Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Sociaal-democraten: licht op groen voor nieuwe EC

Datum nieuwsfeit: 10-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Actuele informatie

Sociaal-democraten zetten licht op groen voor nieuwe Europese Commissie

Na tien dagen van slopende hoorzittingen voor zowel Commissie als Europarlementariers heeft de 180-koppige socialistische fractie in het Europees Parlement als eerste politieke familie het licht op groen gezet voor de aantredende Commissie Prodi. De examen-resultaten - hoe uiteenlopend ook - van de 19 kandidaat-Commissarissen werden woensdag, 8 september, door de PES-fractie beoordeeld en leidden tot een vrijwel unanieme steunbetuiging aan de Commissie Prodi, waarvan het mandaat nog bekrachtigd moet worden door het voltallige Europees Parlement op 15 september.

PvdA-fractieleider Max van den Berg onderstreepte echter, samen met PES-fractievoorzittter Enrique Baron, dat hiermee allerminst een blanco cheque wordt uitgereikt. De goedkeuring door de sociaal-democraten volgde op een aantal belangrijke toezeggingen van Romano Prodi over diepgaande hervormingen van het door hem te leiden dagelijks bestuur van de Europese Unie en met name over een veel hechtere samenwerking met het Europees Parlement dat op belangrijke beleidsterreinen nauwer betrokken zal worden bij het wetgevingsproces. Van doorslaggevend belang hierbij was de belofte dat in de toekomst bij onzuiver gedrag of wanbeheer door EU-commissarissen Prodi onmiddellijk zal reageren op gefundeerde kritiek vanuit het Parlement. Ook komt Prodi eind dit jaar met een vijf jaar bestrijkend actie-programma over de beleidsplannen van de Commissie en de nieuwe aanpak die tot een cultuuromslag moet leiden en het geschokte vertrouwen van de burgers in de Europese instellingen moet herstellen.

Met haar vroege positiebepaling geeft de PES-fractie een duidelijk antwoord op de bij de hoorzittingen gevolgde guerilla-taktiek van de christen-democratische fractie ten aanzien van sommige kandidaat-commissarissen, waarbij van een objectieve en faire ondervraging geen sprake was. Volgens PvdA-fractielid Dorette Corbey was de ondervraging van commissaris Busquin hierbij een absoluut dieptepunt. De Belg werd overstelpt met vragen en insinuaties over zijn partij (de Parti Socialiste), terwijl hemzelf bij het langlopende en diepgaande onderzoek naar de Agusta en andere "affaires" nimmer direct of indirect iets ten laste is gelegd. Dorette Corbey betreurt vooral dat van een inhoudelijke bevraging over de belangrijke portefeuille van het Europees onderzoeks- industrie- en enrgiebeleid nauwelijks sprake kon zijn.

Corbey, die zich in het nieuwe parlement ook met milieu- en consumentenzaken zal gaan bezighouden, was zeer te spreken over de voor dit terrein verantwoordelijke commissarissen Wallstrom (Denemarken) en Byrne (Ierland). Zaken als voedselveiligheid en het zgn. voorzorgsbeginsel bij het op de markt brengen van producten zijn bij hen in goede handen.

Met betrekking tot Commissaris de Palacio (voormalig Landbouwminister) tegen wie er zowel in Spanje als vanuit de EU-fraudebestrijdingsdienst nog onderzoeken lopen, heeft Prodi mede op aandringen van Max van den Berg en andere vooraanstaande PES-leden beloofd te zullen handelen indien er nieuwe feiten aan het licht komen.

Gematigd positief is Ieke van den Burg over de Commissaris voor werkgelegenheid en sociaal beleid, de Griekse Diamantopolou. Een kundige Commissaris maar terughoudend als het erom gaat het Parlement een grotere rol toe te kennen bij zaken als de tenuitvoerlegging van het Europese werkgelegenheidspact. Kritische kanttekeningen ook bij haar opstelling inzake gezinsbeleid en gehandicapten, een kritiek waarbij Joke Swiebel zich aansluit. Swiebel vindt dat de Commissaris een beperkte interpretatie lijkt aan te hangen van het nieuwe anti-discriminatie-artikel in het Verdrag van Amsterdam en weinig oog heeft voor discriminatie op leeftijd en sexuele voorkeur. Wel is zij positief over het door mevrouw Diamantopoulo aangekondigde nieuwe actieprogramma gelijke kansen m/v en haar vastberadenheid het vrouwen-emancipatiebeleid stevig op de Europese agenda te houden. Vol lof is zij over Commissaris Vitorino (Justitie en Binnenlandse Zaken) die hoge prioriteit geeft aan de ontwikkeling van een Europees asiel- en migratiebeleid en aan de totstandkoming van een Handvest van Fundamentele Rechten van de Burger.
Leden van de PvdA-Eurofractie houden hun twijfels bij de met name door Swiebel scherp bevraagde commissaris Bolkestein. Het is duidelijk dat hij ondanks zijn plotselinge bekering tot "ware gelovige" in Europa blijft vasthouden aan zijn neo-liberale opvattingen. Dit dreigt o.a. zijn terugslag te krijgen op de broodnodige belastingcoordinatie die onder meer een einde moeten maken aan de concurrentieslag tussen EU-landen in het aantrekken van bedrijven.

Michiel van Hulten haalde al lopende de hoorzitting zijn winst binnen door commissaris Kinnock te laten beloven met een aangescherpte regeling te komen voor de bescherming van klokkenluiders. De Nederlandse EU-ambtenaar Paul van Buitenen is in het verleden het slachtoffer geworden van onvoldoende bescherming en Max van den Berg en Michiel van Hulten laten geen gelegenheid onbenut om zijn zaak tot bij de hoogste EU-instanties te bepleiten.

Hoewel het nieuwe Prodi-team dus allerminst carte blanche krijgt vinden de Europese sociaaldemocraten dat het voldoende kwaliteit en integriteit biedt om een nieuwe, positieve start te maken met de samenwerking tussen Commissie en Europees Parlement. Om deze nieuwe dynamiek tussen beide instellingen vast te houden en aan een voortdurend toetsingsproces te onderwerpen bepleit Max van den Berg een jaarlijkse audit. Hierbij moeten alle Commissarissen opnieuw voor de parlementaire vakcommissies verschijnen om na te gaan in hoeverre de thans gedane toezeggingen zijn nagekomen, maar ook, aldus Van den Berg, hoe de diverse politieke fracties zich hebben opgesteld. Uit het verloop van de hoorzittingen is immers gebleken dat er niet langer sprake is van een vast verbond tussen de twee grote politieke families in het EP en ook niet van een puur institutioneeol gevecht van het parlement versus de Commissie.

"Wisselende verbonden dus, meer langs partijpolitieke lijnen, die meer smaken en keuzen te zien geven en in elk geval een spannender beeld zullen opleveren", zo concludeert Max van den Berg.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie