Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vreemdelingenbeleid in de steigers

Datum nieuwsfeit: 21-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

21.09.99

Persberichten Begroting 2000

Justitiebegroting 2000

Staatssecretaris Cohen:'Vreemdelingenbeleid in de steigers

Het kabinet heeft in 1999 een groot aantal ontwikkelingen in gang gezet met als doel het asiel- en migratievraagstuk beter beheersbaar te maken.
Het gaat hierbij met name om de uitbreiding van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), een nieuwe Vreemdelingenwet, de nota Terugkeerbeleid en een nieuw opvangmodel voor asielzoekers. Dit schrijft staatssecretaris M.J. Cohen in zijn toelichting op de begroting voor volgend jaar.

De nieuwe Vreemdelingenwet
Het wetsvoorstel Nieuwe Vreemdelingenwet levert een bijdrage aan de oplossingen van de knelpunten in de asielprocedure door wettelijke waarborgen voor de kwaliteit van de beslissing, het verminderen van het aantal procedures en het bevorderen van vertrek van degenen die niet in Nederland mogen blijven. De belangrijkste veranderingen zijn de beperkingen van het aantal asielstatussen, het vervallen van de bezwaarfase in de in de asielprocedure, de verbetering van de kwaliteit van de beslissing op de asielaanvraag en de introductie van het hoger beroep in vreemdelingenzaken. De wet is onlangs bij de Tweede Kamer ingediend. De regering streeft ernaar de wet in 2001 in werking te laten treden.

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
In 1998 is het aantal asielzoekers in Nederland enorm toegenomen. Voor de IND heeft dat grote gevolgen gehad. De IND speelt met het programma 'Groei IND' in op een aanzienlijke uitbreiding van de organisatie om de toename van de asielaanvragen het hoofd te kunnen bieden. Hoofddoelen daarbij zijn: realiseren van extra verwerkingscapaciteit en borging van de kwaliteit van de beslissingen van de IND. Om deze doelen te realiseren worden in 2000 onder andere de volgende projecten uitgevoerd:

* vestiging van een nieuw aanmeldcentrum (AC) in Regio Noord Oost (Ter Apel);

* uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van de Regio's;
* vestiging van een nieuw Kennis en Leer Centrum (KLC);
* verbetering van het 'voorraadbeheer' op landelijk en regionaal niveau.

Voorts wordt de kwaliteitsverbetering, die in 1999 in gang is gezet, onverkort voortgezet. Dit programma is gericht op het vergroten van de inhoudelijke kennis van de IND-medewerkers. Dit gebeurt onder andere door de oprichting van nog meer landendesks, oprichting van regionale kenniscentra, analyses van de jurisprudentie en een intensief opleidingsprogramma.

Aantallen
Voor 2000 wordt rekening gehouden met 47.000 nieuwe asielverzoeken en 70.000 reguliere verzoeken om toelating (voor onder andere: gezinshereniging, onderwijs, au pairs of familiebezoek), 29.000 visaverstrekkingen en 45.000 naturalisatieverzoeken. De begroting voor 2000 is gebaseerd op het verwerken van deze nieuwe aanvragen en de daaruit voortvloeiende bezwaar- en beroepprocedures.

Gelet op de onzekerheden in de instroom van asielzoekers en daarmee de werklast van de IND, is het van belang dat de organisatie beschikt over een buffer om onverwachte pieken op te vangen zonder grote nadelige invloeden op de doorlooptijden. Voor 2000 en de daaropvolgende jaren is de IND afgestemd op 60.000 asielzoekers. Indien de instroom hieronder blijft zal er een buffercapaciteit kunnen ontstaan.

De invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet zal grote gevolgen hebben voor de werkprocessen van de IND; er worden maatregelen getroffen om de overgangsproblematiek zoveel mogelijk te beperken.

Uitbreiding vreemdelingenkamers
Er worden maatregelen genomen om rechters beter toe te rusten voor de behandeling van de toegenomen aantallen beroepszaken op grond van de Vreemdelingenwet. Vreemdelingrechtspraak zal in de toekomst op meer locaties plaatsvinden dan de huidige vijf over het land verspreide vreemdelingkamers.

Terugkeerbeleid
Op 25 juni 1999 is een notitie aan de Tweede Kamer gezonden inzake het terugkeerbeleid. Uitgangspunt van het terugkeerbeleid is en blijft dat een beslissing tot het niet toelaten betekent dat degene ten aanzien van wie een dergelijke beslissing is genomen Nederland dient te verlaten. De vreemdeling is zelf verantwoordelijk voor zijn terugkeer. Zelfstandige terugkeer is de meest wenselijk optie; gedwongen terugkeer kan soms noodzakelijk blijken. In iedere fase van de toelatingsprocedure komt de terugkeer nadrukkelijk aan de orde. Als de afwijzing van het toelatingsverzoek onherroepelijk is dient de vreemdeling in vier weken zelfstandig zijn terugreis te regelen. Bij de opvangcentra waar de vreemdeling tijdens de duur van zijn procedure verblijft komen vertrekafdelingen voor de begeleiding van de vreemdeling bij het realiseren van zijn terugkeer. Verder zal de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) meer dan voorheen betrokken worden bij het realiseren van terugkeer en doormigratie van vreemdelingen.
Als een vreemdeling die Nederland dient te verlaten na vier weken niet vertrokken is, zullen alle voorzieningen worden beëindigd. Dat geldt niet voor vreemdelingen waarvan duidelijk is dat zij buiten hun schuld niet kunnen vertrekken (bijvoorbeeld staatlozen). Ter voorkoming van illegaal verblijf in Nederland wordt op gebied van de vreemdelingenbewaring en de ongewenstverklaring in de Terugkeernotitie een aantal beleidsintensiveringen voorgesteld.
Naar verwachting kan het nieuwe terugkeerbeleid van kracht worden op 1 januari 2000.

Opvang
In de loop van 2000 zal geleidelijk een nieuw opvangmodel voor vreemdelingen worden ingevoerd. In dat model worden naast opvangcentra (grootschalig) ook woningen gebruikt voor de opvang. Zo kunnen schommelingen in de aantallen asielzoekers beter worden opgevangen en kunnen de totale kosten van de opvang met 5% worden teruggebracht. Daarnaast wordt het aantal centra uitgebreid. Het streven is er op gericht om ook bij de opvang buffercapaciteit te verwerven; er zijn middelen gereserveerd voor de instandhouding van 10.000 bufferplaatsen.

Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA's) Minderjarigen die zonder begeleidende ouder of voogd naar Nederland komen en asiel aanvragen komen in principe onder voogdij van de Stichting de Opbouw.
De Opbouw is 1 van de 5 landelijk werkende instellingen voor voogdij en gezinsvoogdij. De Opbouw heeft twee kerntaken:
* de uitvoering van de voogdij over de AMA's;
* de zorg voor de opvang.

De Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming voert onderzoek uit naar de voogdij over alleenstaande minderjarige asielzoekers en het beleid inzake de opvang. De resultaten zullen een rol spelen bij de herijking van het Beleidskader Toelating Voogdij en Opvang AMA's. De beleidsnotitie over het AMA-beleid zal nog dit jaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Zie MvT2.5.1 t/m 2.5.6 en 2.6.5

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie