische ondernemingen, in het bijzonder de KMO's, tot de buitenlandse markten vergemakkelijken.

De uitbreiding waarover momenteel wordt onderhandeld, zal de Europese markt - de uitverkoren markt van onze exporteurs - aanzienlijk doen vergroten. Wij moeten van die mogelijkheid profiteren en aanwezig zijn in het Europa van de 21 of de 26, zoals wij aanwezig zijn in het Europa van de 15.

De uitbreiding mag echter niet betekenen dat het beheer van de Europese markt, de grootste markt van de wereld, aan doeltreffendheid verliest. Vandaar dat ze vooraf dient te worden gegaan door een belangrijke hervorming van de Europese beslissingsprocedures. Het Belgische voorzitterschap in 2001 dient een voorbeeld van doeltreffendheid te zijn. Vandaar dat ik me nu al inzet voor de voorbereiding ervan.

Het multilaterale kader beperkt zich uiteraard niet tot Europa. Dankzij de Wereldhandelsorganisatie strekt het zich bijna over de hele wereld uit.

België draagt actief bij tot de nieuwe ronde van multilaterale handelsbesprekingen - de Millenium Round -, die in november in Seattle van start gaat, en waar ik de regering zal vertegenwoordigen. De voorbereiding ervan gebeurt binnen de Europese Raad, maar ook binnen het ministerie. In dit opzicht kan ik u aankondigen dat ik binnenkort ga spreken met Belgische ondernemingen en niet-gouvernementele organisaties om hun de kans te geven hun visie te uiten op de thema's die aan bod zullen komen op de Millenium Round.

De liberalisering van de internationale uitwisselingen is één van de belangrijkste doelen die wij moeten nastreven. Er worden nieuwe mogelijkheden voor onze ondernemingen door gecreëerd, de afzetgebieden voor onze buitenlandse handel vergroten erdoor en ons land en het welzijn van onze bevolking vaart er wel mee.

In die context zal de regering, via de standpunten die ze zal innemen bij de besprekingen, erover waken dat er - meer dan in het verleden - rekening wordt gehouden met de belangen van onze uitvoerende ondernemingen op de buitenlandse markten.

De liberalisering van de internationale uitwisselingen moet uiteraard gepaard gaan met een internationale reglementering. Een markteconomie is het tegendeel van een economie zonder regels. Het is een economie waar de vrijheid en de concurrentie gewaarborgd en beschermd zijn door een transparante, klare en stevige reglementering.

Vandaar dat België - zoals in de regeringsverklaring staat - ervoor zal pleiten dat er in het kader van de Wereldhandelsorganisatie zal worden rekening gehouden met het principe van voorzorg en met het respecteren van internationale conventies met betrekking tot de mensenrechten, het sociaal recht en het milieu. Zij zal in dat opzicht een constructieve dialoog aanmoedigen met de ontwikkelingslanden in verband met de punten die hen bezighouden.

De regering zal er tevens over waken dat de toegenomen liberalisering van de uitwisselingen niet gebeurt ten koste van de culturele identiteit.

Rekening houdend met het belang dat een stabiel juridisch kader heeft voor de ontwikkelingslanden en onze investeerders, zal ons land bovendien steun verlenen aan initiatieven die zich richten op een multilateraal akkoord over de investeringen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie.

Ten slotte wil ik er nog aan toevoegen dat België bij de besprekingen in het bijzonder aandacht zal hebben voor de noden van de minst ontwikkelde landen, landen die zich voor een groot deel in Afrika bevinden.

In elk geval zal ons land wat betreft de resultaten een globale aanpak verdedigen: zolang er geen eensgezindheid bestaat over het geheel, komt er nergens een akkoord over.

Wat betreft andere internationale forums, is België van plan zijn rol van "go-between" opnieuw op te nemen, een rol die vroeger erg werd gewaardeerd bij de internationale instellingen zoals het IMF, de Wereldbank en de Europese investeringsbank enerzijds en de landen van Centraal Afrika anderzijds.

Dames en heren,

De dioxinecrisis heeft ontegensprekelijk negatieve gevolgen gehad voor het Belgische imago in het buitenland. U heeft dat zelf kunnen vaststellen in de plaatselijke pers van uw rechtsgebied en u heeft er de politieke verantwoordelijken in het ministerie van op de hoogte gebracht.

Het imago van ons land in het buitenland is in de laatste jaren zwaar aangetast door opeenvolgende crisissen.

Vandaar dat het herstel van het imago van de Belgische producten, dat schade opliep bij de dioxinecrisis, en vooral het herstel van het imago van België op zich, één van de grootste prioriteiten van de regering is.

De campagne om het imago van België te herstellen is doelloos, indien dit imago niet kan rusten op een binnenlands draagvlak, op het herstel van een doeltreffende en zorgzame overheid.

Het is de wil van de regering om, met medewerking van de beste internationale bureaus van public relations, een professionele campagne op te starten.

Bovendien zullen enkele belangrijke evenementen ervoor zorgen dat het Belgische imago zal worden opgekrikt. Ik denk hier met name aan "euro 2000" (het Europees kampioenschap voetbal), aan "Brussel, culturele hoofdstad van Europa" in 2000 en aan "Brugge, culturele hoofdstad van Europa" in 2002.

Die campagne zal creatief en innoverend zijn en vooral gericht op de decision-makers en de media van onze belangrijkste commerciële.

Zij zal tevens gepaard gaan met het op lange termijn bewerken van de in Brussel verspreide buitenlandse pers.

Dames en Heren Posthoofden, uw rol in het herstel van het imago van België in het buitenland is uiteraard cruciaal. Door uw terreinkennis en door de vele contacten die U onderhoudt op post, vormt U een onontbeerlijke en noodzakelijke schakel opdat onze inspanningen hun doel zouden bereiken en België de 21ste eeuw kan binnenstappen met een opgepoetst en fris binnen- en buitenlands imago en een hersteld aanzien in de wereld.

Die campagne vereist gezamenlijke inspanningen van grote omvang. Dat betekent dat er veel van u zal worden gevergd, of u nu op een post werkzaam bent of op het ministerie. Maar dat betekent ook dat wij de gelegenheid zullen hebben om te bewijzen dat onze dienst en de functies die wij er uitoefenen, onmisbaar zijn voor de voorspoed en het welzijn van onze medeburgers.

De opdracht die ons te wachten staat is bijgevolg een uiterst boeiende opdracht. Ik dank u nu al voor de moeite u zich zal getroosten tijdens deze cruciale periode.

40x25-ecbel.gif (1087 bytes) Copyright © 1997-1998
Infos
(info@diplobel.org) Webmaster
(webmaster@diplobel.org) Technical Support
(support@diplobel.org)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie