Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Erica Terpstra geeft startschot UNESCO actie voor Sahel

Datum nieuwsfeit: 08-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

| De Duurzaamsite / Nieuws 1999 |

Startschot 'Sahel? Jawel!'

PERSUITNODIGING
ERICA TERPSTRA GEEFT STARTSCHOT JUBILEUMACTIE UNESCO CENTRUM NEDERLAND
Op woensdag 8 september 1999 om 16.00 uur, zal in het Stadhuis van Den Haag Tweede-Kamerlid Erica Terpstra het startschot geven voor Sahel? Jawel!, de nationale jubileumactie van het UNESCO Centrum Nederland.
Den Haag, 2 september 1999
In het kader van zijn 50-jarig bestaan heeft het UNESCO Centrum Nederland (UCN) een nationale jubileumactie georganiseerd: Sahel? Jawel! Het motto van de actie is: Van oude kleren kunnen Sahelkinderen leren. De start van Sahel? Jawel! vindt plaats tijdens de bijeenkomst die het UNESCO Centrum in het Stadhuis van Den Haag organiseert ter gelegenheid van International Literacy Day, in Nederland ABC-Dag genaamd.
Sprekers op deze bijeenkomst zijn: de heer drs. P.M.M. Heijnen, wethouder Onderwijs, Gemeente Den Haag, mevrouw M.C. Guurink, directeur UNESCO Centrum Nederland en de heer H. Hofstede, voorzitter Stuurgroep Internationaal Jaar van de Alfabetisering 1990, en lid Eerste Kamer.
De bijeenkomst vindt plaats in De Haagse Lobby op de 11e verdieping van het Stadhuis, ingang Bibliotheek, Spui 68 en begint om 14.00 uur. Mevrouw Terpstra zal om 16.00 uur het startschot voor de nationale jubileumactie geven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pam Evenhuis, woordvoerder van de jubileumactie UNESCO Centrum Nederland: 070
347 90 91.

Wat is SAHEL? JAWEL!

Het UNESCO Centrum Nederland (UCN), dat voorlichting geeft over het werk van de UNESCO en fondsen werft voor onderwijs- en ontwikkelingsprojecten, viert dit jaar, op 11 oktober, zijn 50-jarig jubileum. De UNESCO is de organisatie van de Verenigde Naties die zich richt op Onderwijs en Opvoeding, Wetenschap, Cultuur en Communicatie. Door internationale samenwerking op bovengenoemde terreinen te stimuleren wil de UNESCO een beter begrip tussen de volkeren onderling tot stand brengen en daardoor de vrede in de wereld bevorderen. Het UNESCO Centrum Nederland ziet in het jubileum een goede reden om een grootschalige jubileumactie te organiseren en daarmee de doelstellingen van UNESCO nog eens duidelijk onder de aandacht van de Nederlandse bevolking te brengen.
Met de actie wil het UCN de kennis in Nederland over de doelstellingen van UNESCO dus vergroten. In Nederland zijn ongeveer 7.200 basisscholen met in totaal meer dan 1,5 miljoen leerlingen. Deze basisschoolleerlingen zouden meer moeten weten over de omstandigheden waaronder hun leeftijdgenootjes in de Derde Wereld, en dan met name in Afrika, wonen, werken en naar school gaan. Daarom gaat het UCN de volgende actie voeren. Onder het motto Van oude kleren kunnen Sahelkinderen leren gaan de leerlingen van alle basisscholen die zich voor de actie hebben opgegeven, gebruikt textiel inzamelen. Dit textiel kunnen de leerlingen, in speciaal daarvoor uitgereikte plastic zakken, inleveren bij hun school. De basisscholen fungeren hierbij dus als centraal inzamelpunt, waar al het opgehaalde textiel uiteindelijk wordt verzameld en afgehaald door vrachtwagens. Woensdag 8 september organiseert het UCN de nationale ABC-Dag (Dag van het Alfabetisme) in Den Haag. Op deze dag, waarop het vraagstuk van het analfabetisme in de wereld centraal staat, geeft VVD Tweede-Kamerlid Erica Terpstra het startschot voor Sahel? Jawel! Met de daadwerkelijke inzameling van het textiel wordt dan echter nog even gewacht.
Het streven is om met de opbrengst een twaalftal nieuwe scholen te bouwen in verschillende Sahellanden. Deze scholen, leerherbergen genaamd, zijn afgestemd op de lokale omstandigheden en worden gebouwd met ter plekke aanwezige materialen. De kosten per leerherberg bedragen ongeveer 30.000 gulden. Voorafgaand aan en tijdens de actie zullen de deelnemende scholen leuke en leerzame informatie ontvangen over het project om de betrokkenheid en bewustwording van de leerlingen te vergroten. Om een langdurige relatie te bevorderen tussen de Nederlandse scholen en de Afrikaanse leerherbergen, bestaat zelfs de mogelijkheid één of meer basisscholen een leerherberg te laten adopteren. De VAOP treedt op als hoofdsponsor en verzorgt de logistiek rondom de inzameling en vermarkting van het gebruikte textiel. De VAOP is een coöperatieve vereniging van gemeenten die zich voor haar leden bezighoudt met de inzameling en verwerking van recyclebare afvalstromen. Daarnaast heeft zij als belangrijke taak het doorzichtig maken van de markt voor recyclebaar afval en treedt zij op als belangenbehartiger van haar leden bijvoorbeeld richting de Rijksoverheid.
Conform het streven van die Rijksoverheid maakt ook de VAOP zich hard voor het bereiken van de inzameldoelstelling van 5 kg gebruikt textiel per inwoner. Eén van de doelstellingen van het Ministerie van VROM is namelijk om de inzameling van gebruikt textiel op korte termijn naar dat niveau van 5 kg per Nederlander te brengen. Met het huidige inzamelniveau van ongeveer 3,4 kg per persoon wordt de doelstelling van VROM niet gehaald. Om de inzameling van gebruikt textiel een impuls te geven moet, naast de bestaande inzamelmethoden, ook de fijnmazige inzameling ter hand worden genomen.
Op deze manier dient de jubileumactie van het UNESCO Centrum Nederland meerdere doelen: basisschoolleerlingen krijgen kennis over de derde wereld, hun leeftijdgenootjes in de Sahel kunnen les krijgen in leerherbergen en er wordt een bijdrage geleverd aan een beter milieu, een belangrijke doelstelling van de UNESCO.

Wat is het UNESCO Centrum Nederland?

De UNESCO is de organisatie van de Verenigde Naties die zich sinds de oprichting in 1946 bezighoudt met Onderwijs en Opvoeding, Wetenschap, Cultuur en Communicatie. Door internationale samenwerking op bovengenoemde terreinen te stimuleren wil de UNESCO een beter begrip tussen de volkeren onderling tot stand brengen en daardoor de vrede in de wereld bevorderen. In ons land draagt het UNESCO Centrum Nederland (UCN) via concrete activiteiten de UNESCO-idealen uit.
Vanuit Amsterdam, waar het UCN is gevestigd, geeft het voorlichting over het werk van UNESCO en brengt het geld bijeen voor UNESCO-projecten in ontwikkelingslanden. Deze projecten richten zich met name op onderwijs en alfabetisering, waarbij er speciale aandacht uitgaat naar gehandicapten, straatkinderen en kinderen in andere achterstandssituaties.
Jaarlijks organiseert het UCN een aantal acties. Fondsenwerving en voorlichting gaan hierbij hand in hand. Het Centrum weet zich bij de uitvoering van deze taken gesteund door provinciale, regionale en plaatselijke vertegenwoordigingen. Per jaar worden drie grote, nationale acties gehouden: een voorjaarsactie ten behoeve van ontwikkelingsprojecten, de ABC-Dag (International Literacy Day) voor zowel onderwijs- als alfabetiseringsprojecten en een eindejaarsactie waarvan de opbrengst vooral ten goede komt aan speciale onderwijsprojecten voor gehandicapten. Daarnaast organiseert het UCN rondom een aantal internationale dagen ook nog andere activiteiten, zoals lezingen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de Internationale Dag van de Vrouw op 8 maart, de Internationale Dag van de Vrede op de derde dinsdag van september en de Internationale Dag van de Rechten van de Mens op 10 december.
Voorlichting gebeurt bovendien door middel van verplaatsbare tentoonstellingen die door scholen en andere instellingen kunnen worden aangevraagd. Ook is het UCN vertegenwoordigd bij verschillende lokale en landelijke evenementen, zoals onder andere de Nationale Onderwijs Tentoonstelling. In 1998 heeft het centrum met de opbrengsten uit de acties UNESCOprojecten over de hele wereld met meer dan $240.000,= kunnen steunen. Dit jaar viert het UCN zijn 50 jarig jubileum. Speciaal ter gelegenheid hiervan organiseert UCN op 11 oktober een jubileumbijeenkomst in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam, waarop onder andere minister Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking zal spreken. Daarnaast valt op 8 september, tijdens de viering van de ABC-Dag, het startschot voor de nationale actie Sahel? Jawel! Onder het motto van jouw oude kleren kunnen Sahelkinderen leren worden kinderen op basisscholen in heel Nederland bij de actie betrokken.
Meer informatie over de activiteiten van het UCN en het jubileum en de actie in het bijzonder kunt u vinden in het UNESCO Nieuws, dat zesmaal per jaar verschijnt. Daarnaast heeft het UCN een uitgebreide website: www.antenna.nl/ucn. Het centrum zelf is gevestigd op: Oranje Nassaulaan 5, 1075 AH Amsterdam, tel. 020 673 01 00, fax 020 673 95 31

Wat is een leerherberg?

Het leerherberg-project is een UNESCO-project dat zich sinds de start in 1990 specifiek richt op verbetering van de onderwijssituatie in de Sahellanden in Afrika. Een leerherberg is een soort dorpshuis dat daarnaast nog een onderwijsfunctie heeft. De initiatiefnemer van dit project, Jan de Bosch Kemper, werkt al meer dan dertig jaar met UNESCO in Afrika. Onder zijn leiding zijn er inmiddels, verspreid over zes verschillende landen (Senegal, Gambia, Mali, Mauritanië, Burkina Faso en Kameroen), zestien leerherbergen en twee zijn er in aanbouw.
In het Sahelgebied wonen vele mensen die de leerplichtige leeftijd te boven zijn, maar nooit enige vorm van onderwijs hebben genoten. En hoewel de onderwijssituatie voor de huidige generatie kinderen al aanmerkelijk is verbeterd, ontvangt vandaag de dag nog steeds minder dan de helft regulier basisonderwijs. De kinderen die wel de kans krijgen om onderwijs te volgen, hebben na het verlaten van school bovendien nauwelijks mogelijkheden om het geleerde vast te houden. Vooral op het platteland bieden leerherbergen voor deze problemen een uitkomst.
De herbergen worden met lokale materialen in traditionele stijl gebouwd en staan veelal in een dorp met een streekfunctie, zoals bijvoorbeeld een weekmarkt. Ze bestaan uit een zevenhoekig lokaal met een gemetselde bank langs de buitenmuur, dat verbonden is met een kleinere, vijfhoekige ruimte. In deze ruimte is een kleine bibliotheek gevestigd en staan een schrijfmachine en stencilmachine om lokaal nieuws te verzorgen. Het lokaal doet dienst als lerarenkamer of vergaderzaal. Hier kunnen de onderwijzers, alfabetiseurs genoemd, elkaar ontmoeten om ervaringen uit te wisselen, lessen voor te bereiden of zelf les te krijgen van een deskundige. Met eenvoudige materialen als potloden, schriften en krijtjes, helpen deze alfabetiseurs kinderen en volwassenen bij het leren lezen en schrijven. Maar ook met van alles wat in het dagelijks leven van pas komt zoals klokkijken, land bewerken, bijen houden, zieken verzorgen, enzovoort. Daarnaast bieden de leerherbergen schoolverlaters een plek waar ze het op school geleerde kunnen toepassen. De kosten van de bouw en inrichting van een herberg bedragen 30.000 gulden. Een herbergier is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Samen met de vrijwilligers van de lokale UNESCO club beheert hij de leerherberg en beslist welke activiteiten er plaatsvinden.

Wat is de VAOP?

De VAOP heeft een belangrijke positie op de afvalmarkt verworven. Deze coöperatieve vereniging wil voor haar leden, de gemeenten, de afvalmarkt van oud papier, glas en textiel doorzichtig maken en hen ondersteunen bij het inzamelen, verwijderen en verwerken van die afvalstromen. Bij dat laatste streeft de VAOP er uiteraard naar een zo hoog mogelijk rendement voor de leden te halen op die markt. De VAOP staat voor aantrekkelijke, uniforme tarieven, een hoog rendement en voor doorzichtigheid in de oud-papier-, glas- en textielmarkt. Kortom, de VAOP is dé branchevereniging voor aanbieders van recyclebare afvalstromen.
De afgelopen jaren is de situatie op het gebied van afvalverwerking sterk veranderd. Door de marktwerking is het voor gemeenten steeds moeilijker geworden om zich als afzonderlijke aanbieders van afval staande te houden en het belang van de burger optimaal te dienen.
In 1992 werd de VAOP daarom opgericht om de krachten van gemeenten op afvalgebied te bundelen. Deze coöperatieve vereniging hield zich in eerste instantie alleen bezig met de inzameling en verwerking van oud papier. Het doel van de VAOP was om de positie van de leden als afvalaanbieder te versterken en de markt doorzichtig te maken. Omdat zich een groot aantal gemeenten in de VAOP verenigde, konden zij hogere marktprijzen laten bedingen en nam het rendement voor de leden aanzienlijk toe. Bovendien zorgde de samenwerking met de VAOP voor een heldere en duidelijke structuur in het verwijderings- en verwerkingstraject van oud papier, waardoor de doorzichtigheid van de markt werd vergroot. Het succes van de VAOP in de oud-papiermarkt leidde ertoe dat ook voor andere afvalstromen vraag naar een dergelijke organisatie ontstond. In 1996 werd dan ook om die reden de VAOP Glas bv in het leven geroepen.
Daarna was het textiel aan de beurt en werd VAOP Textiel BV opgericht. In dit licht treedt de VAOP dan ook op als hoofdsponsor van de jubileumactie van het UNESCO Centrum Nederland. Het streven van de Rijksoverheid is namelijk om in het jaar 2000 5 kilo gebruikt textiel per Nederlander in te zamelen. Samen met haar leden zet ook de VAOP zich in om het huidige niveau van rond de 3,4 kilo naar een inzamelniveau van 5 kilo te brengen. Om de inzameling van gebruikt textiel een impuls te stimuleren heeft de VAOP dan ook besloten de UCN-actie te steunen en daarmee de milieudoelstelling van het ministerie van VROM dichterbij te brengen.
Ook nieuwe VAOP-activiteiten op het terrein van de waterzuivering hangen nauw samen met VROM. Dit ministerie heeft gesteld dat op korte termijn alle huishoudens in Nederland aangesloten moeten zijn op de riolering. Voor percelen die nog geen aansluiting hebben, biedt de VAOP nu een oplossing in de vorm van de Bisam. De Bisam is namelijk een systeem dat niet alleen kostenbesparend is, maar ook milieuvriendelijk.
Meer informatie over de VAOP kunt u vinden op www.vaop.nl. De VAOP heeft bovendien een eigen nieuwsbrief en een uitgebreide brochureset, op te vragen bij: VAOP, Postbus 6500, 1200 HK Hilversum, tel. 035 - 646 40 00, fax 035 647 99 88.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...