Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Baarn

Datum nieuwsfeit: 07-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Baarn

BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN

Paula Wilhehnina, dv R Voorhoeve en M van Toor
Anouk, dv RA Kuijer en H Dorrestein
Gilbert Hillebrand, zv DL ter Beek en LN de Graaf Dejon, zv Z éuideski en G Aalbers
Stefan, zv E Dijkman en ALF Bovee
Robbert Frans, zv EH Verhoeff en CC Lafeber
Britt, dv JRM Verschuur en MN Post
Thijs Lucas, zv JA Bril en AD Huitema
Tom Maas-Jan, zv N de Jong en A Renes
Willem Arian, zv H Bos en KR de Graaf
Mark Hubertus Maria, zv HAM van Veen en MM Gräffner Yannick Julian, zv JJ de Visser en LTC PohUmmp
Abigail Elizabeth, dv DHJ Broeken en GL Wilson
Rümeysa dv K Kurt en A Kurt
Belinda, dv AB de Graaf en W van de Groep
Evertje, dv W Hartog en EG Heinen
Jeremy Josephus Marcus, zv JJM Erftemeijer en HL Jongman Famke Johanna, dv J van Buuren en PMA Pleijsant Jeroen Tjoo, zv JD Braalcsma en S Braalcsma

AANGIFTE PARTNERSCHAPSREGISTRATIE

AANGIFTE HUWELIJK

AL Mol en BEM Haas
WA Hop en CJM van Olst
R Methorst en M Doekemeijer

HUWELIJK

LAM Kuijpers en IM Peerdeman
IB Khadar en Asha Ahmed Amin
VPW Gulickx en CS Lee
AJ Boonstoppel en AJ Bakker
JS van de Meent en SHM Stekelenburg
R van de Put en DC Driessen

Openingstijden gemeentehuis
Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur. Om een ambtenaar 's middags te bezoeken moet vooraf een afspraak worden gemaakt met de betreffende ambtenaar. Telefonisch is het gemeentehuis te bereiken van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. De balie van Sociale Zaken is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. Hier kunt u afspraken maken met de maatschappelijke dienst en de administratie. De medewerkers van Sociale Zaken hebben dagelijks een telefonisch spreekuur van 09.00 tot 10.00 uur.
Het CWI-loket is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag 08.00 tot 16.00 uur. Het Zorgloket is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot
12.30 uur, tel. 54 267 57. Het faxnummer is 54 267 50.

Woensdag 8 september is de afdeling Burgerzaken geopend van 18.00 tot
19.30 uur. U kunt terecht voor het afhalen van paspoorten, rijbewijzen, ID-kaarten en uittreksels uit het Basisregister.

Huisvuil
Deze lopende week worden in de oneven genummerde wijken de groene containers geleegd en in de even genummerde wijken de grijze containers. In de week van 26 tot en met 30 juli worden in de oneven genummerde wijken de grijze containers geleegd en in de even genummerde wijken de groene containers.

Scheidingsstation
Het scheidingsstation aan de Drakenburgerweg is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 08.15 tot 11.45 uur en van 13.00 tot 16.45 uur. Op zaterdag is het station geopend van 08.30 tot 13.30 uur. Dus op maandag gesloten!

Muizen en ratten
Als u overlast heeft van muizen of ratten kunt u bellen met de gemeente, tel. 54 81 655 (tussen 08.00 en 09.00 en tussen 13.00 en
14.00 uur)

Sociale Verzekeringsbank
Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur houdt de Sociale Verzekeringsbank spreekuur in het gemeentehuis. U kunt informatie krijgen over de AOW, kinderbijslag en de Nabestaandenwet.

Servicelijn 54 81 888
De servicelijn van de gemeente is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. U kunt over álle gemeentelijk zaken vragen stellen of meldingen inspreken. Er is speciale informatie verkrijgbaar over burgerzaken, vuilafvoer, belastingen en volkshuisvesting.

WEGWERKZAAMHEDEN

Bilderdijklaan
In de Bilderdijklaan zal ter hoogte van de De Genestetlaan een stuk riool met een lengte van circa

30 m vervangen worden. Deze werkzaamheden zullen plm. 2 weken gaan

duren.

Bremstraat
In week 36 (6 t/m 10 september a.s.) zal worden gestart met het vervangen van de riolering in de Bremstraat. Het betreft het gedeelte tussen de Bestevaerweg en de Margrietstraat.
Deze werkzaamheden zullen 3 a 4 weken gaan duren.

Op verschillende plaatsen kunnen, kortdurend, door de Nutsbedrijven werkzaamheden worden uitgevoerd.

Openbare straatverlichting
Wanneer u als inwoner merkt dat een bepaalde lantaarnpaal niet brandt, of een gehele straat donker blijft, dat kunt u deze storing onder vermelding van het nummer dat op de lichtmast staat zelf melden aan de REMU. Het algemene storingsnummer tijdens kantooruren is: 035-6094496. Het storingsnummer 035-6025065 is 24 uur per dag te bereiken. Tijdens kantooruren mag de melding ook via het gemeentehuis worden gedaan.

COLLECTEN

In de week van 29 augustus tot en met 4 september zal er geen collecte worden gehouden waarvoor door het college van burgemeester en wethouders vergunning is verleend.
De week daarop, van 5 tot en met 11 september zal worden gecollecteerd door de Nederlandse Kankerbestrijding (Koningin Wilhelmina Fonds).

BOUWEN AAN BAARN

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat:

Tijdelijk verkeersbesluit
In de Gaslaan wordt op dinsdag 24 augustus 1999, tussen 08.00 en 20.00 uur een tijdelijk tweezijdig parkeerverbod ingesteld om de doorgang van enkele bijzondere transporten (bouwverkeer) te garanderen.

Binnen zes weken na de bekendmaking (d.i. vanaf 10 augustus 1999) kan door belanghebbenden een bezwaarschrift tegen dit besluit worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Baarn. In geval van spoedeisende belangen, kan -zodra het bezwaarschrift is ingediend- ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, sector Bestuursrechtspraak, postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

Uitgangspunten voor subsidiëring woningbouwprojecten op grond van het Besluit Woningge-bonden Subsidies
ingevolge de Algemene wet bestuurs-recht (Awb) zij de gemeenteraad zullen voorstellen om de uitgangspunten voor subsidiëring op grond van het Besluit Woninggebonden Subsidies voor het jaar 1999 vast te stellen.

Alvorens de gemeenteraad echter een besluit kan nemen, ligt het ontwerp-voorstel vanaf 3 september 1999 voor een periode van vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van Baarn. Belang-hebbenden kunnen gedurende die periode hun zienswijze ten aanzien van het voornemen (tot het nemen van een besluit) kenbaar maken.
Deze gelegenheid wordt mondeling geboden tijdens de vergadering van de raadscommissie voor volkshuisvesting, openbare werken, milieu en sport d.d. donderdag 9 september aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Indien belanghebbenden de voorkeur gegeven aan het schriftelijk kenbaar maken van hun zienswijze, dan is dit mogelijk. Het schrij-ven dient te worden gericht aan het gemeentebe-stuur van Baarn.

Het concept-raadsvoorstel en -besluit ligt met ingang van vrijdag 3 september 1999 voor een ieder ter inzage tijdens kantoor-uren in het gemeente-huis.

Voorbereidingsbesluit
ingevolge het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zij voornemens zijn de gemeenteraad voor te stellen om een voorbereidingsbesluit te nemen voor:
- het perceel de Geerenweg 6d, kadastraal bekend gemeente Baarn, sectie H nummer 2402 te Baarn, plaatselijk bekend als het terrein van v.v. Eemboys.

Alvorens het bestuursorgaan (de gemeenteraad) het genoemde voorbereidingsbesluit neemt, worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze ten aanzien van het voornemen tot het nemen van de genoemde voorbereidingsbesluit kenbaar te maken. Dit kan naar keuze mondeling dan wel schriftelijk gebeuren. Het kenbaar maken van zienswijzen is mogelijk tot en met dinsdag 7 september 1999. Het schrijven dient te worden gericht aan het gemeentebestuur van Baarn. Gelegenheid tot het mondeling kenbaar maken van zienswijzen wordt geboden tijdens de vergadering van de commissie voor verkeer, economie, ruimtelijke ordening en financiën van 8 september 1999, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis.

Het conceptraadsvoorstel en -besluit ligt overigens met ingang van heden voor belanghebbenden ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis.

Aanwijzing rijksmonument
dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) door middel van het besluit van d.d. 23 augustus 1999, nummer 9942, buitenplaats De Eult (het Baarnsche Bosch) als rijksmonument heeft aangewezen. De bepalingen van de Monumentenwet 1988 zijn derhalve definitief van toepassing geworden op dit monument.

Het voornoemde besluit van het ministerie van OCW ligt voor belanghebbenden met ingang van vrijdag 3 september 1999, zes weken (t/m donderdag 14 oktober 1999), ter inzage in het gemeentehuis, kamer B23, tijdens openingstijden.

Gedurende de termijn van terinzagelegging is degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken - op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht - bevoegd, een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient geadresseerd te worden aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Cƒi/FJZ t.a.v. de Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

VERGADERINGEN GEMEENTE BAARN

Commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1, te Baam.
Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1.

September 1999

7. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
8. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
9. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
13. Commissie ABZ

29. Gemeenteraadsvergadering, gemeenterekening 1998

Oktober 1999

12. Commissie ABZ

13. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën eerste maal
14. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
18. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
19. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën tweede maal, i.v.m. begroting

28. Gemeenteraadsvergadering behandeling begroting voor 2000

November 1999

9. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
10. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
11. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
15. Commissie ABZ

24. Gemeenteraadsvergadering

December 1999

7. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
8. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
9. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
13. Commissie ABZ

22. Gemeenteraadsvergadering

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie