Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 15-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
X
X
X Gemeente Amsterdam

www.amsterdam.nl inhoud zoeken mail

Amsterdam.nl
|
Nieuws & Actueel
|
Nieuws B & W
|
nummer 36 - 15 september 199
nummer 36 - 15 september 199

I. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, EN VOORSTELLEN AAN DE GEMEENTERAAD, VAN VRIJDAG 10 EN DINSDAG 14 SEPTEMBER 199

PERSBERICH

VERKEERSCIRCULATIEPLAN CZAAR PETERBUUR

In de Czaar Peterstraat komt van zuid naar noord eenrichtingsverkeer en in de Conradstraat komt eenrichtingsverkeer van noord naar zuid. Hierdoor worden de Blankenstraat en de Kraijenhoffstraat minder belast en is er minder verkeer rond de basisscholen op de Oostelijke Eilanden. De Czaar Peterbuurt is via de noord- en zuidzijde te bereiken en alleen via de noordzijde te verlaten

Dit heeft het college van B&W voorgesteld bij de behandeling van het Verkeerscirculatieplan voor de Czaar Peterbuurt. Voor de ontsluiting van de buurt heeft het college uit drie varianten gekozen voor de meest veilige verkeersvariant via het Borneo-viaduct. Het plan omvat de ontsluiting van het hele gebied op de Panamaweg en een intern circulatieplan voor de buurt. Aanleiding voor het maken van het plan is dat door de aanleg van de IJ-rail en de IJ-weg straks de ontsluiting van de Czaar Peterbuurt verandert. De huidige parallelweg verdwijnt en de laaggelegen transporten worden over het viaduct geleid. Hierdoor wordt de aanleg van een tramlijn naar het Oostelijk Haven-gebied mogelijk. Bij de varianten is gekeken naar de sociale veiligheid, de stedenbouwkundige inpassing, de verkeersregeltechnische inpassing en de groenstructuur. Ook bij de keuze voor de verkeerscirculatie binnen de buurt heeft de veiligheid de doorslag gegeven. Op 28 januari jl. is er een inspraakbijeenkomst gehouden. De keuze van de variant wordt ondersteund door het stadsdeel Zeeburg

Met de uitvoering van het plan kan worden gestart zodra er een besluit is genomen over de aanleg van een tramlijn naar het Oostelijk Havengebied en de ontsluiting van de nieuwbouw op het Funenterrein in de richting van het Borneo-viaduct. Behandeling in de raadscommissie is op 7 oktober

Huub Winthagen 552324

þþ

ANDERE A-BESLUITE

(genomen op basis van stukken en discussies

Binnensta

Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzor

Het college heeft kennis genomen van het Beheerplan Bloemenmarkt en stemt in met het terugbrengen van de winkeluitstallingen tot maximaal 50 cm. uit de gevel. De bloemenmarkt aan het Singel tussen het Koningsplein en de Sint Jorisstraat is met de drie stegen die hier op uitkomen een voetgangersgebied. Door erfpachtuitgifte in oktober 1994 is de markt een gewone winkelstraat geworden. In het beheer-plan worden, aan de hand van het beleidsplan 'Ruimte voor Kwaliteit', de regels beschreven die voor deze markt gelden. De regels wijken niet af van de bestaande verordeningen, behalve dat de winkeluitstallingen van de souvenirwinkels niet verder dan 50 cm. uit de rooilijn mogen komen. De winkeliers zijn hiervan twee maanden geleden op de hoogte gebracht. Tegen het voornemen is geen bezwaar aangetekend, wel

verzochten drie ondernemers om rekening te houden met bijzondere omstandig

heden. Voor zover dit binnen de regels mogelijk is, wordt hieraan gevolg gegeven. Behandeling in de raadscommissie is op 7 oktober

Middelen, Welzijn en Onderwij

Het college stemt in met de raadsvoordracht over het investeringsbeleid voor de Dienst Binnenstad. Een investeringsbeleid is nodig voor de financiële positie van de dienst op langere termijn, voor het opstellen van een meer-jarenraming en de juiste toerekening van investeringen aan de producten in de toekomstige begroting. De beslissingen over investeringen zijn gekoppeld aan de begrotingscyclus en worden genomen bij het vaststellen van de begro-ting. Behandeling in de gemeenteraad is op 6 oktober

Het college stemt in met de raadsvoordracht over het rentebeleid voor de Dienst Binnenstad. In de begroting van de dienst spelen vier soorten rentes: de leningfondsrente, de rente-rekening-courant, de debetrente en de creditrente. Omdat kleine schommelingen in de rentepercentages grote effecten hebben op de exploitatiebegroting en
-rekening is een rentebeleid noodzakelijk. Debet- en creditrente heffen elkaar vrijwel op. Leningfondsrente en rente-rekening-courant hebben tegengestelde effecten. Hiervoor wordt een egalisatiereserve ingesteld. Doel hiervan is om de effecten met elkaar te verevenen en het gezamenlijke effect te dempen en uit te smeren over de periode van de meerjarenbegroting. Behandeling in de raadscommissie is op 28 september en in de gemeenteraad op 6 oktober

Het college stemt in met de raadsvoordracht over het antwoord op de vragen van de Rekeningen-commissie over de jaarrekening 1998 van de Dienst Binnenstad. Op 14 juli jl. heeft de Rekeningen-commissie de jaarrekening 1998 van de dienst aan de gemeenteraad aangeboden. In dit verslag wordt op een aantal punten een reactie van het college gevraagd. In de reactie wordt beschreven op welke manier de jaarrekening 1999 inzicht zal geven op de verschillende onderdelen. Behandeling in de gemeenteraad is op 22 september

Algemeen Bestuu

Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht over wijziging van art. 3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Daarbij gaat het om de term 'integriteitstoets horeca-exploitanten'. Besloten is deze term los te laten. Dit omdat, in combinatie met het begrip levensgedrag, de suggestie gewekt kan worden dat iedere horeca-ondernemer wordt onderworpen aan een diepgaand betrouwbaarheidsonderzoek. Terwijl het doel is een grond te scheppen voor incidentele gevallen waarin horecaondernemers in de privé-sfeer crimineel gedrag vertonen, waardoor het handhaven van de vergunning als riskant voor de openbare orde moet worden beschouwd. Bovendien is de te ontwikkelen integriteitstoets gericht op bestuurlijke criminaliteitsbestrijding in brede zin in plaats van het tegengaan van openbare orde- en overlastproblemen. Behandeling in de raadscommissie is op 5 oktober en in de gemeenteraad op 3 november

Communicati

Het college heeft de notitie Communicatiebeleid voor kennisgeving aangenomen. De notitie behandelt het communicatiebeleid op hoofdlijnen. Behandeling in de raadscommissie is op 21 september

Jeugdzake

Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht over de beëindiging van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulpverlening agglomeratie Amsterdam en he

aanwijzen van de heer drs. J. van der Aa als lid van het algemeen bestuur

van de Agglomeratieraad Jeugdhulpverlening Amsterdam (AJA). De AJA is de bestuurlijke opvolger van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulpverlening agglomeratie Amsterdam. Het bestaansrecht van de Gemeenschappelijke Regeling is vervallen. Wethouder Van der Aa wordt als lid van het algemeen bestuur van de AJA aangewezen. Behandeling in de raadscommissie is op 7 oktober en in de gemeenteraad op 3 november

Personeel en Organisati

Het college stemt in met de aanpassingen in de sollicitatiecode. Het gaat om modernisering van het protocol medische keuringen. De sollicitatiecode dateert van 1989. De verandering behelst twee belangrijke aanpassingen. Zo krijgt de code een inleiding die de sollicitant duidelijkheid geeft over zijn positie tijdens sollicitatieprocedures. De tweede aanpassing heeft betrekking op de volgende uitgangspunten: bij ontwikkeling en uitvoering van het personeelsbeleid moet rekening worden gehouden met de gewenste diversiteit van het personeelsbestand. Behandeling in de raadscommissie is op 14 oktober en in de gemeenteraad op 17 november. De notitie wordt ook ter kennisneming aan de Raadscommissie Diversiteit gestuurd

Het college stemt in met de beantwoording van de brief van het raadslid A.M.C.A. Hooijmaijers (VVD) over de motie R'. De heer Hooijmaijers spreekt in zijn brief zijn verbazing uit over de wijze waarop het college heeft gereageerd op de ingediende motie over interimmanagers. Hij stelt dat verwijzing naar afspraken uit het verleden een afdoende reactie zou zijn geweest. In het antwoord wordt benadrukt dat een dergelijke verwijzing onvoldoende tegemoet zou zijn gekomen aan de door de gemeenteraad gemaakte opmerkingen

Sociale Zake

Het college heeft besloten het millenniumdraaiboek voor het noodscenario van de Sociale Dienst Amsterdam vast te stellen. Dit draaiboek is volgens afspraak verzonden naar het Kenniscentrum van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het college heeft kennis genomen van de tweede millenniumvoortgangsmonitor van het Kenniscentrum Sociale Diensten 2000 van juli 1999. Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerste voortgangsmonitor van februari 1999 zijn dat er een sterke verbetering heeft plaatsgevonden bij het installeren van programma's voor het millenniumbestendig maken van de verschillende informatietechnologielagen en dat er grote voor-uitgang is geboekt bij het afronden van de millenniumtests. Beide documenten worden ter kennisneming aan de raadscommissie van 29 september gestuurd

Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden A. Arda en U. Kock (D66) over een experiment met bijstandsgeld. Publicatie in het Gemeenteblad

Monumentenzor

Het college stemt in met de wisseling van de aandelen N.V. Amsterdams Monumenten Fonds voor aandelen Amsterdamse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. In augustus jl. is tijdens de buitengewone vergadering van aandeelhouders besloten om een fusie op basis van aandelen te sluiten tussen de N.V. Amsterdamse Maatschappij tot Stadsherstel en de N.V. Amsterdams Monumenten Fonds

Milie

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de interne milieuzorg bij gemeentelijke diensten en bedrijven. Op 22 juni jl. heeft het colleg

ingestemd met de notitie 'Milieuzorg vanuit een nieuwe invalshoek'. In deze

notitie wordt door het college het uitgangspunt gehanteerd dat de gemeentelijke diensten en bedrijven aan de Wet milieubeheer moeten voldoen. Bij de behandeling in de raadscommissie is verzocht om behandeling in de gemeenteraad, waarbij de raadscommissie een strakkere planning voor het uitvoeren heeft voorgesteld. In de voordracht wordt voorgesteld om dit niet over te nemen, maar vast te houden aan de oorspronkelijke planning. Deze planning is afgestemd op zowel ervaringen met vergunningverlening bij bedrijven als de begrotingscyclus en de beschikbare capaciteit. Behandeling in de gemeenteraad is op 14 oktober

Grondzake

Het college stemt in met de raadsvoordracht over uitgifte in erfpacht van een terrein aan de Kingsfordweg/Arlandaweg. Met de Hugenholz Projectgroep B.V. is overeenstemming bereikt over de erfpachtuitgifte van een terrein in het gebied van Teleport. Er zal een kantoorgebouw worden gebouwd. Aangezien de canon de grens van 1 miljoen gulden overschrijdt, moet er een apart besluit worden genomen. Behandeling in de raadscommissie is op 29 september en in de gemeenteraad op 6 oktober

Ruimtelijke Ordenin

Het college stemt in met de raadsvoordracht over het voorbereidingsbesluit voor het bestemmingsplan Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer (WCW). Het bestemmingsplan uit 1969 is gedateerd. Een herziening is in voorbereiding en zal naar verwachting over anderhalf jaar in procedure kunnen worden gebracht. Hierop vooruitlopend wordt een voorbereidingsbesluit genomen om negatieve ontwikkelingen te voorkomen. Het gaat om de verbouw van een laboratoriumgebouw tot telecomcenter, een nieuwe ontsluitingsweg voor het hele gebied, en een ander bouwinitiatief. Voorgesteld wordt een voorbereidingsbesluit met een geldingsduur van twee jaar te nemen. Behandeling in de raadscommissie is op 29 september en in de gemeenteraad op 6 oktober

Het college stemt in met de raadsvoordracht over het voorbereidingsbesluit voor drie locaties in Amstel III. In het werkgebied Amstel III zijn een aantal initiatieven die om uiteenlopende redenen niet passen in het bestemmingsplan. Het gaat om het verhogen van een reclamemast aan de Gaasperdammerweg, de aanleg van een hellingbaan voor een autoshowroom aan de Kollenbergweg en het realiseren van een werkplaats annex wasplaats voor de aan-wezige autoshowroom aan de Sijsjesbergweg. Voor deze voorstellen moet het bestaande bestemmingsplan worden gewijzigd. Behandeling in de raadscommissie is op 29 september en in de gemeenteraad op 6 oktober

Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht over de beleidsnota 'Grootschalige reclamemasten 1999'. In 1991 heeft het gemeentebestuur tien loca-ties voor grootschalige reclamemasten aangewezen. Die zijn inmiddels in gebruik of er is een bouwaanvraag voor ingediend. Daarom is besloten tot actualisering van de beleidsnotitie van 1991. De concept-raadsvoordracht is eerst in de raadscommissie besproken (juni 1999). Het maximale aantal groot-schalige reclamemasten in Amsterdam is wederom vastgesteld op tien. Behandeling in de raadscommissie is op 13 oktober en in de gemeenteraad op 3 november

þþ

B-BESLUITE

(routinematig; geen stukken

Binnensta

Openbare Ruimt


- Besluit over vaststelling financiële verantwoordelijkheid voor een krediet.

Middelen, Welzijn en Onderwij


- Twee besluiten over een procedure

Algemeen Bestuu


- Advies op bezwaarschrift

Diversiteitsbelei


- Besluit over subsidieafwijzing

Financië


- Besluit over renteconversie/vervroegde aflossing van een door de gemeente Amsterdam verstrekte lening

Personeel en Organisati


- Brief over ontslag.

- Brief over ongegrond verklaring bezwaar.

- Zes brieven over afwijzing verzoek voor gedeeltelijke vergoeding premiekosten voor pensioenopbouw.

- Drie besluiten over verlening ontslag wegens opheffing betrekking.
- Besluit over intrekking ontslag.

- Besluit over wijziging Mandaatsbesluit

Facilitaire Bedrijve


- Besluit over privatisering en verkoop Gemeentelijk Audiologisch Centrum

Verkeer, Vervoer en Infrastructuu


- Besluit over machtiging directeur dIVV.

- Besluit over vaststelling financiële verantwoordelijkheid voor een krediet

Sociale Zake


- Beschikking op bezwaarschrift ingevolge Algemene wet bestuursrecht

Zor


- Besluit over jaarlijks preventief huisbezoek

Werkgelegenhei


- Beschikking over vaststelling indicatie o.g.v. artikel 11 Wet Sociale Werkvoorziening

Openbare Ruimt


- Twee besluiten over definitieve vaststelling subsidie 1998

Grondzake


- Besluit over machtiging directeur Gemeentelijk Grondbedrijf

Ruimtelijke Ordenin


- Besluit over positieve advisering aan Gedeputeerde Staten over verlening verklaringen van geen bezwaar ex artikel 19 WRO

þþ


___

Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum.

II. Data en agenda's openbare vergaderingen raad en raadscommissies va 15 t/m 24 septembe

RAA

Woensdag 22 september om 13.00 uur en, zo nodig, om 19.30 uur, raadzaa

Agend

Algemee

* Notulen van de raadsvergaderingen op 14/15 juli 1999 en op 8 september 199

* Onderzoek van de geloofsbrief van een duoraadslid van het raadslid Frankfurther (mevr. I.N. Wildschut

* Mededeling van de ingekomen stukke

* Mondelinge vragenuu

Personeel en Organisati

* Notitie van Burgemeester en Wethouders van 9 september 1999 inzake vermindering van het ziekteverzuim binnen de gemeentelijke organisati

Luchthavenaangelegenhede

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 9 september 1999 tot instemming met de formele oprichting van ARC (Airport Regions Conference

Verkeer, Vervoer en Infrastructuu

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 9 september 1999 tot aan-wijzing als grootstedelijk project van de busdoorsteek Buitenveldert-Amstelveen op het voormalige tracé van rijksweg
* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 14 september 1999 inzake de aanleg van de infrastructuur ten behoeve van de veerverbinding tussen Lelystad/Almere en Amsterda

Nutsbedrijve

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 9 september 1999 tot aankoop en verkoop en wijziging van erfdienstbaarheid van percelen ten behoeve van de renovatie van het Waterleidingkanaa
* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 9 september 1999 inzake de overdracht van het waterleidingbedrijf van de gemeente Heemstede aan de gemeente Amsterda

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 9 september 1999 tot het aangaan van een toeleveringsovereenkomst met de NV Luchthaven Schiphol voor de verwerking van afvalstoffen in de AVI-Amsterda

Monumentenzor

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 9 september 1999 inzake een negatief advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen inzake het verzoek om aanwijzing tot beschermd monument van het pand Korte Koningsdwarsstraat

Grondzake

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 9 september 1999 tot aankoop van een perceel grond, gelegen aan de Arlandaweg/Kingsfordwe

Ruimtelijke Ordenin

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 9 september 1999 tot instelling van het groeifonds Groen Zuidas

Binnensta

Middelen, Welzijn en Onderwij

* Verslag van de Rekeningen-commissie van 14 juli 1999 over de jaarrekening 1998 van de Dienst Binnensta

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 9 september 1999 tot vast-stelling van de jaarrekening 1998 van de Dienst Binnensta

þþ

RAADSCOMMISSIE

Woensdag 15 septembe

Volkshuisvesting, Stadsvernieuwing, Ruimtelijke Ordening en Grondzake

13.00 uur, kamer 023

Agend

Algemee

* Openin

* Mededelinge

* Vaststelling agenda vergadering op 29 septembe
* Lijst van openstaande toezegginge

* Lijst van openstaande adressen aan de gemeenteraad over de sector ROIB, portefeuilles VSR

* Besluitenlijst/verslag openbare vergadering op 23 jun
* Besluitenlijst/verslag openbare vergadering op 7 jul
* Rondvraa

Volkshuisvestin

* Verslag Accountancy & Consultancy Amsterdam over controle van de jaarrekening 1998 van de Stedelijke Woningdiens
* Raadsvoordracht over verlaagde aanvangshure

Stadsvernieuwin

* Plan van Aanpak Toekomstvisie Amsterdam Noor
* Rapportage Heroverweging inrichtingsplan Feike de Boerlaan (Borneo-eiland

Ruimtelijke Ordenin

* Raadsvoordracht over Groeifonds Groene Zuida
* Projectbesluit Drentestraat e.o

* Raadsvoordracht over herziening bestemmingsplan Buitenveldert (Drentestraat 12

* Locatiekeuze brandweerkazerne Osdor

* Reactie op artikel van mevr. De Mul in Het Parool van 11 mei 199
* Voortgangsrapportage Programma Ruimtelijke Investeringen 1999 (PRI 1999

* Raadsvoordracht over vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor het bestemmingsplan Rossumplein van het stadsdeel Zuidoos

Grondzake

* Raadsvoordracht over aankoop perceel grond aan de Arlandaweg/Kingsfordweg in Telepor

* Raadsvoordracht over grondexploitatiebegroting behorende bij het SPvE Jan van Galenbad e.o. (stadsdeel De Baarsjes
* Raadsvoordracht over de grondexploitatiebegrotingen van de Deelgebieden 0, 1 en 2 Noord van het Cornelis Douwesterrein in Amsterdam-Noor

* Verslagen van Accountancy & Consultancy Amsterdam over controle van de jaarrekening 1997 en 1998 van de Grondbank Amsterdam en de controle van de jaarrekening 1998 van het Gemeentelijk Grondbedrijf Amsterdam

Donderdag 16 septembe

Financiën, Personeel en Organisatie, Facilitaire Bedrijven, Beheer Binnen-water, Sport en Havenaangelegenhede

09.30 uur, kamer 023

Agend

Algemee

* Mededelinge

* Vaststellen agend

* Concept-besluitenlijsten openbare vergaderingen 24 juni en 8 jul
* Rondvraa

Financië

* Mededelinge

* Rondvraa

Beheer Binnenwate

* Mededelinge

* Rondvraa

P&

* Mededelinge

* Profielschets sectordirecteur EST/OCZ van de Bestuursdiens
* Formatie uitbreiding Stadhuisdienst (7e chauffeur
* Rondvraa

Spor

* Mededelinge

* Bijzondere subsidieverordening Jeugdsport In Bewegin
* Rondvraa

Facilitaire Bedrijve

* Mededelinge

* Rondvraa

Have

Havenaangelegenhede

* Mededelinge

* Jaarverslag/jaarrekening Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam 1998 en accountantsverklarin

* Rondvraa

Luchthavenaangelegenhede

* Mededelinge

* Formele oprichting van de ARC (Airport Regions Conference
* Rondvraa

Dinsdag 21 septembe

Algemene Zake

14.00 uur, kamer 023

Agend

Algemee

* Opening en mededelinge

* Actualiteiten

* Termijnagend

Centraa

* Verslag vergadering op 7 septembe

* Jaarverslag Commissie voor de Politieklachten Amsterdam-Amstellan
* Reorganisatieplan Gemeentearchie

* Verkoopverbod alcohol voor alcoholvrije bedrijve
* Communicatiebelei

* Millenniumfeest op de Da

* Preadvies op notitie van het raadslid Van Oudenallen over fietsendiefsta

* Rondvraa

Economische Zaken, Werkgelegenheid Centrale Stad en Bouwen, Wonen en Economie Binnensta

20.00 uur, Boekmanzaa

Agend

Algemee

* Hameren agend

* Mededelinge

* Termijnagend

* Lijst van openstaande toezegginge

* Lijst van openstaande adressen aan de gemeenteraad over de sector Bouwen, Wonen en Economie Binnensta

* Verslag openbare vergadering (de gedachtenwisseling van de raadscommissie en de commissie voor Welstand en Monumenten) op 17 jun

* Verslag openbare vergadering op 8 jul

Bouwen en Wone

* Concept-raadsvoordracht over vaststelling bestemmingsplan Roeterseiland I

* Concept-raadsvoordracht over vaststelling bestemmingsplan Oostenburg-Noor

* Concept-raadsvoordracht over afwijzing verzoek om voorbereiding partiële herziening bestemmingsplan Haarlemmerbuurt (Haarlemmer Houttuinen 13

* Concept-raadsvoordracht over voorbereiding partiële herziening bestemmingsplan Weesperstraat/Amstel (Amstel 107-111/Nieuwe Prinsengracht 4

* Concept-raadsvoordracht over voorbereiding partiële herziening bestemmingsplan VaRa-stroo

* Startnotitie Eloo

* Raadsadres van mevr. U. Weller en mevr. H.E. van Nierop over het beleid van de Dienst Binnenstad met betrekking tot cascofunderingsonderzoe

* SPvE Kasassociati

* Aanpassing huurgrens particuliere woningverbeterin
* Derde wijziging Bouwverordening Amsterdam 199
* Notitie aanbouw balkons

* Rondvraa

Woensdag 22 septembe

Cultuur, Telecommunicatie en Lokale Medi

09.30 uur, kamer 023

Agend

Algemee

* Opening en mededelinge

* Concept-besluitenlijsten vergadering op 8 septembe
* Termijnagenda

Cultuu

* Mededelinge

* Bestuursopdracht film- en documentaire theater Marnixstraat c.q. parkeergarage Singelgracht/Bellevue - 2de termijn (onder uitnodiging van de Raadscommissie Verkeer, Vervoer, Infrastructuur en Sociale Zaken, aanvang bespreking 10.00 uur
* Investeringen en achterstallig onderhoud kunstaccommodatie
* Beeldcultuur - 2de termij

* Rondvraa

Telecommunicati

* Mededelingen/rondvraa

Lokale Medi

* Mededelinge

* Salto, jaarverslag omroep Amsterdam 199
* Rondvraa

þþ


____

De bovenstaande gegevens waren bekend op de dag voor de verschijningsdatum van deze publicatie. Inlichtingen over de definitieve agenda's van de vergaderingen van de raad en de raadscommissies kunt u enkele dagen tevoren krijgen in het Voorlichtingscentrum van de gemeente Amsterdam. Daar liggen ook de bij de vergadering behorende stukken ter inzage

Adres Voorlichtingscentrum

Stadhuis, Amstel 1, 1011 PN AMSTERDA

telefoon 624111

^


-

© gemeente Amsterdam

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...