Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Limburg 07-09-1999

Datum nieuwsfeit: 14-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 7 september 1999

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 7 september 1999 vastgesteld op 14 september 1999.

Vragen NOVA over de wachtgeldregelingen.

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van NOVA beantwoord.

Toekenning gelden sociale veiligheid openbaar vervoer 1999.

GS hebben de openbaar vervoer- bedrijven gelden toegekend voor de verbetering van de sociale veilig- heid.

ROM-maatregel E4, deel- project "Verbetering Wandelroutes".

Gedeputeerde Saten hebben de provin- ciale middelen voor uitvoering van het 2e cluster toegewezen en de totale ROM-bijdrage beschikbaar gesteld. Voor de verbetering van de wandelroutes nabij Meerssen, Nuth, Vaals, Voerendaal en Wittem wordt een bedrag van ruim f 365.000,- verdeeld over de projecten.

GS hebben de startnoti- ties voor de milieu- effectrapportages vastge- steld en opdrachten ver- leend voor de uitvoering.

GS hebben drie startnotities vastge- steld voor de milieu-effectrapporten die voor het POL worden opgesteld. Het betreft de onderwerpen Grootschalig Bedrijventerrein Midden-Limburg, Ring- weg Parkstad en Glastuinbouwlocaties Noord- en Midden-Limburg. Aan drie verschillende adviesbureaus is opdracht verleend de milieu-effectrapporten op te stellen. De inspraakperiode voor deze POL-projecten start op 14 sep- tember 1999.

Reactie GS op "Gebiets- entwicklungsplanes" voor vliegveld Laarbruch (BRD).

In een aanvullende reactie geven GS een nadere accentuering van stand- punten rond het "Gebietsentwicklungs- planes" voor het vliegveld Laarbruch (BRD).

Toekennen NUBL-bijdrage voor "Uitvoeringsprogramma Vlootbeek".

GS stemmen in met de uitvoering van het "Uitvoeringsprogramma Vlootbeek" in het WCL-gebied en kennen een NUBL- bijdrage toe van f 1 miljoen voor de uitvoering van dit programma in het eerste uitvoeringsjaar 1999/2000.

Rapport Twijnstra Gudde Management Consultants over de toekomstigeinfra- structuur jeugdzorg in Limburg.

GS hebben besloten dit rapport op
16 september a.s. te bespreken met de betrokken instellingen waarna een standpunt naar aanleiding van het rapport wordt opgenomen in zowel het ontwerp-beleidsplan 2001-2003, als het ontwerp-jaarplan 2000 jeugdhulp- verlening.

Samenwerkingsovereenkomst WCL 1999 tussen de provincie Limburg en de Dienst Lande- lijk Gebied.

GS hebben de samenwerkingsovereenkomst WCL 1999 tussen de provincie Limburg en de Dienst Landelijke Gebied goedge- gekeurd en f 132.456,- ter beschikking gesteld voor de uitvoering van deze overeenkomst. Het bestuur van WCL en DLG worden in kennis gesteld van dit besluit.

Gebiedsafbakening nieuwe doelstelling 2-reconstructie.

GS doen de minister van LNV een voor- stel de begrenzing doelstelling
2-reconstructiegebieden definitief vast te stellen.

Vragen op grond van artikel
21 RvO van Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten hebben vragen beantwoord van mevrouw Meerten-Schoen- makers (OU55+) over Stevol, Grensmaas/ Zandmaas en hormoonontregelaars. Verder zijn de vragen van de heer Bus (SP) over geuroverlast bij Nievelsteen in Kerkrade beantwoord.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie