Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Belastingverdrag met Roemenië

Datum nieuwsfeit: 13-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Belastingverdrag met Roemenië

Inwerkingtreding van het Verdrag met Roemenië tot het vermijden van dubbele belasting. Uitvoeringsvoorschriften.

(Besluit van 13 september 1999, nr. IFZ/1999/992 M)

De directeur-generaal voor Fiscale Zaken heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het

volgende besloten.

Het op 5 maart 1998 tussen Nederland en Roemenië gesloten Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol, is op 29 juli 1999 in werking getreden (Tractatenblad 1999, 144 herdruk). De Nederlandse tekst van het Verdrag en het Protocol is opgenomen in Trb. 1998, 144.

Ingevolge artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het Verdrag vinden zijn bepalingen in Nederland toepassing :

a. met betrekking tot belastingen die aan de bron zijn ingehouden, op inkomsten die op of na 1 januari 2000 ontvangen zijn;
b. met betrekking tot andere belastingen naar het inkomen en het vermogen, op belastingen die worden geheven over enig belastingjaar of -tijdvak dat begint op of na 1 januari 2000.

Ingevolge artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het Verdrag vinden zijn bepalingen in Roemenië toepassing :

a. met betrekking tot belastingen die aan de bron zijn ingehouden, op inkomsten die op of na 1 januari 2000 ontvangen zijn;
b. met betrekking tot andere belastingen naar de winst, het inkomen en het vermogen, op belastingen die worden geheven over enig belastingjaar of -tijdvak dat begint op of na 1 januari 2000.

Krachtens artikel 31, tweede lid, van het Verdrag is de Overeenkomst tussen Nederland en Roemenië tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen van 27 maart 1979 (Trb. 1980, 50, en Trb. 1980, 189) op 29 juli 1999 beëindigd. De bepalingen van die Overeenkomst blijven echter van toepassing voor belastingjaren en -tijdvakken die zijn verstreken vóór het tijdstip waarop de bepalingen van het Verdrag toepassing vinden.

Het ligt voorshands niet in het voornemen van Nederlandse zijde uitvoeringsvoorschriften (met een daarbij behorend formulier) vast te stellen, die de wijze regelen waarop inwoners van Roemenië hun aanspraak op gehele of gedeeltelijke vermindering van Nederlandse dividend-belasting (artikel 10, tweede lid, onderdelen a, b en c, van het Verdrag juncto onderdelen VI en VIII van het Protocol) geldend kunnen maken.

Aan de bevoegde autoriteiten van Roemenië is medegedeeld dat inwoners van dat land, die ingevolge artikel 10, tweede lid, van het Verdrag juncto onderdelen VI en VIII van het Protocol aanspraak kunnen maken op een gehele of gedeeltelijke vermindering van Nederlandse dividendbelasting, zich met een verzoek om vermindering van de belasting kunnen wenden tot de bevoegde inspecteur van de eenheid van de Belastingdienst, en is voorts medegedeeld welke voorwaarden aan dergelijke verzoeken gesteld worden. Een en ander is in overeenstemming met het Besluit van 4 januari 1999, nr. IFZ98/1470 M, dat betrekking heeft op de behandeling van verzoeken om vermindering van Nederlandse dividendbelasting onder een aantal Nederlandse belastingverdragen. Het genoemde besluit is gepubliceerd in het Infobulletin van 26 januari 1999 (volgnummer 99/78) en is opgenomen in het boekwerk Internationale Fiscale Zaken. In aanvulling op dat besluit zij nog het volgende vermeld :

* voor portfoliodividenden in de zin van het Verdrag bedraagt het verdragstarief 15%;

* inwoners van Roemenië kunnen aanspraak maken op gedeeltelijke teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting ingehouden op de door hen ontvangen portfoliodividenden, indien zij de uiteindelijk gerechtigden tot die dividenden zijn;

* voor deelnemingsdividenden in de zin van het Verdrag bedraagt het verdragstarief 0% bij een directe deelneming van 25% of meer en 5% bij een directe deelneming van 10% of meer doch minder dan 25%;
* voor deelnemingsdividenden vereist het Verdrag dat de Roemeense vennootschap geen maatschap of een vennootschap onder firma is, en is een anti-misbruikbepaling opgenomen;

* zowel voor portfoliodividenden als voor deelnemingsdividenden geldt dat verzoeken om teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting door inwoners van Roemenië moeten worden ingediend binnen een tijdvak van drie jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de dividendbelasting is geheven.

Met de bevoegde autoriteiten van Roemenië is thans nog overleg gaande over de uitvoeringsvoorschriften die van Roemeense zijde voor de uitvoering van het Verdrag zullen worden getroffen. Zodra het overleg over die uitvoeringsvoorschriften is afgerond, zullen deze in de Staatscourant worden gepubliceerd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie