Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Baarn

Datum nieuwsfeit: 17-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Baarn

Het declaratiefonds voor "Welzijns- en sportactiviteiten".

Sedert begin dit jaar is de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor het declaratiefonds voor welzijns- en sportactiviteiten aanmerkelijk verbeterd. Door dit fonds hoopt de gemeente bij te dragen om het isolement waarin Baarnse burgers met een minimuminkomen kunnen komen, te verkleinen. Zij kunnen van de gemeente per kalenderjaar een bedrag van ƒ 150,00 per gezinslid ontvangen om deelname aan welzijns- en sportactiviteiten mogelijk te maken.

Wat is er zoal verbeterd?


1) Allereerst is het voorzieningenpakket uitgebreid. Zo was tot vorig jaar slechts een tegemoetkoming mogelijk van ƒ 150,00 voor zaken zoals het lidmaatschap op een consumentenblad, een zwemabonnement, de museumjaarkaart en het schoolreisje.
Omdat uit de praktijk bleek dat veel Baarnse ouderen lichamelijk niet meer in staat zijn om de deur uit te gaan en zij daardoor mogelijk kunnen gaan vereenzamen, heeft de gemeente Baarn besloten om het voorzieningenpakket uit te breiden met de abonnementskosten voor een krant, een tijdschrift en de telefoon. Doorgaans zijn ouderen aangewezen op activiteiten binnenshuis en is een abonnement op de krant, een tijdschrift, de telefoon van groot belang. Ook is vergoeding van de omroepbijdrage mogelijk.

Andere voorbeelden die voor een tegemoetkoming in aanmerking kunnen komen zijn de kortingspas .(bijvoorbeeld de pas 65), het lidmaatschap van de sportclub of het kaartje van de bioscoop.


2) De tweede verbetering is dat de doelgroep is uitgebreid. Sinds begin jaar kunnen ook de bewoners van de verzorgingshuizen in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Dus ook voor hen geldt dat een bijdrage in de kosten van bijvoorbeeld het abonnement op de krant of het tijdschrift mogelijk is.
Uit de praktijk blijkt nog wel dat vele bewoners van de Baarnse verzorgingshuizen niet van het bestaan van deze regeling weten.


3) Als laatste geldt dat het aanvragen van de bijdrage sterk is vereenvoudigd. Ook al heeft u slechts bijvoorbeeld één telefoonnota (bijv. f 50), dan kunt u al meteen een aanvraag indienen. U hoeft niet eerst alle nota's tot een bedrag van ƒ 150,00 bij elkaar gespaard te hebben om een beroep te kunnen doen op het fonds. Ook al dient u een telefoonnota van ƒ 50,00 in, dan kunt u direct de tegemoetkoming van ƒ 150,00 ontvangen.
Het betekent dat u voor alle gezinsleden in één keer een aanvraag moet doen. Dus niet voor gezinslid 1 in het voorjaar iets aanvragen en voor de overige gezinsleden in het najaar.
Het aanvraagformulier is sterk vereenvoudigd en beslaat nu nog maar 1 A-tje. Het invullen van het formulier zal dan ook veelal geen probleem meer hoeven te zijn.

Voor het aanvragen van een formulier of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de receptie Sociale Zaken, op werkdagen te bereiken tussen 9.00 en 17.00 uur onder nummer 5481840.

BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN

Riham Isam Mohamed Ali, dv Isam Mohamed Ali Ibrahim en Intisar Abdin Sed Ahmed
Yusuf Bayraktar, zv 0 Güntepe en S Güntepe
Nassira, dv A Ennahachi en M El Kahlaoui
Thijs Olivier, zv JA van der Pouw Kraan en MK Reijse Stein Poul Ame, zv ACD Kooijman en C Prahl
Denfi, dv E Sanders en E van Emst
Ying-Ying, dv C Zhu en S Zhou
Chiel Marco, zv PA de Jong en AS Schadee
Bo, dv BFH Kneefel en AA van Manen
Iris, dv VW Bos en SWJ van den Brink
Savanne Dominic, dv UE Visch en CP Knotters
Merlijn Bodhi, zv SJ Hepp en K Haaxman
Gilles Roderick, zv R Hamster en NG Berkel
Duco, zv PC van Kleij en GC Wijnhoud
Sofie Pieterke, dv BP Buesink en FJ Hulshof
Jewel, dv OA Gaemers en L Post
T zv LM Middendorp en J van Amsterdam

AANGIFTE PARTNERSCHAPSREGISTRATIE


-

AANGIFTE HUWELIJK

PJ Kromhout en 1 Koren

HUWELIJK

MA Telder en MPJ Tol
M de Bruin en AS Bruinekool
GJ van den Brink en PCM Kuijer
MAH Schot en NE Steketee
JASM van Geijn en JH Hutten

Openingstijden gemeentehuis
Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur. Om een ambtenaar 's middags te bezoeken moet vooraf een afspraak worden gemaakt met de betreffende ambtenaar. Telefonisch is het gemeentehuis te bereiken van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. De balie van Sociale Zaken is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. Hier kunt u afspraken maken met de maatschappelijke dienst en de administratie. De medewerkers van Sociale Zaken hebben dagelijks een telefonisch spreekuur van 09.00 tot 10.00 uur.
Het CWI-loket is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag 08.00 tot 16.00 uur. Het Zorgloket is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot
12.30 uur, tel. 54 267 57. Het faxnummer is 54 267 50.

Woensdag 22 september is de afdeling Burgerzaken geopend van 18.00 tot


19.30 uur. U kunt terecht voor het afhalen van paspoorten, rijbewijzen, ID-kaarten en uittreksels uit het Basisregister.

Huisvuil
Deze lopende week worden in de oneven genummerde wijken de groene containers geleegd en in de even genummerde wijken de grijze containers. In de week van 26 tot en met 30 juli worden in de oneven genummerde wijken de grijze containers geleegd en in de even genummerde wijken de groene containers.

Scheidingsstation
Het scheidingsstation aan de Drakenburgerweg is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 08.15 tot 11.45 uur en van 13.00 tot 16.45 uur. Op zaterdag is het station geopend van 08.30 tot 13.30 uur. Dus op maandag gesloten!

Muizen en ratten
Als u overlast heeft van muizen of ratten kunt u bellen met de gemeente, tel. 54 81 655 (tussen 08.00 en 09.00 en tussen 13.00 en
14.00 uur)

Sociale Verzekeringsbank
Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur houdt de Sociale Verzekeringsbank spreekuur in het gemeentehuis. U kunt informatie krijgen over de AOW, kinderbijslag en de Nabestaandenwet.

Servicelijn 54 81 888
De servicelijn van de gemeente is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. U kunt over álle gemeentelijk zaken vragen stellen of meldingen inspreken. Er is speciale informatie verkrijgbaar over burgerzaken, vuilafvoer, belastingen en volkshuisvesting.

WEGWERKZAAMHEDEN

Bremstraat

Maandag 13 september is gestart het vernieuwen van de riolering in de Bremstraat. Het betreft het gedeelte tussen de Bestevaerweg en de Margrietstraat. De werkzaamheden zullen naar schatting 3 a 4 weken gaan duren.

Herinrichting Prof. Krabbelaan

In verband met de herinrichting van de Prof. Krabbelaan zal een gedeelte van de parkeerplaatsen tijdelijk niet gebruikt kunnen worden. Deze werkzaamheden zullen ca. 3 weken wat overlast veroorzaken.

Op verschillende plaatsen kunnen, kortdurend, door de Nutsbedrijven werkzaamheden worden uitgevoerd.

Openbare straatverlichting
Wanneer u als inwoner merkt dat een bepaalde lantaarnpaal niet brandt, of een gehele straat donker blijft, dan kunt u deze storing onder vermelding van het nummer dat op de lichtmast staat zelf melden aan de REMU. Het algemene storingsnummer tijdens kantooruren is: 035-6094496. Het storingsnummer 035-6025065 is 24 uur per dag te bereiken.

COLLECTEN

Burgemeester en wethouders hebben aan het Prinses Beatrix Fonds vergunning verleend om in de week van 12 tot en met 18 september een collecte te houden.
De week daarop, van 19 tot en met 25 september, zal worden gecollecteerd door de Nier Stichting Nederland.

BOUWEN AAN BAARN

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat:

Wet Milieubeheer

zij op 27 augustus 1999 de onderstaande melding op grond van artikel


8.41 Wet milieubeheer hebben ontvangen:

Halfords
Laanstraat 28

Deze melding betreft het voor het van toepassing worden van het Besluit opslag vuurwerk milieubeheer (opslag en verkoop van vuurwerk). De melding kan tot twee weken na de datum van deze publicatie worden ingezien tijdens openingstijden op het gemeentehuis. Tegen betaling van de kosten kunnen kopieën van de stukken worden verkregen.

En op 9 september 1999 de onderstaande melding op grond van artikel
8:41 Wet milieubeheer

Surplus Grafici
Nieuwstraat 11a

Deze melding betreft het voor het van toepassing worden van het Besluit detailhandel & ambachtsbedrijven milieubeheer. De melding kan tot twee weken na de datum van deze publicatie worden ingezien tijdens openingstijden op het gemeentehuis. Tegen betaling van de kosten kunnen kopieën van de stukken worden verkregen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met W.G. Stolp, tel.


5481653.

Tijdelijke Verkeersmaatregel
in verband met een straatfeest op zaterdag 18 september 1999 van 16.00 uur tot 24.00 uur de Anthony van Dijcklaan te Baarn is afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van voetgangers.

Instellen van een 30 km gebied in een deel van Baarn zij hebben besloten om in een deel van Baarn een 30 km gebied in te stellen. Die maatregel zal in de eerste week van november 1999 van kracht worden, op het moment dat de noodzakelijke borden zijn geplaatst en onthuld.

Het gemeentelijke verkeersbeleid is erop gericht de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat gebeurt o.a. door het indelen van het wegennet naar functie en het inrichten van 30 km zones.

30 km zones verhogen de veiligheid van alle verkeersdeelnemers. Bij een snelheid van 50 km/u is de gemiddelde remweg (inclusief één seconde reactietijd) 26 m. Bij 30 km is dat gemiddeld 13 m. Hierdoor zullen veel ongelukken voorkomen kunnen worden. Als er toch een ongeluk gebeurt, dan zal het gevolg bij 30 km/u meestal minder ernstig zijn dan bij 50 km/u.

Wegen met een belangrijke verkeersfunctie houden een snelheid van 50 km per uur, wegen met in hoofdzaak een woon- of verblijfsfunctie worden 30 km gebied. Op wegen waar 50 km de maximum snelheid blijft, kunnen fietsers op een fietspad rijden. Op 30 km wegen rijden alle bestuurders (fietsers en auto's) op dezelfde rijbaan. Enkele wegen hebben een grote verkeerintensiteit, terwijl er onvoldoende ruimte is om fietsers en auto's goed van elkaar te scheiden. In die gevallen is gekozen voor het instellen van een snelheid van 30 km per uur. Dat geldt b.v. voor een deel van de Eemnesserweg

Wegen die 50 km per uur blijven zijn de Drakenburgerweg, De Geerenweg, de Eemweg en een deel van de Eemstraat, de Torenlaan, de Bestevaerweg (tot de Bremstraat), de Lt.gen. van Heutszlaan, de Chopinlaan, van heemstralaan en een deel van de Eemnesserweg. Alle overige wegen binnen de bebouwde kom zijn al 30 km gebied, of worden dat. Het deel dat burgemeester en wethouders nu als 30 km gebied aanwijzen is het noordelijk deel van Baarn en een deel van het centrum (zie het kaartje).

Poorten
Als u een 30 km gebied binnenrijdt of verlaat, rijdt u door een "poort". U ziet een borden "30" en twee witte strepen op de weg. Als u het 30 km gebied verlaat, moet u altijd voorrang verlenen aan het verkeer op de 50 km weg.

Veranderingen binnen het 30 km gebied

1- De maximumsnelheid binnen het gebied wordt 30 km/uur
2- Alle bestaande voorrangskruisingen worden opgeheven. Voorrangsborden en haaietanden worden weggehaald. Het gaat om de onderstaande kruisingen (tussen haakjes is vermeld of en welke aanvullende maatregel wordt genomen)

- Zandvoortweg-Prof. Krabbelaan-Acacialaan (bestaand plateau blijft liggen)

- Zandvoortweg-Thorbeckelaan-Dáulnis de Bourouilllaan (visuele markering)

- Zandvoortweg-Kerkstraat (visuele markering)
- Kerkstraat-Melkpad

- Kerkstraat-Weteringstraat (de Kerkstraat wordt 1,5 m versmald tegen parkeren op de hoek)

- Dalweg-Berkenweg (de aansluiting wordt versmald en haaks gemaakt)
- Leestraat-Oranjestraat-Stationsweg (visuele markering)
- Eemnesserweg-Veldstraat (visuele markering)
- Brink-Eemstraat (plateau)

- Brink-Stationsweg

3- De Kampstraat, Lommeroord, de Mollerusstraat en de Kapelstraat worden erf.

4- Op de kruisingen J.F. Kennedylaan met de Goeman Borgesiuslaan en de Turfstraat met de Nieuw Baarnstraat worden tijdelijke voorrangsregelingen ingesteld (voorrang op de Goeman Borgesiuslaan en de Nieuw Baarnstraat..

Ter inzage
De plannen liggen, tijdens openingstijden, terinzage in het gemeentehuis. Tevens liggen zij -tot 28 oktober 1999- in de openbare bibliotheek terinzage, tijdens openingsuren.

Bezwaar en beroep
Bezwaar en beroep is mogelijk tegen het wijzigen van de maximum snelheid, het opheffen van de voorrangsregeling, het instellen van erven en de tijdelijke voorrangsregelingen. Geen bezwaar en beroep is mogelijk tegen het al of niet aanbrengen van plateaus

Binnen zes weken na de publicatie van dit bericht (tot en met 28 oktober 1999) kan, ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, door belanghebbenden een bezwaarschrift tegen dit besluit worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Baarn. Ingeval bij een bezwaar spoedeisende belangen gelden, bestaat de mogelijkheid om - zodra het bezwaarschrift is ingediend - tevens een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de

arrondissementsrechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023,


3507 LA Utrecht. Daarvoor is een griffierecht van ƒ 225,- verschuldigd.

Vragen?
Wie vragen heeft n.a.v. deze publicatie kan bellen met de gemeente Baarn, afdeling RO, 035-5481792.

VERGADERINGEN GEMEENTE BAARN

Commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1, te Baam.
Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1.

September 1999

29. Gemeenteraadsvergadering, gemeenterekening 1998

Oktober 1999

12. Commissie ABZ

13. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën eerste maal
14. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
18. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
19. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën tweede maal, i.v.m. begroting

28. Gemeenteraadsvergadering behandeling begroting voor 2000

November 1999

9. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
10. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
11. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
15. Commissie ABZ

24. Gemeenteraadsvergadering

December 1999

7. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
8. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
9. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
13. Commissie ABZ

22. Gemeenteraadsvergadering

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie