Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluit inkomstenbelasting: Fiscale behandeling quota

Datum nieuwsfeit: 06-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Inkomstenbelasting. Fiscale behandeling quota

Inkomstenbelasting. Fiscale behandeling quota.

Besluit van 6 september 1999, nr. DB99/128M.

De plaatsvervangend Directeur-Generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.


1.Inleiding.

In de uitvoeringssfeer is een aantal besluiten van kracht die betrekking hebben op de fiscale behandeling van quota. Ik heb aanleiding gevonden de bedoelde besluiten in te trekken en te vervangen door één besluit.

Met dit besluit hebben de besluiten van 29 april 1987, nr.287-6370; 1 juli 1987, nr. 287-8649; 30 maart 1988, nr. DB88/2028; 1 juli 1988, nr. DB88/3421; 12 september 1988, nr. DB88/5401; 8 april 1994, nr. DB 93/5002M; 8 april 1997, nr. DB97/1466M; 27 oktober 1998, nr. DB98/2669 en de mededelingen van 1 augustus 1989 (Infobulletin 1989/500) en 14 februari 1995, nr. 148DGM5 (V-N1995, blz. 940) hun belang verloren; zij worden hierbij ingetrokken.

In dit besluit worden onder quotum verstaan: melkquotum, mestquotum, visquotum, suikerquotum, varkensrecht , fokzeugenrecht en ammoniakrecht.


2. Overdracht quotum

In de arresten van 11 juni 1997, nr. 31 891, BNB 1997/303 en van 15 juli 1998, nr. 33 468, BNB 1998/313, heeft de Hoge Raad geoordeeld dat voor de toepassing van artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (hierna: de Wet) in de voorgelegde situaties de vervreemding van het melkquotum staking van een zelfstandig onderdeel van de onderneming betekent.

Ik ben van mening dat deze uitleg van de Hoge Raad relevant is voor de toepassing van artikel 15, derde lid, artikel 17, artikel 45a, vijfde lid, en artikel 57 van de Wet.

Gelet op deze uitleg van de Hoge Raad ontmoet het geen bezwaar indien een geheel quotum wordt overgedragen de overdracht aan te merken als staking van een zelfstandig deel van de onderneming. De overdracht van een geheel quotum kan daarmee rechtstreeks onder de werking van genoemde artikelen worden gebracht.

Goedkeuringen

a) Ik keur goed dat indien een geheel quotum wordt overgedragen aan twee of meer verkrijgers, het voor de toepassing van artikel 15, derde lid, en artikel 17 van de Wet niet nodig is dat hetgeen overgedragen wordt voor de verkrijgers van het quotum een (gedeelte van een) onderneming vormt. Voor de verkrijger is het in dat geval slechts van belang dat het overgedragen (gedeelte) van het quotum tot diens ondernemingsvermogen behoort en duurzaam in de onderneming wordt aangewend.

b) Ik keur voorts goed dat indien een belastingplichtige een voor zijn rekening gedreven gedeelte van een onderneming in de zin van artikel 17 van de Wet overdraagt zonder gebruik te maken van dit artikel, artikel 17 van de Wet uitsluitend toepassing vindt op het gedeelte van het quotum voorzover dat onderdeel uitmaakt van deze overdracht.

Voorbeeld 1.

A oefent een landbouwbedrijf uit op 20 ha. grond. Het melkquotum bedraagt 200.000 kg.

A draagt zijn gehele melkquotum over aan zoon B die het quotum in zijn onderneming gaat aanwenden.

uitwerking:

Aangezien de overdracht van een geheel quotum mag worden aangemerkt als de overdracht van een zelfstandig onderdeel van de onderneming, kan met toepassing van artikel 17 van de Wet het melkquotum geruisloos worden overgedragen.

Voorbeeld 2.

Als voorbeeld 1 maar nu draagt vader A 150.000 kg quotum over aan zoon B en 50.000 kg aan zoon C.

uitwerking:

Aangezien het gehele quotum wordt overgedragen hoeft niet te worden beoordeeld of het overgedragen gedeelte voor de overnemer een zelfstandig onderdeel van een onderneming vormt. Indien zoon B en zoon C het quotum tot hun ondernemingsvermogen rekenen kan de overdracht op verzoek geruisloos geschieden.

Voorbeeld 3.

Als voorbeeld 1 maar nu draagt vader A 10 ha. grond, 100.000 kg quotum alsmede de helft van de overige bedrijfsmiddelen over aan zoon B.

uitwerking:

Zowel het overgedragen gedeelte als het niet overgedragen gedeelte kunnen een zelfstandige onderneming in de zin van artikel 6 van de Wet vormen. Het gedeeltelijk overgedragen quotum maakt derhalve onderdeel uit van de overdracht van een zelfstandig deel van de onderneming. Indien geen beroep wordt gedaan op artikel 17 van de Wet, kan op grond van de hiervoor gegeven goedkeuring onder b het quotum geruisloos worden doorschoven.

Voorbeeld 4.

Als voorbeeld 1 maar nu draagt A uitsluitend de helft van het quotum over aan zoon B.

uitwerking:

De overdracht van uitsluitend een gedeelte van een quotum is niet te beschouwen als de overdracht van zelfstandig deel van de onderneming. Geruisloze doorschuiving is niet mogelijk.


3. Het bijzondere tarief

In artikel 57, eerste lid, onderdeel b, van de Wet is bepaald dat winst behaald met het staken van een onderneming of een gedeelte van een onderneming kan worden belast naar het bijzondere tarief.

Omdat een geheel quotum mag worden aangemerkt als een zelfstandig onderdeel van een onderneming kan in gevallen waarin een ondernemer zijn gehele quotum vervreemdt, het bijzondere tarief van artikel 57, tweede lid, van de Wet rechtstreeks worden toegepast.

Als uitsluitend een gedeelte van een quotum wordt overgedragen is het bijzondere tarief niet van toepassing, tenzij de overdracht onderdeel uitmaakt van de staking van een zelfstandig onderdeel van de onderneming, in welk geval artikel 57, tweede lid, Wet IB rechtstreeks van toepassing is.

Het komt regelmatig voor dat ondernemers, op basis van (inter)nationale regelgeving, al dan niet verplicht, een bedrijfsonderdeel of activiteit inkrimpen of (gedeeltelijk) afstoten. Indien daarbij een gedeelte van een quotum uit de markt wordt genomen is geen sprake van een staking van (een gedeelte van) een onderneming. De terzake ontvangen vergoeding is een schadeloosstelling in de winstsfeer die behoort tot de normale jaarwinst en die in beginsel belast dient te worden naar het progressieve tarief.

Goedkeuring

Ik keur echter goed dat in afwijking van de Wet het bijzondere tarief van artikel 57, tweede lid, van de Wet kan worden toegepast op een van overheidswege ontvangen schadeloosstelling die wordt genoten in verband met de inkrimping of afstoting van een bedrijfsactiviteit, indien deze inkrimping of afstoting voortkomt uit de noodzaak om (inter)nationaal te komen tot productiebeperkende maatregelen dan wel verband houden met maatregelen die een herverdeling van de productie beogen.


4. Afschrijving quota.

De verschillende quota worden beschouwd als zelfstandige bedrijfsmiddelen. Op een quotum kan in beginsel niet worden afgeschreven. Blijkens de jurisprudentie lijdt dit uitzondering indien het quotum is gebaseerd op een regeling die moet worden gezien als een tijdelijke regeling. In dat geval laat goed koopmansgebruik toe dat op een quotum kan worden afgeschreven.

De melk- mest-, en suikerquota, varkensrechten, fokzeugenrechten en ammoniakrechten zijn gebaseerd op tijdelijke regelingen, zodat hierop afschrijving is toegestaan. In het Platform landbouwnormen worden afspraken gemaakt over de afschrijvingstermijn van genoemde quota. Hetzelfde standpunt geldt voor visquota; over de afschrijvingstermijn van deze quota zijn afspraken gemaakt met het visserijbedrijfsleven.

Willekeurige afschrijving

Ingevolge artikel 2, derde lid, van de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving juncto artikel 11, vijfde lid, onderdeel g van de Wet, kan op een quotum niet willekeurig worden afgeschreven. Nu een quotum wordt beschouwd als een zelfstandig bedrijfsmiddel kan ook niet anderszins, bijvoorbeeld door toerekening van de rechten aan een ander bedrijfsmiddel, willekeurig worden afgeschreven.


5. Investeringsaftrek

Gelet op voornoemde uitsluitingsbepaling van artikel 11, vijfde lid, onderdeel g, van de Wet bestaat voor een quotum geen recht op investeringsaftrek.

Met betrekking tot toepassing van het besluit van 13 juni 1994, nr. DB94/1388M (investeringsaftrek bij gerechtigden tot een nalatenschap) wordt bij toepassing van de pro-rata-toerekening, ter bepaling van al hetgeen is verkregen naar de waarde in het economische verkeer (de letter V in de formule), een quotum voor de waarde in het economische verkeer in aanmerking genomen.


6. Waardering vermogensbelasting.

Voorts keur ik goed dat voor de heffing van vermogensbelasting een quotum wordt gewaardeerd op de boekwaarde welke daaraan voor de inkomstenbelasting wordt toegekend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...