Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Borsele

Datum nieuwsfeit: 16-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Borsele


8e jaargang - nr.17 - 17 september 1999

Woon/zorgcentrum Dijkstede Heinkenszand in aanbouw

"Kom mè in uus en doe of à je tuus bin". Dit is de gastvrije tekst op de gedenksteen die wethouder F.J. Tollenaar en oud-wethouder C.J. Elenbaas-Murre op 2 september j.l. gemetseld hebben in het in aanbouw zijnde woon/zorgcentrum Dijkstede te Heinkenszand. Als de bouw voorspoedig verloopt opent het nieuwe centrum in juni 2000 haar deuren voor de nieuwe bewoners. Alle 15 koopwoningen zijn inmiddels verkocht. Voor de 41 huurwoningen hebben zich al zo'n 150 belangstellenden gemeld bij de Woonstichting WSB. En dat terwijl de voorlichtingscampagne over de te verhuren woningen dit najaar pas wordt gestart.

In Dijkstede bestaat de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, extra zorg aan huis te krijgen. Zorgcentrum De Kraaijert uit Lewedorp is verantwoordelijk voor deze zorg. Hiervoor werkt De Kraaijert nauw samen met de Oosterschelde Thuiszorg. Naast de mogelijkheid voor zorg aan huis komt er in het centrum een aantal gemeenschappelijke ruimten. Een ruime gezellige recreatieruimte, een parkeer- en fietskelder, een overdekt plein met binnentuin en zorgruimten voor onder andere de fysiotherapie. Een conciërge zal het dagelijks onderhoud voor zijn/haar rekening nemen.

Dijkstede is het tweede woon/zorgcentrum in de gemeente Borsele. Vijf jaar geleden werd in `s-Gravenpolder Vorsvliet geopend. Gezien de grote belangstelling onder de oudere inwoners van Borsele voor ouderenhuisvesting, zal dit onderwerp de komende jaren nog de nodige aandacht verdienen van alle betrokken instellingen. Voor meer informatie over het woon/zorgcentrum Dijkstede te Heinkenszand kunt u zich wenden tot de Woonstichting WSB te Heinkenszand, telefoonnummer (0113) 562010.

_________________________________________________________________

Mw v.'t Westeinde-Vermue Mevrouw Van `t Westeinde-Vermue viert 100e verjaardag

Op 27 augustus heeft mevrouw C. van `t Westeinde-Vermue haar 100e verjaardag gevierd. In Zorgcentrum De Kraaijert in Lewedorp werd ze in het zonnetje gezet door familie, vrienden en kennissen die in groten getale op kwamen dagen. Ook burgemeester Mandos was van de partij om mevrouw van `t Westeinde te feliciteren. Ze genoot van alle aandacht en had de dag van haar leven.

Mevrouw van `t Westeinde woont inmiddels al 7 jaar in De Kraaijert. Daarvoor woonde ze in `s-Heerenhoek. Het grootste deel van haar leven heeft ze in `s-Heer Arendskerke gewoond. Daar leefde ze 43 jaar met haar man en 10 kinderen op de hoeve Achterduin. Bijna alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen waren aanwezig tijdens de viering van haar 100e verjaardag!

_________________________________________________________________

Uit de raad van 2 september 1999

Op 2 september j.l. heeft de vergadering van de raad van Borsele plaatsgevonden. Wat is er nu eigenlijk besloten in die vergadering? We hebben de belangrijkste besluiten voor u op een rijtje gezet.

Jaarrekening 1998
De raad heeft de jaarrekening 1998 vastgesteld. De jaarrekening bestaat uit een beleidsrekening (jaarverslag, balans met toelichting en beleidsproducten), een beheersrekening (specificatie van de beleidsrekening in de vorm van een rekening van baten en lasten) en een bijlageboek (met voorgeschreven en vrij opgenomen staten).

Ruiling grond in `s-Gravenpolder
Besloten is akkoord te gaan met de ruiling van gronden aan het Robiniahof en de Kastanjestraat te 's-Gravenpolder met de gereformeerde kerk "Elim" te 's-Gravenpolder. De 5 parkeerplaatsen aan het Robiniahof blijven openbaar en het kerkbestuur krijgt ter compensatie plantsoengrond aan de achterzijde van de kerk. De toegang tot de garageboxen aan het Robiniahof zal niet meer openbaar zijn.

Geen verkoop perceel grond Baarlandsezandweg
Een perceel grond aan de Baarlandsezandweg te 's-Gravenpolder wordt niet aan Broermann Olie B.V. verkocht. De uitspraak in de bodemprocedure tussen Broermann Olie B.V. en de gemeente wordt afgewacht voordat de bouwkavel opnieuw aan derde(n) aangeboden wordt.

Verordening algemene begraafplaatsen 1999
De raad heeft de "Begraafverordening 1991" ingetrokken en de Verordening op het beheer en gebruik van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Borsele 1999 vastgesteld. In deze verordening is onder andere een aantal begrippen omschreven die eerst ontbraken. Ook zijn er nu meer mogelijkheden voor een zogenaamde liggende grafbedekking, naast de gebruikelijke (staande) grafbedekking. Daarnaast worden in de toekomst op alle begraafplaatsen columbariumelementen opgericht.

Nieuwe stallings- en bedrijfsruimte werkplaats Heinkenszand Er wordt een nieuwe stallings- en bedrijfsruimte gebouwd op de werkplaats in Heinkenszand. De huidige loodsen voldoen niet meer. Door het bouwen van nieuwe loodsen beschikken we in de toekomst onder andere over een grotere en onderhoudsvrije opslagruimte voor materialen en materieel van verschillende onderhoudsploegen. Ook wordt zo een grotere en efficiëntere stalling voor het complete wagenpark van de buitendienst gerealiseerd. Daarnaast is er momenteel gebrek aan bergruimte voor de straatmakersploeg.

Aanleg verhard handbalveld
De handbalvereniging SV Orion te Heinkenszand is sinds een paar jaar verplicht haar veldwedstrijden te spelen op een verhard buitenterrein aan de Noordlandseweg. Het probleem is dat op deze manier sport gecombineerd wordt met vrachtauto's die op het bedrijfsterrein moeten zijn. Dit vormt een bron van onveiligheid. Bovendien ontbreken kleed- en doucheruimten. De raad heeft besloten een verhard handbalveld aan te leggen op de ruimte die westelijk van de kleedaccommodatie en de kantine van de VV Luctor ligt.

Geluidwerende maatregelen dorpshuis Nisse
De raad heeft besloten dat er geluidwerende maatregelen worden aangebracht in het dorpshuis van Nisse. Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld van f 82.500,-. Het dorpshuis heeft een zeer centrale ligging in het dorp waardoor er geluidwerende maatregelen gewenst zijn om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

_________________________________________________________________

Agenda raad 30 september 1999

Op 30 september is de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Borsele. Deze vergadering begint 20.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis van Heinkenszand. De volgende punten staan - onder voorbehoud - op de agenda.

A. Opening
B. 1. Spreekrecht publieke tribune
B. 2. Orde van de vergadering
C. Besluitvorming

1. Voorstel tot vaststelling routering vervoer gevaarlijke stoffen.
2. Voorstel om in te stemmen met criteria verkoop plantsoengrond.
3. Voorstel tot vaststelling van het plan tot aanleg van een ontsluitingsweg van Heinkenszand op de Drieweg en kredietvotering.
4. Voorstel tot vaststelling van een verordening werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels en de 1e wijziging van de legesverordening
1999.

5. Voorstel tot verlening van een financiële bijdrage aan het waterschap in de kosten van de herinrichting van gedeelten van de Stelleweg en de Noordlandseweg te Heinkenszand.
6. Voorstel tot het intrekken van de beheersverordening op de begraafplaatsen en het vaststellen van een nieuwe verordening.
7. Voorstel tot oprichting van de Stichting Economische Promotie en Acquisitie Zeeland.

8. Voorstel met betrekking tot de begrotingsstukken 2000 Regionale Brandweer Zeeland.

9. Voorstel m.b.t. zevende wijziging APV Borsele.
10. Voorstel met betrekking tot subsidiering Kunstzinnige Vorming. D. Rondvraag
E. Sluiting


_________________________________________________________________

Architectenspreekuur

Het eerstkomende architectenspreekuur zal worden gehouden op 16 september 1999. Het spreekuur vindt plaats van 18.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand.

Op het architectenspreekuur geven een architect en een medewerker van afdeling Bouwen en Wonen informatie en advies over allerlei bouwzaken. Het spreekuur is bedoeld voor bouwplannen die vooraf al in de welstandscommissie negatief zijn beoordeeld en tevens in een impasse zitten òf voor bouwplannen die rechtstreeks door de afdeling Bouwen en Wonen worden doorgezonden.

Voor het spreekuur dient u vooraf een afspraak te maken met de afdeling Bouwen en Wonen, tel. (0113) 561730.

_________________________________________________________________

Spreekuur wethouders

Iedere donderdagavond houden de wethouders beurtelings spreekuur van
18.30 tot 20.00 uur. Voor de komende tijd ziet het schema er als volgt uit:


23 september: wethouder Van Opdorp


30 september: wethouder Tollenaar

7 oktober: wethouder Vollaard

Wij vragen u van tevoren een afspraak te maken. Dit kan telefonisch bij Nelleke Jeremiasse-Platschorre van afdeling Bestuursondersteuning, tel. (0113) 561730.

_________________________________________________________________

Raadsledenspreekuur

Op donderdag 23 september 1999 is het spreekuur van raadsleden. Daar heeft u de mogelijkheid vragen, opmerkingen en kritiek aan raadsleden voor te leggen. Per partij is er een raadslid aanwezig. Een ambtenaar noteert de gemaakte afspraken.

Op 23 september 1999 kunt u de volgende raadsleden verwachten:


- dhr. P.C.G.F. Bouman (VVD)

- dhr. P.J.M. Verbart (D66)

- dhr. J. Mol (SGP/GPV/RPF)

- dhr. M.H. de Bart (PvdA)

- mw. M.M.D. Vermue-Vermue (CDA)

Het spreekuur is van 19.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand. Om organisatorische redenen dient u van tevoren een afspraak te maken. Dit kan telefonisch bij Bianca Vermeulen, afdeling Bestuursondersteuning, tel. (0113) 561730.


_________________________________________________________________

Spreekuur Westerscheldetunnel

Infomatiestand in het Gemeentehuis Een keer per maand vindt er tussen
17.00 en 20.00 uur een spreekuur over de Westerscheldetunnel plaats in het gemeentehuis in Heinkenszand. Het eerstvolgende spreekuur vindt plaats op donderdag 7 oktober aanstaande.

Iedere eerste donderdag van de maand is Kim Geelhoed, medewerkster van de N.V. Westerscheldetunnel, aanwezig in het informatiepunt over de Westerscheldetunnel in het gemeentehuis van Heinkenszand. Wanneer u vragen heeft over de werkzaamheden omtrent de tunnel, of gewoon wat algemene informatie wilt hebben over het project, kunt u hiervoor bij haar terecht. Zij zal uw vragen beantwoorden.

_________________________________________________________________

Oud-papier in... Nisse Meer info over oud papierinzameling in Borsele.

Ruim 10 jaar zijn wij bezig met ophalen van oud-papier in Nisse. We vinden dat we daarmee een bijdrage leveren aan een schoner milieu. Door de opbrengst van het oud-papier hebben we heel wat aangeschaft voor onze school. Dat zijn extra dingen die niet uit het normale budget
betaald konden worden. Enkele van die dingen zijn: computertafels, klei-oven, video, computer, handenarbeidtafel, kleutermateriaal, enz..

Op dit moment ontbreken speelwerktuigen op het plein. Van de gemeente kregen we een bedrag om iets nieuws aan te schaffen en door de opbrengst van het oud-papier kunnen we daar geld bijleggen, zodat we een extra groot speelobject kunnen betalen.

Het werk van ouders, kinderen en leerkrachten is niet voor niets geweest. Wat het ophalen betreft: van te voren krijgen alle bewoners een briefje in de bus.

O.B.S. de Linden in Nisse

_________________________________________________________________

Sorteeranalyse gemeente Borsele

Vanaf maandag 27 september t/m donderdag 30 september as. zal de tweede sorteeranalyse 1999 plaatsvinden. De sorteeranalyse zal plaatsvinden in Oudelande, Heinkenszand en het buitengebied. De minicontainers worden willekeurig gekozen, afwisselend aan het begin, het midden en het einde van de straat. Dit gebeurt voordat de reguliere inzameling plaatsvindt.

_________________________________________________________________

Millenniumwisseling

Dat de komende jaarwisseling tevens de wisseling van het millennium is zal weinig mensen ontgaan zijn. In de komende Borselse Bodes wordt aandacht besteed aan het millennium. Onder de kop Millennium en ... komen items aan de orde zoals Millennium en het probleem; Millennium en festiviteiten; Millennium en reisdocumenten; Millennium en brand- en inbraakalarmsystemen; Millennium en aanvraag voor openbare hulpverleningsdiensten etc.. Vandaag de eerste rubriek in deze reeks.

Millennium en het probleem
Deuren die niet opengaan. Verkeerslichten die op rood blijven staan. Sommige pessimisten houden zelfs rekening met grootschalige spontane branden. Maar wat is nu werkelijk te verwachten rond de datum van 1 januari 2000? "Het grootste probleem is dat we niet precies weten hoe groot het probleem is". Hoe onderscheiden we reële scenario's van indianenverhalen en stemmingmakerij? Zo'n half jaar voor het uur U is het tijd om in alle voorbereiding ook eens een pas op de plaats te maken. Het millenniumprobleem, wat is dat eigenlijk?

Het millenniumprobleem is een datumprobleem en heeft te maken met de manier waarop men in softwarepakketten en chips jaartallen heeft aangegeven en de tijd heeft berekend. Dat is de kern van het probleem. Maar er is natuurlijk meer aan de hand. En dan gaat het niet alleen om het besef dat onze maatschappij inmiddels grotendeels afhankelijk is van computers. Het draait om de combinatie van technische problemen met mogelijke problemen van openbare orde en veiligheid. Wat gebeurt er als de feestvierende menigte plotseling in het donker komt te zitten? Vervelende gebeurtenissen kunnen op zo'n moment elkaar versterken. Een domino-effect KAN zomaar leiden tot een doom-scenario. Daar moeten we niet op rekenen maar wel op voorbereid zijn.

Enkele waardevolle millenniumsites:
Millennium platform Platform Millennium Overheid Third Millennium challenge (engelstalig)

_________________________________________________________________

Kinderopvang Tante Pollewop Lewedorp geopend. Persbericht

Op vrijdag 27 augustus heeft burgemeester J.L.M. Mandos `Tante Pollewop', de nieuwe kinderopvang in Lewedorp, officieel geopend met een kleine schoonmaakbeurt. Tante Pollewop is een kleinschalige kinderopvang, bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar en valt onder `Stichting Kinderopvang De Bevelanden'. Met een groep van 8 kinderen is Tante Pollewop van start gegaan. Omdat de belangstelling zo groot is gaat er waarschijnlijk binnenkort een tweede groep van start.

Tante Pollewop is tijdelijk gehuisvest in een huurwoning aan de Roompotstraat in Lewedorp. Er wordt namelijk met de gemeente Borsele, basisschool `De Leeuwerik' en peuterspeelzaal 'De Leeuwtjes' gesproken over plannen met betrekking tot gezamenlijke huisvesting in het schoolgebouw. Deze samenwerking sluit aan bij de ontwikkelingen op het gebied van de brede school. In het onderwijshuisvestingsplan van de gemeente Borsele is de `brede school' een belangrijk item.

De brede school is een integrale voorziening voor onderwijs- en welzijnsopvang. Landelijk is deze ontwikkeling reeds ingezet. Mede in het kader van een doelmatig gebruik van de (onderwijs) gebouwen bekijkt de gemeente in hoeverre dit in de gemeente Borsele gestalte kan krijgen. In eerste instantie wordt gedacht aan combinaties met peuterspeelzalen en vormen van kinderopvang, zoals in Lewedorp. Of dit ook verder uitgebouwd kan worden naar andere sectoren (b.v. sociaal cultureel werk, speelvoorzieningen, sportstimulering enz.) wordt nog onderzocht.

_________________________________________________________________

Toegangsweg garageboxen Robiniahof `s-Gravenpolder niet meer openbaar

Burgemeester en wethouders van Borsele maken bekend dat de gemeenteraad van Borsele heeft besloten dat de toegangsweg tot de garageboxen aan het Robiniahof in `s-Gravenpolder niet meer openbaar zal zijn. Deze toegangsweg is namelijk verkocht aan de Gereformeerde Kerk "Elim". De toegangsweg wordt privéterrein van de kerk en dit zal dan ook door middel van een bordje duidelijk worden gemaakt.

Het raadsbesluit met bijlagen ligt vanaf 20 september 1999 tot en met
1 november 1999 ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Post- en Archiefzaken, Stenevate 10 in Heinkenszand tijdens kantooruren (ma. t/m vr. van 8.30 tot 12.30 uur en do. van 17.00 tot 20.00 uur).

Belanghebbenden kunnen tot en met 1 november 1999 tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de gemeente Borsele, Postbus 1, 4450 AA, Heinkenszand.

Heinkenszand, 17 september 1999

Vent- en standplaatsvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om de "Nota vent- en standplaatsvergunningen" en de "Beleidsregels voor vent- en standplaatsvergunningen Borsele" vast te stellen.

De concept-nota en de concept-beleidsregels liggen gedurende de periode vanaf 20 september tot 18 oktober 1999 tijdens de openingsuren voor belanghebbenden ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Interne zaken, Stenevate 10 te Heinkenszand.

Iedere belanghebbende kan gedurende voornoemde termijn zijn zienswijze over de concept-nota of de concept-beleidsregels kenbaar maken. Dit kan naar keuze schriftelijk of mondeling gebeuren. Een schriftelijke reactie kan gericht worden aan burgemeester en wethouders. Voor een mondelinge zienswijze kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met de heer C. Leijnse, medewerker van de afdeling Bestuursondersteuning, tel. (0113) 561730.

De inspraakreacties zullen bij het vaststellen van de nota en de beleidsregels worden betrokken.
Heinkenszand, 17 september 1999

_________________________________________________________________

Doe mee aan het jeugddebat 1999!

Reageer.

Borsels Jeugddebat In de vorige Actueel en de Borselse Bode heeft een uitgebreid artikel gestaan over het Jeugddebat 1999. Dit wordt op woensdag 6 oktober 1999 gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis in Heinkenszand. Daarnaast worden er diverse voorrondes georganiseerd die inmiddels zijn gestart. Wij zouden het erg leuk vinden als jij op een van de voorrondes aanwezig zult zijn of misschien wel bij het finale jeugddebat. We horen graag wat er leeft onder de jeugd: dit is je kans om je stem te laten horen!

De voorrondes voor de jongeren van 12 tot 25 jaar worden gehouden in: Ovezande, op 15-09-1999, om 19.30 uur in de jeugdsoos De Klomp; Nieuwdorp, op 17-09-1999, om 19.30 uur in het Dorpshuis Ammekore; Kwadendamme, op 22-09-1999, om 19.30 uur in de jeugdsoos aan de Sportweg;
's-Heer Abtskerke, op 24-9-1999, om 19.30 uur in het Dorpshuis Versvliet;
Lewedorp, op 29-09-1999, om 19.30 uur in de jeugdsoos in Dorpshuis; Hoedekenskerke, op 01-10-1999, om 19.30 uur in het Dorpshuis De Griend.
De gespreksleider van deze voorrondes is Piet van Brussel.

De voorrondes voor jongeren tot 12 jaar worden gehouden in: Ger. gem. Kon. Juliana school, 's-Gravenpolder; 16-09-99, 13.00 uur R.K. basisschool Jan van Schengen, Heinkenszand; 21-09-1999, 10.30 uur R.K. basisschool De Zandplaat, Ovezande; 21-09-1999, 13.00 uur O.B. basisschool De Reiger, Heinkenszand; 22-09-1999, 10.30 uur P.C. basisschool De Wegwijzer, Heinkenszand; 23-09-1999, 09.40 uur O.B. basisschool 't Opstapje, Driewegen; 23-09-1999, 13.00 uur Bij deze voorrondes op de basisscholen is de gespreksleider Mike Huiskamp.

Je kunt ook je reactie kwijt hier op de Digitale Gemeente Borsele. Er is een speciale reactiepagina ingericht waar je met al je opmerkingen of ideeën terecht kan. Op het centrale jeugddebat komen wij dan terug op jullie reacties. Ook kun je reageren op iets wat een ander heeft geschreven. Wil je meer weten over het jeugddebat? Dan kun je terecht bij afdeling Welzijn van de gemeente, bij Annemarie Scholten of Margriet Rozemond, telefoon (0113) 561730. Of bij het BOS, bij Silke Heddema, tel. (0113) 311999.

_________________________________________________________________

Subsidies voor culturele activiteiten

De Culturele Raad Borsele beschikt over een budget om culturele activiteiten te subsidiëren. De subsidies worden toegekend op basis van enige criteria. Voor subsidie komen in aanmerking activiteiten: a. met een sterk cultureel en kunstzinnig karakter; b. en met een bovenplaatselijk karakter;
c. en die plaats vinden in de gemeente Borsele; d. en/of die georganiseerd worden door Borselse organisaties; e. en/ of die georganiseerd worden door niet Borselse organisaties maar die wel een aanzienlijke inbreng hebben van inwoners uit de gemeente Borsele;
f. en die voor iedereen toegankelijk zijn;
g. waarvan uit de begroting blijkt dat de aanvragende organisatie ook een duidelijk en aanvaardbare eigen financiële inbreng heeft.

Voorbedrukte aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van de Culturele Raad Borsele, p/a Stenevate 10. 4451 KB Heinkenszand. Tel. 561730.

Belangstelling om te exposeren?

De werkgroep beeldende kunst van de Culturele Raad Borsele organiseert

jaarlijks in de hal van het gemeentehuis te Heinkenszand meerdere exposities. Hiertoe nodigt de werkgroep zelf enige kunstenaars uit en voor de overige exposities kunnen belangstellenden zich aanmelden. Voor het jaar 2000 is er nog een beperkt aantal periodes vrij om te exposeren.

Het moet gaan om persoonlijk werk gemaakt vanuit eigen ideeën, bijvoorbeeld schilderijen, keramiek, sculpturen, foto's, textiele objecten enz. Belangstellenden moeten woonachtig zijn in Zuid- en Noord-Beveland.

Heeft u belangstelling en meent u in aanmerking te komen voor een te houden expositie in het jaar 2000, stuur dan voor 20 oktober aanstaande een beschrijving van uw werk met één of meerdere foto's naar de werkgroep Beeldende Kunst Borsele, p/a Cock Hazelager, Westsingel 28, 4454 AK Borssele.

Subsidies voor sportactiviteiten

De Sportraad Borsele beschikt over een budget om sportactiviteiten te subsidiëren. Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet aan enige criteria voldaan worden. Zo moet het gaan om een activiteit:
- met een bovenplaatselijk karakter, of die een stimulerende en wervende werking heeft met name op recreatief terrein of met een promotioneel gemeentelijk karakter;

- en die plaats vindt in of vanuit de gemeente Borsele;
- en die georganiseerd wordt door een Borselse organisatie;
- en die NIET van commerciële aard is;

- en die voor iedereen toegankelijk is;

- waarbij naast de subsidie ook eigen financiële middelen worden ingezet.

Voorbedrukte aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van de Sportraad Borsele, Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand. Tel. 561730.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie