Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Platform Noordtak Overijssel wil met kabinet rond de tafel

Datum nieuwsfeit: 17-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Overijssel

Zwolle, 17 september 1999

PLATFORM NOORDTAK OVERIJSSEL WIL MET KABINET ROND DE TAFEL

Het platform Noordtak wil dat het kabinet met alle betrokken Overijsselse gemeenten en de provincie Overijssel rond de tafel gaat om de consequenties van het eventueel niet aanleggen van de Noordelijke aftakking te inventariseren. In een brief aan minister Netelenbos eist de voorzitter van het platform, Overijssels gedeputeerde mr. J. Oosterhof, dat het kabinet geld beschikbaar stelt om de knelpunten die ontstaan op en rond het bestaande spoor Deventer-Oldenzaal "daadwerkelijk, duurzaam en op korte termijn" aan te pakken.
Het Platform Noordtak is een overlegorgaan van de provincie Overijssel, de Regio Twente en alle gemeenten in Overijssel, die op enigerlei wijze te maken hebben met mogelijke varianten van de NOV. Het platform kwam gisteren op uitnodiging van de provincie bijeen om zich te beraden op de ontstane situatie. Het platform Noordtak is en blijft overigens voorstander van de aanleg van de noordelijke aftakking, maar constateert tegelijkertijd dat er een nieuwe werkelijkheid is ontstaan, namelijk het voornemen om af te zien van de aanleg. "Wij kunnen het ons permitteren deze nieuwe realiteit niet uit het oog te verliezen", aldus Oosterhof. Het voornemen van minister Netelenbos wordt op vrijdag 24 september 1999 besproken in het kabinet. Behandeling in de Tweede Kamer volgt op maandag
4 oktober 1999.

Eerder standpunt platform

Eerder dit jaar zond het platform minister Netelenbos een reactie in het kader van de inspraakprocedure inzake de MER/tracénota Noordtak. In die reactie is aangegeven dat een aanzienlijk deel van de leden van het platform een voorkeur had voor aanleg van de Noordtak volgens het voorkeurstracé D met tunnels in Goor, Delden en Hengelo. De gemeenten Goor, Delden en Markelo hebben daarin een andere positie ingenomen en een voorkeur geuit voor het tracé langs de A1. Aan de uitvoering van de voorkeursvariant verbond het platform destijds harde voorwaarden, te weten: beperking van de hinder voor aanwonenden (onder meer door de hierboven genoemde tunnels), zo min mogelijk schade aan natuur en landschap alsmede het realiseren van regionale economische spin off. Ook werd een snelle, dus niet fasegewijze realisatie bepleit.

Onrust

In de brief aan de minister constateert het platform nu dat er sprake is van een nieuwe werkelijkheid, namelijk het voornemen om af te zien van de aanleg van de Noordtak. Dat betekent dat gedurende langere tijd een groot aantal goederentreinen dagelijks over bestaand spoor van Deventer naar Hengelo/Oldenzaal afgewikkeld moet worden, terwijl het juist de bedoeling was dat de huidige goederentreinen van dat spoor af zouden worden gehaald. Het platform is van mening dat in overleg met de betrokken gemeenten bezien moet worden wat daarvan de consequenties zijn en welke maatregelen er moeten worden getroffen om de knelpunten die zich daarbij aandienen, op te lossen. Het platform vindt ook dat er voldoende middelen beschikbaar moeten worden gesteld om die knelpunten dan ook daadwerkelijk, duurzaam en op korte termijn aan te pakken. Niet kan worden volstaan met het voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot hinder en veiligheid. "Het wijzigen van de plannen heeft geleid tot grote onrust onder de aanwonenden langs bestaand spoor, die nu met de gevolgen hiervan worden geconfronteerd. Hiervoor moet een adequaat investeringsprogramma worden opgezet".

Vraagteken

Het platform plaatst een groot vraagteken bij de lange termijn gevolgen van het voornemen om de Noordtak niet aan te leggen. "U gaat er van uit dat tot 2015 er voldoende capaciteit op het spoor is om de verwachte goederenstroom te verwerken. Wij constateren echter dat er zich nu al een enorme groei voordoet, zowel in personen- als goederenverkeer, op de Westoost-relatie. Berlijn als nieuw bestuurscentrum veroorzaakt met name personenverkeer. Wij vinden het nog steeds een interessante gedachte om een hoogwaardige treinverbinding te creëren over de HSL-oost en de Noordtak naar Hannover, welke daar aansluit op de HSL naar Berlijn. Het niet doorgaan van de Noordtak maakt deze optie onmogelijk en noodzaakt om te kijken naar mogelijkheden om de bestaande internationale verbinding via Amersfoort en Deventer op te waarderen. De zich ontwikkelende economieën in Oost-Europa zullen de komende jaren enorme goederenstromen veroorzaken. Er van uitgaande dat uw prognoses tot
2015 kloppen, doet zich dus de vraag voor hoe het plaatje er dan na
2015 uit zal zien. De groei zal zeker doorzetten en de capaciteit van het bestaand spoor zal dan niet meer voldoende zijn. Dat betekent dat dan alsnog een Noordelijke aftakking nodig is, en wij vragen ons af of dan niet nu al met de planning daarvan begonnen moet worden. In ieder geval zijn wij van mening dat, indien wij nu medewerking geven aan het tijdelijk gebruik van bestaand spoor, dit geenszins kan betekenen dat dit bestaand spoor in een latere fase kan worden uitgebouwd tot de Noordtak. Niet voor niets is immers in de MER/tracénota het gebruik van bestaand spoor, als zijnde niet-realistisch, weggeschreven", aldus de brief van het platform.

Personenvervoer

Het gebruik van bestaand spoor mag ook geen gevolgen hebben voor het personenvervoer op datzelfde spoor. Het platform voorziet daar de nodige problemen en wil deze goed in beeld gebracht zien. Het "kopmaken" in Deventer betekent niet alleen extra hinder, maar zal ook veel spoorcapaciteit vragen. Ook constateert het platform capaciteitsproblemen op het baanvak Wierden-Hengelo waar de personentreinen uit de richting en Zwolle en die vanuit Deventer samenkomen. "Er zijn plannen om in Twentse bandstad een agglolijn te ontwikkelen die van dit spoor gebruik maakt. Hier zijn al de nodige investeringen in gedaan (doorstroomassen), en het kan niet de bedoeling zijn dat het goederenvervoer hier belemmerend gaat werken", aldus de brief.
De toename van het aantal treinen mag er ook niet toe leiden dat de spoorlijnen nog meer dan nu als een barrière gaan weken in steden en dorpen. Sommige spoorwegovergangen zijn nu al de helft van de tijd dicht. Dat is niet alleen lastig uit oogpunt van doorstroming van het verkeer, maar leidt ook in toenemende mate tot onveilige situaties omdat mensen risico's nemen door over te steken als dat niet meer mag. Tenslotte wijst het platform de minister er op een eventuele fasegewijze aanpak van de knelpunten wordt afgewezen. "Wij zijn van mening dat de hinder zich in gelijke mate voordoet voor alle aanwonenden en eenieder daarom recht heeft op een tijdige aanpak daarvan".

Nadere inlichtingen:
Toon Schuiling, team Communicatie provincie Overijssel, telefoon 038 425 23 12 of 06 53 37 58 92

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie