Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderwijsbeleidsbrief 1999/2000 geeft richting aan debat

Datum nieuwsfeit: 21-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 21-09-1999 Home
Zoeken
Reageren

Persbericht
Nummer: 119

Onderwijsbeleidsbrief 1999/2000 geeft richting aan debat:

Sterke instellingen en een overheid met ruggegraat

Sterke onderwijsinstellingen en een verantwoordelijke overheid, dat is de koers waar het onderwijsbeleid op vaart en in de komende jaren op zal varen. Hoge kwaliteit van het onderwijsaanbod voor iedereen en optimale toegankelijkheid, publiek ondernemerschap van instellingen, en bestuurlijke netwerkvorming met maatschappelijke organisaties staan daarbij centraal. De overheid schrijft niet voor, maar laat ruimte voor interactie met de omgeving voordat het beleid definitief vorm krijgt. Dit schrijven minister Hermans en staatssecretaris Adelmund van OCenW in de onderwijsbeleidsbrief 1999/2000 `Sterke instellingen, verantwoordelijke overheid'. Met de brief willen de bewindslieden richting geven aan het debat over de uitdagingen waar het onderwijs op middellange en lange termijn voor staat.

De brief beslaat het hele onderwijs; van basisschool tot en met universiteit. In de brief laten de bewindslieden zien hoe zij aankijken tegen hun verantwoordelijkheid om te komen tot een kwalitatief, hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs. Hermans en Adelmund schetsen richtingen die zij willen inslaan en voor een deel al zijn ingeslagen. De bewindslieden signaleren een aantal trends en (complexe) thema's in het onderwijs uit het afgelopen jaar, waar zij niet onmiddellijk pasklare antwoorden op hebben maar die zij in debat willen brengen. Er zijn geen gemakkelijke oplossingen. Goede oplossingen voor dilemma's in het onderwijs kunnen alleen tot stand komen in nauwe samenspraak met alle betrokkenen. De brief bevat dan ook geen ultieme standpunten en nieuwe regels, maar laat juist ruimte voor kritische inbreng. Daarmee hopen de bewindslieden het maatschappelijke debat over onderwijs te intensiveren. Hermans en Adelmund nodigen dan ook iedereen binnen en buiten het onderwijs uit te reageren. In het najaar zal de brief worden besproken met de Tweede Kamer en de onderwijsorganisaties. Ook worden er onder andere rondetafelgesprekken georganiseerd met vertegenwoordigers van grote maatschappelijke organisaties, gemeenten en andere departementen.

Nadruk op zelfregie
Veranderingen in het onderwijs zijn vaak een reactie op maatschappelijke ontwikkelingen. Goede antwoorden op ontwikkelingen moeten vooral komen van de onderwijsinstellingen zelf. Instellingen hebben daarvoor meer bewegingsvrijheid nodig, moeten een zelfstandige en sterke positie innemen en vraaggericht te werk gaan. Dit betekent dat het zelfsturend vermogen van de spelers in het onderwijs nog nadrukkelijker aangesproken moet worden: van de instellingen, leraren, ouders en deelnemers.
De overheid moet goede kaders en structuur bieden voor sterke instellingen: een overheid die zorgt voor kansen voor iedereen. Er is een overheid met ruggengraat nodig om veranderingen tot stand te brengen, maar tegelijkertijd moet die overheid zich niet met details willen bemoeien. Daarmee loopt zij de instellingen voor de voeten. Er zijn vier ijkpunten voor de rol van de overheid: kwaliteit, toegankelijkheid, doelmatigheid en de verantwoordelijkheid voor het bestel.
Goede oplossingen komen tot stand door goed samenspel en samenwerking, bijvoorbeeld van scholen met gemeenten, universiteiten met hogescholen en ouders met leraren. Wanneer er sprake is van ongelijkheid, moet de overheid `zwakkere' partijen in positie brengen.

Kwaliteit
De overheid moet borg staan voor een gegarandeerd kwaliteitsniveau van alle instellingen. Instellingen bewaken echter zelf de kwaliteit van het eigen onderwijs en actualiseren hun opvattingen over kwaliteit voortdurend. Inspelen op de variëteit en dynamiek in de samenleving, is ook een onderdeel van kwaliteit. Stevig inspectietoezicht moet een stimulans zijn voor scholen om zelf kwaliteit te bieden. `Kwaliteit' kent veel aspecten, zoals aandacht voor leraren, kleine klassen, informatie- en communicatietechnologie, huisvesting en ouderparticipatie. Zowel door scholen als de overheid moeten deze maatregelen zo worden ingevuld dat ze elkaar versterken en daarmee leiden tot hogere kwaliteit.

Publiek ondernemerschap
Instellingen moeten snel en creatief kunnen inspelen op ontwikkelingen. Dat betekent dat de overheid selectiever moet worden in het stellen van regels. Publiek ondernemerschap van instellingen betekent vooral eigen keuzen maken. Daarom moeten instellingen mee kunnen praten over de besteding van (publiek) geld en ruimte krijgen voor vernieuwing. Anderzijds dragen ze ook verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen zoals onveiligheid en vandalisme in de schoolomgeving en vervangings- en wervingsproblemen van personeel. Er zijn wel grenzen aan de mogelijkheden om instellingen zelf te laten beslissen. Zelfstandigheid staat soms op gespannen voet met bijvoorbeeld toegankelijkheid of kwaliteit. In het zoeken naar de juiste balans kan soms ook regulering doelmatig zijn. Dat de vraag naar grenzen speelt, blijkt uit recente ervaringen met de 1000 uren-norm in het beroepsonderwijs, ouderbijdragen of lestijden in het primair onderwijs. Basisscholen die om de week op vrijdag geen les geven in de eerste vier groepen overtreden op zich geen regels. De vraag is echter of het ook wenselijk is in het licht van de kwaliteit van onderwijs en aansluiting van schooltijden op werktijden in andere sectoren. De effectiviteit van onderwijs moet voorop staan. Staatssecretaris Adelmund zal hierover met de scholen en andere betrokkenen overleggen.
School in de samenleving, samenleving in de school Onderwijsinstellingen moeten vaker onderdeel uitmaken van bestuurlijke netwerken. Dat kan hun effectiviteit vergroten. Denk aan samenwerking met andere maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven (zoals bij technocentra en bij het opzetten van `brede' scholen). Scholen die regionaal of lokaal iets tot stand willen brengen, moeten niet worden gehinderd door beleid van verschillende overheden, maar juist worden ondersteund en gestimuleerd. Daarom moet er op verschillende niveaus van het openbaar bestuur worden `ontkokerd'. Ook moeten geldstromen van verschillende overheden maar met vergelijkbare doelen, beter op elkaar aansluiten (bijvoorbeeld bij de bestrijding van voortijdig schoolverlaten). In de toekomst zal beleid vaker tot stand komen in samenspraak met alle betrokkenen (interactieve beleidsvorming). De onderwijsbeleidsbrief agendeert hiervoor de eerste thema's.

Startkwalificatie
Iedereen heeft recht op een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Dat recht is voor de bewindslieden zo essentieel dat eventuele sociale en financiële belemmeringen - ook op latere leeftijd - waar nodig en mogelijk zouden moeten worden gecompenseerd. Zoveel mogelijk mensen moeten kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Naast het voltijds dagonderwijs zouden er andere, gelijkwaardige mogelijkheden moeten komen. Zo'n benadering vereist vormen van financiering, die leren op andere plekken (in de praktijk) of op wat latere leeftijd voldoende aantrekkelijk maken, zoals training-credits of leerrechten.

Onderwijs en arbeidsmarkt
Er zijn tekorten aan mbo-, hbo- en wo-gekwalificeerden. Daarom is er een grote behoefte aan flexibele en op maat gesneden opleidingen en combinaties van leren en werken. De overheid moet ruimte bieden voor veel grotere flexibliteit in de opleidingstrajecten in de bve-sector en in het hoger onderwijs.

Grenzen aan publiek en privaat
De behoefte uit de samenleving aan onderwijs zal altijd groter zijn dan de overheid kan betalen. Het staat individuele burgers en bedrijven vrij om geld uit te geven aan het onderwijs. Het mag echter de kansen van jongeren en kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs niet negatief beïnvloeden. De bewindslieden handhaven het eerder afgesloten convenant over sponsoring.

Diversiteit in de samenleving
De diversiteit in de samenleving neemt toe (samenlevingsvormen, levensstijlen, immigratie). Van scholen in het primair en voortgezet onderwijs wordt steeds vaker verlangd dat ze meer doen dan lesgeven. De druk op scholen om extra taken te vervullen is met name in de grote steden voelbaar. Op veel plaatsen wordt gewerkt aan de `brede school', een netwerk in en om de school waarbij mensen en middelen van buiten de school oplossingen bieden die nu te veel aandacht van de leraar vergen. De leraar kan daardoor worden ontlast. Daarnaast moet bijvoorbeeld ook het organiseren van een doorlopende ontwikkelingslijn van consultatiebureau tot en met het voortgezet onderwijs, voorschools taalonderwijs voor kinderen die niet in het Nederlands worden opgevoed, en gestructureerd taalonderwijs in de eerste groepen worden ingevoerd of uitgebouwd. Ervaringen van scholen met veel allochtone leerlingen die in staat zijn goede kwaliteit te leveren, zijn de basis voor een actieplan `zwarte' scholen.

Medezeggenschap
Het beeld van onderwijsinstellingen als publieke ondernemingen roept vragen op over de rol van ouders en deelnemers. In het hoger onderwijs is na het participatiemodel nu gekozen voor een cliëntmodel. Voor het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is nog geen besluit genomen. Het ondernemingsraadmodel biedt mogelijkheden voor het personeel, maar de afgesproken versterking van de positie van ouders en leerlingen is nog een punt van discussie. Een oplossing kan liggen in nieuwe vormen van zeggenschap op het niveau van de afzonderlijke school of vestiging. Hermans en Adelmund zullen deze mogelijkheid in de komende tijd verder verkennen en uitwerken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...