Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage CDA notaoverleg De derde eeuw spoor

Datum nieuwsfeit: 13-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Notaoverleg De derde eeuw spoor (130999)

Notaoverleg De derde eeuw spoor (130999)

Den Haag, 13 september 1999

Inleiding

1. Treinreizen zijn op dit moment in menig gezelschap regelmatig onderwerp van gesprek en meestal niet in positieve zin. Weer vertraging, geen zitplaats, loketten gesloten, etc. Terwijl treinreizen zoveel voordelen kan bieden: Geen files, ontspannen reizen, lezen, werken, slapen onderweg. Ondanks stijging van het reizigersaantal in de trein, komt een forse toename in het openbaar vervoer echter niet tot stand.
Dat is jammer, want bevorderen van het openbaar vervoer is van groot belang voor het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in Nederland. Goed openbaar vervoer per spoor is daarvan een essentieel onderdeel. We willen meer reizigers in het openbaar vervoer.


2. Dat lukt alleen als de trein een hoogwaardig alternatief voor de auto is. Wanneer 10% van de automobilisten zou overstappen naar het spoor, dan ontbreekt daarvoor nu nog de capaciteit. Dat vraagt meer en sneller investeren infrastructuur, gerichte investeringen zoals 25 kV, een nieuw beveiligingssysteem, korte reistijd van deur tot deur, handhaving en uitbreiding van het voorzieningenniveau, betaalbare tarieven en hoge punctualiteit. Dit is niet alleen op te lossen middels een nieuwe marktordening in het personenvervoer. Het is zelfs de vraag of een nieuwe marktordening daar zoveel aan bijdraagt. Een nieuwe marktordening heeft ook schaduwkanten. De maatschappelijke en sociale functie van het openbaar vervoer komt op de tocht te staan.


3. In 1995/96 is de NS verzelfstandigd middels een ontvlechtingsoperatie. Dat moest leiden tot een effectiever en efficiënter openbaar vervoer. De Tweede Kamer heeft daar uitvoerig over gesproken. Voor- en nadelen worden nu langzamerhand zichtbaar. Op dit moment staan we voor de lastige situatie dat het overgangscontract met de NS afloopt op 1-1-2000, terwijl we nu pas fundamenteel praten over de nieuwe marktordening. Dit debat had natuurlijk veel eerder plaats moeten vinden. De nota was reeds twee jaar eerder toegezegd. Maar doordat de toenmalige minister vasthield aan concurrentie OP het spoor kwam de besluitvorming op dit punt niet tot stand (onenigheid in de coalitie, Jorritsma durfde de knoop niet door te hakken).
De fundamentele discussie over uitgangspunten van de marktordening is nu eigenlijk te laat. Er is geen wettelijk kader per 1-1-2000 (motie Vd Berg) en de taakorganisaties zijn nog steeds niet ontkoppeld van de NS. We hebben dus vanaf 2000 nog steeds met een overgangssituatie te maken. Hoe kijkt de minister hier tegenaan? Komt er een nieuw overgangscontract of wordt het huidige overgangscontract verlengd en de hele operatie een jaar uitgesteld? Graag een helder antwoord van de minister.

Inhoudelijke overwegingen van de nota

4. Hoe komen we tot een effectiever en efficiënter spoor zonder dat de maatschappelijke en sociale functie van de openbaar vervoer in gevaar komt. Spoorvervoer moet zo worden ingericht dat het voor de reizigers een aantrekkelijk vervoermiddel is. Wat zijn de belangrijkste punten?

de trein moet betrouwbaar zijn

de trein moet met een hoge frequentie rijden

de trein mag niet te duur zijn

de reiziger moet via één kaart door geheel Nederland rijden

de reis van deur tot deur moet niet te ingewikkeld zijn (goede aansluitingen, niet teveel overstappunten, voor- en natransport, fietsenstallingen, parkeerruimte, kaartverkoop op stations)


5. De minister wil het spoornet opbreken in een hoofdrailnet en regionaal/stadsgewestelijk spoorver-voer, dat gedecentraliseerd wordt. De CDA-fractie is van mening dat de onderlinge samenhang in het gehele Nederlandse spoorwegnet een absolute voorwaarde is voor kwalitatief sterk spoorver-voer. Wij vragen ons af of het spoornet niet te ver wordt opgeknipt, zonder dat er een integrale visie op het openbaar vervoer in de regio is.
Wij beschouwen het spoor moet de ruggengraat in de regio, al zal er buiten de stedelijke gebie-den uiteraard geen fijnmazig net van railverbindingen tot stand worden gebracht. Instandhouding van de sociale functie van het spoor blijft een belangrijke randvoorwaarde voor de CDA-fractie. Wij kennen de experimenten in Friesland, Gelderland en Groningen. Alvorens verdere discussies te voeren over decentralisatie en aanbesteding moeten we de ervaringen met deze experimenten afwachten en evalueren. Nieuwe gebieden in de aanbesteding lijkt ons daarom niet zinvol.
De CDA-fractie voelt er weinig voor om ook de andere contractlijnen en het stadsgewestelijk spoorvervoer op korte termijn te decentraliseren en aan te besteden. Bovendien zet de minister wel heel gemakkelijk bepaalde lijnen op de lijst van het regionaal spoorvervoer. Bijvoorbeeld Noord-Holland, Flevoland. Afstemming op het stads- en streekvervoer moet ook op een andere wijze plaats kunnen vinden. Ook dient de behandeling van de nieuwe wet Personenvervoer 2000 afgewacht te worden.
De CDA-fractie vindt het een zeer logische keuze dat NSR de bulk van het spoorvervoer verzorgt. Op basis van een prestatiecontract, meerjarenafspraken en strenge controle op de naleving van de prestaties kan NSR investeren in modern materieel. Die investeringen moeten leiden tot sneller, veiliger en betrouwbaarder Openbaar Vervoer. NSR moet voldoende zekerheid hebben. Dat geldt ook voor regionaal spoor. Daarom moeten de concessies niet te kort zijn. Wat gebeurt er met de 4 Lovers-concessies, waar tot op heden geen gebruik wordt gemaakt? Wat ons betreft trekt de minister die 4 concessie zo snel mogelijk in.


6. De CDA-fractie is een voorstander van het maken van prestatieafspraken met NSR. In dit presta-tiecontract dienen harde afspraken vastgelegd te worden over o.a. punctualiteit, voorzieningenni-veau, tariefbeleid, stations en toegankelijkheid. Opnieuw bereikten ons vorige week berichten dat de NS voornemens is om op grote schaal loketten te sluiten. Dat tast de sociale functie van het spoorvervoer aan. De CDA-fractie is van mening dat de minister duidelijke afspraken met NS moet maken over voorzieningenniveau en dienstverlening. Loketten op stations zijn daar een onderdeel van. Ook m.b.t. de dienstverlening aan gehandicapten dienen heldere afspraken gemaakt te worden. De CDA-fractie vindt dat het voor gehandicapten en minder-validen mogelijk moet zijn en blijven om met de trein te reizen. Kan de minister aangeven welke rol zij hierin ziet voor de vervoerder en welke verantwoordelijkheid zij zelf houdt? Op welke wijze wordt NSR afgerekend op het al dan niet naleven van de afspraken? Denkt de minister aan een bonus-malussysteem of zijn er nog andere mogelijkheden? Wie ziet overigens toe op naleving van het contract? Vanwege de betrokkenheid van de minister, kan zij dat toch niet zelf doen. Ligt het in de bedoeling om hiervoor een onafhankelijk toezichthouder aan te stellen, mogelijk zoals dat in Engeland het geval is?
Voor het naleven van de harde prestatieafspraken reizigersgroei in de spits en de feitelijke punctualiteit krijgt NSR te maken met factoren die buiten hun directe werkgebied liggen. Zij zijn immers niet verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van infrastructuur. Dat vereist dat ook de Rijksoverheid daarvoor medeverantwoordelijkheid draagt, ten aanzien van aanleg en onderhoud van de infrastructuur, het openhouden van stations en het prijsbeleid. Er wordt in de nota te weinig aandacht besteed aan vertragingen veroorzaakt door aanleg van de infrastructuur. Welke extra inspanningen staan de minister voor ogen, om de kwaliteit van het spoorwegnet te verbeteren? Kan de minister aangeven hoe in het prestatiecontract rekening zal worden gehouden met deze factoren?


7. Voor het kernnet wordt een concessieperiode van 10 jaar voorgesteld. Gezien de investeringspolitiek van NSR, de monopoliepositie en het ontbreken van reciprociteit zou overwogen kunnen worden de periode langer te maken of meer helderheid te verschaffen voor een optie voor de volgende 10 jaar. De concessieperiode voor de regionale lijnen lijkt de CDA-fractie aan de korte kant. Ook daar dient meer zekerheid geboden te worden m.b.t. het voorzieningenniveau. Aan voorwaarde dat NSR maximaal 50% van de regionale spoormarkt in handen heeft, bestaat bij de CDA-fractie geen behoefte. Als NSR dat het beste kan doen, moet het daarheen.


8. Een infraheffing wordt door de EU verplicht (is dat zo?). De minister boekt 400 miljoen in voor de infraheffing. Is dat reëel? Wordt NSR daardoor niet gedwongen de tarieven te verhogen? De CDA-fractie roept de minister op om de infraheffing beperkt te houden. Liever wat lagere open-baar vervoer-tarieven en handhaving van het voorzieningenniveau. Zorgelijk is de infraheffing voor onrendabele lijnen! Dat moet wel haast leiden tot tariefverhoging. De minister doet nogal makkelijk, door te denken dat het introduceren van marktordening alle problemen oplost.

Internationaal en binnenlandsvervoer op het HSL-net
9. De CDA-fractie juicht het toe dat de minister heeft besloten de Nederlandse Spoorwegen het binnenlands vervoer op het hogesnelheidsnet te laten verzorgen. Minder te spreken zijn wij over de beperkte mogelijkheden die de NS krijgt voor het internationaal vervoer. Om zich als sterke internationale vervoerder te manifesteren en ontwikkelen, moet de Nederlandse overheid de NS optimale mogelijkheden bieden. Andere landen laten immers nog geen buitenlandse vervoerders toe op hun nationale net. Als de NS in eigen land al beperkingen krijgt opgelegd, wordt het voor het bedrijf wel erg moeilijk om zich verder te ontwikkelen.
70% van het vervoer op het HSL-net bestaat uit binnenlandse reizigers. Als NS alleen maar 2 keer per uur tussen Amsterdam en Rotterdam heen en weer mag rijden, verliezen zij een substantieel deel van het bedrijf. De CDA-fractie vindt dat te ver gaan, zeker gezien het feit dat de NS wel 200 miljoen aanloopverliezen voor de Thalys heeft mogen dragen. Deelt de minister de mening van de CDA-fractie dat de NS een interessant geïntegreerd netwerk in handen kan krijgen met de HSL dat op binnenlandse verbindingen veel meer mogelijkheden biedt? (Meer reizigers op IC-lijn, motor voor innovatie, opkrikken rest van het spoor, bestaande IC op HSL-nivo brengen) De concessieperiode voor binnenlandsvervoer (start 2005) duurt 5 jaar. Veel te kort, daar is geen investeringsbeleid op te voeren. Het CDA wil voor het geheel (internationaal+binnenland) een langere concessieperiode. Ik verwijs naar de motie ingediend tijdens de begroting V&W 1999. De discussie over een minderheidsbelang van de NS is zinloos zolang er geen reciprociteit is.

10. Het prestatiecontract, de infraheffing en de concessieverlening voor HSL-vervoer hangen nauw met elkaar samen. De CDA-fractie vindt het niet juist dat deze drie onderdelen los van elkaar worden beoordeeld en behandeld. Het is voor de NS niet goed mogelijk om afspraken te maken in het kader van een prestatiecontract, zolang het bedrijf niet weet waar het aan toe is m.b.t. infraheffing en HSL-vervoer. Wij roepen de minister dan ook op om deze drie in samenhang te bezien en daarover aan de Kamer te rapporteren.

Taakorganisaties
11. De CDA-fractie heeft de ontvlechting van de NS-onderdelen gesteund. Dit resulteerde in marktsector en taakorganisaties. Wij waren onder voorwaarden voorstander van verzelfstandiging van onderdelen van de NS.
Wat het goederenvervoer betreft zijn wij voorstander van concurrentie op het spoor. NS Cargo mag daarom best geprivatiseerd worden. NSR blijft monopolist op het kernnet. De NSR vervult immers een belangrijke nutsfunctie en heeft daarom een maatschappelijk verantwoordelijkheid. Daarom wijst de CDA-fractie privatisering (beursgang) af. Een monopolist met een nutsfunctie mag niet geprivatiseerd worden. Privatisering (beursgang) past niet bij de functie van de treinvervoerders in Nederland en bij de vorm van marktordening die we kiezen.

12. De CDA-fractie heeft in de jaren 1994/95/96 reeds ontkoppeling van de taakorganisaties en het eigendom van de infrastructuur van de NS bepleit. Dat dient zo snel mogelijk te geschieden, maar NA de totstandkoming van het wettelijk kader. De minister komt TE LAAT met het wettelijk kader. Bovendien moet rekening gehouden worden met de belangen van het NS-personeel. De bedoeling, volgens de nota, is om dit te regelen per 1-1-2000. Helaas ontbreekt het wettelijk ka-der. Hoe denkt de minister daar mee om te gaan? Deze ontvlechting kan moeilijk privaatrechtelijk geregeld worden.
De ontkoppeling moet behalve snel ook zorgvuldig gebeuren. De inhoudelijke discussie lijkt moeizaam te verlopen en er is nog veel onduidelijkheid over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende spelers. Enerzijds NSR+NS Cargo t.o.v. de taakorganisaties, anderzijds de taakorganisaties onderling. Het eindbeeld in de nota is nog wat onduidelijk. Is het de bedoeling van de minister om te komen tot drie aparte organisaties? Een dergelijke constructie lijkt de CDA-fractie onnodig gecompliceerd. Tussen de drie verschillende taakorganisaties, zoals zij op dit moment opereren, bestaat veel overlap. Omdat dit toch om nauwe samenwerking en afstemming vraagt, is het wellicht beter om één organisatie te vormen die de verschillende taken uitvoert. Hoe kijkt de minister hier tegenaan?
Het lijkt de CDA-fractie onverstandig om de taakorganisaties in een ZBO onder te brengen. Het werkterrein van deze taakorganisaties en het eigendom van het spoor behoren tot de taak van de Rijksoverheid. De minister van V&W moet daar aanspreekbaar op zijn. Een ZBO zet die verant-woordelijkheid te veel op afstand. Bovendien zijn op te stellen beleidsregels betreft het spoor moeilijk te ontkoppelen van het werk van de taakorganisaties.
Ook zullen voor PPS activiteiten nieuwe vormen gezocht moeten worden. Wanneer de minister het eigendom van het spoor en de taakorganisaties rechtstreeks onder zich heeft, kan beter ingespeeld worden op PPS-mogelijkheden.

Kwaliteit voor de reiziger
13. De CDA-fractie hecht grote waarde aan de kwaliteit voor de reiziger. De Rijksoverheid zal een belangrijke rol moeten blijven vervullen om die kwaliteit te garanderen. Verzelfstandiging van NSR en marktordening mogen die kwaliteit niet aantasten. Tariefontwikkeling, kaartintegratie, consumentenbescherming, toegankelijkheid, bediening op de stations en reisinformatie zijn van groot belang. De minister van V&W moet daar aanspreekbaar op blijven. Dat heeft alles te ma-ken met het voorzieningenniveau en de sociale functie van het spoor. De minister heeft in de meerjarenraming aangegeven welke financiële middelen beschikbaar zijn voor de exploitatie van het spoor. Daaronder valt de exploitatiebijdrage voor de onrendabele lij-nen. Velen maken zich zorgen of er wel voldoende financiële ruimte is om de bereikbaarheids-functie en de sociale functie blijvend te kunnen bieden. De CDA-fractie roept de minister op hier meer oog voor te hebben. Nogal wat onrendabele lijnen staan op de tocht, zeker als het om de frequentie gaat.
Verslechtering van het voorzieningenniveau past niet bij het bevorderen van het openbaar vervoer.

Kamerlid: drs.J.Reitsma

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...