Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Budget zorg met 3,1 miljard omhoog

Datum nieuwsfeit: 17-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van VWS

Budget zorg met 3,1 miljard omhoog

Vrijdag 17 september 1999, nummer 95

In 2000 is 3,1 miljard meer beschikbaar voor de zorg dan in 1999. Hiermee stijgen de totale uitgaven voor de zorg tot 74,8 miljard gulden. Deze toename is onder meer een gevolg van afspraken uit het Regeerakkoord (jaarlijks ruim 1,4 miljard extra voor de zorg). De rest van de stijging is vooral een gevolg van de loon- en prijsontwikkeling.

De extra middelen zijn een investering in de kwaliteit van de zorg. Ze dragen bij aan een aanpak van de wachtlijsten, een verlaging van de werkdruk en een betere uitvoering van de zorg, waardoor vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten. Het kabinet heeft gekozen voor een nieuwe bestuurlijke aanpak in de zorg waarbij met de partijen via meerjarenafspraken gezamenlijke beleidslijnen worden uitgezet en voor een langere periode financiële duidelijkheid wordt gegeven. De verdeling van de groeiruimte in de zorgnota is voor het eerst op deze afspraken gebaseerd.

De uitgaven voor de AWBZ-gefinancierde zorg voor ouderen, gehandicapten, geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg ("care") zijn in 2000 voor het eerst gelijk aan de uitgaven voor de curatieve somatische zorg: ziekenhuizen, huisartsen en specialisten, namelijk elk 29,9 miljard gulden.

Dit blijkt uit de Zorgnota 2000, die minister dr. E. Borst-Eilers en staatssecretaris Margo Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op prinsjesdag publiceren.

In de verdeling van de groeiruimte voor 2000 komt de prioriteit voor de care-sectoren, zoals afgesproken in het Regeerakkoord, goed tot uitdrukking. Ruim 45% van de groei in 2000 gaat naar verpleging, verzorging en gehandicapten. In 1999 was dit nog 35%. De meeste uitgaven in de AWBZ-sectoren gaan naar verpleging en verzorging (thuiszorg, verpleeghuizen en verzorgingshuizen): 17,2 miljard in 2000. Voor de gehandicaptenzorg is in 2000 6,7 miljard beschikbaar, voor de geestelijke gezondheidszorg 6,1 miljard. In de cure gaat het meeste geld naar de ziekenhuizen (19,4 miljard), medisch specialistische zorg (2,6 miljard) en huisartsen (2,4 miljard). Voor genees- en hulpmiddelen is volgend jaar 8,2 miljard beschikbaar.

Het aantal werknemers in de zorg bedraagt met ruim 800.000 circa 12% van de totale Nederlandse beroepsbevolking. Door de groei van de zorguitgaven stijgt het aantal banen in de zorgsector per jaar met circa 20.000.

De ziekenfondspremie komt in 2000 uit op 8,1%. In 1999 is de premie 7,45%. De AWBZ-premie blijft in 2000 gelijk, namelijk 10,255%.

Arbeidsmarktbeleid en bestrijding werkdruk

De VWS-sectoren moeten voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd personeel kunnen aantrekken. Speerpunten in het beleid zijn het verminderen van het ziekteverzuim, van de instroom in de WAO en van de werkdruk. Voor alle extra activiteiten voor arbeidsmarktbeleid is ruim 460 miljoen gulden beschikbaar. De primaire verantwoordelijkheid voor het arbeidsmarkt- en arbeidsvoorwaardenbeleid ligt bij de sociale partners.

Jaarlijks moeten circa 110.000 banen in de zorg opgevuld worden: circa 20.000 door een jaarlijkse groei van ruim 2% van het aantal banen en 85.000 tot 90.000 door vertrek van huidige medewerkers. Ruim de helft daarvan kiest voor een andere baan in de zorg en blijft voor de sector behouden.
In 1999 is voor het verminderen van de werkdruk ruim 167 miljoen gereserveerd, waarvan 10 miljoen voor flankerend werkdrukbeleid. Voor 2000 zal voor de werkdrukvermindering nog eens 217 miljoen beschikbaar zijn.

Het aantal mensen dat een opleiding start tot verpleegkundige of verzorgende, stijgt voor het eerst sinds jaren. Uit de zorgnota blijkt dat in 1998 18.224 mensen een opleiding zijn begonnen. De instroom bereikte in 1997 een dieptepunt met 16.679 nieuwe leerlingen, na een gestage daling vanaf 1992 (24.743 leerlingen). Voor het stimuleren van de opleidingen is in 2000 63,7 miljoen gulden extra beschikbaar ten opzichte van 1998. Het arbeidsmarktbeleid voor doelgroepen, zoals allochtonen en voor mensen die voor een instroom/doorstroombaan (i/d-banen; voorheen Melkert-baan) in aanmerking komen, is succesvol. De taakstelling uit 1993 om 3800 allochtonen te laten instromen is meer dan dubbel gehaald: in vier jaar hebben 8000 allochtonen een baan gevonden in de zorgsector. De uitvoering van i/d-banen komt in 2000 in handen van gemeenten; de strikte scheiding tussen zorgbanen en gemeentelijke banen is hiermee beëindigd. Tot medio 1999 zijn er 11.440 bezet.
Aanpak wachtlijsten


* Wachtlijsten curatieve somatische zorg

De aanpak van de wachtlijsten in de curatieve en somatische zorg zal de komende 3 jaar worden voorgezet. Hiervoor is evenals in 1999 jaarlijks 130 miljoen beschikbaar. Uit de rapportages van het platform aanpak wachtlijsten en de NZi-rapportage Verdeling wachtlijstgelden zorg 1998 blijkt dat er een kentering in de lengte van de wachtlijsten optreedt. In het eerste kwartaal van 1997 wachtte gemiddeld 547 patiënten langer dan 3 maanden op een openhartoperatie. In dezelfde periode in 1999 waren dat er nog 144; een afname van 70%. Op een dotteringreep wachtte het eerste kwartaal van 1997 gemiddeld 120 patiënten langer dan 2 maanden. In het eerste kwartaal in 1999 is dit aantal gezakt tot 26 patiënten.


* Wachtlijsten verpleging en verzorging

In 2000 is ruim 420 miljoen gulden extra beschikbaar voor de aanpak van wachtlijsten verpleging en verzorging, thuiszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en persoonsgebonden budget. Het plan van aanpak wachtlijsten zal in de regio's worden vertaald in regionale plannen. De regio's krijgen daarnaast de beschikking over een landelijk uniforme wachtlijstregistratie. Bij knelpunten zal de wachtlijstbrigade ondersteuning bieden. In de meerjarenafspraken verpleging en verzorging zijn tevens afspraken gemaakt over verlichting van de werkdruk. Hiervoor is volgend jaar 213 miljoen extra beschikbaar.


* Versnelde aanpak wachtlijsten jeugdzorg

In 2000 wordt versneld extra geld uitgetrokken voor de aanpak van de wachtlijsten in de jeugdzorg, de verbetering van de toegankelijkheid van de jeugdzorg door invoering van regionale bureaus jeugdzorg en de versterking van de advies- en meldpunten kindermishandeling (AMK's). Het gaat om 60 miljoen gulden extra bovenop het geld dat reeds in het regeerakkoord beschikbaar is gesteld. Een deel van het geld (20 miljoen) gaat naar Justitie-projecten jeugdzorg. De resterende 40 miljoen wordt via provincies en grote steden verdeeld voor aanpak wachtlijsten en oprichten bureaus jeugdzorg.

Dagbesteding en wachtlijsten gehandicaptenzorg

In de in juli afgesloten meerjarenafspraak voor de gehandicaptenzorg hebben VWS en de betrokken maatschappelijke organisaties gemeenschappelijke doelstellingen en prioriteiten vastgelegd. In totaal is 78 miljoen gulden extra beschikbaar. Van dit bedrag is 40 miljoen bestemd voor de aanpak van wachtlijsten en 38 miljoen voor capaciteitsuitbreiding. Voor verbetering van de kwaliteit van de zorg door uitbreiding van dagbesteding is 16,3 miljoen beschikbaar. Zorgverzekeraars en instellingen voor de gehandicaptenzorg hebben een protocol opgesteld om er voor te zorgen dat middelen voor dagbesteding van mensen met een verstandelijke handicap hiervoor ook daadwerkelijk worden gebruikt.
Teveel mensen met een verstandelijke handicap komen nog te moeilijk aan de slag in de WSW via detachering of met loonkostensubsidie op de reguliere arbeidsmarkt. Om hun kansen op werk te verbeteren, wordt hiervoor in 2000 8 miljoen gulden extra uitgetrokken, met name ook voor schoolverlaters. Uitgangspunt is dat de mogelijkheden om met begeleiding betaalde arbeid te verrichten beter benut moeten gaan worden.

Persoonsgebonden budget

In 2000 wordt het persoonsgebonden budget voor alle betrokken sectoren uitgebreid met 85 miljoen gulden. Hiervan gaat 65 miljoen naar de sector verpleging en verzorging, 17 miljoen naar mensen met een verstandelijke handicap en 3 miljoen naar de geestelijke gezondheidszorg. Het totaal budget voor PGB komt hiermee in 2000 op 361 miljoen gulden: 230 voor verpleging en verzorging, 126 voor mensen met een handicap en 5 miljoen voor de geestelijke gezondheidszorg.
Vanaf 1 januari 2000 worden de budgetten geïndexeerd, zodat budgethouders de loonkostenontwikkeling kunnen volgen voor de mensen die ze inhuren voor de zorg. De toekenning van PGB wordt gekoppeld aan een adequate beoordeling van het verzoek om hulp (indicatiestelling). De mate waarin de zorgvraag urgent is, wordt betrokken bij de toekenning.

Versterking rol derde partij in de regio

De rol van de patiënten- en consumentenorganisaties (de derde partij) in de sector verpleging en verzorging wordt verder versterkt. In het kader van de meerjarenafspraken wordt voor uitvoering van taken in de regio vanaf 1 januari 2000 4,5 miljoen gulden extra uitgetrokken.
De betrokken organisaties en VWS ontwikkelen nog dit jaar een systeem om dit geld over de regio's te verdelen. Bij verpleging en verzorging krijgen cliëntenorganisaties een rol bij het opstellen van de regiovisie, de verdeling van het geld over de diverse instellingen, de indicatie-organen en bij de zorgkantoren, die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de verdeling van de middelen in de AWBZ.

Infectieziektebestrijding

Factoren als veroudering, migratie en resistentieontwikkeling tegen antibiotica dragen bij aan de opkomst van nieuwe en opnieuw voorkomende infectieziekten. Snelle opsporing en bestrijding zijn cruciaal. Het verbeteren van infectiepreventie blijft veel inspanning vragen. Zo zal Nederland in 2000 gastheer zijn van een WHO conferentie over tuberculosebestrijding, die in veel landen nog faalt. Nederland dringt aan op een wereldwijd verbod op de verkoop van antibiotica zonder recept.

Voeding en Levensmiddelen

Behalve gevarieerd is het Nederlandse levensmiddelenpakket ook veilig. De recente dioxine-crisis toont aan hoe kwetsbaar de voedselproductieketen is en noopt tot aanscherping van maatregelen die zich uitstrekken tot alle schakels van de productieketen, inclusief het veevoer. Samen met het ministerie van LNV blijft VWS in de komende periode intensief aan het voedselveiligheidsbeleid werken.

Maatschappelijke opvang

Een sluitende aanpak voor kwetsbare groepen zoals verslaafden en dak- en thuislozen maakt een belangrijk onderdeel uit van het kabinetsbeleid. Het kabinet heeft daarom vanaf 2000 35 miljoen extra uitgetrokken voor laagdrempelige opvang. Van deze 35 miljoen wordt ruim 19 miljoen door de minister van VWS aan maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid besteed. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen. De overige 16 miljoen worden besteed door de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid aan 24-uurs opvang en overlastproblematiek.

Drugbeleid

Het kabinet wil het huidige drugbeleid verder voortzetten en uitbouwen. Dat staat in de 'voortgangsrapportage drugbeleid 1999', die samen met de begroting 2000 aan de Tweede Kamer is gezonden. Hieruit blijkt dat er in internationale kringen steeds meer begrip en waardering is voor de Nederlandse aanpak van het drugsprobleem. Begin 2000 zal het heroïne-experiment volledig operationeel zijn en de eerste Strafrechtelijke Opvang voor Verslaafden (SOV) in Rotterdam worden geopend.

Kinderopvang

In het kader van de stimuleringsregeling kinderopvang is in 2000 120 miljoen beschikbaar (1999: 50 miljoen). In vier jaar tijd moet de stimuleringsregeling in combinatie met fiscale stimuleringsregelingen 71.000 plaatsen opleveren. De verruiming van de fiscale ondersteuning per 1 januari 2000 is gericht op ouders en werkgevers. Hiervoor is 75 miljoen extra beschikbaar.

Versterking breedtesport

In deze kabinetsperiode wordt het sportbudget stapsgewijs verdubbeld (55 miljoen). Driekwart van deze 55 miljoen komt terecht bij versterking van de breedtesport op lokaal niveau. Voor de gemeentelijke breedtesportimpuls is in 2000 11 miljoen beschikbaar. Dit bedrag stijgt tot 30 miljoen in 2002. Het doel van deze breedtesportimpuls is dat gemeenten en lokale organisaties initiatieven ontplooien die bijdragen aan een duurzame verbetering van het lokale sportaanbod.

Nieuwe wet jeugdzorg

Dit najaar komt de commissie onder leiding van oud-gedeputeerde mevrouw Günther met aanbevelingen voor een nieuwe Wet op de Jeugdzorg. De nieuwe wet moet de afstemming met verschillende voor jeugdzorg verantwoordelijke instanties verbeteren en zal voorstellen doen voor een efficiëntere organisatie en meer doorzichtige financiering. De nieuwe Bureaus jeugdzorg zullen een poortwachtersrol gaan vervullen.
Een belangrijk thema voor het komend jaar is jeugdparticipatie. Uitgangspunt is dat plannen voor jongeren alleen kans van slagen hebben als jongeren er zelf over kunnen meebeslissen. Eind 1999 zal de nota Jeugdparticipatie verschijnen.
Jeugd is een van de centrale themas in het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS) van rijksoverheid, provincies en gemeenten. In december 1999 zal er een gezamenlijke visie van de overheden op jeugdbeleid worden gepresenteerd.

Zorgnota 2000

VWS begroting 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie