Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Justitiebegroting 2000: Een levende rechtsstaat

Datum nieuwsfeit: 21-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE JUS

www.justitie.nl

MIN.JUST: Een levende rechtsstaat

Victor Holtus
070 370 6858

3836

21.09.99

Justitiebegroting 2000
EEN LEVENDE RECHTSSTAAT

Een kerntaak van het ministerie van Justitie is te voorzien in een adequate juridische infrastructuur, een basis van een rechtssysteem dat is toegesneden op de behoeften van de samenleving. Justitie dient dus sterk georiënteerd te zijn op die samenleving en te anticiperen op ontwikkelingen daarin. Dat vergt een visie op de rol van het recht in de samenleving en op de grenzen van het recht.

Dat schrijven minister A.H. Korthals en staatssecretaris M.J. Cohen in de inleiding van hun toelichting op de begroting voor het volgend jaar.

De rol van het recht
Het recht schept orde, het recht beschermt. Dat is vooral zichtbaar waar het mis gaat. Het recht biedt een ruimte en structuur voor menselijke activiteit. Een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Binnen die ruimte ontplooien mensen hun activiteiten. Daarbij ervaren ze het recht soms ook als beknellend. Omdat het recht ook grenzen stelt aan activiteiten om anderen of belangen van de gemeenschap te beschermen. Met name bij de ontplooiing van economische activiteiten en bij de (ruimtelijke) inrichting van de samenleving wordt de beperkende werking van het recht frequent gevoeld. Op sommige terreinen te frequent. Daarom streeft het kabinet naar vermindering, zowel waar het gaat om de regelgeving als om het beroep op de rechter. We moeten ons realiseren dat er zonder recht in het geheel geen democratisch bestuur mogelijk is. En dat de marktorde bestaat bij de gratie van de rechtsorde en daaraan ondergeschikt is. Het besef van samenhang tussen rechtsorde en marktorde komt al enkele jaren zeer concreet naar voren in het streven van de regering om het functioneren van de markt te verbeteren door middel van het programma .Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit. (MDW). De markt gedijt niet bij het alleen maar afschaffen van onnodig knellende regels, maar behoeft kwalitatief goede wetgeving. Justitie levert een directe bijdrage aan het goed functioneren van de markt door via wetgeving en rechtspleging deelname van malafide partijen tegen te gaan. Bijvoorbeeld door het verschaffen van concrete informatie over de aard van marktpartijen Zaken als de verklaring van geen bezwaar bij oprichting en statutenwijziging van BV.s, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties en de vergunningprocedure rond particuliere beveiligingsorganisaties zijn antwoorden op problemen die in de afgelopen jaren werden geconstateerd.

De grenzen van het recht
Het algemene principe van waaruit Justitie opereert bij het ordenen van de samenleving is het waarborgen van grondrechten en het bijdragen aan de veiligheid. Daarbij kan het gaan om personen, maar ook om abstractere zaken als hét milieu, dé privacy of dé gezondheid. Uiteraard gebeurt dat in nauwe samenwerking met andere ministeries en partners in de samenleving. Bescherming van kwetsbare belangen houdt in dat in veel gevallen grenzen moeten worden gesteld, dat vrijheden moeten worden ingeperkt of dat verplichtingen moeten worden opgelegd.

Los van politieke keuzen zijn er rechtsstatelijke uitgangspunten en rechtsbeginselen die grenzen stellen aan de mate waarin wetgever en rechter tegemoet kunnen komen aan wensen vanuit de markt en de maatschappij. Zo vereist het beginsel van bescherming van de zwakke burger tegen de overheid dat besluiten van die overheid getoetst kunnen worden door de rechter. Vanuit dat beginsel dient de wetgever ook terughoudend te zijn met de mogelijkheid om als reactie op onwelgevallige uitspraken van de rechter de regels aan te passen.

De rechter .....

De rechter mag bij de beoordeling van de belangenafweging die het bestuur binnen de grenzen van zijn discretionaire bevoegdheid dient te plegen, dan uiteraard niet zo ver gaan dat hij zich een zelfstandig oordeel vormt over de redelijkheid van de belangenafweging. De taak van de rechter bij deze beoordeling gaat niet verder dan een toets aan de wet en het verbod van kennelijke onredelijkheid (ook wel aangeduid als willekeur). Bij overschrijding van die grens overtreedt de rechter de staatsrechtelijke grenzen van zijn taak.
Hetzelfde beginsel van rechtsbescherming beperkt in een aantal opzichten de overheid bij het voorkomen van en reageren op criminaliteit. Juist waar de overheid via het strafrecht zeer vergaand kan ingrijpen in het leven van burgers, moeten de voorwaarden waaronder dat kan gebeuren zeer scherp begrenst zijn.

Het dienend recht
Wil het recht zijn functie in de samenleving goed vervullen dan moet aan een aantal eisen zijn voldaan. In willekeurige volgorde: wetgeving moet kwalitatief goed zijn; de toegang tot het recht moet gegarandeerd zijn; de rechtspraak moet zorgvuldig en binnen redelijke termijnen plaatsvinden; en de rechtshandhaving moet in voldoende mate gebeuren.
Kwalitatief goede wetgeving is adequaat en duurzaam, is helder en consistent, effectief en handhaafbaar.
Recht moet duurzaam zijn, dat wil zeggen bestand tegen technologische of maatschappelijke vernieuwing. Niet alleen omdat het aanpassen van wetten veel tijd en energie kost, maar vooral omdat de intrinsieke waarden van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid vereisen dat de wet (en de uitleg daarvan) niet aan elke wens van markt of publieke opinie wordt aangepast.

Het toegankelijk recht
Recht is geen ijdel woord. Een ieder moet in de gelegenheid zijn om zijn of haar rechten te kennen en te realiseren. Door een optimale inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT) is het mogelijk niet slechts wetten, maar ook rechterlijke uitspraken en andere informatie die voor de uitleg daarvan van belang is, breder en tegen geringere kosten openbaar te maken. Justitie zal samen met het ministerie van BZK de officiële publicaties (Staatsblad en Staatscourant) via het overheidsloket 2000 toegankelijk maken. Daarnaast bestaat het voornemen om op termijn ook de jurisprudentie en de geconsolideerde wetgeving in principe kosteloos elektronisch te ontsluiten. Naar wat daarvoor nodig is in termen van ICT en organisatie wordt onderzoek gedaan. Daarbij zal de rol van commerciële uitgevers op dit terrein niet veronachtzaamd worden. Zij kunnen bij het toegankelijk maken waarde toevoegen. Alle reden om daarbij te kiezen voor publiek-private samenwerking, waarbij het uitgangspunt van feitelijke openbaarheid voorop dient te staan.

Rechtspraak op orde
Een onafhankelijke, integere en vakbekwame rechterlijke macht is een basisvoorwaarde van de rechtstaat. Wij kunnen ons wat dat betreft in Nederland gelukkig prijzen. Maar in de praktijk worden aan de rechterlijke macht meer eisen gesteld. Met name de snelheid waarmee vonnissen worden gewezen is op alle rechtsterreinen een zorg. In de door het kabinet uitgebrachte Contourennota wordt een moderniseringsoperatie uiteengezet, die deels gestalte zal krijgen via het Programma Versterking Rechterlijke Organisatie. Belangrijke elementen daarbij zijn: invoeren van integraal management bij de gerechten, het op termijn instellen van een Raad voor de rechtspraak en het bekorten van de doorlooptijden door het verbeteren van werkprocessen en herziening van procedures. Wetgeving is thans in vergevorderd stadium.

Handhaving naar behoefte
In onze samenleving, gebaseerd op vrijheid en autonomie van haar leden, kan het geen exclusieve overheidstaak zijn om de veiligheid van have en goed te garanderen. Burgers en organisaties dienen in de eerste plaats zelf preventieve maatregelen te nemen. Waar zij het zelf niet kunnen, omdat de bedreiging te groot is of omdat de oorzaken in de samenleving zelf liggen en de gehele samenleving slachtoffer dreigt te worden, dient de overheid hen te beschermen. Samen met andere departementen zal Justitie zich inzetten om met de haar ten dienste staande middelen het niveau van de criminaliteit terug te dringen. Met name waar het gaat om de georganiseerde misdaad en de harde kern van .veelplegers. ligt in de eerste plaats een taak voor Justitie.

Richtinggevend .....

Richtinggevend voor het niveau en de inzet van de handhavingscapaciteit dient een goede analyse van de situatie te zijn, zowel op nationaal als op regionaal niveau. Bijzondere aandacht vergen daarbij de opkomst van nieuwe vormen van criminaliteit en veranderingen in de opvattingen over de aanvaardbaarheid van gedragingen. Waar mogelijk zal bij de handhaving gebruik gemaakt worden van andere middelen dan het strafrecht, bijvoorbeeld door het in ruimere mate inzetten van bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke middelen bij de handhaving van ordeningswetgeving. Het streven blijft er op gericht om via vormen van zelfregulering, van public-private partnerships en van convenanten de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de criminaliteitsbeheersing te vergroten.

Recht doen
Het recht moet door eenieder binnen redelijke termijnen gerealiseerd kunnen worden, waarbij handhaving en rechtspleging van hoog niveau dienen te zijn. Deze ambities van Justitie stellen zware eisen aan de organisatie. Hoewel toekomstgericht heeft Justitie niet de pretentie pasklare antwoorden te hebben op (toekomst)vragen, maar gaat die vragen ook niet uit de weg. Met ingang van het jaar 2000 zal het departement een jaarrapport strategische verkenningen publiceren dat primair ten doel heeft om de voor de toekomst van de rechtsstaat werkelijk relevante onderwerpen op de agenda te zetten, zowel binnen Justitie als in het publieke debat.

Justitie besteedt grote aandacht aan de gevolgen voor onze rechtsorde van de internationale rechtspraak en zet zich in om te bewerkstelligen dat ook bij de Europese hoven de doorlooptijden worden bekort. Het is immers onwenselijk als waarin onze nationale rechtspraak een versnelling wordt gerealiseerd, deze tenietgedaan zou worden indien betrokkenen bij een Europese instantie in beroep gaan. Een situatie die met name door de communautarisering van het asiel- en vreemdelingenbeleid niet ondenkbaar is.
In alle onderdelen van het Justitie-apparaat dient een hoge uitvoeringskwaliteit gerealiseerd te worden. Kwaliteit is niet slechts de dingen doen, het is ook de goede dingen doen. Dat betekent keuzes maken. Een optimale taak-uitoefening van Justitie is alleen mogelijk als ze zich op haar kern oriënteert: het realiseren van een adequate juridische infrastructuur.

---------------

21 sep 99 15:16

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...