Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geannoteerde agenda Ecofin Raad

Datum nieuwsfeit: 10-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: GEANNOTEERDE AGENDA ECOFIN 10-12 SEPTEMBER

Persberichtnr.

99/186

Den Haag

3 september 1999

Geannoteerde agenda ecofin 10-12 september

Minister Zalm van Financiën heeft vandaag, mede namens de Staatssecretaris, de geannoteerde agenda van de Informele Ecofin Raad van 10-12 september 1999 naar de Kamer gezonden.

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot in de volgende vergadering.

Hieronder volgt de tekst van de agenda.

Economische en budgettaire situatie

aard bespreking: oriënterend debat

Naar verwachting zullen over dit punt weinig nieuwe inzichten bestaan ten opzichte van de laatste keer dat hierover gesproken is (juli 1999). Het ziet er naar uit dat de economische teruggang in 1999 tijdelijk en gematigd is en dat de groei zal aantrekken in de tweede helft van 1999. De Europese Commissie gaat uit van een groei van 2,2% BBP in 1999 voor het Euro-gebied. Ook voor het jaar 2000 zijn de groeivooruitzichten gunstig (Commissie: 2,7% BBP voor het Eurogebied). De tekenen voor economisch herstel worden nu in alle lidstaten duidelijker.

Met uitzondering van Italië hebben alle Lidstaten bovendien aangegeven dat zij hun tekortdoelstelling voor 1999 zoals opgenomen in hun stabiliteits- en convergentieprogrammas zullen halen of mogelijk zelfs beter dan dat. Gezien de gunstige groeivooruitzichten voor 2000, die niet sterk afwijken van wat Lidstaten in hun programmas aangaven, zal eenzelfde commitment ten aanzien van het vorderingentekort moeten gelden voor 2000.

Voorbereiding G7-bijeenkomst

aard bespreking: voorbereidend debat

In het kader van de komende G7-bijeenkomst zullen de ministers zich concentreren op de voorbereiding van de bespreking van de macro-economische situatie en de wisselkoersontwikkeling. Bij de bespreking van deze onderwerpen in de G7 zullen de voorzitter van de euro-11 en de ECB-President aanwezig zijn. Over de dollar-euro koers stelde voorzitter Niinistö na afloop van de euro-11 bijeenkomst van 12 juli jl. met instemming van de collegas dat de dollar-eurowisselkoers voornamelijk verschillen in economische ontwikkelingen weerspiegelt en tijdelijke factoren zoals Kosovo. De euro heeft potentieel voor appreciatie, gezien de interne prijsstabiliteit. De opleving van de Europese economie zal op termijn worden gereflecteerd in de wisselkoers. Sinds midden juli is dit herstel ook opgetreden. De laatste dagen beweegt de euro zich in een marge tussen $1,04 en $1,07 , terwijl midden juli de koers nog $1,01 per euro bedroeg.

Geannoteerde agenda uitgebreide Euro-11 d.d. 11-09-1999 (alle 15 lidstaten aanwezig)

Tijdens de uitgebreide Euro-11 zal een oriënterend debat gevoerd worden over de voortgang op een aantal fiscale dossiers.

Gedragscode ter voorkoming van schadelijke belastingconcurrentie

Met het afspreken van de gedragscode trachten de lidstaten de schadelijke belastingconcurrentie in de Europese Unie uit te bannen. Voor de Ecofin van november 1999 moet de Primarolo-groep een eindrapport hebben afgerond waarin conclusies worden getrokken. Nederland is van mening dat schadelijke belastingconcurrentie moet worden voorkomen. Belangrijk daarbij is dat op elkaar lijkende maatregelen een gelijke behandeling krijgen. Nederland is bereid fiscale maatregelen aan te passen indien vaststaat dat zij schadelijke belastingconcurrentie opleveren, mits verzekerd is dat vergelijkbare maatregelen in andere lidstaten hetzelfde lot zijn beschoren. Tenslotte is Nederland de mening toegedaan dat ervoor moet worden gewaakt dat de gedragscode niet slechts leidt tot een kapitaalvlucht uit de EU naar niet EU-landen.

Spaartegoeden

De richtlijn spaartegoeden beoogt een eenduidige fiscale behandeling van rente uit spaartegoeden, ontvangen uit een andere lidstaat dan de woonstaat, tot stand te brengen in Europa. Die behandeling dient ervoor te zorgen dat een minimale belastingheffing over rente uit spaartegoeden wordt verzekerd. In het huidige richtlijnvoorstel wordt de lidstaten de keuzemogelijkheid geboden tussen het invoeren van een bronheffing van 20% of het uitwisselen van inlichtingen (het coëxistentie-model). Afgelopen Ecofin heeft de Raad geconcludeerd dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over doel en reikwijdte van de richtlijn, maar dat er nog problemen bestaan, onder andere bij de behandeling van betaalde rente over internationale obligaties. De Raad heeft de Groep Financiële Vraagstukken verzocht de besprekingen voort te zetten en al het nodige te doen opdat de richtlijn in 1999 zou worden aangenomen. Nederland is een voorstander van de totstandkoming van een richtlijn en kan leven met het coëxistentie-model.

Interest en royalties

Op grensoverschrijdende interest en royalty-betalingen tussen verbonden ondernemingen wordt door de meeste landen een bronheffing ingehouden. Doelstelling van het richtlijnvoorstel van de Commissie is de afschaffing van bronheffingen op betalingen van interest en royalty-betalingen tussen verbonden ondernemingen gevestigd in verschillende lidstaten. In het voorstel is er sprake van verbondenheid als een onderneming direct of indirect een belang van 25% of meer heeft in een andere onderneming. De Raad heeft tijdens de afgelopen Ecofin de Groep Financiële Vraagstukken verzocht de besprekingen intensief voort te zetten en af te ronden. Nederland streeft naar een richtlijn met een een zo ruim mogelijke reikwijdte. Dat wil zeggen dat zo veel mogelijk ondernemingen dienen te kwalificeren als zijnde verbonden.

BTW op arbeidsintensieve diensten

Het doel van het Commissie-voorstel is het bevorderen van de werkgelegenheid op het gebied van ongeschoolde of laaggeschoolde arbeid en tevens het tegengaan van werken in het zwarte/grijze circuit. N.a.v. het recente verzoek van de Ecofin wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een limitatieve lijst van sectoren waaruit lidstaten een aantal categorieën mogen kiezen. Het streven is dat het voorstel wordt aangenomen tijdens de Ecofin van oktober 1999. Nederland is voorstander van een verlaagd BTW-tarief voor arbeidsintensieve diensten en staat derhalve positief tegenover het richtlijnvoorstel over experimenten van de Commissie. Met betrekking tot de hierboven beschreven lijst, heeft Nederland ingezet op een zo ruim mogelijke lijst van sectoren met zoveel mogelijk keuzes.

Energiebelasting

Tijdens de meest recente Ecofin werd duidelijk dat 13 lidstaten konden instemmen met de hoofdlijnen van het compromisvoorstel van het voorzitterschap, maar dat het voorstel voor twee lidstaten onaanvaardbaar was als grondslag voor verdere werkzaamheden. Als voorloper op het terrein van de milieubelastingen is Nederland voorstander van een richtlijn over een minimumbelasting van energieproducten. Dit kan ervoor zorgen dat de op dit moment bestaande concurrentieverstoring wordt opgeheven.

Geannoteerde agenda Informele Ecofin d.d. 11-09-1999

EU-speech Jaarvergadering IMF/WB

aard bespreking: afrondend debat

De Ecofin zal de door het Finse Voorzitterschap uit te dragen speech tijdens de gezamenlijke Jaarvergadering van Wereldbank en IMF vanaf 26 september aanstaande beoordelen. Mede gezien de korte tijd die sindsdien is verstreken bouwt deze speech voort op de aanbevelingen in het recente Ecofinrapport over het Internationale Monetaire Stelsel, dat door de Europese Raad van Keulen van 3 en 4 juni jongstleden werd aangenomen.

Economische beleidscoördinatie

aard bespreking: oriënterend debat

Besproken worden de hoofdlijnen van een nog op te stellen rapport van de Ecofin over economische beleidscoördinatie aan de Europese Raad van Helsinki van 10/11 december 1999. Met ingang van de derde fase is het noodzakelijk om de economische beleidscoördinatie te verdiepen en versterken teneinde bij te dragen aan het succes van de EMU en het bevorderen van een houdbare, werkgelegenheidsbevorderende groei. Inmiddels is sprake van een coördinatie-raamwerk dat in principe alle facetten van het economisch beleid dekt (begrotingsbeleid, structureel beleid, werkgelegenheidsbeleid, macro-economische dialoog). Bezien zal worden welke verbeteringen in het raamwerk van de Europese economische beleidscoördinatie kunnen worden aangebracht. Het begrip coördinatie is daarbij de vlag die verschillende vormen van afstemming op de verschillende beleidsonderdelen dekt (lopend van pure uitwisseling van informatie, discussies over best practices, beleidsdialoog, peer review, tot formele overeenkomsten en gezamenlijk vastgestelde actie).

Nederland zal tijdens de informele Ecofin onder andere aandacht vragen voor de noodzaak tot stroomlijning en het voorkomen van overlap in het huidige coördinatieraamwerk dat qua bestreken terreinen en intensiteit van de procedures voldoet. Daarnaast is meer aandacht nodig voor de basisprincipes van beleidscoördinatie in de Europese Unie, die aangeven wanneer er Europees gecoördineerd moet worden. Op de specifieke bestreken terreinen is continu maatwerk en evaluatie vereist, waarbij een afweging gemaakt moet worden tussen kosten en baten, rekening houdend met de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit.

Stabiliteit financiële markten en toezicht

aard bespreking: oriënterend debat

De Commissie wil, mede naar aanleiding van het Actie Plan Financiële Diensten (COM 99 232) dat werd verwelkomd door de ER van Keulen (3/4 juni 1999), een discussie opstarten over financiële stabiliteit en toezicht in de derde fase EMU. De Commissie gaat in op de vraag of het huidige toezichtraamwerk in het eurogebied voldoende is. In dit stadium komt zij nog niet met concrete aanbevelingen, maar geeft een aantal discussiepunten voor de ministers.

De Commissie stelt onder meer dat een goede coördinatie tussen de ECB en de nationale toezichthouders, alsmede de nationale toezichthouders onderling (o.a. cross-sector) essentieel is. Overigens vindt ook nu al internationale samenwerking plaats op bilaterale basis en in multilaterale fora (Comité Bankentoezicht van de ECB, Federatie Europese Effectentoezichthouders en Conferentie van Verzekeringstoezichthouders). Nederland ziet evenals de Commissie, conform het Verdrag, een zekere coördinerende rol voor de ECB weggelegd op het terrein van bankentoezicht, maar is tevens van mening dat de vormgeving van het toezicht moet aansluiten bij ontwikkelingen in de financiële markten.

Een belangrijke trend in financiële markten - naast de toenemende internationalisering - is de steeds verdergaande vervlechting tussen sectoren. In de vormgeving van het (internationale) toezicht moet met beide trends rekening worden gehouden, wil het toezicht efficiënt en slagvaardig kunnen blijven.

In het Verdrag van Maastricht is bepaald dat de lidstaten bij unanimiteit kunnen besluiten om toezichtstaken aan de ECB op te dragen, maar tevens dat deze taken geen betrekking zullen mogen hebben op verzekeringsondernemingen. Het is derhalve niet zo dat de rol van de ECB al vast staat;

evenzeer denkbaar is een ontwikkeling waarbij een cross-sector organisatie van het toezicht internationaal de trend wordt (denk aan het Australische of het Engelse toezichtsmodel).

Introductie eurobankbiljetten en munten

aard bespreking: oriënterend debat

De Commissie brengt verslag uit aan de informele Ecofin over ontwikkelingen ten aanzien van de introductie van eurobankbiljetten en munten. De Commissie heeft de informele Ecofin daarbij een aantal discussiepunten voorgelegd zoals het intensiveren van voorlichtingsactiviteiten en een goede informatie-uitwisseling tussen overheden, communicatie over het nationaal besluit over de periode van dubbele circulatie, noodzaak om zo spoedig mogelijk na 1 januari 2002 een kritieke massa van munten en biljetten te introduceren, speciale aandacht voor kwetsbare groepen bij de eurovoorlichting. Ten aanzien van bevoorrading van het publiek met euromunten voor 1 januari 2002 streeft de Commissie er naar om voor het einde van dit jaar tot een gemeenschappelijke uitspraak van de Ecofin te komen. Het nut van een gemeenschappelijke uitspraak wordt door Nederland onderschreven, waarbij Nederland sympathie heeft voor het vooraf bevoorraden van het publiek met euromunten met het oog op de gewenning. De andere lidstaten lijken zich evenwel voor het overgrote merendeel tegen iedere vorm van bevoorrading van het publiek met euromunten vóór 1 januari 2002 te keren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...