Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng PvdA Algemeen Overleg De andere kant van Nederland

Datum nieuwsfeit: 15-09-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

15 september 1999

 

Inbreng PvdA bij het Algemeen Overleg over De andere kant van Nederland, de monitor Gemeentelijk armoedebeleid, het rapport Problematische Schulden, inkomensontwikkeling en de brief over langdurige minima

 

Woordvoerders: Saskia Noorman-den Uyl en Jan Van Zijl

Algemeen

Het is nog niet helemaal duidelijk in welke mate het macro-inkomensbeleid tijdens dit AO aan de orde zal komen, zo kort voor de Algemene Beschouwingen. Het heeft onze voorkeur om de discussie over het niveau van het wettelijk minimumloon en de uitkeringen, de kinderbijslag de fiscale maatregelen etc., te voeren tijdens de Algemene Beschouwingen en de begrotingsbehandeling. Gelet echter op het vroegtijdig wapen-gekletter van de afgelopen dagen zullen we er waarschijnlijk niet aan ontkomen. Onze inzet zal echter in deze fase een globale zijn en gebaseerd op eerder ingenomen standpunten.


* Gezinnen met kinderen

* Koppeling plus

* Woonlasten

* Uitvoering regeerakkoord/eerdere afspraken

* Chronisch zieken

* Wajong

Nota De Andere Kant van Nederland

De speerpunten van beleid zijn : reïntegratie, inkomensbeleid, beheersing vaste lasten, voorkomen van problematische schulden en terug dringen van niet-gebruik. Zowel het bestuursakkoord, dat zich richt op de versterking van de sociale infrastructuur, als het grote stedenbeleid moeten bijdragen aan de armoedebestrijding.

De PvdA-fractie heeft waardering voor het beleid van de regering zoals dat in 1995 is ingezet. Er is flink wat bereikt. En tegelijk is duidelijk dat we er nog lang niet zijn.

Van waarde is dat er flink is geïnvesteerd in het bestrijden van armoede. In geld, maar vooral ook in mensen. De betrokkenheid van gemeenten en van maatschappelijke organisaties is sterk vergroot.

Inkomensondersteuning gemeenten

Gemeentelijke monitor armoedebeleid

Dit is het eerste overzicht van gemeentelijk armoedebeleid dat onder andere de werking van de bijzondere bijstand doorzichtiger maakt. Het gaat over de jaren 1995 t/m 1997. De responsgemeenten van het onderzoek bestrijken rond 80% van alle gemeentelijke uitgaven aan armoedebeleid.

De bruto uitgaven zijn gestegen van f 30 naar f 61 per inwoner. De netto uitgaven zijn nog meer gestegen: van f 17 naar f 43 per inwoner. De bruto gemeentelijke uitgaven zijn in deze periode gestegen van 457 naar 955 miljoen. Het overgrote deel (83%) gaat naar bijzondere bijstand, activering/arbeidsmarkttoeleiding en kwijtschelding. 85% Van de gemeenten heeft een of meer nota's over armoedebeleid.

Standpunt:

Een van de doelen van de eerste nota armoedebestrijding was het activeren en faciliteren van de gemeenten om armoedebestrijding en het specifiek lokaal beleid meer impulsen te geven. Uit de monitor blijkt dat het grotendeels is gelukt. Wel is zorgelijk dat vooral kleinere gemeenten niet gereageerd hebben. Het probleem van armoede en uitsluiting in kleinere en ogenschijnlijk sociaal sterke gemeenten vraagt toch om een nader onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt ook niet in hoeverre de gemeenten de beschikbaar gestelde middelen nu feitelijk hebben ingezet voor armoedebestrijding. Er moet, zoals ik al eerder heb gevraagd, een vergelijkend onderzoek tussen gemeenten plaatsvinden (wat in de toekomst ook nodig is voor de sturing op de bijstandswet in het kader van de nieuwe financiering). Dat mag een vorm van benchmarking zijn.

Er is ook kritiek op de rapportage. Er zijn veel projecten en initiatieven. In hoeverre er sprake is van landelijk werkend beleid is niet zichtbaar. De gemeentelijke monitor is te globaal. Verschillende tussen gemeenten zijn zeer groot, ook als het om financiële steun gaat. Verschillen van 1000,- en meer leveren percenten koopkrachtverschillen. Zoals in het COELO-onderzoek is te vinden.

Rondkomen

Woonlasten

De daling van de huurquote (huurlasten als deel van het besteedbaar inkomen) is positief (van 23,4 naar 21,7% voor 1997). Ook de stijging van het aantal gebruikers van huursubsidie is van belang (20% in 1998). De armoedeval bij huursubsidie is tamelijk groot. Een alleenstaande levert van zijn meerinkomsten bij het aanvaarden van werk op het minimumloon 40% weer in, vanwege het verlies aan huursubsidie (COELO). Voor andere samenlevingsvormen is dat verschil voor wat betreft de huursubsidie veel kleiner.

Standpunt: vraag om nadere onderzoek naar de armoedeval van huursubsidie voor de alleenstaande bij werkaanvaarding op het minimumloon. Naar mijn oordeel zal dat moeten leiden naar aanpassing van de huursubsidietabel op dit onderdeel.

Problematische schulden

Groei problematische schulden is zeer zorgelijk. De uitvoering van de nieuwe wet schuldsanering komt zeer traag opgang. Hoe zit het met voorlichting? Private schuldbemiddeling lijkt niet echt een bijdrage te leveren. Tot op heden hebben geen van de 8 aangemelde particuliere organisaties aan de wettelijke voorwaarden kunnen voldoen. Ik voel niets voor een verhoging van de vergoeding voor deze bureaus.

Beslagvrije voet

Bij de behandeling van de wet schuldsanering heeft de Kamer zich uitgesproken (via een overweging in een motie) over een verhoging van de beslagvrije voet. Thans wordt een nader onderzoek aangekondigd naar de berekeningsmethodiek.

Standpunt: overweeg uitspraak Kamer te vragen.

Kwijtscheldingsregeling

In een motie van PvdA/D'66 is bij de begroting Sozawe voorgesteld de kwijtschelding zodanig aan de passen, dat de armoedeval aanzienlijk verkleind wordt. Vorige week ontvingen we een rapportage en inmiddels heeft de staatssecretaris van Financiën de Kamer laten weten, dat hij een nader onderzoek wenst.

Standpunt:

Een eerdere motie over de armoedeval heb ik 1997 ingediend en de Interdeparte-mentale werkgroep WIK heeft er vervolgens twee jaar over gedaan om te bedenken dat men een nader onderzoek wenselijk vond.

Het is niet zo ingewikkeld om te bedenken hoe groot de armoedeval is, als voor iedere

f 100,- meer inkomsten er f 80,- wordt afgeroomd door het verlies aan kwijtschelding.

Het onderzoek is er al (COELO, Groningen). De aantallen zijn zo uit de monitor lokale lasten te halen.

Wij dringen aan op snelle aanpassing van regelgeving, verwachten nog dit jaar voorstel.

Alleenstaande ouders in de bijstand

Wanneer en op welke wijze zal de arbeidsverplichting, zoals die thans in de bijstandswet is opgenomen, worden aangepast? Voorstel : voor alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 13 jaar alleen partiële arbeidsverplichting (in beginsel 20 uur). Daarna individuele afweging op basis van persoonlijke omstandigheden (afhankelijk opvang kinderen), via AMVB te regelen na wetswijziging.

Zie begrotingsbehandeling vorig jaar.

 

Participatie

Inschakeling specifieke groepen

Opvalt dat het onderzoek naar armoede onder allochtonen (tweemaal zo hoog als onder autochtonen) niet tot extra inzet of specifiek beleid van het kabinet leidt. Standpunt: dat is te mager.

Combinatie van werk en uitkering

Een steeds grotere groep mensen in de uitkering heeft geen enkel zicht op toeleiding naar de arbeidsmarkt. In sommige gemeenten gaat het om 60 à 70%.

Uit de sociale conferenties en de aanbevelingen van de taakgroepen blijkt de wenselijkheid om voor deze mensen een oplossing te vinden.

Dan gaat het om een mengvorm van uitkering en werk, waarbij het zeer strikte bijstandsregime niet meer van toepassing is. Vraag: een notitie waarin de mogelijkheden verkend worden.

Wij willen graag meer inzicht in de mate waarin participatie en sociale activering plaatsvindt. Niet alleen bij bijstandsuitkeringsgerechtingen, maar ook voor WAO'ers.

Uitvoering

Jaarrapport

Cliëntenparticipatie

Benutten van informatie zoals Landelijk Bureau Sociaal Raadsliedenwerk. Institutionaliseren Financiering Regionaal meldpunt of ombudsfunctie. Uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de beleidsafdelingen van het ministerie nauwelijks gebruik maken van de signaleringsfunctie van de rijksconsulenten en zich baseren op de piepsignalen van VNG en gemeenten.

Hoe verder

Dit is het vierde jaar waarin armoedeonderzoek en beleidsontwikkeling en bijstelling plaatsvindt. We stemmen in met de actiepunten. Hoe gaat de regering verder? Wat ons betreft zijn we er nog niet.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie