Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Invoeringswet wet inkomstenbelasting 2001

Datum nieuwsfeit: 14-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE FIN

www.minfin.nl

MIN FIN: INVOERINGSWET WET INKOMSTENBELASTING 2001

PERSBERICHTNR. 99/195 Den Haag 14-9-99

INVOERINGSWET WET INKOMSTENBELASTING 2001

Belastingherziening 2001

Vandaag is het wetsvoorstel Invoeringswet Wet Inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001) aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel van minister Zalm en staatssecretaris Vermeend van Financiën bevat de bepalingen die noodzakelijk zijn om de Belastingherziening 2001 op 1 januari 2001 in werking te laten treden. Via de Invoeringswet wordt de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 geregeld en in samenhang daarmee de aanpassing van andere relevante fiscale wetten, alsmede het benodigde overgangsrecht.

De Belastingherziening 2001 is gebaseerd op het regeerakkoord en sluit aan bij de nota 'Belastingen in de 21e Eeuw; een verkenning'. De herziening is gericht op het creëren van een robuust belastingstelsel met een bredere grondslag en lagere tarieven. Een stelsel dat adequaat inspeelt op toekomstige ontwikkelingen.

Het wetsvoorstel voorziet in overgangsrecht om de aansluiting tot stand te brengen tussen de huidige belastingwetgeving en de belastingwetgeving die zal gelden met ingang van 2001. Dit overgangsrecht maakt een soepele overgang van het oude naar het nieuwe belastingstelsel mogelijk. Om te voorkomen dat bestaande faciliteiten en tegemoetkomingen, waar in het nieuwe stelsel bewust geen plaats voor is ingeruimd, ook na 2001 onbeperkt van toepassing blijven, is gekozen voor een beperkt overgangsrecht.

In het regeerakkoord is aangegeven, dat voor de maatregelen waarvoor dit passend is een redelijk overgangsrecht zal worden gecreëerd. Hierbij moet worden gedacht aan gevallen waarin als gevolg van de belastingherziening op onredelijke wijze voor- of nadeel zou kunnen ontstaan. Onredelijk hoge of dubbele heffingen en de teloorgang van belastingclaims of onredelijk lage heffingen wordt voorkomen.

Het wetsvoorstel bevat voorts bepalingen tot wijziging van niet-fiscale wetgeving die noodzakelijk zijn om de belastingherziening in werking te kunnen laten treden, zoals de aanpassing van de Wet financiering volksverzekeringen en de Coördinatiewet sociale verzekering. De loonbelasting wordt evenals vele andere wetten technisch aangepast aan de nieuwe Wet inkomstenbelasting 2001. In verband met het niet meer aftrekbaar zijn van werkelijke arbeidskosten van een werknemer, en om soepeler op maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen, is het vergoedingenbegrip van de loonbelasting opnieuw geformuleerd.

In het kader van de Belastingherziening 2001 worden via de Invoeringswet ook de volgende voorstellen gedaan: . De verhoging van het algemene BTW-tarief van 17,5% tot 19% in het kader van de verschuiving van directe naar indirecte belastingen. . De .35%-regeling., de onbelaste vergoeding van bijzonder gekwalificeerde buitenlanders die tijdelijk Nederland werkzaam zijn, wordt beperkt tot 30%.
. Uitbreiding en intensivering van de informatievoorziening door de banken in verband met de vermogensrendementsheffing.

De verschillende overgangsmaatregelen behelzen onder meer: . In de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt het systeem van gesloten boxen geïntroduceerd, waarbij een negatief belastbaar inkomen uit de ene box niet kan worden verrekend met een positief belastbaar inkomen uit een andere box. Het gevolg hiervan is dat verliezen ontstaan onder de Wet op de inkomstenbelasting 1964 die op 1 januari 2000 nog niet zijn verrekend niet meer voorwaarts zouden kunnen worden verrekend. Evenzo zouden verliezen ontstaan in 2001, 2002 en 2003 niet achterwaarts kunnen worden verrekend. Dit wordt voorkomen in een overgangsregeling.
. Door de introductie van de vermogensrendementheffing vervalt de inkomstenbelastingclaim op door vennootschappen ingehouden winsten. In verband daarmee wordt een regeling voorgesteld in de vorm van een additionele heffing van vennootschapsbelasting bij excessieve winstuitdeling in de eerste vijf jaren na inwerkingtreding van het nieuwe belastingstelsel.
. Het voorstel voorziet in het tegengaan van dividendstripping, zoals dat wordt gehanteerd in de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting.
. Door de aanpassing van het ondernemersbegrip in het voorstel Wet inkomstenbelasting 2001 zullen medegerechtigden tot het vermogen van een onderneming, zoals commanditaire vennoten, de status van ondernemer verliezen. Een gevolg hiervan is dat zij over de stille en fiscale reserves die in het kader van de vroegere onderneming zijn gevormd, moeten afrekenen.
In het overgangsrecht zijn maatregelen getroffen waardoor deze reserves in het jaar 2001 in de belastingheffing worden betrokken. Bij de invordering kan een betalingsregeling worden getroffen. . Bij de vermogensrendementsheffing bestaan voor maatschappelijke beleggingen een aantal vrijstellingen in de invoeringswet. Zo zijn er
- binnen bepaalde grenzen - vrijstellingen voor bos- en natuurterreinen, landgoederen, spaarloontegoeden, groene beleggingen, Agaath-beleggingen en voorwerpen van kunst en wetenschap. . In de Invoeringswet wordt aangekondigd dat in de nog volgende wetsvoorstellen rond het 'ondernemerspakket 21e eeuw' , een kaderregeling voor groene en maatschappelijke beleggingen zal worden geïntroduceerd. Daarbij gaan de gedachten uit naar een overkoepelende regeling, waarin de fiscale faciliteiten van venture capital (inclusief de financiering van zeescheepvaart en film) wordt uitgewerkt. Ook de nu voorgestelde regelingen voor groen beleggen en tante-Agaathleningen zullen daarin worden ondergebracht. . Bij sparen geldt de volgende regeling: de belastingheffing over het tot 31 december 2000 aangegroeide rendement valt in het progressieve tarief van box 1 en wordt uitgesteld tot het moment dat het feitelijke rendement wordt uitgekeerd. Het opschuiven van een rentebetaling heeft derhalve geen zin want de tot en met 31 december 2000 .gerijpte. rente-inkomsten die in 2001 worden uitgekeerd, worden in 2001 progressief belast. Voor zover het daarbij gaat om rente-inkomsten geldt in het jaar 2001 nog een rentevrijstelling. . Met betrekking tot kapitaalverzekeringen gaan verschillende regimes gelden:
. De systematiek van de Wet inkomstenbelasting 2001 brengt met zich mee dat alle op 31 december 2000 lopende kapitaalverzekeringen met ingang van 1 januari 2001 onder reikwijdte van de vermogensrendementsheffing komen te vallen. Over de aangegroeide rente zou moeten worden afgerekend.
. Kapitaalverzekeringen die de belastingplichtige heeft afgesloten met een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft komen echter onder reikwijdte van het aanmerkelijkbelangregime te vallen. . Via een overgangsregeling wordt er in voorzien dat voor het merendeel van de lopende kapitaalverzekeringen tot en met 31 december 2002 het huidige systeem van de Wet inkomstenbelasting 1964 van toepassing blijft. Gedurende deze overgangsperiode van twee jaar kunnen de kapitaalverzekeringen door belastingplichtigen worden aangepast (onder de voorwaarden van het overgangsrecht) aan de criteria die in de wet Inkomstenbelasting 2001 gelden voor de kapitaalverzekering eigen woning.
. Kapitaalverzekeringen met de eigen BV die gedurende de overgangsperiode worden ondergebracht bij een professionele verzekeraar worden met ingang van 2003 behandeld als reguliere kapitaalverzekeringen en vallen dan onder de
vermogensrendementsheffing.
. Voorzover lopende kapitaalverzekeringen gedurende de overgangsperiode niet (kunnen) worden aangepast, zullen deze met ingang van 31 december 2002 alsnog overgaan naar de vermogensrendementheffing. In de overgangswetgeving is ook de bepaling opgenomen dat een belastingplichtige gedurende zijn leven eenmalig aanspraak kan maken op de maximale vrijstelling ter zake van een kapitaalsuitkering uit levensverzekering.
. Voor kapitaalverzekeringen die verbonden zijn aan een eerste eigen woning en voor 2003 worden aangepast aan de nieuwe vrijstellingsvoorwaarden, blijft bij reguliere afwikkeling vrijstelling tot een maximum van +/- f. 270.000 per persoon bestaan.
. Kapitaalverzekeringen die niet zijn verbonden aan een eerste eigen woning gaan met ingang van 1 januari 2003 onder de vermogensrendementheffing vallen. Voor deze kapitaalverzekeringen blijft een vrijstelling gelden voor het tot en met 31 december 2002 aangegroeide rendement als deze kapitaalverzekeringen regulier worden afgewikkeld. Bij niet-reguliere afwikkeling (afkoop en dergelijke) wordt het tot 31 december 2002 aangegroeide rendement (alsnog) in box I belast.
. Inzake lijfrenten zijn de volgende zaken geregeld in de Invoeringswet:
. De Wet inkomstenbelasting 2001 bevat onder meer een aanscherping van de criteria voor aftrek van lijfrentepremies. In het nieuwe stelsel is nog slechts aftrek mogelijk voorzover er sprake is van een pensioentekort. De meerjarige contracten (ook die van voor de Brede Herwaardering) die tot na 1 januari 2001 kunnen doorlopen zullen daaraan getoetst worden en voor premieaftrek vanaf 2001 aan de nieuwe eisen moeten voldoen. In de overgangswetgeving is voor wat betreft de belastbaarheid van de uitkeringen voor dergelijke lijfrentepolissen, een voortzetting van het huidige heffingssysteem op onder dat systeem opgebouwde polisrechten opgenomen.
. Saldolijfrenten die vóór 1 januari 2001 zijn overeengekomen, kunnen door de belastingplichtigen onder de vermogensrendementheffing worden gebracht. In dat geval wordt de tot en met 31 december 2000 opgebouwde rentecomponent afgerekend tegen een tarief van 45%. Indien niet voor afrekening wordt gekozen, geldt voor op 14 september bestaande saldolijfrenten eerbiedigende werking (voor zover daarop na deze datum geen premies meer worden betaald). Dit houdt in dat belastingheffing plaats zal vinden op het moment waarop dit volgens de huidige wet het geval zou zijn geweest. Belastingheffing vindt dan plaats naar het tarief van box I. Saldolijfrenten die op 31 december 2020 nog niet (geheel) zijn afgewikkeld, gaan op dat moment over naar het forfaitair rendement. Daarbij zal in box I moeten worden afgerekend over de waarde van de dan nog resterende rentecomponent. . In de Wet Inkomstenbelasting 2001 wordt de aftrek van de lijfrentekoopsompolis afgeschaft. De afkoop van eerder afgesloten koopsommen zal ook na 2001 belast worden via het progressieve tarief van box 1 en zullen dus niet meegerekend worden bij de bepaling van forfaitair rendement. Verder zal de na 31 december 2000 gekochte koopsompolis niet meer aftrekbaar zijn over de aangifte 2000.

Woordvoerder: mw. E.A. Hijink
Tel.nr.: 070 - 342 8229

14 sep 99 17:01

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...