Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BUZA inzake Subsidiewet BZ/noodhulpbijdragen

Datum nieuwsfeit: 20-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Crisisbeheersing en Humanitaire Hulp

Afdeling Humanitaire Hulp

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 20 augustus 1999
Kenmerk HH-2002/99/hw
Blad /1
Bijlage(n) -
Betreft Subsidiewet BZ/noodhulpbijdragen
C.c.

Sinds 1 januari 1999 zijn de Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken alsmede de op deze kaderwet gebaseerde Subsidieregeling van kracht. Met het oog op deze regelgeving ben ik ertoe overgegaan voor de landen/gebieden waar gedurende reeds langere tijd het grootste gedeelte van de noodhulpfondsen ten laste van begrotingsartikel 09.04 Noodhulp naar toe gaat, beleidskaders op te stellen. Deze zgn. brandhaard - c.q. wederopbouwbeleidskaders dienen in eerste instantie om het door Nederland te voeren humanitair hulpbeleid in specifieke crisissituaties (zo veel als in dergelijke vaak fluide situaties mogelijk is) schriftelijk vast te leggen en publiekelijk toegankelijk te maken. Hiermee wordt de onderbouwing van beslissingen inzake subsidie vergemakkelijkt. Ik ben daarnaast voornemens de documenten te gebruiken voor (strategische) donorcoòrdinatie en informatieuitwisseling.

Bij de opstelling van deze kaders hebben pragmatisme en praktische bruikbaarheid voorop gestaan. Immers in steeds veranderende, vaak fragiele situaties moet de mogelijkheid blijven bestaan om flexibel en snel te reageren. Niet alle crisissituaties, hetzij veroorzaakt door natuurrampen hetzij door mensen gemaakt, worden overigens door de kaders gedekt. Zo ontbreken in deze reeks documenten kaders voor de vrij recent uitgebarsten (nieuwe) crises in b.v. Angola, Kosovo, Ethiopië en Eritrea. Voor deze categorie biedt afdeling 9 van de Subsidieregeling voldoende mogelijkheden om de eerste maanden adekwaat te kunnen reageren

Zoals ook in voorafgaande jaren wordt een deel van de noodhulpbegrotingaangewend voor (reguliere) bijdragen aan wereldwijde programma's van onder meer de Rode Kruisfamilie, OCHA (ten behoeve van algemene coòrdinatie humanitaire hulp) en noodhulpinzetten van PSO. Daarnaast worden de beschikbare middelen aangewend voor opvang van vluchtelingen en ontheemden in gebieden buiten die beschreven in de brandhaard- c.q. wederopbouwbeleidskaders.

Voor een snelle reactie bij natuurrampen en epidemieën is een voorziening getroffen waardoor Ambassades in staat worden gesteld om voor een bedrag van maximaal NLG 100.000 per ramp snel te reageren ter leniging van acute noden. Voor natuurrampen van grote omvang (zoals vorig jaar in China, Bangladesh en Midden Amerika) kunnen ook middelen uit de categorie 'overig' worden aangewend. Elk jaar doe ik U een overzicht toekomen van besteding van noodhulpfondsen.

U treft hierbij aan de concluderende samenvattingen van de kaders voor Somalië, Soedan, Burundi, Rwanda, DR Congo, Sierra Leone, Irak, de Kaukasische republieken en Bosnië (binnenkort op te nemen in een veelomvattender Balkan-aanpak) alsmede een thematisch kader inzake humanitair ontmijnen.

Het is mijn voornemen om aan het begin van elk kalenderjaar zowel bijgewerkte versies als - op basis van veranderende situaties - nieuwe kaders uit te brengen.

Zoals het er nu naar uitziet zullen in het 'pakket' voor 2000 ook Afghanistan en Angola opgenomen worden.

De integrale tekst van deze kaders is ten behoeve van organisaties en geïnteresseerd publiek in de BZ-bibliotheek ter inzage gelegd en zal binnenkort te raadplegen zijn op de BZ-internetsite. Kaders dienen gelezen te worden in samenhang met in eerste paragraaf van deze brief genoemde wet- en regelgeving.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Eveline Herfkens

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie