Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen PvdA inzake uitvoeringsnota klimaatbeleid

Datum nieuwsfeit: 16-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 16 september 1999

FEITELIJKE VRAGEN PVDA-FRACTIE INZAKE DE UITVOERINGSNOTA KLIMAATBELEID (26 603) Woordvoerder: Ferd Crone

1.
Is de lastenverdeling van de reducties wel zo evenwichtig verdeeld aangezien de reductiemarges van transport waarbij vliegverkeer en de scheepsvaart niet meegerekend worden en gezien de steeds toenemende emissies van de transportsector, met name van het wegverkeer? (blz. 5)

2.
Hoewel de Milieubalans 1999 een relatieve ontkoppeling aangeeft tussen de economische groei en de CO2 uitstoot, wordt toch voor 2003 een stijging van 15% voorzien ten opzichte van het niveau van 1990. Ligt het daarom niet in de rede al in een eerder stadium dan bij het eerste ijkmoment in 2002 over te gaan tot inzet van het reservepakket aan maatregelen? (blz. 5)

3.
Is opslag een beproefde methode om CO2-emissies te reduceren, en zo nee, houdt dit niet andere technologische vernieuwing tegen en zal het niet te moeilijk zijn om dit instrument in te zetten volgens de cruciale ijkmomenten in 2002 en 2005? (blz. 6)

4.
Wanneer kan het twee jaarlijks klimaatrapport van het KNMI worden verwacht over de klimaatontwikkeling in Nederland? (blz. 9)

5.
Is het juist dat de Engelse milieuminister al conclusies heeft getrokken dat de lente in het VK twee weken eerder begint en dat de neerslagpatronen ingrijpend zijn gewijzigd als gevolg van klimaatverandering? (blz. 10)

6.
Wordt de kosteneffectiviteit van de flexibele instrumenten niet in twijfel getrokken gegeven de Voortgangsrapportage Proefprojecten Programma Joint Implementation 1998 en daarmee ook de mogelijkheid om het beleidstekort met flexibele instrumenten te dichten op een meer kosteneffectieve wijze dan bij binnenlandse maatregelen? (blz. 12)

7.
Is het juist dat grote landen (Frankrijk, VS, Duitsland) Nederland met het toepassen van de flexibele instrumenten voorgaan en succesvoller zijn? (blz. 12)

8.
Kunt u de Kamer meer informatie verstrekken over de genoemde voorstellen voor een Europese aanbestedingsprocedure voor de aankoop van ERU's, alsmede eventuele deelname aan JI projecten van de Wereld- en Oost Europa Bank? (blz. 13)

9.
Hoe realistisch is de voorwaarde van een Europese energieheffing die al verschillende keren op de agenda is gezet door verschillende EU-voorzitters? (blz. 15)

10.
Wat is de kans van slagen van communautaire maatregelen als veel beleidsopties in de Raad van Ministers worden tegengehouden?1 (blz. 15)

11.
De CO2 winst als gevolg van het huidige beleid gericht op energiebesparing en energie-efficiency wordt tenietgedaan door onvoorziene volume- en structuureffecten. Vraagt dit niet om een groter aandeel maatregelen in het pakket gericht op het gebruik en ontwikkelen van economische volume- en structuurwijzigingen en duurzame energiebronnen (temeer daar het daarvoor gestelde tussendoel van 5% in 2010 met huidig beleid moeilijk te behalen zal zijn? Bent u in dit kader bereid samen met de minister van EZ hiertoe aanvullende en structurele voorstellen te ontwikkelen? (blz. 20 en 37)

12.
Hoe zal er omgesprongen worden met elektriciteitscentrales die al grote investeringen hebben gedaan ten behoeve aan de diversificatie van energiebronnen? (blz. 35)

13.
Zal de omschakeling van kolen naar aardgas in Nederland de getroffen bedrijven benadelen ten gunste van goedkopere elektriciteitsproducenten in de EU die energie opwekken door kolen waarbij vaak koolwinning mede mogelijk is met Europese subsidies? (blz. 35)

14.
Wanneer kan de nadere uitwerking van de afspraken betreffende klimaatverandering in het Bestuursakkoord tussen IPO, VNG en Rijk worden verwacht? (blz. 39)

15.
Op welke wijze en door welke instantie zal bij het systeem van boscertificaten controle plaatsvinden op "goed beheer" van de in het kader van CO2 opslag aangeplante bossen (nadat eenmaal de opbrengst is uitgekeerd bij aanplant)? Worden hierbij nog nadere eisen gesteld m.b.t. duurzaam beheer en (indien ook voor productiebossen certificaten worden uitgegeven) productie (vgl. FSC-criteria)? (blz. 45)

16.
Is al aan te geven aan welke locaties wordt gedacht bij eventuele grootschalige CO2 opslag in de ondergrond? (blz. 57-58)

17.
Welke instanties maken deel uit van de Bezinningsgroep Energiebeleid? Wanneer zal de publicatie over de relatie tussen energiebeleid en het klimaatprobleem gereed zijn? Wordt daarbij ook de situatie en het beleid buiten Nederland betrokken? (blz. 63)

18.
Zijn er mogelijkheden c.q. voornemens om ook voor het indirecte energiegebruik van andere doelgroepen dan consumenten (op huishoud- of wijkniveau) "perspektief-achtige" experimenten op te starten, bijvoorbeeld in de sfeer van dematerialisatie? (blz. 63)

1 Preparing for Implementation of the Kyoto Protocol (COM(1999)230)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie