Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geen visie kabinet op leefbaarheid ontwikkelingslanden

Datum nieuwsfeit: 21-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CORDAID

Reactie Cordaid op Miljoenennota

REACTIE OP MILJOENENNOTA

EMBARGO tot DINSDAG 21 SEPTEMBER 15.15 UUR
Oegstgeest, 20 september 1999

VISIE KABINET OP STEDELIJKE LEEFBAARHEID ONTWIKKELINGSLANDEN

ONTBREEKT

Is Paars II de zelfgenoegzaamheid voorbij?

De katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordaid (Bilance, Memisa en Mensen in Nood) betreurt dat de Memorie van Toelichting (MvT) bij de begroting van Ontwikkelingssamenwerking geen aandacht besteedt aan stedelijke leefbaarheid in ontwikkelingslanden. Aangezien volgend jaar bijna 2 miljard mensen in het Zuiden in steden leven en oorlogen, armoede en hongersnood de verstedelijking alleen maar zullen versnellen, vindt Cordaid dit onbegrijpelijk. Meer aandacht voor (basis)gezondheidszorg en voedselzekerheid, beide nauw gerelateerd aan stedelijke problematiek in ontwikkelingslanden, zou in deze context op zijn plaats zijn geweest. De MvT is in termen van structurele armoedebestrijding daarom weinig flitsend. Het ontbreekt het kabinet in de ogen van Cordaid aan een inspirerende en integrale beleidsvisie. Alleen op basis van visie kunnen de programma's effectief (hoog in het vaandel van dit kabinet) worden uitgevoerd.

In 2015 nog honderden miljoenen met honger naar bed Cordaid, dat met partnerorganisaties zelf jarenlange ervaring heeft op het gebied van stedelijke armoedebestrijding, stelt dat het vorige week verschenen Wereldbankrapport aantoont hoe noodzakelijk een dergelijke visie is. Directeur Wolfensohn van de Wereldbank waarschuwt aan de vooravond van zijn jaarvergadering, vanmorgen in de Herald Tribune terecht tegen over-optimisme. Hij constateert duidelijk minder politieke wil tot hervorming waardoor serieuze pogingen om de armoede wereldwijd aan te pakken, terug bij 'af' dreigen te raken. Een krachtig beleid - gericht op beter bestuur en transparante markten - is echter hard nodig, omdat de armoede - 1,3 miljard mensen leven momenteel onder de armoedegrens - in de wereld nog steeds toeneemt. De doelstelling van de Wereldvoedseltop (Rome, 1996) om het aantal mensen dat met honger naar bed gaat (nu 800 miljoen) in het jaar 2015 gehalveerd te zien, zal daarom waarschijnlijk niet worden gehaald. Het is overigens onduidelijk hoe Nederland zelf aan haar eigen inspanningsverplichting wil voldoen nu ze de steun aan het VN-Wereldvoedselprogramma verlaagt en het programma voor voedselzekerheid en voedingsverbetering (VPO) na 2000 stop zet. Daarnaast tellen we wereldwijd 33 miljoen HIV-geïnfecteerden, waarvan het grootste deel in ontwikkelingslanden leeft. Hier komen dagelijks 16.000 mensen bij. De helft van deze nieuw-geïnfecteerden behoort tot de leeftijdsgroep 16-24 jaar.Ook tuberculose blijkt zich onder armen verder te verspreiden. Uit recente gegevens blijkt dat 664 miljoen vrouwen hiermee zijn besmet. Voedsel en gezondheid zijn nauw met armoede verweven. Armoede en honger verhogen de fysieke kwetsbaarheid van mensen en daarmee de bevattelijkheid voor ziektes.

Minister kijkt nog niet verder dan gouvernementele neus De beleidsontwikkeling van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking op het terrein van goed bestuur en beleid vraagt om een concretere invulling dan in de MvT duidelijk wordt. De ratificatie van mensenrechtenverdragen zou meer normgevend moeten zijn voor het aangaan van gouvernementele ontwikkelingsrelaties. Wat dat betreft vraagt de landenlijst van Herfkens nog de nodige aandacht en is de MvT op dit punt weinig krachtdadig.
Nog altijd ontbreekt de noodzakelijke operationalisering van begrippen. Het belang dat de minister hecht aan mensenrechten, democratisering en goed bestuur - door Cordaid van harte onderschreven
- komt bovendien niet verder dan een gouvernementele invalshoek. Cordaid juicht het - mede om die reden - toe dat minister Herfkens de beleidsdialoog met de MFO's wil voortzetten. Effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking is immers gebaat bij goede afstemming tussen alle betrokkenen. Evenzo is een levendige dialoog tussen overheid en maatschappelijk middenveld - waarvan NGO's, kerken en vakbonden deel uitmaken - cruciaal voor de totstandkoming van goed beleid en bestuur. Dit krijgt in de MvT nauwelijks aandacht. In de ogen van Cordaid hinkt de minister wat beleidsafstemming en de samenwerking met de MFO's betreft nog teveel op twee gedachten, zoals ook uit de recent verschenen Afrika-notitie van de ministers Van Aartsen en Herfkens blijkt. Op microniveau ligt de inzet van NGO's voor de hand met het oog op de gewenste effectiviteit van ontwikkelingsprogramma's. De rol van NGO's is, óók in landen met een goed bestuur, complementair aan die van de overheid. De minister is in haar keuze wat dit betreft niet consequent.

Initiatieven voor schuldenvermindering zou Nederland sieren Cordaid bepleit een hoger bedrag voor schuldenkwijtschelding, omdat dit bijdraagt aan meer 'lucht' voor ontwikkelingslanden om de opbouw van hun samenleving zelf ter hand te nemen. In een rijker wordend Nederland had een onsje meer onzerzijds best gemogen, kritische opmerkingen van minister Zalm van Financiën na de G7-Top in Keulen ten spijt. Nederland zou als conditie voor kwijtschelding landen minstens moeten verplichten het betreffende bedrag te besteden aan sociale ontwikkeling. Ook zou de kwijtschelding van 'illegitieme' leningen, zoals voor de aankoop van wapens, hiervan uitgesloten moeten worden.
Eind deze week komen de ministers van Financiën van de G-7 bijeen om onder andere de steun aan Highly Indebted Poor Countries en een forum voor beleidscoördinatie van de wereldeconomie te bespreken. Cordaid bepleit dat de EU-leden zich hier actief en constructief opstellen en minister Zalm zijn kritische opmerkingen 'a la Keulen' voorbij komt. Méér oog voor de ontwikkeling van de armste landen die van goede wil zijn maar gebukt gaan onder een torenhoge schuldenlast, is op zijn plaats.
Cordaid noemt het verder curieus dat noodhulp in 2000 minder geld krijgt toebedeeld, terwijl de behoefte hieraan juist toeneemt. Sudan telt 4 miljoen vluchtelingen en ontheemden; in het Grote Merengebied en de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 1 miljoen vluchtelingen nog op drift; honderduizenden dienen in Kosovo een nieuw bestaan op te bouwen; een zelfde aantal is ontheemd op Oost-Timor of verkeert in West-Timor in onzekerheid.

Cordaid steekt 'sigaar uit eigen doos' graag op De MFO's krijgen jaarlijks 10% van de netto-ODA-middelen die 0,8% van het BNP bedragen. Cordaid leest in de MvT dat de besteding van gelden die - conform deze afspraak - voortvloeien uit de voorziene BNP-groei in 2000, nu aan voorwaarden wordt gebonden. Het kabinet kiest voor toewijzing van deze groei aan het stabiliteitspact voor Zuid-Oost-Europa. Cordaid vindt het van groot belang dat aan het stabiliteitspact krachtig uitvoering wordt gegeven. Het ontplooit in de regio al geruime tijd activiteiten en wil daar graag met extra middelen mee doorgaan, omdat versterking van het maatschappelijk middenveld - naast basisvoorzieningen - absoluut geboden is. Dat vragen gesteld kunnen worden (het kabinet oormerkt immers gelden die op basis van het bovenstaande tot het MFP-deel mogen worden gerekend) bij het zogenaamde 'extra' karakter van die fondsen en of het hierbij niet gaat om een sigaar uit eigen doos, neemt Cordaid daarbij voor lief.

Suriname en Indonesië
Cordaid signaleert dat in Suriname sprake is van een dramatische verarming. Aangezien grote groepen in de Nederlandse samenleving zich met Suriname verbonden voelen, roept ze de Nederlandse regering op zich minder dogmatisch en juist meer creatief op te stellen wat betreft de meeste kwetsbaren in de samenleving (ouderen, zieken, kinderen, gehandicapten). Daarnaast worden grote delen van Indonesië (naast Oost-Timor ook Ambon) geteisterd door toenemend geweld. Er is sprake van immense onveiligheid en grove schendingen van mensenrechten waardoor de bevolking in alle opzichten in een noodsituatie verkeert.

Noot voor redactie (

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie