Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Baarn

Datum nieuwsfeit: 07-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Baarn

BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN

Paula Wilhehnina, dv R Voorhoeve en M van Toor
Anouk, dv RA Kuijer en H Dorrestein
Gilbert Hillebrand, zv DL ter Beek en LN de Graaf Dejon, zv Z éuideski en G Aalbers
Stefan, zv E Dijkman en ALF Bovee
Robbert Frans, zv EH Verhoeff en CC Lafeber
Britt, dv JRM Verschuur en MN Post
Thijs Lucas, zv JA Bril en AD Huitema
Tom Maas-Jan, zv N de Jong en A Renes
Willem Arian, zv H Bos en KR de Graaf
Mark Hubertus Maria, zv HAM van Veen en MM Gräffner Yannick Julian, zv JJ de Visser en LTC PohUmmp
Abigail Elizabeth, dv DHJ Broeken en GL Wilson
Rümeysa dv K Kurt en A Kurt
Belinda, dv AB de Graaf en W van de Groep
Evertje, dv W Hartog en EG Heinen
Jeremy Josephus Marcus, zv JJM Erftemeijer en HL Jongman Famke Johanna, dv J van Buuren en PMA Pleijsant Jeroen Tjoo, zv JD Braalcsma en S Braalcsma

AANGIFTE PARTNERSCHAPSREGISTRATIE

AANGIFTE HUWELIJK

AL Mol en BEM Haas
WA Hop en CJM van Olst
R Methorst en M Doekemeijer

HUWELIJK

LAM Kuijpers en IM Peerdeman
IB Khadar en Asha Ahmed Amin
VPW Gulickx en CS Lee
AJ Boonstoppel en AJ Bakker
JS van de Meent en SHM Stekelenburg
R van de Put en DC Driessen

Openingstijden gemeentehuis
Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur. Om een ambtenaar 's middags te bezoeken moet vooraf een afspraak worden gemaakt met de betreffende ambtenaar. Telefonisch is het gemeentehuis te bereiken van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. De balie van Sociale Zaken is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. Hier kunt u afspraken maken met de maatschappelijke dienst en de administratie. De medewerkers van Sociale Zaken hebben dagelijks een telefonisch spreekuur van 09.00 tot 10.00 uur.
Het CWI-loket is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag 08.00 tot 16.00 uur. Het Zorgloket is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot
12.30 uur, tel. 54 267 57. Het faxnummer is 54 267 50.

Woensdag 8 september is de afdeling Burgerzaken geopend van 18.00 tot
19.30 uur. U kunt terecht voor het afhalen van paspoorten, rijbewijzen, ID-kaarten en uittreksels uit het Basisregister.

Huisvuil
Deze lopende week worden in de oneven genummerde wijken de groene containers geleegd en in de even genummerde wijken de grijze containers. In de week van 26 tot en met 30 juli worden in de oneven genummerde wijken de grijze containers geleegd en in de even genummerde wijken de groene containers.

Scheidingsstation
Het scheidingsstation aan de Drakenburgerweg is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 08.15 tot 11.45 uur en van 13.00 tot 16.45 uur. Op zaterdag is het station geopend van 08.30 tot 13.30 uur. Dus op maandag gesloten!

Muizen en ratten
Als u overlast heeft van muizen of ratten kunt u bellen met de gemeente, tel. 54 81 655 (tussen 08.00 en 09.00 en tussen 13.00 en
14.00 uur)

Sociale Verzekeringsbank
Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur houdt de Sociale Verzekeringsbank spreekuur in het gemeentehuis. U kunt informatie krijgen over de AOW, kinderbijslag en de Nabestaandenwet.

Servicelijn 54 81 888
De servicelijn van de gemeente is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. U kunt over álle gemeentelijk zaken vragen stellen of meldingen inspreken. Er is speciale informatie verkrijgbaar over burgerzaken, vuilafvoer, belastingen en volkshuisvesting.

WEGWERKZAAMHEDEN

Bilderdijklaan
In de Bilderdijklaan zal ter hoogte van de De Genestetlaan een stuk riool met een lengte van circa

30 m vervangen worden. Deze werkzaamheden zullen plm. 2 weken gaan

duren.

Bremstraat
In week 36 (6 t/m 10 september a.s.) zal worden gestart met het vervangen van de riolering in de Bremstraat. Het betreft het gedeelte tussen de Bestevaerweg en de Margrietstraat.
Deze werkzaamheden zullen 3 a 4 weken gaan duren.

Op verschillende plaatsen kunnen, kortdurend, door de Nutsbedrijven werkzaamheden worden uitgevoerd.

Openbare straatverlichting
Wanneer u als inwoner merkt dat een bepaalde lantaarnpaal niet brandt, of een gehele straat donker blijft, dat kunt u deze storing onder vermelding van het nummer dat op de lichtmast staat zelf melden aan de REMU. Het algemene storingsnummer tijdens kantooruren is: 035-6094496. Het storingsnummer 035-6025065 is 24 uur per dag te bereiken. Tijdens kantooruren mag de melding ook via het gemeentehuis worden gedaan.

COLLECTEN

In de week van 29 augustus tot en met 4 september zal er geen collecte worden gehouden waarvoor door het college van burgemeester en wethouders vergunning is verleend.
De week daarop, van 5 tot en met 11 september zal worden gecollecteerd door de Nederlandse Kankerbestrijding (Koningin Wilhelmina Fonds).

BOUWEN AAN BAARN

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat:

Tijdelijk verkeersbesluit
In de Gaslaan wordt op dinsdag 24 augustus 1999, tussen 08.00 en 20.00 uur een tijdelijk tweezijdig parkeerverbod ingesteld om de doorgang van enkele bijzondere transporten (bouwverkeer) te garanderen.

Binnen zes weken na de bekendmaking (d.i. vanaf 10 augustus 1999) kan door belanghebbenden een bezwaarschrift tegen dit besluit worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Baarn. In geval van spoedeisende belangen, kan -zodra het bezwaarschrift is ingediend- ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, sector Bestuursrechtspraak, postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

Uitgangspunten voor subsidiëring woningbouwprojecten op grond van het Besluit Woningge-bonden Subsidies
ingevolge de Algemene wet bestuurs-recht (Awb) zij de gemeenteraad zullen voorstellen om de uitgangspunten voor subsidiëring op grond van het Besluit Woninggebonden Subsidies voor het jaar 1999 vast te stellen.

Alvorens de gemeenteraad echter een besluit kan nemen, ligt het ontwerp-voorstel vanaf 3 september 1999 voor een periode van vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van Baarn. Belang-hebbenden kunnen gedurende die periode hun zienswijze ten aanzien van het voornemen (tot het nemen van een besluit) kenbaar maken.
Deze gelegenheid wordt mondeling geboden tijdens de vergadering van de raadscommissie voor volkshuisvesting, openbare werken, milieu en sport d.d. donderdag 9 september aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Indien belanghebbenden de voorkeur gegeven aan het schriftelijk kenbaar maken van hun zienswijze, dan is dit mogelijk. Het schrij-ven dient te worden gericht aan het gemeentebe-stuur van Baarn.

Het concept-raadsvoorstel en -besluit ligt met ingang van vrijdag 3 september 1999 voor een ieder ter inzage tijdens kantoor-uren in het gemeente-huis.

Voorbereidingsbesluit
ingevolge het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zij voornemens zijn de gemeenteraad voor te stellen om een voorbereidingsbesluit te nemen voor:
- het perceel de Geerenweg 6d, kadastraal bekend gemeente Baarn, sectie H nummer 2402 te Baarn, plaatselijk bekend als het terrein van v.v. Eemboys.

Alvorens het bestuursorgaan (de gemeenteraad) het genoemde voorbereidingsbesluit neemt, worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze ten aanzien van het voornemen tot het nemen van de genoemde voorbereidingsbesluit kenbaar te maken. Dit kan naar keuze mondeling dan wel schriftelijk gebeuren. Het kenbaar maken van zienswijzen is mogelijk tot en met dinsdag 7 september 1999. Het schrijven dient te worden gericht aan het gemeentebestuur van Baarn. Gelegenheid tot het mondeling kenbaar maken van zienswijzen wordt geboden tijdens de vergadering van de commissie voor verkeer, economie, ruimtelijke ordening en financiën van 8 september 1999, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis.

Het conceptraadsvoorstel en -besluit ligt overigens met ingang van heden voor belanghebbenden ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis.

Aanwijzing rijksmonument
dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) door middel van het besluit van d.d. 23 augustus 1999, nummer 9942, buitenplaats De Eult (het Baarnsche Bosch) als rijksmonument heeft aangewezen. De bepalingen van de Monumentenwet 1988 zijn derhalve definitief van toepassing geworden op dit monument.

Het voornoemde besluit van het ministerie van OCW ligt voor belanghebbenden met ingang van vrijdag 3 september 1999, zes weken (t/m donderdag 14 oktober 1999), ter inzage in het gemeentehuis, kamer B23, tijdens openingstijden.

Gedurende de termijn van terinzagelegging is degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken - op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht - bevoegd, een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient geadresseerd te worden aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Cƒi/FJZ t.a.v. de Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

VERGADERINGEN GEMEENTE BAARN

Commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1, te Baam.
Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1.

September 1999

7. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
8. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
9. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
13. Commissie ABZ

29. Gemeenteraadsvergadering, gemeenterekening 1998

Oktober 1999

12. Commissie ABZ

13. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën eerste maal
14. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
18. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
19. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën tweede maal, i.v.m. begroting

28. Gemeenteraadsvergadering behandeling begroting voor 2000

November 1999

9. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
10. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
11. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
15. Commissie ABZ

24. Gemeenteraadsvergadering

December 1999

7. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
8. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
9. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
13. Commissie ABZ

22. Gemeenteraadsvergadering

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...