Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Baarn

Datum nieuwsfeit: 17-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Baarn

Het declaratiefonds voor "Welzijns- en sportactiviteiten".

Sedert begin dit jaar is de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor het declaratiefonds voor welzijns- en sportactiviteiten aanmerkelijk verbeterd. Door dit fonds hoopt de gemeente bij te dragen om het isolement waarin Baarnse burgers met een minimuminkomen kunnen komen, te verkleinen. Zij kunnen van de gemeente per kalenderjaar een bedrag van ƒ 150,00 per gezinslid ontvangen om deelname aan welzijns- en sportactiviteiten mogelijk te maken.

Wat is er zoal verbeterd?


1) Allereerst is het voorzieningenpakket uitgebreid. Zo was tot vorig jaar slechts een tegemoetkoming mogelijk van ƒ 150,00 voor zaken zoals het lidmaatschap op een consumentenblad, een zwemabonnement, de museumjaarkaart en het schoolreisje.
Omdat uit de praktijk bleek dat veel Baarnse ouderen lichamelijk niet meer in staat zijn om de deur uit te gaan en zij daardoor mogelijk kunnen gaan vereenzamen, heeft de gemeente Baarn besloten om het voorzieningenpakket uit te breiden met de abonnementskosten voor een krant, een tijdschrift en de telefoon. Doorgaans zijn ouderen aangewezen op activiteiten binnenshuis en is een abonnement op de krant, een tijdschrift, de telefoon van groot belang. Ook is vergoeding van de omroepbijdrage mogelijk.

Andere voorbeelden die voor een tegemoetkoming in aanmerking kunnen komen zijn de kortingspas .(bijvoorbeeld de pas 65), het lidmaatschap van de sportclub of het kaartje van de bioscoop.


2) De tweede verbetering is dat de doelgroep is uitgebreid. Sinds begin jaar kunnen ook de bewoners van de verzorgingshuizen in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Dus ook voor hen geldt dat een bijdrage in de kosten van bijvoorbeeld het abonnement op de krant of het tijdschrift mogelijk is.
Uit de praktijk blijkt nog wel dat vele bewoners van de Baarnse verzorgingshuizen niet van het bestaan van deze regeling weten.


3) Als laatste geldt dat het aanvragen van de bijdrage sterk is vereenvoudigd. Ook al heeft u slechts bijvoorbeeld één telefoonnota (bijv. f 50), dan kunt u al meteen een aanvraag indienen. U hoeft niet eerst alle nota's tot een bedrag van ƒ 150,00 bij elkaar gespaard te hebben om een beroep te kunnen doen op het fonds. Ook al dient u een telefoonnota van ƒ 50,00 in, dan kunt u direct de tegemoetkoming van ƒ 150,00 ontvangen.
Het betekent dat u voor alle gezinsleden in één keer een aanvraag moet doen. Dus niet voor gezinslid 1 in het voorjaar iets aanvragen en voor de overige gezinsleden in het najaar.
Het aanvraagformulier is sterk vereenvoudigd en beslaat nu nog maar 1 A-tje. Het invullen van het formulier zal dan ook veelal geen probleem meer hoeven te zijn.

Voor het aanvragen van een formulier of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de receptie Sociale Zaken, op werkdagen te bereiken tussen 9.00 en 17.00 uur onder nummer 5481840.

BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN

Riham Isam Mohamed Ali, dv Isam Mohamed Ali Ibrahim en Intisar Abdin Sed Ahmed
Yusuf Bayraktar, zv 0 Güntepe en S Güntepe
Nassira, dv A Ennahachi en M El Kahlaoui
Thijs Olivier, zv JA van der Pouw Kraan en MK Reijse Stein Poul Ame, zv ACD Kooijman en C Prahl
Denfi, dv E Sanders en E van Emst
Ying-Ying, dv C Zhu en S Zhou
Chiel Marco, zv PA de Jong en AS Schadee
Bo, dv BFH Kneefel en AA van Manen
Iris, dv VW Bos en SWJ van den Brink
Savanne Dominic, dv UE Visch en CP Knotters
Merlijn Bodhi, zv SJ Hepp en K Haaxman
Gilles Roderick, zv R Hamster en NG Berkel
Duco, zv PC van Kleij en GC Wijnhoud
Sofie Pieterke, dv BP Buesink en FJ Hulshof
Jewel, dv OA Gaemers en L Post
T zv LM Middendorp en J van Amsterdam

AANGIFTE PARTNERSCHAPSREGISTRATIE


-

AANGIFTE HUWELIJK

PJ Kromhout en 1 Koren

HUWELIJK

MA Telder en MPJ Tol
M de Bruin en AS Bruinekool
GJ van den Brink en PCM Kuijer
MAH Schot en NE Steketee
JASM van Geijn en JH Hutten

Openingstijden gemeentehuis
Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur. Om een ambtenaar 's middags te bezoeken moet vooraf een afspraak worden gemaakt met de betreffende ambtenaar. Telefonisch is het gemeentehuis te bereiken van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. De balie van Sociale Zaken is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. Hier kunt u afspraken maken met de maatschappelijke dienst en de administratie. De medewerkers van Sociale Zaken hebben dagelijks een telefonisch spreekuur van 09.00 tot 10.00 uur.
Het CWI-loket is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag 08.00 tot 16.00 uur. Het Zorgloket is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot
12.30 uur, tel. 54 267 57. Het faxnummer is 54 267 50.

Woensdag 22 september is de afdeling Burgerzaken geopend van 18.00 tot


19.30 uur. U kunt terecht voor het afhalen van paspoorten, rijbewijzen, ID-kaarten en uittreksels uit het Basisregister.

Huisvuil
Deze lopende week worden in de oneven genummerde wijken de groene containers geleegd en in de even genummerde wijken de grijze containers. In de week van 26 tot en met 30 juli worden in de oneven genummerde wijken de grijze containers geleegd en in de even genummerde wijken de groene containers.

Scheidingsstation
Het scheidingsstation aan de Drakenburgerweg is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 08.15 tot 11.45 uur en van 13.00 tot 16.45 uur. Op zaterdag is het station geopend van 08.30 tot 13.30 uur. Dus op maandag gesloten!

Muizen en ratten
Als u overlast heeft van muizen of ratten kunt u bellen met de gemeente, tel. 54 81 655 (tussen 08.00 en 09.00 en tussen 13.00 en
14.00 uur)

Sociale Verzekeringsbank
Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur houdt de Sociale Verzekeringsbank spreekuur in het gemeentehuis. U kunt informatie krijgen over de AOW, kinderbijslag en de Nabestaandenwet.

Servicelijn 54 81 888
De servicelijn van de gemeente is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. U kunt over álle gemeentelijk zaken vragen stellen of meldingen inspreken. Er is speciale informatie verkrijgbaar over burgerzaken, vuilafvoer, belastingen en volkshuisvesting.

WEGWERKZAAMHEDEN

Bremstraat

Maandag 13 september is gestart het vernieuwen van de riolering in de Bremstraat. Het betreft het gedeelte tussen de Bestevaerweg en de Margrietstraat. De werkzaamheden zullen naar schatting 3 a 4 weken gaan duren.

Herinrichting Prof. Krabbelaan

In verband met de herinrichting van de Prof. Krabbelaan zal een gedeelte van de parkeerplaatsen tijdelijk niet gebruikt kunnen worden. Deze werkzaamheden zullen ca. 3 weken wat overlast veroorzaken.

Op verschillende plaatsen kunnen, kortdurend, door de Nutsbedrijven werkzaamheden worden uitgevoerd.

Openbare straatverlichting
Wanneer u als inwoner merkt dat een bepaalde lantaarnpaal niet brandt, of een gehele straat donker blijft, dan kunt u deze storing onder vermelding van het nummer dat op de lichtmast staat zelf melden aan de REMU. Het algemene storingsnummer tijdens kantooruren is: 035-6094496. Het storingsnummer 035-6025065 is 24 uur per dag te bereiken.

COLLECTEN

Burgemeester en wethouders hebben aan het Prinses Beatrix Fonds vergunning verleend om in de week van 12 tot en met 18 september een collecte te houden.
De week daarop, van 19 tot en met 25 september, zal worden gecollecteerd door de Nier Stichting Nederland.

BOUWEN AAN BAARN

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat:

Wet Milieubeheer

zij op 27 augustus 1999 de onderstaande melding op grond van artikel


8.41 Wet milieubeheer hebben ontvangen:

Halfords
Laanstraat 28

Deze melding betreft het voor het van toepassing worden van het Besluit opslag vuurwerk milieubeheer (opslag en verkoop van vuurwerk). De melding kan tot twee weken na de datum van deze publicatie worden ingezien tijdens openingstijden op het gemeentehuis. Tegen betaling van de kosten kunnen kopieën van de stukken worden verkregen.

En op 9 september 1999 de onderstaande melding op grond van artikel
8:41 Wet milieubeheer

Surplus Grafici
Nieuwstraat 11a

Deze melding betreft het voor het van toepassing worden van het Besluit detailhandel & ambachtsbedrijven milieubeheer. De melding kan tot twee weken na de datum van deze publicatie worden ingezien tijdens openingstijden op het gemeentehuis. Tegen betaling van de kosten kunnen kopieën van de stukken worden verkregen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met W.G. Stolp, tel.


5481653.

Tijdelijke Verkeersmaatregel
in verband met een straatfeest op zaterdag 18 september 1999 van 16.00 uur tot 24.00 uur de Anthony van Dijcklaan te Baarn is afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van voetgangers.

Instellen van een 30 km gebied in een deel van Baarn zij hebben besloten om in een deel van Baarn een 30 km gebied in te stellen. Die maatregel zal in de eerste week van november 1999 van kracht worden, op het moment dat de noodzakelijke borden zijn geplaatst en onthuld.

Het gemeentelijke verkeersbeleid is erop gericht de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat gebeurt o.a. door het indelen van het wegennet naar functie en het inrichten van 30 km zones.

30 km zones verhogen de veiligheid van alle verkeersdeelnemers. Bij een snelheid van 50 km/u is de gemiddelde remweg (inclusief één seconde reactietijd) 26 m. Bij 30 km is dat gemiddeld 13 m. Hierdoor zullen veel ongelukken voorkomen kunnen worden. Als er toch een ongeluk gebeurt, dan zal het gevolg bij 30 km/u meestal minder ernstig zijn dan bij 50 km/u.

Wegen met een belangrijke verkeersfunctie houden een snelheid van 50 km per uur, wegen met in hoofdzaak een woon- of verblijfsfunctie worden 30 km gebied. Op wegen waar 50 km de maximum snelheid blijft, kunnen fietsers op een fietspad rijden. Op 30 km wegen rijden alle bestuurders (fietsers en auto's) op dezelfde rijbaan. Enkele wegen hebben een grote verkeerintensiteit, terwijl er onvoldoende ruimte is om fietsers en auto's goed van elkaar te scheiden. In die gevallen is gekozen voor het instellen van een snelheid van 30 km per uur. Dat geldt b.v. voor een deel van de Eemnesserweg

Wegen die 50 km per uur blijven zijn de Drakenburgerweg, De Geerenweg, de Eemweg en een deel van de Eemstraat, de Torenlaan, de Bestevaerweg (tot de Bremstraat), de Lt.gen. van Heutszlaan, de Chopinlaan, van heemstralaan en een deel van de Eemnesserweg. Alle overige wegen binnen de bebouwde kom zijn al 30 km gebied, of worden dat. Het deel dat burgemeester en wethouders nu als 30 km gebied aanwijzen is het noordelijk deel van Baarn en een deel van het centrum (zie het kaartje).

Poorten
Als u een 30 km gebied binnenrijdt of verlaat, rijdt u door een "poort". U ziet een borden "30" en twee witte strepen op de weg. Als u het 30 km gebied verlaat, moet u altijd voorrang verlenen aan het verkeer op de 50 km weg.

Veranderingen binnen het 30 km gebied

1- De maximumsnelheid binnen het gebied wordt 30 km/uur
2- Alle bestaande voorrangskruisingen worden opgeheven. Voorrangsborden en haaietanden worden weggehaald. Het gaat om de onderstaande kruisingen (tussen haakjes is vermeld of en welke aanvullende maatregel wordt genomen)

- Zandvoortweg-Prof. Krabbelaan-Acacialaan (bestaand plateau blijft liggen)

- Zandvoortweg-Thorbeckelaan-Dáulnis de Bourouilllaan (visuele markering)

- Zandvoortweg-Kerkstraat (visuele markering)
- Kerkstraat-Melkpad

- Kerkstraat-Weteringstraat (de Kerkstraat wordt 1,5 m versmald tegen parkeren op de hoek)

- Dalweg-Berkenweg (de aansluiting wordt versmald en haaks gemaakt)
- Leestraat-Oranjestraat-Stationsweg (visuele markering)
- Eemnesserweg-Veldstraat (visuele markering)
- Brink-Eemstraat (plateau)

- Brink-Stationsweg

3- De Kampstraat, Lommeroord, de Mollerusstraat en de Kapelstraat worden erf.

4- Op de kruisingen J.F. Kennedylaan met de Goeman Borgesiuslaan en de Turfstraat met de Nieuw Baarnstraat worden tijdelijke voorrangsregelingen ingesteld (voorrang op de Goeman Borgesiuslaan en de Nieuw Baarnstraat..

Ter inzage
De plannen liggen, tijdens openingstijden, terinzage in het gemeentehuis. Tevens liggen zij -tot 28 oktober 1999- in de openbare bibliotheek terinzage, tijdens openingsuren.

Bezwaar en beroep
Bezwaar en beroep is mogelijk tegen het wijzigen van de maximum snelheid, het opheffen van de voorrangsregeling, het instellen van erven en de tijdelijke voorrangsregelingen. Geen bezwaar en beroep is mogelijk tegen het al of niet aanbrengen van plateaus

Binnen zes weken na de publicatie van dit bericht (tot en met 28 oktober 1999) kan, ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, door belanghebbenden een bezwaarschrift tegen dit besluit worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Baarn. Ingeval bij een bezwaar spoedeisende belangen gelden, bestaat de mogelijkheid om - zodra het bezwaarschrift is ingediend - tevens een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de

arrondissementsrechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023,


3507 LA Utrecht. Daarvoor is een griffierecht van ƒ 225,- verschuldigd.

Vragen?
Wie vragen heeft n.a.v. deze publicatie kan bellen met de gemeente Baarn, afdeling RO, 035-5481792.

VERGADERINGEN GEMEENTE BAARN

Commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1, te Baam.
Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1.

September 1999

29. Gemeenteraadsvergadering, gemeenterekening 1998

Oktober 1999

12. Commissie ABZ

13. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën eerste maal
14. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
18. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
19. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën tweede maal, i.v.m. begroting

28. Gemeenteraadsvergadering behandeling begroting voor 2000

November 1999

9. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
10. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
11. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
15. Commissie ABZ

24. Gemeenteraadsvergadering

December 1999

7. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
8. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
9. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
13. Commissie ABZ

22. Gemeenteraadsvergadering

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...