Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak van der Ploeg op 9e Nationale Omroep Congres

Datum nieuwsfeit: 08-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 08-09-1999

Toespraak

9e Nationale Omroep Congres

Toespraak van dr. F. van der Ploeg, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ter gelegenheid van het 9e Nationale Omroep Congres, 8 september 1999 te Amsterdam

Dames en heren,

Laat ik beginnen met even om te kijken. Dat is niet mijn gewoonte. Maar de thematiek van dit congres geeft mij daartoe aanleiding.

Als opwarmer voor de introductie van commerciële omroep in Nederland ontstonden in de jaren tachtig een aantal spraakmakende plannen en modellen om publieke en commerciële omroep vreedzaam te laten samenleven. Deze plannen blijven overigens het debat in de negentiger jaren beïnvloeden. Dat zal ik u nog aantonen. Zo bracht een VPRO-commissie onder leiding van oud-KRO-voorzitter en minister Van Doorn al in 1981 een rapport uit. Niet oninteressant was dat de concessieprijs voor een commercieel net ƒ 250 miljoen, in guldens van toen, bedroeg die ten goede zouden komen aan de publieke omroep. In 1988 ontstond het zogenaamde ATV-EPTV-plan, dat vele aanwezigen hier nog bekend voor zal komen. AVRO, TROS en Veronica zouden tezamen met uitgevers een commercieel net exploiteren. De financiële samenhang met de publieke omroep was omgekeerd aan het Van Doorn-plan. De publieke omroep werd arm gemaakt, omdat zij in zijn reclamefunctie gekneveld werd ten faveure van de commerciële omroep. Ook de politiek deed mee. In 1990 ontstond het VVD-tienpuntenplan dat uitging van één nationaal publiek net en commerciële omroep. Omroepverenigingen hoefden geen publieke functie meer te vervullen en konden geleidelijk tot commerciële exploitatie overgaan. In 1993 bracht D'66 een plan uit dat een variant was op het VVD-plan. Omroepverenigingen zouden alleen een publiek budget krijgen voor specifieke publieke programma's.

Ik schets u het verleden even in een notendop omdat het heden er begrijpelijker door wordt. Alle modellen hebben gemeen dat zij zoeken naar de verhouding tussen publieke taken en commerciële omroep. En de mogelijkheid om de idee van een nationale omroep te combineren met de aanwezigheid van omroepverenigingen. Beide elementen zijn in de actuele discussie over de publieke omroep en het gegroeide duale omroepbestel in Nederland nog steeds herkenbaar.

Ondanks of misschien juist door alle borrelpraten en tekentafelen om één omvattend systeem te creëren, waarin ook meteen de dubbelzinnigheid van ons Nederlandse publieke omroepsysteem zou worden opgelost, kwam men er niet uit. Het was uiteindelijk de U-bocht-constructie van de zogenaamde Luxemburgse zender RTL-4 die via Veronique de patstelling doorbrak. Er is inmiddels veel gebeurd. In Nederland bestaat op dit moment heel veel commerciële omroep, verhoudingsgewijs het meeste van Europa. Met RTL-4, RTL-5, Veronica, SBS-6 en SBS/net 5 als grootsten. Wie had dat gedacht. Zoveel commerciële omroep in zo'n korte tijd in zo'n klein landje. In ieder geval niet de initiatiefnemers ongeveer tien jaar geleden, die nogal bevreesd waren over hun winstmogelijkheden en ook niet de publieken die dachten dat het allemaal wel mee zou vallen. Over de roerige beginperiode is veel geschreven. Het augustusnummer van het Broadcast Magazine stond er onlangs nog eens vol van. Het meest opvallende was wel dat er nog zoveel hoofdrolspelers van toen in leven zijn, en nog steeds in the business werkzaam, al is er de afgelopen tien jaar wel veel van plaats verwisseld.

Dames en heren,

Het geheel overziende, kom ik tot de volgende observaties. In Nederland is een uitgesproken duaal omroepbestel tot stand gekomen. Er is gekozen voor een duidelijke scheiding tussen publieke en commerciële omroep.
Zowel in de praktijk als de regelgeving. De publieke functie wordt bij uitstek aan de publieke omroep als taak opgelegd. Voor commerciële omroep is er de Europese regelgeving. Er is niet gekozen voor het Engelse model. Het Britse systeem kent een andere historie, andere financiële verhoudingen en vooral ook een groter taalgebied. Daar worden commerciële omroepen bij wet of via eisen voor een vergunning publieke verplichtingen opgelegd. Het Engelse systeem heeft dus expliciet een kwaliteitsimpuls voor de commerciële omroep ingebouwd. Veel van het Britse kwaliteitsdrama is dan ook afkomstig van ITV. Bijzonder is ook Channel 4. Opgebouwd uit geld van de commerciële omroepen, maar nu aangewezen op reclame en toch een zender met een publieke taakopdracht. Met als resultaat bijzondere en mooie programma's, vaak voor kleine doelgroepen. In Nederland is niet gekozen voor het Engelse model, ervan uitgaand dat Nederland te klein is en over een te klein taalgebied beschikt om commerciële omroepen zonder ernstig verlies aan inkomsten, substantiële publieke taken te kunnen opleggen. Ik vind dat jammer en ben er alert op de mogelijkheid om positieve elementen aan het Nederlandse duale omroepbestel toe te voegen. Het Engelse systeem vind ik zeer aantrekkelijk. Ik ben ervoor om commerciële omroepen kwaliteitsimpulsen te geven en meer in het publieke domein te betrekken. Ik traceer al verschillende bewegingen op dat vlak. Bijvoorbeeld bij de samenstelling van de basispakketten op de kabel. Die bevatten zowel publieke als commerciële zenders. De regering heeft ook onlangs in de kabelnota opgeschreven waarom dat zo moet blijven. Ik acht het heel wel denkbaar om bij een voortschrijdende introductie van de decoder commerciële omroepen te interesseren om voor de decoder plaats te nemen. Tegenover de hogere reclame-inkomsten die zij dan vergaren, zouden zij wel aan zekere `kwalitatieve maatstaven' moeten voldoen.
U kent ook mijn opstelling bij de uitgifte van radiofrequenties. Ik ben voorstander voor een gedeeltelijke compartimentering van de uit te geven frequenties. Waarbij maatstaven van diversiteit van de zenders mede een criterium voor het verkrijgen van toegang tot de radiomarkt. Het kabinet heeft mij tot nu toe daarin niet gevolgd, maar wat niet is kan nog komen.

Dames en heren,

Met het mediabeleid hoeven wij ons in het nieuwe millennium niet te vervelen. Er staan legio onderwerpen op de agenda. Die regarderen zowel de publieke- als de commerciële omroep. Om enkele te noemen: de Concessiewet en de fiscalisering krijgen de komende tijd hun beslag, er zullen belangrijke beslissingen moeten worden genomen in het kader van het frequentiebeleid, de digitalisering van ether en kabel moet verder worden ontwikkeld. Aandacht zal uitgaan naar de cross-ownershipregelingen. Maar ook thema's als geweld op televisie en de toegankelijkheid van minderheden in de media blijven mijn aandacht behouden. Op enkele actuele onderwerpen zal ik wat nader ingaan.

Als we over omroep praten, dan praten we al gauw over de open netten. De discussies lijken zich echter steeds meer te concentreren op de ontwikkelingen op het gebied van abonnee tv, betaal tv, keuze tv of meer in het algemeen op narrow-casting. Van broadcasting naar narrow-casting als de grote uitdaging? We zullen zien. Of vinden de echt nieuwe ontwikkelingen plaats op het terrein van internet? Waarbij de vraag is of en hoe de individuele p.c. en de tv geïntegreerd worden. Ongetwijfeld zullen zich vele adembenemende mogelijkheden gaan voordoen die van wezenlijke betekenis zijn voor het te voeren mediabeleid. De vraag is alleen wanneer en hoe.

Wie mediabeleid voert, voert ook een maatschappelijk- en sociaal-cultureel beleid en in die context is de betekenis van open netten, van general-interest zenders natuurlijk enorm. Het gaat om een aanbod dat gelijktijdig wordt ontvangen en bekeken, met een divers pakket aan informatie en veelal op een groot en divers publiek gericht. Een dergelijk aanbod is van wezenlijk belang voor een goed functionerende democratie. In die zin loopt er niet zozeer een breukvlak tussen publieke en commerciële netten, maar tussen open en gesloten netten. Of zij nu publiek of commercieel zijn.

Ik ga uit van de cruciale rol van de open netten, publiek en commercieel en met mij de andere Europese landen. Sport is natuurlijk een grote blikvanger. Ik vind het verheugend dat Margot Vliegenthart morgen op dit omroepcongres onder meer hierover spreekt. In april heb ik op het NOC NS I congres sport, markt en media mijn beleid voor voetbalbestuurders uiteengezet. Ik heb daarbij stilgestaan bij de toenemende verstrengeling tussen mediaondernemingen en sportclubs. Mediaondernemingen streven naar exclusieve rechten voor betaaltelevisie.
Tegen die achtergrond is op Europees niveau besloten tot het wettelijk waarborgen dat er voor de burger een brede toegang tot belangrijke sportevenementen mogelijk blijft via de open kanalen. De daarvoor opgestelde richtlijn is door de regering in een wetsvoorstel omgezet dat inmiddels door de Tweede Kamer is aanvaard. Daarmee is de wettelijke basis gelegd voor de lijst van evenementen die niet achter de decoder mogen verdwijnen. Ik verwacht in 2000 in goed overleg met betrokken partijen tot de definitieve vaststelling van de lijst te komen. Die zal waarschijnlijk korter zijn dan de voorlopige lijst die nu circuleert, maar daarom niet minder serieus.

Een marktordenend optreden van de overheid is ook in het licht van de vele technische ontwikkelingen van wezenlijk belang. De voornaamste taak van de overheid in de mediasector is het bieden van voldoende ruimte voor markt en publieke voorzieningen en het waarborgen van eerlijke mededinging. Dat vergt een verdere ontwikkeling en regelgeving op het terrein van de distributieinfrastructuren. Er staat de komende tijd nog heel wat te doen voor de verschillende betrokken departementen.

Ik wil de verschillende acties wat betreft de digitalisering van de ether niet onvermeld laten.

Het uitgiftebeleid van frequenties is gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ministeries van V&W en OCenW. Tegen deze achtergrond overleg ik nog mijn met collega De Vries over de invoering digitale televisie. Voor digitale radio, T-DAB, zal onmiddellijk worden gestart met de organisatie van een veiling van de digitale frequenties in het voorjaar van 2000. De landelijke publieke omroep zullen bij voorrang worden geaccommodeerd met de capaciteit en de dekking van een landelijke multiplex.

Tot slot nog iets over een onderwerp dat ook in de pers nogal wat aandacht krijgt: de plannen voor zenderprofilering van de publieke omroep. Ook degenen in deze zaal die daar niet op zitten te wachten zullen een zekere interesse hebben in deze operatie. Allereerst, zoals wel meer gebeurt, lijkt de geschiedenis zich te herhalen. Ook in het verleden werd er door de publieke omroep natuurlijk over zenderprofilering omroep nagedacht. Dat gebeurde heel nadrukkelijk in het plan uit 1991 van de toenmalige NOS-voorzitter De Jong. Daarin werd een identiteitsgevoelig net, een nationaal net en een verdiennet voorgesteld. Hieraan gekoppeld zou sprake zijn van een gedifferentieerd reclameregime, waarbij op het verdiennet ook programma-onderbrekende reclame zou worden geïntroduceerd.

De Jong zag in dit systeem de oplossing voor én het aanbieden van een onderscheidende programmering én het verdienen van voldoende geld om de programma's te kunnen financieren. Door mijn voorganger d' Ancona werd dit plan afgewezen met mijns inziens terechte argumenten. De onderscheidende programmering van de publieke omroep als geheel was in het geding. En de belangen van de netten en netbespelers zouden teveel uiteen gaan lopen, hetgeen een meer gezamenlijk optrekken zou frustreren. Verrassend genoeg komen verschillende elementen van dat gedachtengoed weer terug in de actuele discussie over zenderprofilering binnen de publieke omroep.
Het is niet aan mij om voor te schrijven hoe die profilering eruit moet zien. Allereerst dienen Raad van bestuur en Raad van toezicht van de NOS over dit belangrijke onderdeel van organisatie en programmering van de publieke omroep tot overeenstemming te komen. Dat daarbij schermutselingen voorkomen die de publicatie halen, vind ik min of meer bij zo'n proces horen.
Ik ben er in zoverre bij betrokken dat de gekozen profilering zich dient te bevinden binnen algemeen geformuleerde voorwaarden van het overheidsbeleid. Die zijn in de memorie van toelichting van de Concessiewet reeds geformuleerd. Vandaaruit kan ik de doelstellingen van de verbeterde netprofilering als volgt formuleren. Hieraan zal ik de besluitvorming binnen de NOS toetsen.

* Maatschappelijke relevantie, draagvlak en herkenbaarheid van de gezamenlijke publieke televisie en radiozenders voor het kijkend publiek.

* Kwantitatief goed bereik van brede en smalle programma's voor alle publieksgroepen.

* Bereik onder speciale doelgroepen, waaronder 20-35 jarigen, jeugd en minderheden.

* Geen grote verschillen in marktaandeel per zender; hetgeen betekent dat de risico's van verdiennetten dan wel smalle cultuurzenders worden vermeden.

* Handhaving danwel vergroting van het kijk- en marktaandeel van de publieke zenders, waarbij ook de reclame-inkomsten ten minste op hetzelfde niveau blijven.

In dit kader wil ik nog het volgende opmerken. Een gerechtvaardigde vraag is en blijft wat nu precies de band is tussen omroepverenigingen en hun leden. De oude verzuiling is natuurlijk allang niet meer aanwezig; de tijd dat een VARA-lid vrijwel uitsluitend naar de VARA luisterden en KRO-leden naar `hun' programma's. Uit kijk- en luisteronderzoek blijkt dat bij de meeste omroepen - die met een wat meer uitgesproken identiteit - die band nog wel te traceren is. Hun programma's worden meer dan gemiddeld bekeken door de eigen leden. Dit gaat echter voor TROS- en AVRO-leden niet meer op. Die kijken ook graag en veel naar RTL-4. Het is dus belangrijk om bij de profilering de relevante publieksgroepen te ecarteren. En een zekere gebondenheid van de verschillende groepen aan een net te cultiveren, zodat het doorkijkgedrag op een net wordt vergroot.

Dames en heren,
Er zijn nog vele thema's en ontwikkelingen waarover ik vandaag ook nog zou willen spreken. Over de radio, de regionale omroep en de groeiende samenwerking tussen film en televisie. Allemaal onderwerpen die op dit congres aan bod komen, maar ik zal het hierbij laten.

U zult ongetwijfeld een paar prettige dagen hebben. Het mediaterrein wordt immers gekenmerkt door een aangename mengeling van serieusheid en lichtvoetigheid. Dat is er sinds de introductie van commerciële omroep niet minder op geworden. Het gaat om principes en idealen, maar vooral het bieden van vermaak en informatie. Het gaat om de gunst en de waardering van de bewoners van ons land, maar ook om het geld. En dat alles in vaak verrassende, wisselende combinaties. Ik wens u ook deze keer weer veel plezier toe!


----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Noten

(1)Eindhovens Dagblad, 22 juni en 31 juli 1999.

(2)Der Spiegel 19/1998, pp. 104-105.

(3)Gregory Gromov, `A few points from recent IT history'/'A few quotes from Silicon Valley history', www.htnet.net/netvalley/, Jim McCormick, `A brief history of Silicon Valley', www.silvalonline.com/silhist.html/.

(4)Ibid. De uitspraak is gedaan door Bob Methcalfe in zijn column in het internet-tijdschrift Info World Electric,
www.infoworld.com/, 2 maart 1998.

(5)Zie S. Beugelsdijk, F.W.M. Boekema en G.J. Hospers, `Kennis als vestigingsplaatsfactor', ESB 19-3-99, 214-215.

(6)Zie C.J.M. Schuyt, `Op academisch niveau: scholing en vorming in een gedifferentieerd stelsel van hoger en wetenschappelijk onderwijs' (rede t.g.v. de opening van het Academisch Jaar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in 1998).

(7)Zie J.W.M. Kessels, Het Corporate Curriculum, Leiden 1996.

(8)Ministerie van OCenW, `Wie oogsten wil, moet zaaien' - Wetenschapsbudget 2000, hoofdstuk 4.

(9)P.H.A. Frissen, De lege staat, Amsterdam 1999, p.105.

(10)Vgl. J. de Vries en M. van Dam, Politiek-bestuurlijk management. Een blik achter de gouden muur, Alphen aan den Rijn 1998, hoofdstuk 2.

(11)Ontleend aan: J. de Vries en M. van Dam, Politiek-bestuurlijk management. Een blik achter de gouden muur, Samson Alphen aan den Rijn 1998, p.35.

(12)Ministerie van OCenW, Wetenschapsbudget, p.23.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...