Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Limburg

Datum nieuwsfeit: 07-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 31 augustus 1999

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 31 augustus 1999 vastgesteld op 7 september 1999.

Sociaal Emotionele
Begeleiding Agrariers.

GS hebben besloten een bijdrage ter
beschikking te stellen voor de voort-
zetting van dit project.

Project "Een brug naar
Limburg" van Universiteit
Maastricht en TNO.

Gedeputeerde Staten hebben een subsidie
van maximaal f 330.000,-- toegekend
voor dit project waarin de instrumen-
tele dienst van de Universiteit en TNO-
Industrie gezamenlijk met MKB-bedrijven
in Limburg productideen verder gaan
ontwikkelen.

Stand van zaken
herstructurering
toeristische sector.

GS hebben besloten de notitie
"Stand van zaken herstructurering
toeristische sector ter informatie
te zenden aan de leden van PS.

Huis der Nederlandse
provincies in Brussel.

GS hebben het statenvoorstel hierover
vastgesteld.

Verslag van gesprek van
de alliantie Zuid-
Nederland met minister
Pronk inzake de 5e nota
Ruimtelijke Ordening.

GS hebben kennisgenomen van de
resultaten van het eerste gesprek d.d.

5 juli 1999 en de Vaste Commissie
Ruimte en Groen aan de hand van de
stukken geinformeerd.

Ontwikkelingsvisie
Echt/Roermond - Luik.

Gedeputeerde Staten hebben besloten
de resultaten van fase 1 van de
Ontwikkelingsvisie Echt/Roermond -
Luik niet eerst aan betrokken
partijen voor te leggen. De cordinatie
van de ontwikkelingsvisie wordt
opgedragen aan een gezamenlijk in-
en extern projectleiderschap.

Subsidie-aanvraag
ambulante
woonbegeleiding.

Gedeputeerde Staten hebben besloten
een subsidie van f 94.366,-- toe te
kennen (budget Actiedeel Welzijns-
fonds 1999) aan het RIBW Oostelijk
Zuid-Limburg voor het project
Ambulante woonbegeleiding voor
ouderen.

Raden van advies
Zorgkantoren.

Gedeputeerde Staten hebben de leden
van de Vaste Commissie voor Welzijn,
Zorg en Cultuur geadviseerd en geinfor-
meerd omtrent de Raden van Advies
Zorgkantoren.

Beschikbaar gestelde
provinciale middelen voor
categorale thuiszorg ver-
standelijk gehandicapten.

Gedeputeerde Staten hebben de Vaste
Commissie voor Welzijn, Zorg en Cultuur
geinformeerd inzake beschikbaar gestel-
de provinciale middelen voor categorale
thuiszorg verstandelijk gehandicapten.

Bestuurlijke actualisatie
bouwprioritering voor de
categorien ziekenhuizen
en psychiatrische zieken-
huizen.

Gedeputeerde Staten hebben besloten de
resultaten van de actualisatie aan de
minister van VWS te presenteren en aan
te kondigen dat in het bestuurlijk
overleg discussie plaatsvindt inzake

56 bedden VvGI.

Herziening principebesluit
tot delegatie van Wbb-taken
aan gemeenten in het kader
van Actief Bodembeheer
Limburg.

GS hebben besloten om het
principebesluit tot delegatie van
Wbb-taken in het kader van Actief
Bodembeheer, uit te breiden met de
beschikking inzake ernst en urgentie
ex. art. 29 en 37 Wbb.
De Limburgse gemeentebesturen zullen
hierover worden genformeerd.

Verlening van subsidie voor
het bedrijfsvervoer.

GS hebben ingestemd met de verlening
van subsidie voor bedrijfsvervoer.

Vaststellen Jaarverslag

1998 van het Regionaal
Orgaan Verkeersveiligheid
Limburg en kennisnemen van
de accountantsverklaring

1998.

GS hebben besloten het Jaarverslag

1998 van het Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid Limburg vast te
stellen.

Vragen op grond van artikel

21 RvO van Provinciale
Staten.

GS hebben de antwoorden vastgesteld
op vragen van de heer Winteraeken
(GroenLinks) over bestemmingsplan
Technoport Europe in Beek, van mevr.
Van Soest (GroenLinks) over Mega-
bioscopen in de Westelijke Mijnstreek,
van mevr. Meerten (OU55+) over een
krantenartikel terzake onderwijs voor
slechtzienden, van de heer Bus (SP)
over de Grensmaas.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie