Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Erica Terpstra geeft startschot UNESCO actie voor Sahel

Datum nieuwsfeit: 08-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

| De Duurzaamsite / Nieuws 1999 |

Startschot 'Sahel? Jawel!'

PERSUITNODIGING
ERICA TERPSTRA GEEFT STARTSCHOT JUBILEUMACTIE UNESCO CENTRUM NEDERLAND
Op woensdag 8 september 1999 om 16.00 uur, zal in het Stadhuis van Den Haag Tweede-Kamerlid Erica Terpstra het startschot geven voor Sahel? Jawel!, de nationale jubileumactie van het UNESCO Centrum Nederland.
Den Haag, 2 september 1999
In het kader van zijn 50-jarig bestaan heeft het UNESCO Centrum Nederland (UCN) een nationale jubileumactie georganiseerd: Sahel? Jawel! Het motto van de actie is: Van oude kleren kunnen Sahelkinderen leren. De start van Sahel? Jawel! vindt plaats tijdens de bijeenkomst die het UNESCO Centrum in het Stadhuis van Den Haag organiseert ter gelegenheid van International Literacy Day, in Nederland ABC-Dag genaamd.
Sprekers op deze bijeenkomst zijn: de heer drs. P.M.M. Heijnen, wethouder Onderwijs, Gemeente Den Haag, mevrouw M.C. Guurink, directeur UNESCO Centrum Nederland en de heer H. Hofstede, voorzitter Stuurgroep Internationaal Jaar van de Alfabetisering 1990, en lid Eerste Kamer.
De bijeenkomst vindt plaats in De Haagse Lobby op de 11e verdieping van het Stadhuis, ingang Bibliotheek, Spui 68 en begint om 14.00 uur. Mevrouw Terpstra zal om 16.00 uur het startschot voor de nationale jubileumactie geven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pam Evenhuis, woordvoerder van de jubileumactie UNESCO Centrum Nederland: 070
347 90 91.

Wat is SAHEL? JAWEL!

Het UNESCO Centrum Nederland (UCN), dat voorlichting geeft over het werk van de UNESCO en fondsen werft voor onderwijs- en ontwikkelingsprojecten, viert dit jaar, op 11 oktober, zijn 50-jarig jubileum. De UNESCO is de organisatie van de Verenigde Naties die zich richt op Onderwijs en Opvoeding, Wetenschap, Cultuur en Communicatie. Door internationale samenwerking op bovengenoemde terreinen te stimuleren wil de UNESCO een beter begrip tussen de volkeren onderling tot stand brengen en daardoor de vrede in de wereld bevorderen. Het UNESCO Centrum Nederland ziet in het jubileum een goede reden om een grootschalige jubileumactie te organiseren en daarmee de doelstellingen van UNESCO nog eens duidelijk onder de aandacht van de Nederlandse bevolking te brengen.
Met de actie wil het UCN de kennis in Nederland over de doelstellingen van UNESCO dus vergroten. In Nederland zijn ongeveer 7.200 basisscholen met in totaal meer dan 1,5 miljoen leerlingen. Deze basisschoolleerlingen zouden meer moeten weten over de omstandigheden waaronder hun leeftijdgenootjes in de Derde Wereld, en dan met name in Afrika, wonen, werken en naar school gaan. Daarom gaat het UCN de volgende actie voeren. Onder het motto Van oude kleren kunnen Sahelkinderen leren gaan de leerlingen van alle basisscholen die zich voor de actie hebben opgegeven, gebruikt textiel inzamelen. Dit textiel kunnen de leerlingen, in speciaal daarvoor uitgereikte plastic zakken, inleveren bij hun school. De basisscholen fungeren hierbij dus als centraal inzamelpunt, waar al het opgehaalde textiel uiteindelijk wordt verzameld en afgehaald door vrachtwagens. Woensdag 8 september organiseert het UCN de nationale ABC-Dag (Dag van het Alfabetisme) in Den Haag. Op deze dag, waarop het vraagstuk van het analfabetisme in de wereld centraal staat, geeft VVD Tweede-Kamerlid Erica Terpstra het startschot voor Sahel? Jawel! Met de daadwerkelijke inzameling van het textiel wordt dan echter nog even gewacht.
Het streven is om met de opbrengst een twaalftal nieuwe scholen te bouwen in verschillende Sahellanden. Deze scholen, leerherbergen genaamd, zijn afgestemd op de lokale omstandigheden en worden gebouwd met ter plekke aanwezige materialen. De kosten per leerherberg bedragen ongeveer 30.000 gulden. Voorafgaand aan en tijdens de actie zullen de deelnemende scholen leuke en leerzame informatie ontvangen over het project om de betrokkenheid en bewustwording van de leerlingen te vergroten. Om een langdurige relatie te bevorderen tussen de Nederlandse scholen en de Afrikaanse leerherbergen, bestaat zelfs de mogelijkheid één of meer basisscholen een leerherberg te laten adopteren. De VAOP treedt op als hoofdsponsor en verzorgt de logistiek rondom de inzameling en vermarkting van het gebruikte textiel. De VAOP is een coöperatieve vereniging van gemeenten die zich voor haar leden bezighoudt met de inzameling en verwerking van recyclebare afvalstromen. Daarnaast heeft zij als belangrijke taak het doorzichtig maken van de markt voor recyclebaar afval en treedt zij op als belangenbehartiger van haar leden bijvoorbeeld richting de Rijksoverheid.
Conform het streven van die Rijksoverheid maakt ook de VAOP zich hard voor het bereiken van de inzameldoelstelling van 5 kg gebruikt textiel per inwoner. Eén van de doelstellingen van het Ministerie van VROM is namelijk om de inzameling van gebruikt textiel op korte termijn naar dat niveau van 5 kg per Nederlander te brengen. Met het huidige inzamelniveau van ongeveer 3,4 kg per persoon wordt de doelstelling van VROM niet gehaald. Om de inzameling van gebruikt textiel een impuls te geven moet, naast de bestaande inzamelmethoden, ook de fijnmazige inzameling ter hand worden genomen.
Op deze manier dient de jubileumactie van het UNESCO Centrum Nederland meerdere doelen: basisschoolleerlingen krijgen kennis over de derde wereld, hun leeftijdgenootjes in de Sahel kunnen les krijgen in leerherbergen en er wordt een bijdrage geleverd aan een beter milieu, een belangrijke doelstelling van de UNESCO.

Wat is het UNESCO Centrum Nederland?

De UNESCO is de organisatie van de Verenigde Naties die zich sinds de oprichting in 1946 bezighoudt met Onderwijs en Opvoeding, Wetenschap, Cultuur en Communicatie. Door internationale samenwerking op bovengenoemde terreinen te stimuleren wil de UNESCO een beter begrip tussen de volkeren onderling tot stand brengen en daardoor de vrede in de wereld bevorderen. In ons land draagt het UNESCO Centrum Nederland (UCN) via concrete activiteiten de UNESCO-idealen uit.
Vanuit Amsterdam, waar het UCN is gevestigd, geeft het voorlichting over het werk van UNESCO en brengt het geld bijeen voor UNESCO-projecten in ontwikkelingslanden. Deze projecten richten zich met name op onderwijs en alfabetisering, waarbij er speciale aandacht uitgaat naar gehandicapten, straatkinderen en kinderen in andere achterstandssituaties.
Jaarlijks organiseert het UCN een aantal acties. Fondsenwerving en voorlichting gaan hierbij hand in hand. Het Centrum weet zich bij de uitvoering van deze taken gesteund door provinciale, regionale en plaatselijke vertegenwoordigingen. Per jaar worden drie grote, nationale acties gehouden: een voorjaarsactie ten behoeve van ontwikkelingsprojecten, de ABC-Dag (International Literacy Day) voor zowel onderwijs- als alfabetiseringsprojecten en een eindejaarsactie waarvan de opbrengst vooral ten goede komt aan speciale onderwijsprojecten voor gehandicapten. Daarnaast organiseert het UCN rondom een aantal internationale dagen ook nog andere activiteiten, zoals lezingen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de Internationale Dag van de Vrouw op 8 maart, de Internationale Dag van de Vrede op de derde dinsdag van september en de Internationale Dag van de Rechten van de Mens op 10 december.
Voorlichting gebeurt bovendien door middel van verplaatsbare tentoonstellingen die door scholen en andere instellingen kunnen worden aangevraagd. Ook is het UCN vertegenwoordigd bij verschillende lokale en landelijke evenementen, zoals onder andere de Nationale Onderwijs Tentoonstelling. In 1998 heeft het centrum met de opbrengsten uit de acties UNESCOprojecten over de hele wereld met meer dan $240.000,= kunnen steunen. Dit jaar viert het UCN zijn 50 jarig jubileum. Speciaal ter gelegenheid hiervan organiseert UCN op 11 oktober een jubileumbijeenkomst in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam, waarop onder andere minister Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking zal spreken. Daarnaast valt op 8 september, tijdens de viering van de ABC-Dag, het startschot voor de nationale actie Sahel? Jawel! Onder het motto van jouw oude kleren kunnen Sahelkinderen leren worden kinderen op basisscholen in heel Nederland bij de actie betrokken.
Meer informatie over de activiteiten van het UCN en het jubileum en de actie in het bijzonder kunt u vinden in het UNESCO Nieuws, dat zesmaal per jaar verschijnt. Daarnaast heeft het UCN een uitgebreide website: www.antenna.nl/ucn. Het centrum zelf is gevestigd op: Oranje Nassaulaan 5, 1075 AH Amsterdam, tel. 020 673 01 00, fax 020 673 95 31

Wat is een leerherberg?

Het leerherberg-project is een UNESCO-project dat zich sinds de start in 1990 specifiek richt op verbetering van de onderwijssituatie in de Sahellanden in Afrika. Een leerherberg is een soort dorpshuis dat daarnaast nog een onderwijsfunctie heeft. De initiatiefnemer van dit project, Jan de Bosch Kemper, werkt al meer dan dertig jaar met UNESCO in Afrika. Onder zijn leiding zijn er inmiddels, verspreid over zes verschillende landen (Senegal, Gambia, Mali, Mauritanië, Burkina Faso en Kameroen), zestien leerherbergen en twee zijn er in aanbouw.
In het Sahelgebied wonen vele mensen die de leerplichtige leeftijd te boven zijn, maar nooit enige vorm van onderwijs hebben genoten. En hoewel de onderwijssituatie voor de huidige generatie kinderen al aanmerkelijk is verbeterd, ontvangt vandaag de dag nog steeds minder dan de helft regulier basisonderwijs. De kinderen die wel de kans krijgen om onderwijs te volgen, hebben na het verlaten van school bovendien nauwelijks mogelijkheden om het geleerde vast te houden. Vooral op het platteland bieden leerherbergen voor deze problemen een uitkomst.
De herbergen worden met lokale materialen in traditionele stijl gebouwd en staan veelal in een dorp met een streekfunctie, zoals bijvoorbeeld een weekmarkt. Ze bestaan uit een zevenhoekig lokaal met een gemetselde bank langs de buitenmuur, dat verbonden is met een kleinere, vijfhoekige ruimte. In deze ruimte is een kleine bibliotheek gevestigd en staan een schrijfmachine en stencilmachine om lokaal nieuws te verzorgen. Het lokaal doet dienst als lerarenkamer of vergaderzaal. Hier kunnen de onderwijzers, alfabetiseurs genoemd, elkaar ontmoeten om ervaringen uit te wisselen, lessen voor te bereiden of zelf les te krijgen van een deskundige. Met eenvoudige materialen als potloden, schriften en krijtjes, helpen deze alfabetiseurs kinderen en volwassenen bij het leren lezen en schrijven. Maar ook met van alles wat in het dagelijks leven van pas komt zoals klokkijken, land bewerken, bijen houden, zieken verzorgen, enzovoort. Daarnaast bieden de leerherbergen schoolverlaters een plek waar ze het op school geleerde kunnen toepassen. De kosten van de bouw en inrichting van een herberg bedragen 30.000 gulden. Een herbergier is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Samen met de vrijwilligers van de lokale UNESCO club beheert hij de leerherberg en beslist welke activiteiten er plaatsvinden.

Wat is de VAOP?

De VAOP heeft een belangrijke positie op de afvalmarkt verworven. Deze coöperatieve vereniging wil voor haar leden, de gemeenten, de afvalmarkt van oud papier, glas en textiel doorzichtig maken en hen ondersteunen bij het inzamelen, verwijderen en verwerken van die afvalstromen. Bij dat laatste streeft de VAOP er uiteraard naar een zo hoog mogelijk rendement voor de leden te halen op die markt. De VAOP staat voor aantrekkelijke, uniforme tarieven, een hoog rendement en voor doorzichtigheid in de oud-papier-, glas- en textielmarkt. Kortom, de VAOP is dé branchevereniging voor aanbieders van recyclebare afvalstromen.
De afgelopen jaren is de situatie op het gebied van afvalverwerking sterk veranderd. Door de marktwerking is het voor gemeenten steeds moeilijker geworden om zich als afzonderlijke aanbieders van afval staande te houden en het belang van de burger optimaal te dienen.
In 1992 werd de VAOP daarom opgericht om de krachten van gemeenten op afvalgebied te bundelen. Deze coöperatieve vereniging hield zich in eerste instantie alleen bezig met de inzameling en verwerking van oud papier. Het doel van de VAOP was om de positie van de leden als afvalaanbieder te versterken en de markt doorzichtig te maken. Omdat zich een groot aantal gemeenten in de VAOP verenigde, konden zij hogere marktprijzen laten bedingen en nam het rendement voor de leden aanzienlijk toe. Bovendien zorgde de samenwerking met de VAOP voor een heldere en duidelijke structuur in het verwijderings- en verwerkingstraject van oud papier, waardoor de doorzichtigheid van de markt werd vergroot. Het succes van de VAOP in de oud-papiermarkt leidde ertoe dat ook voor andere afvalstromen vraag naar een dergelijke organisatie ontstond. In 1996 werd dan ook om die reden de VAOP Glas bv in het leven geroepen.
Daarna was het textiel aan de beurt en werd VAOP Textiel BV opgericht. In dit licht treedt de VAOP dan ook op als hoofdsponsor van de jubileumactie van het UNESCO Centrum Nederland. Het streven van de Rijksoverheid is namelijk om in het jaar 2000 5 kilo gebruikt textiel per Nederlander in te zamelen. Samen met haar leden zet ook de VAOP zich in om het huidige niveau van rond de 3,4 kilo naar een inzamelniveau van 5 kilo te brengen. Om de inzameling van gebruikt textiel een impuls te stimuleren heeft de VAOP dan ook besloten de UCN-actie te steunen en daarmee de milieudoelstelling van het ministerie van VROM dichterbij te brengen.
Ook nieuwe VAOP-activiteiten op het terrein van de waterzuivering hangen nauw samen met VROM. Dit ministerie heeft gesteld dat op korte termijn alle huishoudens in Nederland aangesloten moeten zijn op de riolering. Voor percelen die nog geen aansluiting hebben, biedt de VAOP nu een oplossing in de vorm van de Bisam. De Bisam is namelijk een systeem dat niet alleen kostenbesparend is, maar ook milieuvriendelijk.
Meer informatie over de VAOP kunt u vinden op www.vaop.nl. De VAOP heeft bovendien een eigen nieuwsbrief en een uitgebreide brochureset, op te vragen bij: VAOP, Postbus 6500, 1200 HK Hilversum, tel. 035 - 646 40 00, fax 035 647 99 88.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie