Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over hoogte verstrekte hypotheken

Datum nieuwsfeit: 09-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE FIN

www.minfin.nl

MIN FIN: VRAGEN OVER DE HOOGTE VAN VERSTREKTE HYPOTHEKEN

PERSBERICHTNR. 99/189 Den Haag 9 september 1999

ANTWOORDEN VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN EN DE STAATSSECRETARIS VAN

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER OP VRAGEN VAN

HET LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL HOFSTRA OVER DE HOOGTE

VAN VERSTREKTE HYPOTHEKEN

VRAGEN:


1.

Bent u bekend met het artikel 'Kabinet zint op aanpak tophypotheek' , waarin de staatssecretaris aangeeft sommige hypotheken te hoog te vinden in verhouding tot het bruto jaarsalaris van de leningaanvrager?


2.

Is er sinds eind 1996 een ongunstige wijziging opgetreden in de hoogte van verstrekte hypotheken ten opzichte van de onderpandwaarde en/of jaarlijks bruto-inkomen van de leningaanvrager?


3.

Deelt u de mening dat, ook bij stijgende renten en dalende woningwaarden, een solide financiering een basisvoorwaarde is en moet blijven voor duurzaam eigenwoningbezit?


4.

Welke consequenties dreigen er voor de overheid (dus voor de belastingbetaler), wanneer er grootschalig te ruim wordt gefinancierd, ondanks een te handhaven onbeperkte hypotheekrenteaftrek?


5.

Bent u bereid om in overleg te treden met de Nederlandse Vereniging van Banken over hun zelfregulering, zowel inhoudelijk als wat betreft de naleving? Zo neen, waarom niet?


6.

Zo ja, bent u bereid om de Kamer schriftelijk te informeren over het resultaat van dit overleg?


7.

Bent u bereid om, zodra de Nederlandse Mededingingsautoriteit een oordeel over de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen heeft uitgesproken, de Kamer hierover schriftelijk te informeren?


8.

Kan de gevraagde informatie voor 1 oktober aanstaande worden verstrekt aan de Kamer?

ANTWOORDEN:


1.

Ja.


2.

De ontwikkelingen op de hypotheekmarkt hebben, in de jaren negentig, gelijke tred gehouden met die op de huizenmarkt. Er hebben zich derhalve geen majeure wijzigingen voorgedaan in de hoogte van de verstrekte hypotheken ten opzichte de gemiddelde onderpandwaarde. Het gemiddelde hypotheekbedrag per afgesloten woninghypotheek ligt stabiel op ongeveer 70% van de marktwaarde.

Een studie van het Centraal Plan Bureau (CPB) geeft aan dat de totaal uitstaande hypotheekschuld als percentage van het beschikbaar gezinsinkomen wel aanzienlijk is gestegen. De solvabiliteit van huishoudens is evenwel niet veranderd doordat de groei van de uitstaande hypotheekschuld gelijke tred heeft gehouden met de toename van de marktwaarde van het eigen woning bezit. Wel is de liquiditeit van huishoudens iets verslechterd doordat een goed deel van het vermogen in de eigen woning zit die niet snel, althans niet zonder al te veel waardeverlies, te verkopen is.
Eén en ander is nu afhankelijk van de stabiliteit van de huizenprijzen. Mocht zich onverhoopt een prijsdaling voordoen dan hoeft dit volgens het CPB geen al te grote macro-economische effecten tot gevolg te hebben , maar kunnen sommige huishoudens in de problemen geraken; met name zij die het huis, op de top van de markt, met geleend geld gekocht hebben, en vervolgens moeten of willen verhuizen als gevolg van gewijzigde persoonlijke omstandigheden. De Staatssecretaris van VROM heeft met name op die persoonlijke risico.s gewezen. Voor zover een omslag op de woningmarkt samenhangt met een stijging van de rente zullen de macro-economische effecten groter zijn, via de dempende werking die dit heeft op de consumptie en de investeringen. DNB besteedt hier ook aandacht aan in het binnenkort te verschijnen kwartaalbericht van september 1999.

Tot slot kan opgemerkt worden dat de historisch lage hypotheekrente de leencapaciteit van huishoudens sterk vergroot. Een stijging van de rente heeft een tegengesteld effect. Het effect van renteveranderingen op de woonlasten hangt overigens af van de looptijd van de rentevaste periode en de gekozen hypotheekvorm.


3.

Ja.


4.

Momenteel zijn er geen tekenen die erop wijzen dat grootschalig te ruim wordt gefinancierd (zie antwoord op vraag 2). Mocht deze situatie zich toch voordoen dan zullen de budgettaire gevolgen, gegeven het huidige prijsniveau op de huizenmarkt, afhankelijk zijn van de mate van overfinanciering, maar verder overeenkomstig zijn aan de budgettaire gevolgen van de huidige toename in hypothecaire leningen. Er zal sprake zijn van een toenemende hypotheekaftrek in de inkomstenbelasting.


5. en 6.
Afgelopen maand heeft het ministerie van VROM op ambtelijk niveau met het Contactorgaan Hypothecaire Financiers een eerste oriënterend gesprek gevoerd. Voor een eventueel vervolgoverleg en overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken is het van belang de context van dergelijk overleg te bepalen. Relevant daarbij is ondermeer in hoeverre de groei van hypotheekverlening uit macro-economische factoren verklaard kan worden en of de ontwikkeling van de hypothecaire uitzettingen belangrijke risico.s inhouden voor de kredietverstrekkende instellingen, de kredietnemers en een evenwichtige macro-economische
ontwikkeling. De groei van de hypotheekverlening hangt voor een belangrijk deel samen met de ontwikkeling van de huizenprijzen. Met betrekking tot de macro-economische factoren achter de ontwikkeling van de huizenprijzen, alsmede de daarmee samenhangende risico.s verwijs ik naar mijn antwoorden op de vragen van het lid Vendrik (ingezonden 14 juli 1999, nr. 2989916150) en in het bijzonder naar de daarin genoemde analyse van het IMF naar de prijsontwikkeling op de koopwoningmarkt. De conclusie van deze analyse is dat de ontwikkeling van de huizenprijzen grotendeels verklaard kan worden uit macro-economische factoren. Daarnaast geldt dat de Nederlandsche Bank thans een onderzoek verricht naar de ontwikkeling van de hypothecaire kredietverlening en de daarmee samenhangende risico.s. Dit micro-economisch geörienteerde onderzoek dient onder meer informatie op te leveren over de ontwikkeling en de kwaliteit van de hypotheekverstrekking en de interne normen en standaarden die daarbij door de kredietverstrekkende instellingen worden gehanteerd. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek zal beoordeeld worden of aanleiding bestaat voor nader overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken.

Zoals aangegeven in antwoord op eerdere vragen van het lid Witteveen-Hevinga (ingezonden 22 oktober 1996, nr. 2969701640) is het mijns inziens niet aan de overheid om te bevorderen dat de keuzevrijheid van de consument en de geldverstrekker beperkt wordt. Wel is het van belang dat de consument kan rekenen op een goede en objectieve verschaffing van informatie bij het verstrekken van hypothecaire leningen. De nieuwe versie van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen voorziet in een aantal relevante passages terzake. Daarnaast wil ik verwijzen naar de Nota informatieverstrekking aan de consument van financiële diensten, die ik op 8 juli jl. aan de Tweede Kamer heb gezonden. De nota voorziet in een analyse waarin ook de Gedragscode Hypothecaire Financieringen is betrokken. De in de nota aangeduide beleidsinitiatieven hebben dan ook onder andere betrekking op die gedragscode. Gedacht moet worden aan voorschriften over het inzichtelijk maken van risico.s, het gedurende de looptijd actief verstrekken van informatie over de waardeontwikkeling van het product en het verplicht stellen van een kernpuntendocument. Zoals in de nota is aangeduid zal ook aandacht worden besteed aan de naleving van regels. Bij de voorbereiding van deze nota is overleg gevoerd met onder andere de Nederlandse Vereniging van Banken. Ook in de implementatiefase zal dat het geval zijn, met betrekking tot zowel inhoud als naleving. Overigens zullen de financiële toezichthouders - in het kader van de Raad van Financiële Toezichthouders - in de implementatiefase een coördinerende rol hebben, vanwege het noodzakelijke sectoroverstijgende perspectief, en meer algemeen vanwege de relatie met hun toezichtspraktijk.

Over de resultaten van de aangeduide trajecten zal de Tweede Kamer vanzelfsprekend worden geïnformeerd.


7.

Zodra de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit een besluit heeft genomen op het ontheffingsverzoek betreffende de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen, zal de Tweede Kamer door de Minister van Economische Zaken schriftelijk worden geïnformeerd over de inhoud van dit besluit.


8.

In het kader van de behandeling van het ontheffingsverzoek betreffende de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit aanvullende vragen gesteld aan de indiener van het ontheffingsverzoek. Als gevolg daarvan is de termijn van behandeling opgeschort. Een besluit wordt niet voor 1 oktober verwacht. Zodra het besluit is genomen zal de Tweede Kamer hierover door de Minister van Economische Zaken worden geïnformeerd.

Woordvoerder: drs. F.F.M. Kemperman
Telefoonnummer: 070 - 342 8236

09 sep 99 16:44

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...