Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen

Datum nieuwsfeit: 08-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Besluitenlijst GS van 8 september 1999

nr.27/1999

1. GS hebben in principe besloten een subsidie van f 42.750,-- te verlenen aan de Stichting Landschapsbeheer Groningen voor de uitvoering van Steenuilbedrijfsnatuurplannen. Bij deze plannen gaat het om verbeteringen van de biotoop- en voedselomstandigheden voor de steenuil als gevolg van afspraken met landbouwers in de kerngebieden van de steenuil. Aan de leden van de statencommissie Ruimte, Groen en Water wordt een oordeel gevraagd over dit principe-besluit.

2. In een brief aan het Regionaal Windoverleg over de "brede maatschappelijke discussie" inzake windenergiebeleleid (waar het Windoverleg voor heeft gepleit), verwijzen GS naar de argumenten die hebben geleid tot het besluit in de vergadering van Provinciale Staten van 30 juni j.l. om van zo'n brede discussie in die vorm af te zien.
Een dergelijke brief is verzonden aan de NLTO naar aanleiding van het pleidooi van de NLTO inzake het handhaven van de mogelijkheid tot plaatsing van solitaire windmolens. Het antwoord aan de NLTO omvat de argumenten die hebben geleid tot de besluiten van Provinciale Staten om het interimbeleid te starten en af te zien van een brede discussie.

3. In een brief aan de gemeente Groningen dringen GS aan op enige spoed inzake het vooronderzoek van de gemeente naar de risico's in verband met munitievondsten bij baggerwerkzaamheden in het Van Starkenborghkanaal op het kanaalvak in de gemeente Groningen. De werkzaamheden zijn in dit gedeelte namelijk gestaakt in verband met de vondst van niet ontplofte munitie.

4. Het college heeft kennis genomen van een rapportage haalbaarheidsonderzoek naar biologische boerenmarkten in de provincie Groningen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Landelijk Platform Biologische Boerenmarkten met financiele ondersteuning van de provincie. De algehele conclusie is dat biologische boerenmarkten niet haalbaar worden geacht (naast de bestaande markt in de stad Groningen). Wel zijn er in principe mogelijkheden voor biologische kramen op "gewone" markten.

5. GS stemmen in met de indiening van een tweetal projecten in het kader van het Interreg IIC Noordzeeprogramma waarbij de provincie Groningen als projectleider fungeert. Het ene project beoogt een betrouwbaar beeld van het vervoer over de Noordzee en het aangrenzende vaste land te geven. Het andere project beoogt nieuwe impulsen te geven aan de havenactiviteiten te Delfzijl door een onderzoek naar de haalbaarheid van deze voorzieningen en de effecten daarvan op de ruimtelijke ontwikkelingen in het achterland.
Voor meer informatie, zie persbericht nr.193, d.d. 7-9-99.
6. GS hebben op basis van de jaarrekening 1998 en de begroting 2000 van het werkvoorzieningsschap "Hoogezand en omstreken" besloten dit schap voor het begrotingsjaar 2000 onder het repressieve toezichtsregime te plaatsen. Hetzelfde geldt voor het werkvoorzieningsschap Fivelingo.

7. Het college heeft besloten het werkvoorzieningsschap Synergon onder het preventieve toezichtsregime te plaatsen. Weliswaar sluit de rekening over het jaar 1998 met een batig saldo maar het schap heeft de begroting voor het jaar 2000 niet tijdig ingediend.
8. GS hebben in principe besloten een subsidie van f 40.000,-- te verlenen aan de Vooropleiding Theater voor het seizoen 1999/2000. Aan de leden van de statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur wordt gevraagd een oordeel te geven over dit principe-besluit.
9. GS hebben de agenda voor de vergadering van provinciale staten van
22 en 23 september a.s. vastgesteld. Deze luidt als volgt:
+ Onderzoek geloofsbrieven van mevrouw F.Q. Gräper-van Koolwijk
+ Notulen vergadering van 30 juni 1999
+ Regeling van werkzaamheden

+ Aanpassing Gemeenschappelijke regeling "Samenwerkingsverband Interprovinciaal Overleg".

+ Beleidsbegroting 2000
Beleidsprogramma Welzijn en Zorg 2000
Milieuprogramma 2000 en Bodemsaneringsprogramma 2000-2003
10. In een brief aan de leden van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer informeren GS de commissie over de aanleg van twee rotondes in de N374 te Stadskanaal. Deze rotondes worden aangelegd ter verbetering van de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling op de N374. Het betreft rotondes op de aansluitingen Hoofdstraat/Oosterstraat en de Julianastraat.
11. Onder de voorwaarde dat ook de drie deelnemende gemeenten aan de Blauwe Stad hun bijdrage zullen verlenen hebben GS besloten een extra bijdrage van f 2,8 miljoen te verlenen voor de realisering van de Blauwe Stad. Daarnaast zullen GS bevorderen dat de ISP-bijdrage wordt opgehoogd met f 5 miljoen tot f 20 miljoen.
12. Naar aanleiding van een bestuurlijk overleg met de gemeente Scheemda hebben GS besloten de beschikbare bijdrage uit het provinciaal stadsvernieuwingfonds voor het plan Tussendiepen te bepalen op f 1.890.000,--. Daarnaast hebben GS besloten de provinciale bijdrage ten behoeve van een duurzame stedelijke ontwikkeling van het plan Tussendiepen definitief vast te stellen op f 20.000,--.

13. GS hebben in principe besloten in het kader van dagbesteding verstandelijk gehandicapten Zuid Oost Groningen een bijdrage van f
200.000,-- te verlenen aan de volgende organisaties: NOVO, Start Kans en De Zijlen. Aan de leden van de statencommissie welzijnszaken wordt gevraagd een oordeel te geven over dit principe-besluit. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 194, d.d. 7-9-99.

14. GS hebben het voorontwerpplan jeugdhulpverlening 2000-2003 en het Jaarplan jeugdhulpverlening 2000 vastgesteld. Het voorontwerp wordt toegezonden aan de Ministeries van VWS en Justitie, de statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur, de Groninger gemeenten, de provincies en drie grootstedelijke regio's en instellingen. Tot
10 oktober ligt het plan ter inspraak.

15. Het college heeft een voordracht aan provinciale staten vastgesteld over de opheffing van de Provinciaal Sociaal-Economische Commissie (PSEC). Begin jaren tachtig werden in Nederland de provinciale overleg- en adviesorgananen op sociaal-economisch terrein ingesteld - in Groningen de PSEC. Vanwege de instelling van de Sociaal-Economische Adviesraad Noord-Nederland (SEAN) werd de PSEC min of meer overbodig.
16. GS hebben ingestemd met de discussienotitie "samenwerking monumentenorganisaties". Deze notitie is opgesteld ter voorbereiding op de cultuurnota 2001-2004 en zal worden besproken met statenleden, gemeenten, deskundigen en instellingen. De notitie gaat over de functionele plaats van de Federatie Monumenten Organisaties en de daarbij aangesloten stichtingen en geconstateerde knelpunten.

17. GS hebben besloten ƒ156.250,-- subsidie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg door te beschikken aan de volgende stichtingen: de Groninger Borgen Stichting, de Stichting Oude Groninger Kerken en de Stichting Woonhuismonumenten. Deze stichtingen zijn de coördinerende stichtingen binnen het pilotproject Regionaal Opleidingsproject. De subsidie is dan ook bestemd voor de voortzetting van de 10 deelprojecten binnen deze pilot. Het gaat om bijvoorbeeld restauratie van kerken en woonhuismonumenten waar leerlingen worden opgeleid en die tevens toeristisch interessant zijn. Dit subsidiebedrag is onderdeel van het driejarig subsidiebedrag van ƒ 625.000,-- van de Rijksdienst voor Monumentenzorg, dat de provincie door moet beschikken.

18. GS hebben het jaarverslag 1998 in het kader van de zgn "Wet Samen" vastgesteld. Deze Wet heeft als doelstelling "het bevorderen van de werkgelegenheid voor etnische minderheden". Om deze doelstelling te behalen legt de wet werkgevers een aantal verplichtingen op, waaronder verslaglegging van het gevoerde beleid.

19. GS hebben besloten een subsidieverzoek van DGF namens 11 samenwerkende instellingen voor kinderopvang, ten behoeve van een kinderopvang-scholingsproject af te wijzen. Doel van het proeject is om te komen tot de invoering van kwaliteitszorgsystemen. De provincie ondersteunt dit proces reeds via de inzet van het Provinciaal Ondersteuningsinstituut voor Welzijn en Zorg (SPRONG). Bovendien is de implementatie van het proces binnen afzonderlijke instellingen geen direkte provinciale taak.
20. GS hebben besloten de aanvraag om een verklaring van geen bezwaar van B. en W. van de gemeente Eemsmond voor de bouw van een koelloods en een bedrijfshal aan de Wadwerderweg te Usquert conform het advies van de Commissie Bestemmingsplannen aan te houden. GS schrijven aan B.en W. de verklaring aan te houden in afwachting van een door de gemeente op te stellen visie over de ontwikkelingsmogelijkheden van niet functioneel aan het buitengebied gebonden bedrijven.

21. GS hebben besloten een subsidieaanvraag van DOS Jubilennium Feesten en het Kunstencentrum voor een bijdrage voor respectievelijk het festival "U hoort nog van ons" en voor het jubileumfeest af te wijzen, op grond van het bereiken van het subsidieplafond van het krediet incidentele culturele activiteiten
1999 beide aanvragen af te wijzen.

22. GS hebben besloten geen structurele subsidie te verstrekken aan de plattelandsorganisaties het Groninger Agrarisch Jongeren Kontakt, KPJ en CPJ. De werkzaamheden van deze organisaties komen onder druk te staan door een verminderde subsidiering door de rijksoverheid,. Om die reden hebben zij de provincie gevraagd budget vrij te maken. GS stellen zich op het standpunt dat het niet de taak van de provincie is om het gat in de financiering op te vullen. Wel zeggen GS toe de problematiek bij gelegenheid aan de orde te stellen in de reguliere overleggen met de rijksoverheid.

23. GS stemmen in met doorgeleiding van een verzoek van de gemeente Delfzijl voor EFRO/ISP subsidie voor het project "Revitalisering en uitbreiding jachthaven Termunterzijl". Het project voorziet ondermeer in de uitbreiding van het aantal passantenplaatsen van ong. 60 naar ong. 110, een uitbreiding en modernisering van de voorzieningen, de aanleg van wandelpaden en realisatie van informatieborden. De uitbreiding is nodig om de verwachte toename van passanten op te kunnen vangen.

24. GS hebben besloten een subsidieaanvraag van de Stichting BigBand Productions voor de uitvoering van de musical Jesus Christ Superstar af te wijzen omdat het niet voldoet aan de subsidiecriteria.

25. GS hebben besloten een subsidieaanvraag van de RUG Universitieit Oldenburg voor de uitgave van een boek over Duits-Nederlandse betrekkingen af te wijzen. Op basis van de cultuurnota kan niet aan dit verzoek worden voldaan.

26. GS hebben besloten geen verklaring van geen bezwaar af te geven voor de bouw van een mestsilo aan de Onderdendamsterweg te Warffum omdat het bouwplan zal worden gerealiseerd buiten het bebouwingsvlak. Dit is meegedeeld aan B. en W. van de gemeente Eemsmond.

27. GS gaan akkoord met de doorgeleiding van de aanvrage "ICT in de Zeescheepvaart" naar het EU programmasecretariaat met het verzoek dit project positief af te handelen.

28. Het college heeft besloten een subsidieaanvraag van de Garmer en Thesinger Express om een boekwerk uit te geven in het kader van het 25 jarig bestaan van de krant, af te wijzen, omdat deze uitgave van strikt lokaal belang is.

29. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Tussendiepen" van de gemeente Scheemda grotendeels goed te keuren. Het plan heeft betrekking op een gebied aan de westkant van het dorp en voorziet o.a. in woningbouw, een jachthaven en groenvoorzieningen. Goedkeuring wordt onthouden aan het deel van het plan, dat betrekking heeft op een bouwkavel.

30. GS hebben besloten een subsidieaanvraag voor de uitgifte van een boek over de levengeschiedenis van Nathan Jochebed af te wijzen. GS zijn van mening dat er geen relatie bestaat tussen het boek en de Groninger cultuur, tevens voldoet de aanvrager niet aan de criteria van de Groninganaregeling.

31. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 75.000,- toe te kennen aan basketbalvereniging RZG/DONAR voor het project "Jeugd en maatschappij" RZG/DONAR. Het project is gericht op het verhogen van de maatschappelijke meerwaarde van DONAR en richt zich op de doelgroepen van 6-12 jaar en van 12-16 jaar.
32. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 10.000,- beschikbaar te stellen voor het culturele evenement "Thesinge, een levend monument", jaar 2000. Het evenement wordt georganiseerd door twee verenigingen in Thesinge in de periode april/mei 2000. Bij het evenement staan leven en werken in de vijftiger jaren centraal.
33. GS hebben besloten een subsidieaanvraag van de Stichting Bevordering Jongeren Participatie voor het project "Samen Sterk" af te wijzen. Het betreft empowerment en participatief onderzoek onder Marokkaanse jongeren. Omdat het onderzoek voor de provincie Groningen alleen de stad Groningen betreft zijn GS van mening dat het onderzoek te lokaal gericht is. Daarnaast ondersteunen GS momenteel in het kader van jeugdparticipatie lokale initiatieven op dit gebied en dit onderzoek valt daarom niet onder de provinciale prioriteiten.

34. GS hebben besloten een tweetal subsidies toe te kennen aan het LEADER-projcet "Opkamers en dorpslogementen". Een subsidie van ƒ 40.000,- wordt toegekend voor de realisering van een Opkamer in Pieterburen, een subsidie van ƒ 29.500,- wordt toegekend voor de realisering van een Opkamer in Wehe-Den Hoorn.
35. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 30.000,- toe te kennen aan de Stichting Paardrijden voor Gehandicapten. De subsidie is bedoeld voor de verhuizing van de Martinimanege en is tevens een voorschot. Omdat de manege zich met name bezig houdt met gehandicapten-ruitersport en er sprake is van integratie en participatie van gehandicapten (en niet-gehandicapten) past de aanvraag prima binnen het provinciale Welzijnsbeleid.
36. GS hebben een brief ondertekend aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de heer G.M. de Vries, samen met de provincies Friesland, Overijssel, Drenthe en Gelderland en de gemeenten West- en Ooststellingwerf. In deze brief vragen zij erkenning voor de Nedersaksische taal, onder hoofdstuk III van het Europees handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Volgens de regionale overheden ligt de meerwaarde van de taalerkenning op het gebied van harmonisatie van omliggende gebieden, grotere continuiteit en bescherming van het Nedersaksisch, een sterkere positie in Europa en de vergrote subsidiemogelijkheden.

37. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Partiële herziening bestemmingsplan Eenrum Buitengebied" van de gemeente De Marne grotendeels goed te keuren. Goedkeuring wordt onthouden aan delen van de planvoorschriften.

38. In een voordracht aan PS stellen GS voor het aantal te heffen opcenten motorrijtuigenbelasting per 1 april a.s. te verhogen met
5,7 (inclusief 4 extra opcenten, zoals aangekondigd in het Bestuursprogramma 2000-2003). Het aantal opcenten komt hiermee op
61,3.

39. GS hebben besloten de partiële herziening van het bestemmingsplan "buitengebieden" van de gemeente Reiderland grotendeels goed te keuren. Goedkeuring wordt onthouden aan delen van de planvoorschriften.

40. GS hebben besloten de partiële herziening van het bestemmingsplan "buitengebied" van de gemeente Scheemda grotendeels goed te keuren. Goedkeuring wordt onthouden aan een aantal onderdelen van het plan, die betrekking hebben op de bouw van windmolens, het plaatsen van bouwwerken buiten het bouwvlak, de mogelijkheden voor kassenbouw en voor intensieve veehouderij binnen hinderzones.
41. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 20.000,- toe te kennen aan de Zorggroep Fivelland i.o. voor netwerkvorming en een fusietraject. Het gaat hierbij om een verticaal samenwerkingsverband. Dit betekent dat er verschillende soorten zorgaanbieders (thuiszorg, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, peuterspeelzalen en een woonzorgcomplex) gaan samenwerken. Omdat door middel van deze samenwerking een zorgketen ontstaat wil de provincie hieraan een bijdrage leveren.

42. GS hebben, op verzoek van de gemeente Pekela, besloten de tijdsbestedingsnorm in verband met de bezoldiging van wethouders te verhogen. In een brief aan het college van B en W van de gemeente Pekela en de minister van Binnenlandse Zaken wordt het besluit medegedeeld.

43. De raad van de gemeente Rhede (Duitsland) maakt in een brief aan GS het besluit bekend inzake de plaatsing van windmolens bij de grens nabij Bellingwedde. De wens van GS, dat de molens die zeer dicht op de grens zouden komen te staan niet worden gebouwd, wordt door de raad van Rhede gehonoreerd.

44. GS hebben besloten een aanvullende bijdrage van ƒ 20.100,- te verlenen aan het IPO (Inter Provinciaal Overleg)project " regionale Watersysteem-rapportage.

45. GS hebben de aanvragen voor incidentele culturele activiteiten
1999, in de vijfde en zesde subsidierondes van de Groninger Advies Commissie toegekend. Voor meer informatie, zie persbericht nr.195, d.d. 7-9-99.

46. GS hebben besloten een subsidieaanvraag van de Economische Faculteitsvereniging RUG Groningen voor de organisatie van een lustrumcongres "2010: Made in Holland" af te wijzen.
47. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 7000,- toe te kennen aan de stichting De Groninger Molen voor de uitbreiding van het molenarchief in het waterschapshuis te Appingedam. GS vinden het van belang een goede documentatie bij te houden van alle bestaande en en inmiddels verdwenen molens.

48. GS hebben besloten een subsidie toe te kennen van ƒ 2.790,- aan de Drents Prehistorische Vereniging voor een scholingscursus voor amateur-archeologen. Gezien het belang van deskundigheidsbevordering op archeologisch terrein past het verzoek binnen de criteria van het Krediet Cultuur Historisch Erfgoed.

49. GS hebben besloten in noordelijk verband een onderzoek in te stellen naar de wijze van beheer van noordelijke archeogische collecties te Nuis. Over dit depot bestaan een aantal onduidelijkheden inzake het eigendomsrecht, de wijze van beheer en exploitatie. De drie noordelijke provinciaal archeologen zullen onderzoek laten uitvoeren naar de ideale organisatievorm voor het beheer van het depot, voor een maximum bedrag van ƒ 50.000,-. Het bedrag wordt ten laste gebracht van de bijdrage van ƒ
300.000,- die door de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek aan het noorden ter beschikking is gesteld.

50. GS hebben besloten een budgetsubsidie van ƒ 174.200,- en een activiteitenbudget van ƒ 50.000,- af te geven aan de Federatie van Musea, op grond van de door hen toegezonden begroting 1999.

51. GS hebben het uitvoeringsprogramma van de regiovisie gehandicaptenbeleid vastgesteld. Voor meer informatie, zie persbericht nr. , d.d. 7-9-99.

52. GS hebben het uitvoeringsprogramma van de regiovisie geestelijke gezondheidszorg vastgesteld. Voor meer informatie, zie persbericht nr. , d.d. 7-9-99.

53. GS hebben besloten een aanloopsubsidie van ƒ 113.000,- aan de Kerngroep Zorg Hoogezand-Sappemeer beschikbaar te stellen, voor de aanstelling van een ouderenadviseur voor 20 uur in de week in de wijk Gorecht-West.

54. In een brief aan PS presenteren GS de uitkomsten van het rekenmodel van de "zelftoets provinciale begroting 2000", welke is ontwikkeld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en wordt gebruikt voor het door de minister uit te oefenen toezicht en voor het monitoren van het verdeelmodel Provinciefonds.
55. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Nieuweschans Bolwerck" van de gemeente Reiderland grotendeels goed te keuren. Goedkeuring wordt onthouden aan delen van de planvoorschriften.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...