Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beschikkingen WM en WVO Metaalhandel Oldenburger Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 09-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisgeving beschikkingen WM en WVO Metaalhandel Oldenburger BV Leeuwarden

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben aan Metaalhandel Oldenburger B.V. te Leeuwarden een ver-gunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend. De vergunning heeft betrekking op het veranderen en in werking hebben van een inrichting voor de op- en overslag van schroot en shreddervoormateriaal. De inrichting is gelegen aan de Newtonweg 5 te Leeuwarden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om het milieu te beschermen. De Wm-vergunning is ten opzichte van de ontwerp-vergunning gewijzigd.

Tevens maken zij namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân bekend dat een vergunning is verleend ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van:
- het lozen van bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en hemelwater via het gemeenteriool en de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Leeuwarden op de Wijde Greuns, en

- het in oppervlaktewater brengen van afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen die kunnen vrijkomen bij de overslag van wal naar schip en v.v.
De Wvo-vergunning is ten opzichte van de ontwerp-vergunning ongewijzigd. Beide vergunningprocedures zijn door ons gecoördineerd afgehandeld.

U kunt de stukken inzien
U kunt de vergunningen, de aanvragen, en de daarbij behorende stukken inzien van 13 september tot en met 25 oktober 1999:
- bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunningen, kamer 083. Op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 51 28);
- bij de balie van Stadsontwikkeling & Milieu in het Stadskantoor van de gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden. Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur (tel. 058 233 84 48);
- in het gebouw van Wetterskip Fryslân, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden (afd. voorlichting) op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Beroep instellen
Wij maken u erop attent dat:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikkingen;

- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikkingen;

- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikkingen ten opzichte van de ontwerp-beschikkingen zijn aangebracht;

- de belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikkingen, binnen zes weken, met ingang van 14 september 1999, beroep kan/kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Gedurende de beroepstermijn kan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State jo. artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De indiener van het verzoekschrift die beroep heeft ingesteld, legt daarbij een afschrift van het beroepschrift over. De beschikkingen worden pas van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de beschikking waar het verzoek betrekking op heeft niet eerder van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet/moeten worden ondertekend en moet/moeten tenminste bevatten:
a) de naam en het adres van de indiener;
b) de dagtekening;
c) omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; d) de gronden van het beroep.

Informatie
Voor inlichtingen over de Wm-procedure kunt u contact opnemen met de heer M. Vrancken, afdeling Milieuvergunningen van de provincie, tel. 058 292 51 36. Wanneer het de Wvo-procedure betreft kunt u contact opnemen met de heer J. Brokke van het Wetterskip Fryslân, tel. 058 233
96 23.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie