Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Krachtige aanpak financieel-economische criminaliteit

Datum nieuwsfeit: 21-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE JUS

www.justitie.nl

MIN.JUST: Krachtige aanpak financieel-econom. criminaliteit

Wiebe Alkema
070 370 7225

3843

21.09.1999

Justitiebegroting 2000
KRACHTIGE AANPAK FINANCIEEL-ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

Minister Korthals vindt een krachtige aanpak van de financieel-economische criminaliteit van groot belang. Financieel-economische criminaliteit omvat zowel verticale als horizontale fraude. Bij verticale fraude gaat het om fraude waarvan de overheid het slachtoffer wordt (fraude met belastingen en uitkeringen, en EU-fraude). Horizontale fraude betreft particulieren, bedrijven en financiële instellingen.

Financieel-economische criminaliteit in zijn verschillende vormen kost de samenleving niet alleen veel geld, maar werkt ook verstorend op de verdeling van lasten en publieke middelen. Bovendien doet het afbreuk aan het vertrouwen in het maatschappelijk verkeer.

Daarom heeft het kabinet besloten tot voortzetting en uitbreiding van de als proef begonnen interregionale fraudeteams (IFT.s) van de politie en het Openbaar Ministerie gezamenlijk. Aan elk IFT wordt een expertisecentrum gekoppeld, gericht op het ontwikkelen van landelijke beschikbare kennis en expertise op één of meer specifieke vormen van fraude. Dit bevordert een effectievere aanpak van onder meer horizontale fraude. Er zijn nu vier van deze teams. Er worden er drie aan toegevoegd. In 1999 in Den Haag en Rotterdam, in 2000 in Amsterdam.
Eerder besloot het kabinet de fraudebestrijding een extra impuls te geven door te investeren in opleidingen, en versterking en personele uitbreiding van enkele Bijzondere Opsporingsdiensten. Het gaat om de AID, de Arbeidsinspectie, de Dienst Recherchezaken van VROM en de ECD.

De opleidingen voor de basis politiezorg die de deskundigheid op het terrein van het financieel rechercheren bevorderen, zijn inmiddels gereed. De Rijksuniversiteit Leiden en de Erasmusuniversiteit in Rotterdam hebben voor de specialisten een postacademische opleiding forensische accountancy ontwikkeld. Het kabinetsbeleid is er op gericht financieel rechercheren een integraal onderdeel van de rechtshandhaving te maken.

Inzake de aparte strafbaarstelling van het witwassen en het wegnemen van een aantal gesignaleerde knelpunten in de ontnemingswetgeving zijn wetsvoorstellen in voorbereiding. Het laatste betreft vooral de aanpak van schijnconstructies die door criminelen worden gebruikt om geld weg te sluizen. Deze regelgeving geeft een nieuwe impuls aan de bestrijding van financieel-economische criminaliteit.

Dit blijkt uit de toelichting van minister A.H. Korthals op zijn begroting voor het volgend jaar.

Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie streeft naar evenwichtige rechtshandhaving. De aanpak van geweldsmisdrijven en jeugdcriminaliteit, als onderdeel van de lokale veiligheidszorg heeft daarbij voorrang. Daarnaast kent het OM bovenlokale thema.s zoals het tegengaan van georganiseerde criminaliteit en fraude en de handhaving van milieuvoorschriften en het verkeer. Deze prioriteiten, die richtinggevend zijn voor de politie, staan in het meerjarenplan van het OM .Perspectief op 2002.. De reorganisatie van het OM is afgerond. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de versterking van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. De Wet reorganisatie OM is op 1 juni 1999 in werking getreden.

Georganiseerde criminaliteit .....

Georganiseerde criminaliteit
De bestrijding van de georganiseerde misdaad blijft aandacht behouden zowel op internationaal als nationaal niveau. Over traditionele georganiseerde criminaliteit, veelal drugshandel, is relatief veel bekend. Andere vormen van worden de komende jaren beter in kaart gebracht en aangepakt. Daarbij gaat het om mensensmokkel en -handel, zware milieucriminaliteit en georganiseerde grootschalige fraude. Dit vereist creatieve en ingrijpende opsporingsmethoden die duidelijk genormeerd zijn. In dit verband moet de inwerkingtreding op 1 februari 2000 worden genoemd van de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden, de Wet Herziening gerechtelijk vooronderzoek en de Wet op de politieregisters.

Politie
De afspraken in het Regeerakkoord over de politie worden op drie manieren uitgewerkt. De eerste betreft de overgang van het beheer van het KLPD van de minister van Justitie naar de minister van BZK. Het wetsvoorstel hierover is ingediend bij de Tweede Kamer, de behandeling is in volle gang. De tweede regelt de concentratie van beheersbevoegdheden ten aanzien van de politie op rijksniveau bij de minister van BZK. Dit betekent een wijziging van de Politiewet 1993. Het wetsvoorstel gaat binnenkort naar de Tweede Kamer. De derde wijze betreft de wijzigingen in de verhoudingen binnen de politieregio.s, waarbij de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de korpsbeheerder, de hoofdofficier van Justitie, de beheersdriehoek en het regionale college in ogenschouw worden genomen. Deze wijzigingen zijn op hoofdlijnen beschreven in een notitie Regionaal politiebestel van 1 juli 1999.

Politieonderwijs
Het politieonderwijs verandert. In 2000 worden met het project .Toekomstig onderwijs voor de politie. belangrijke stappen gezet naar een nieuw model voor het politieonderwijs dat vanaf 2002 in werking treedt. Dit model kenmerkt zich onder meer door actuele op de huidige beroepspraktijk toegesneden beroepsprofielen, door onafhankelijke examinering en een grotere betrokkenheid van de beroepsgroep bij de inhoud van het onderwijs. Enkele specifieke opleidingstrajecten die voor Justitie van groot belang zijn, worden in 2000 afgerond. Dit betreft de opleidingen voor kernteams en divisies zware criminaliteit, voor financieel rechercheren (algemeen en financieel rechercheur), jeugd en zeden en voor de implementatie van de wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden en de herziening van het gerechtelijk vooronderzoek.

---------------

21 sep 99 15:27

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie