Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Zoetermeer

Datum nieuwsfeit: 10-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zoetermeer

Openbare bekendmakingen

KAPVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat zij hebben

besloten om op grond van de Verordening tot het bewaren van houtopstanden de volgende kapvergunningen te verlenen:
* Voor negen platanen, staande rondom het terrein van de Stichting VVR aan de Brechtzijde 45, in verband met de uitbreiding van de bestaande huiskamers. De negen platanen komen hierdoor te dicht op de nieuwe gevel te staan;

* Voor vier eiken, één boomhazelaar en één es, staande aan de Ruimtebaan en de Planbaan. Deze bomen zullen worden gekapt. Voor vier eiken, drie boomhazelaars, één meidoorn en tien essen staande aan de Ruimtebaan en de Planbaan. Deze bomen zullen worden verplant. De bomen dienen te worden gekapt/verplant in verband met het aanpassen van kruisingen in het kader van Duurzaam Veilig;
* Voor acht meidoorns, drie acacia's en één els, staande aan de Toverberg ten behoeve van de realisering van een verhard speelveld bij de nieuwbouwlocatie aan de Toverberg. In het ontwerp voor dit speelveld zijn een aantal nieuwe bomen opgenomen ter vervanging van de te rooien bomen;

* Voor twee sierkersen, staande aan de Tempelberg in verband met de aanleg van parkeerplaatsen ten behoeve van de nog te ontwikkelen nieuwbouwlocatie Toverberg;

* Voor 16 moseiken, waarvan er 15 verplant zullen worden en één gerooid, en twee essen, waarvan er één zal worden verplant en één zal worden gerooid, staande aan het Kurkhout in verband met de aanleg van parkeervoorzieningen en voetpaden ten behoeve van de nieuw te bouwen manege, horeca en informatiecentrum met uitkijktoren.

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht betreffende een zorgvuldige voorbereiding van besluiten is het voornemen tot het verlenen van bovenstaande kapvergunningen resp. op 23 juli 1999,
11 juni 1999 en 30 juli 1999 reeds gepubliceerd. Op grond van artikel 8:1 jo. 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Gedurende zes weken liggen de besluiten ter inzage bij balie 26 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis.

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat zij voornemens zijn om op grond van de Verordening tot het bewaren van houtopstanden de volgende kapvergunningen te verlenen:
* Voor vijftien lijsterbessen, vijf veldesdoorns, vijf meidoorns, drie populieren en vijf essen, staande in de daktuin op de parkeergarage aan de Dunantstraat in verband met de sloop van deze parkeergarage;

* Voor één wilg, Salix Alba, staande aan het Rakkersveld (nabij buurtcentrum Rakkersveld). Deze boom bevat watermerkziekte en kan derhalve niet worden gehandhaafd.

Op grond van artikel 3:2 jo. 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld binnen 2 weken na de datum van deze publicatie hun zienswijze omtrent de aangevraagde kapvergunningen naar voren te brengen. De bedenkingen dienen te worden gericht aan de gemeente Zoetermeer, afdeling Voorbereiding t.a.v. L. Schreuder, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.
Tekeningen met daarop aangegeven de te rooien bomen liggen ter inzage bij balie 26 in het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis.

WET MILIEUBEHEER

Bekendmaking melding(en) verandering inrichting Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat bij hen een melding voor de verandering van een inrichting ingevolge de Wet milieubeheer is binnengekomen van:

1. Koninklijke Begeer B.V., wegens uitbreiding van het machinepark, het plaatsen van spaarspoelbaden en het uitbreiden van de ONO-installatie met een ionenwisselaar in het perceel Zilverstraat 40 te Zoetermeer (WM 29/1999).

De vermelde veranderingen zullen geen gevolgen hebben voor de aard en de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting veroorzaakt.

Ter-inzage-legging

Inzage van de meldingen en de bijbehorende stukken is vanaf
13 september 1999 tot 4 oktober 1999, maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur bij de hoofdafdeling Stadswerken, team

Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.319, Stadhuisplein 1, Zoetermeer, voor iedereen mogelijk. Fotokopieën zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Tevens liggen genoemde bescheiden vanaf 13 september 1999 tot
4 oktober 1999 elke zaterdag van 12.00 uur tot 16.00 uur in het politiebureau, Burg. Wegstapelplein 1 te Zoetermeer, ter inzage.

Nadere inlichtingen
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen van maandag tot en met

vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur bij de hoofdafdeling Stadswerken, sectie Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.319, Stadhuisplein 1, Zoetermeer, telefoonnummer (079) 346 8309.

PLANNEN
Vrijstelling artikel 19 van de wet op de ruimtelijke ordening en verlening bouwvergunning met toepassing van artikel 50, lid 5 van de woningwet

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer maken bekend dat zij het voornemen hebben om aan Intratuin Zoetermeer B.V. ten behoeve van de nieuwbouw van haar tuincentrum aan de Voorweg nabij de Buytenparklaan met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 5 van de Woningwet, vrijstelling te verlenen van de voorschriften in het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen, vooruitlopend op een herziening van het geldende bestemmingsplan Buytenpark/Noordwest.

Bedenkingen
Gedurende twee weken, van 13 september tot en met 27 september 1999, ligt het verzoek om vrijstelling en het bouwplan voor iedereen ter inzage bij het informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis. In deze periode kan iedereen tegen het verlenen van vrijstelling schriftelijk zijn of haar bedenkingen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.

Inlichtingen
Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u genoemde stukken inzien, dan kunt u terecht bij het Informatiecentrum in de publiekshal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. De openingstijden van het informatiecentrum zijn maandag van 11.00 uur tot 16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur. Voor een uitgebreide mondelinge toelichting kunt u telefonisch een afspraak maken onder nummer (079) 346 8620.

BOUWEN

Indien u onderstaande nieuw ingekomen plannen (aanvragen) wenst in te zien, gelieve eerst telefonisch een afspraak te maken met de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, tel. 346 8322.

Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 41 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor bouwvergunning zijn ingediend.


* Bijhouwerlommer 23 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. P. Blom te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999984);
* Velddreef 335 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. A.J. van Spronsen te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999985);
* Tolahout 2 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. R. Tromm te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999986);

* Bleiswijkseweg 21 a voor het plaatsen van een woonwagen t.n.v. J.T. Timmerman te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999987);
* Prinsestraat 34 voor het plaatsen van een balkonhek t.n.v. Helco Zelfmaakmode te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999990);
* Onderlangs voor het vernieuwen van een winkel t.n.v. Robin Food Zoetermeer te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999991);
* Algengroen voor het bouwen van een woning met praktijkruimte t.n.v. A. J. A. Timmermans te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999994);
* Tjotterkade 30 voor het plaatsen van een uitbouw + een berging t.n.v. A.M.T.I. Vermeulen te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999995);
* Willemstraat 21 voor het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. C.A. Bos te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999998);
* Bladgroen 18 voor het plaatsen van een duiventil t.n.v. K.R. Cras te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991000).

Melding bouwvoornemen

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 42 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen

op het volgende adres aanvraag van meldingen tot bouwvoornemen is ontvangen.

* Ibsenzijde 21 Zoetermeer voor het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. M.A. Pronk te Zoetermeer (melding M1999999).

Aanvragen sloopvergunning

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 8.1.1 van de Bouwverordening te kennen dat bij de afdeling

Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor sloopvergunningen zijn ingediend.

* J. Camperthove 1-25-39 voor het slopen van dakconstructies van carports t.n.v. De Goede Woning te Zoetermeer (sloopvergunning S1999982);

* Schubertrode 10 voor het slopen van een golfplaten schuurdak t.n.v. De Goede Woning te Zoetermeer (sloopvergunning S1999983);
* Saturnusgeel 68 voor het gedeeltelijk slopen onderkozijnen schoolgebouw t.n.v. H.J. van Woerden te Zoetermeer (sloopvergunning S1999997).

Verleende bouwvergunningen
Door het college van burgemeester en wethouders zijn de hieronder vermelde bouwvergunningen verleend:


* Buytenparklaan 14 voor het plaatsen van drie survivaltorens t.n.v. Ayers Rock Holding B.V. te 's-Gravenhage
(verleend d.d. 02-09-1999, bouwvergunning B1999597);
* Noordhove-eiland kavel a 27 voor het bouwen van een woning t.n.v. R. Jitan-Rai te Zoetermeer
(verleend d.d. 30-08-1999, bouwvergunning B1999610);
* Edelsteensingel 162 voor het wijzigen van een venster in een deur t.n.v. J.G.H. van Velzen te Zoetermeer
(verleend d.d. 02-09-1999, bouwvergunning B1999612);
* Geel-Groenlaan 20 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. J.N. Schuling te Zoetermeer
(verleend d.d. 30-08-1999, bouwvergunning B1999615);
* Larikszoom 17 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. E.R. Visser te Zoetermeer
(verleend d.d. 30-08-1999, bouwvergunning B1999620);
* Kleurlaan 4 voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Volvo Van Vliet B.V. te Zoetermeer
(verleend d.d. 30-08-1999, bouwvergunning B1999629);
* Lucio Costaruimte 2 voor het plaatsen van een serre t.n.v. P.J.M. Simmers te Zoetermeer
(verleend d.d. 31-08-1999, bouwvergunning B1999633);
* Kretastraat 10 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. G.J.G. Favery en H. Hoogduijn te Zoetermeer
(verleend d.d. 02-09-1999, bouwvergunning B1999642);
* Petuniatuin 12 voor het bouwen van een off-premise ruimte t.n.v. ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam
(verleend d.d. 01-09-1999, bouwvergunning B1999644);
* Raminhout 2 voor het plaatsen van een serre t.n.v. M.A. Barbier te Zoetermeer
(verleend d.d. 03-09-1999, bouwvergunning B1999646);
* Lorentzschans 6 voor het plaatsen van een dakterras t.n.v. P.J.M. Driehuijs te Zoetermeer
(verleend d.d. 03-09-1999, bouwvergunning B1999656);
* Eerste Stationsstraat 151 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. G. Hogebrug te Zoetermeer
(verleend d.d. 31-08-1999, bouwvergunning B1999661);
* Muizenweide 305 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. A. de Graaff te Zoetermeer
(verleend d.d. 31-08-1999, bouwvergunning B1999662);
* Smallingerland 2 voor het plaatsen van twee dakkapellen t.n.v. J.A. de Vries te Zoetermeer
(verleend d.d. 31-08-1999, bouwvergunning B1999664);
* Sipohout 3 voor het plaatsen van twee dakkapellen t.n.v. J.L. van Weert te Zoetermeer
(verleend d.d. 02-09-1999, bouwvergunning B1999681).

Geweigerde bouwvergunning

* Parkdreef 109 voor het plaatsen van een gagagebox t.n.v. M. Kalverda te Zoetermeer (geweigerd d.d. 26-08-1999, B1999522).

Verleende lichtreclamevergunningen

* Engelandlaan 192 voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Bos & Van Der Burg Advocaten te Zoetermeer
(verleend d.d. 30-08-1999, lichtreclamevergunning L1999945);
* Wattstraat 28 voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Inside Cleaning Service B.V. te Zoetermeer
(verleend d.d. 30-08-1999, lichtreclamevergunning L1999963).

Akkoord verklaarde meldingen

* Belle Van Zuylenhove 225 voor het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. M.F.M. Kort te Zoetermeer
(verleend d.d. 30-08-1999, melding M1999785);
* Medeaschouw 14 voor het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. E. Morera-Benitez te Zoetermeer
(verleend d.d. 31-08-1999, melding M1999786);
* Nesciohove 29 voor het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. J.W. van der Plas te Zoetermeer
(verleend d.d. 30-08-1999, melding M1999819);
* René Clairstrook 11 voor het plaatsen van een serre t.n.v. Y.J. Drost te Zoetermeer
(verleend d.d. 03-09-1999, melding M1999880);
* René Clairstrook 9 voor het plaatsen van een serre t.n.v. A.B.M. Moest te Zoetermeer
(verleend d.d. 03-09-1999, melding M1999879);
* Wolfertstraat 31 voor het plaatsen van een tuinkasje t.n.v. J.M. v.d. Vlekkert te Zoetermeer
(verleend d.d. 30-08-1999, melding M1999890);
* Natuursteenlaan 115 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. R. Henderson te Zoetermeer
(verleend d.d. 02-09-1999, melding M1999910).

Vrijstellingen bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer zijn voornemens vrijstelling te verlenen aan onderstaande adressen:


* Noordhove-eiland kavel a12 met toepassing van art. 19 WRO

vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Noordhove 1985. Gelijktijdig zijn zij voornemens op grond van art. 50, lid 5 van de Woningwet een bouwvergunning te verlenen. De

vrijstelling en de bouwvergunning hebben betrekking op het bouwen van een woning t.n.v. P. Adriaanse te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999488);

* Weidedreef 200 met toepassing van art. 3, lid 6 sub A onder b

vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het uitwerkingsplan SF Seghwaert (velden en weiden) voor het plaatsen van een uitbouw

t.n.v. B.M. Krom te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999604);
* Andoornvaart 2 met toepassing van art. 3, lid 6 sub A onder c

vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het uitwerkingsplan

SF Seghwaert voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. H.A. Boxem te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999674);

* Noordhove-eiland kavel b3 met toepassing van art. 19 WRO vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Noordhove 1985. Gelijktijdig zijn zij voornemens op grond van art. 50, lid 5 van de Woningwet een bouwvergunning te verlenen. De vrijstelling en de bouwvergunningen hebben betrekking op het bouwen van een woning t.n.v. J.C.H. van Bezouw te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999707).

* Aïdaschouw met toepassing van art. 14, lid 2 vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Aïdaschouw-Oost voor het bouwen van een kantoor t.n.v. Aïda Vastgoed te Oosterbeek (bouwplan nr. B 1999756).

Deze 5 bouwplannen liggen met ingang van 13 september 1999 tot en met
27 september 1999 voor iedereen ter inzage bij balie 27 van het

Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. Openingstijden: maandag van
11.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 8.30-16.00 uur en vrijdagavond van 18.30-20.30 uur.

Rechtsbescherming
Bij bouwplannen/sloopplannen/meldingen en lichtreclames kunnen belangen van derden (bijvoorbeeld omwonenden) in het geding zijn. De wetgeving geeft tot op zekere hoogte de mogelijkheid deze belangen bij de besluitvorming over het betreffende bouwplan/sloopplan te betrekken.
Indien een belanghebbende meent dat zijn belangen door een plan (onevenredig) worden geschaad, staan voor hem de volgende wegen open:
1. Op een ingekomen aanvraag om bouw-, sloop- of lichtreclamevergunningen en bouwmelding kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht voordat op de aanvraag is beslist bij burgemeester en wethouders schriftelijk bedenkingen indienen (Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer).
Voorzover de Woningwet daartoe de mogelijkheid biedt dient dan bij de besluitvorming rekening te worden gehouden met deze bedenkingen.
Daarbij wijzen wij erop dat volgens de Woningwet de gemeente in beginsel verplicht is de bouwvergunning te verlenen indien het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan, technische normen en redelijke eisen van Welstand.
In die gevallen zal het indienen van bedenkingen meestal geen gevolgen kunnen hebben voor het besluit.

2. Op een voornemen om vrijstelling te verlenen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen de termijn van tervisielegging van het voornemen (twee weken) eveneens schriftelijke bedenkingen indienen. Bij vrijstellingen moeten burgemeester en wethouders de ingekomen bedenkingen altijd meewegen bij het te nemen besluit.
3. Tegen verleende bouw-, sloop- en lichtreclamevergunningen, vrijstellingen en akkoord verklaarde meldingen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van het betreffende besluit een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen.

Het college dient dan het genomen besluit te heroverwegen. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift in beginsel niet leidt tot de schorsing van het besluit is in de Algemene Wet Bestuursrecht tevens opgenomen dat de belanghebbende tegen het besluit een voorlopige voorziening kan vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Den Haag (sector bestuursrecht), Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage.

Nadere informatie
Bij vragen omtrent de voor de belanghebbenden openstaande rechtsbeschermingsregeling kunt u uiteraard contact opnemen met de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, onderdeel bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 346 8322 of 346 8646/8647.

Vergadering welstandscommissie
Op dinsdag 14 september 1999 wordt in de Driemanspolderzaal van het Stadhuis de tweewekelijkse vergadering van de welstandscommissie gehouden. Deze vergadering is openbaar en begint om 10.00 uur. De agenda is in te zien vanaf vrijdag 10 september 1999 bij balie nummer 27 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer.
Telefonische informatie secretariaat welstand mw. L.C. v.d. Graaf, telefoon 346 8329.


10 september 1999


_________________________________________________________________

Sinds maandag 6 september

Wegwerkzaamheden Oostweg

Sinds maandag 6 september jl. is gestart met uitgebreide wegwerkzaamheden aan de Oostweg, tussen de Franklinstraat en de Stephensonstraat. Dit weggedeelte is afgesloten voor alle verkeer. Een omleidingsroute is ter plaatse met borden aangegeven. De afsluiting zal tot begin april 2000 gaan duren.


_________________________________________________________________

Gemeente Zoetermeer september 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie