Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmaking bodemsanering Garijp Treatment Centre

Datum nieuwsfeit: 15-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Kennisgevingen

Bekendmaking bodemsanering Garijp Treatment Centre, Stukenwei 1a te Garijp

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend dat zij op 28 juli 1999 van Elf Petroland B.V. te s Gravenhage een melding hebben ontvangen van het voornemen de bodem te saneren van het perceel Treatment Centre aan de Stûkenwei 1A te Garijp, kadastraal bekend gemeente Bergum, sectie H, kad.nr. 1772 en 1774. Bij de melding is een rapport van het onderzoek naar de verontreiniging in de bodem en een saneringsplan gevoegd.

Naar aanleiding van de resultaten van het nader onderzoek en het saneringsplan hebben Gedeputeerde Staten, conform artikel 29 juncto 37 en artikel 39 juncto artikel 38 van de Wet bodembescherming, in een ontwerp-beschikking vastgesteld:

- dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging;
- dat pro forma sprake is van urgentie om het geval van bodemverontreiniging te saneren;

- dat met de sanering moet worden gestart binnen 4 jaar nadat dit besluit in werking is getreden;

- dat zij instemmen met het saneringsplan, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

- nadat de bedrijfsactiviteiten op deze locatie beëindigd zijn zullen de dan nog aanwezige restverontreinigingen middels een actualisatieonderzoek in beeld worden gebracht en volgens de dan geldende normen en in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd;
- hiervoor zal een separaat saneringsplan worden opgesteld;
- het uiteindelijke saneringsdoel (na beëindiging van de bedrijfsactiviteiten op deze locatie) is het behoud of herstel van de multifunctionaliteit;

- eventueel terug te plaatsen grond wordt vóór toepassing bemonsterd en geanalyseerd;

- om de verticale verspreiding te kunnen controleren dienen in het monitoringsprogramma ook de filters op een diepte van 14,0-15,0 m-mv en 19,020,0 m-mv van het minifilter 208 opgenomen te worden voor bemonstering en analyse op minerale olie en vluchtige aromaten.

U kunt de stukken inzien
U kunt de ontwerp-beschikking en de daarbij behorende stukken vanaf 16 september 1999 tot en met 14 oktober 1999 inzien:
- bij de provincie Fryslân, bureau bodemsanering, Tweebak-smarkt 52 in Leeuwarden. Iedere werkdag van 9.30 tot 16.00 uur;
- in het gemeentehuis van de gemeente Tytsjerksteradiel , Raadhuisweg
7 te Burgum, bij de afdeling Milieu&Beheer, sectie Milieu (kamer 82), op werkda-gen van 08.30 tot 12.00 uur. Op verzoek (tel. 0511 46 09 70) kunnen de stukken op maandag van 17.00 tot 20.00 uur worden ingezien. De stukken liggen dan bij de receptie van Berchhiem, Prinses Margrietstraat 1 te Burgum.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze op de ontwerp-beschikking mondeling of schriftelijk naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Dit kan zolang de stukken ter inzage liggen. Als u de stukken wilt inzien of uw mening mondeling wilt geven, moet u vooraf een afspraak maken.

Informatie
U kunt nadere informatie krijgen van of een afspraak maken met de projectleider C. Fossen van ons bureau Bodemsanering, tel. 058 292 54
41.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie