Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag raadscommissie openbare werken Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 21-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

Keywords: Commissie

Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie openbare werken en sociale voorzieningen, gehouden in het stadhuis van Enkhuizen op 21 september 1999.

Aanwezig: voorzitter,
secretaris,
leden:

de heer J. Knukkel
de heer N. Kegelaar
de heer D. van Pijkeren (RPF / SGP)
de heer C.H. Boland (D66)
de heer N.P. Dol (VL / GL)
de heer J.S. Tesselaar (EB)
de heer K.P. van der Veen (PvdA)
de heer H. Weijens (CDA)
de heer J.W. Hekkert (VVD)

Voorts aanwezig:

de heer J.I. de Rapper, directeur burgerzaken
de heer H.F. van Driel, hoofd dienstverlening bevolking de heer M.A. Vrolijk, hoofd facilitaire dienstverlening de heer J. Voogt, hoofd weg- en waterbouw
de heer M. Stroet, afd. weg- en waterbouw
de heer J.A. Burema, afd. Welzijn
mevrouw J.A. van Rouwendal - van Die, notuliste

Afwezig met kennisgeving:

de heer J. Franx (vervangen door de heer Tesselaar) mevrouw E. F. Dangermond - Hilderink (vervangen door de heer Hekkert)


1. Opening
De heer Knukkel opent de vergadering.

2. Verslag van de vergadering van 20 juli 1999

Pag. 11: De heer Van der Veen vraagt of het correct is dat hij niet is vervangen. De voorzitter bevestigt dit.

Pag. 13 punt 9: De heer Hekkert vindt de uitspraken nogal vooringenomen en neemt aan dat ze niet zo zijn bedoeld. De voorzitter antwoordt dat hij zich hierin vergist. Voor de behandeling van de pilots was het toenmalige advies van de OR voldoende. Als de OR het nieuwe advies heeft uitgebracht, zal opnieuw worden gediscussieerd.

Vervolgens wordt het verslag vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

a. brief d.d. 7 juli 1999 van de Vereniging Oud Enkhuizen te Bovenkarspel over een bezwaarschrift over het kappen van de 4 beuken op de algemene begraafplaats.
De heer Tesselaar vindt dit een voorbeeld van miscommunicatie en vraagt wat het vervolgtraject is. De voorzitter antwoordt dat het is behandeld in de beroepscommissie en dat het college een uitspraak heeft gedaan. In de commissie AB/EZ zal over de procedure worden gesproken.
b. brief d.d. 4 augustus 1999 van provincie Noord-Holland inzake sanering Waaigat betreffende verzoek om medewerking onderzoek Kuipersdijk 18
c. brief d.d. 13 augustus 1999 van de Kiesvereniging Enkhuizer Belang over het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met betrekking tot wet bodembescherming Waaigat Enkhuizen. De heer Van der Veen vraagt zich af in hoeverre deze brief serieus moet worden genomen; de fractievoorzitter van EB weet toch als geen ander de achtergrond van het probleem. De heer Dol merkt op het schrijven van de brief door de eigenaar van Kuipersdijk 18 niet tactisch te vinden van de fractie EB i.v.m. belangenverstrengeling en informeert of de toezegging van de provincie al zwart op wit staat.
De heer Tesselaar ziet geen probleem, de bewoner is een particulier.
De heer Van der Veen vraagt of de in het evaluatierapport genoemde restvervuiling die nu acceptabel geacht wordt later niet tot hoge kosten kan leiden. De voorzitter zegt dat het college terecht vertrouwen heeft getoond in de provincie. De 6 m. die in samenhang met Kuipersdijk 18 nog niet gesaneerd is, zal nu worden gesaneerd. Hij leest de brief voor. Hij hoopt dat de eigenaar van Kuipersdijk 18 zal instemmen met het onderzoek naar de mate van vervuiling. Het bouwplan voorziet niet in woningbouw op deze plaats. De heer Van der Veen vraagt wie eventueel opdraait voor het opruimen van de zware metalen en de PAKS die als restvervuiling overblijven. De heer Weijens is het eens met de heer Van der Veen; in het verleden zijn fouten gemaakt bij de sanering zoals bij het EBI-terrein. Hieruit moet lering worden getroffen. De heer Kegelaar merkt op dat het hier om gebiedseigen stoffen gaat die normaal zijn voor een binnenstad. De Voorzitter benadrukt dat Kuipersdijk 18 een verantwoordelijkheid is van de provincie. De heer Tesselaar informeert naar de toestand van Kuipersdijk 24. De heer Kegelaar zegt dat in de onderzoeksfase inderdaad vervuiling is aangetroffen buiten de nu te bebouwen locatie; voorafgaand aan de sanering is hier nog naar gekeken. d. Inrichting omgeving Koperwiekplein
De heer De Rapper licht toe dat het plan een verdere detaillering is van het eerder gepresenteerde plan en in de grote lijnen niet afwijkt. Er zijn wat parkeerplaatsen verdwenen ten gunste van bomen. De heer Dol verheugt zich hierover. Hij vraagt of de toren en het carillon blijven. De heer De Rapper antwoordt bevestigend; over het muurtje is nog discussie gaande. In nauw overleg met de verkeerscommissie is besloten dat de geplande rotonde Meeuwenlaan/Reigerlaan vervalt. In plaats hiervan is gekozen voor een meer verkeersremmende T-splitsing. Er komen aparte fietsbanen en verkeersremmende plateaus. De heer Boland merkt op dat waar de fietspaden komen, de parkeergelegenheid verdwijnt. Hij vraagt of de rijbaan niet zo breed blijft dat het noodt tot hard rijden. Hij vraagt waar de containers komen en denkt dat het fietsenrek te klein is. Hij vindt het aantal bomen op het voorplein minimaal. De heer Tesselaar zal het voorstel in zijn fractie bespreken. De heer Weijens vraagt of het stopverbod blijft gehandhaafd; hij voorziet problemen voor de school. Hij vraagt wat de groene streep tussen Meeuwenlaan en Seb. Centenweg betekent en informeert of het schuurtje van Super de Boer verdwijnt. De heer Stroet antwoordt dat de rijbaan zo breed blijft dat twee auto's elkaar kunnen passeren. Doordat de weg visueel smaller zal lijken, zal minder hard worden gereden. Langs de fietspaden komt een doorgetrokken lijn zodat niet geparkeerd kan worden. De groene streep staat voor inritbanden. Voor wie ter plekke niet bekend is, lijkt het of het hier een T-kruising betreft. Een parkeerplaats met een kruis is een invalidenparkeerplaats. Het schuurtje zal niet terugkomen. De heer De Rapper meldt dat in de retourette aanvankelijk alleen statiegeldartikelen konden worden ingeleverd. Eind vorige week is met de projectontwikkelaar gesproken en er op aangedrongen dat alles daar kan worden ingeleverd zodat geen apart milieu-eiland nodig is. De heer Stroet weet niet hoeveel fietsparkeerplekken er komen; ze komen bij de hoofdingang, achter bij de parkeerplaats, langs de zijgevel van Super de Boer en aan de zijde van de Witte Duif. De heer De Rapper zal nagaan of met groei rekening is gehouden. Er komen meer bomen terug dan aanvankelijk was gedacht, maar voor de inrit aan de achterzijde moeten bomen wijken. Bij het voormalige RSG-gebouw komen meer bomen terug dan er worden verwijderd. Uit stedenbouwkundig oogpunt is gekozen voor een goed zichtbare ingang. Om deze reden komen er geen bomen op het voorterrein. De heer Tesselaar informeert hoe de verkeersafhandeling is geregeld voor het halen en brengen van kinderen naar het voormalige RSG-gebouw. De heer De Rapper antwoordt dat men via de Kwartellaan rond kan rijden. De voorzitter zal de wethouder van verkeerszaken op de hoogte stellen; hij heeft gelegenheid gegeven tot deze discussie omdat het daar niet op de agenda staat. De heer Dol informeert naar aanleiding van het opnemen in de APV van het afstemmen van kap- en bouwvergunningen of dit is gerealiseerd. De voorzitter zal hier aandacht aan besteden.
e. principebesluit deelname aan het project "minima in Enkhuizen kiezen zelf voor energiebesparing"
De heer Boland vindt het een prima plan, maar vraagt of alleen de minima die in een eco-team plaatsnemen in aanmerking komen en of dit verordeningstechnisch mogelijk is. De voorzitter bevestigt dit. Achterliggende gedachte is dat veel minima niet weten wat zij kunnen besparen. In de eco-teams wordt gediscussieerd over bijv. vermindering van energiegebruik. De heer Van der Veen denkt dat er minima zijn buiten de eco-teams die best weten waarop bespaard zou kunnen worden, maar de financiële mogelijkheden missen voor aanpassingen. Op dit punt moet niet gediscrimineerd worden. Juicht het project op zich toe.
De heer Burema licht toe dat het een actie is voor alle burgers van Enkhuizen die gedurende drie jaar aan de criteria voldoen. Er wordt geleerd dat een aardige besparing mogelijk is, ook zonder dat er nieuwe apparatuur wordt verschaft. Voor het krijgen van bijstand voor dure aanschaffen bestaat een regeling. Als in het eco-team uit de discussie blijkt dat vervanging redelijk is, wordt een mogelijkheid gegeven. Aan het verkrijgen van apparatuur om niet mag best een voorwaarde worden verbonden. Het is moeilijk in te schatten hoeveel gebruik ervan zal worden gemaakt. f. samenvatting vergadering milieucommissie d.d. 16 juni 1999 De heer Boland denkt dat de opmerking van de heer Knukkel dat hij er een voorstander van is dat ieder zijn stem uit kan brengen, in het reglement is geregeld. De voorzitter licht toe dat er drie adviseurs zijn die niet officieel lid zijn. Gezegd is dat hun stemmen graag meegewogen worden. Het betreft niet het stemmen maar het uitspreken van een mening.
g. vergoeding indirecte schoolkosten
De commissie neemt hiervan kennis.
h. verzoek begeleidingscommissie inloophuis De Opsteker om een vergoeding van de kosten van het aanbrengen van een invalidentoilet op het adres Driebanen 19
De commissie neemt hiervan kennis. De heer Tesselaar vraagt wanneer men gereed zal zijn. Dit is de voorzitter niet bekend. i. brief d.d. 21 juni 1999 van het Sociaal Beraad Enkhuizen over het herzien van het standpunt inzake de subsidiëring van de gebruikers van de open tafel van Overvest.
De voorzitter zegt dat de brief in een later stadium zal worden behandeld omdat overleg gaande is. De heer Burema licht toe dat er signalen zijn uit Overvest dat de prijs van de maaltijden te hoog is. Er zal een voorstel worden gemaakt. Ook oriënteert men over zich hoe de maaltijden geleverd zullen worden. j. ontwerp verkeersplan Lindenlaan-Dreef-Noorderweg

De heer Voogt licht toe dat reeds nu wordt teruggekoppeld naar de commissie i.v.m. de provinciale subsidie. De tekening is nog niet helemaal uitgewerkt en nog niet alle opmerkingen zijn verwerkt. Binnenkort wordt overlegd met de bewoners van de Noorderweg. Het maken van haakse parkeerplaatsen in de Bernhardlaan zal naar verwachting zoveel schade aan de boomwortels veroorzaken dat zij het niet overleven. Om na te gaan of men nog op het juiste spoor zit, is een tekening op uitvergrote schaal ter inzage gelegd. De heer Dol heeft deze niet gezien. De heer Van der Veen zegt dat deze tussen de mappen in stond. De voorzitter dringt erop aan de zaken te laten waar ze zijn gelegd. De tekening zal nog 10 dagen ter inzage blijven liggen. Als men opmerkingen heeft, wordt men verzocht contact op te nemen met de heer Voogt.

De heer Voogt zegt dat bij inspectie is gebleken dat bij verbetering van de fundering van de Noorderweg tegelijk de riolering moet worden vervangen. Er moet nog worden gekeken waaruit dit gedekt kan worden. Het krediet voor het rioleringsplan is alleen bedoeld voor het voldoen aan de basisinspanning en niet voor technisch onderhoud. Volgens de heer Van der Veen is eerder gesteld dat de riolering uit het budget voor inrichting van de Noorderweg zou kunnen worden bekostigd. Hij dacht dat het onderhoud van het rioolstelsel ook deel uitmaakte van het rioleringsplan. De heer Boland denkt dat het rioleringsplan misschien aangepast dient te worden. De heer Voogt zal met de desbetreffende wethouder overleggen. De voorzitter wenst duidelijkheid op korte termijn.


4. Verordening WonenPlusFonds

De heer Hekkert vindt het een prima voorstel, maar weinig onderbouwd. Omdat het een nieuw initiatief is, stelt hij een proefperiode van een jaar voor. Na evaluatie kan dan een beslissing worden genomen. De voorzitter pleit voor evaluatie, maar wil het niet als een proefproject zien. De heer Burema wijst erop dat het de bedoeling is dat het project, dat is opgestart via de provincie en het SOW, na drie jaar zichzelf bedruipt. De heer Hekkert zegt dat het de verantwoording is van de gemeente; provincie en SOW dragen niet bij in de kosten. Hij wil de mogelijkheid hebben eerder te stoppen dan na drie jaar. De heer Van der Veen merkt op dat de investeringen voor drie jaar worden gedaan. Als eerder wordt gestopt, gaat dit ten koste van de andere participanten. De heer Dol vindt dat ook in het belang van de deelnemers zorgvuldig te werk moet worden gegaan. Hij vindt 3 jaar meedoen een must; de bijdrage komt uit de armoedebestrijding. Als het fout gaat, geldt dit ook voor de andere participanten. De beëindiging moet worden geregeld in een protocol. De voorzitter stelt voor op basis van dit voorstel akkoord te gaan met de periode van drie jaar, met na enige tijd een evaluatie. Wanneer meer geld wordt gevraagd, kan worden overwogen alsnog kritisch naar het plan te kijken of om zich terug te trekken. De heer Hekkert merkt op dat het mogelijk is dat blijkt dat de diensten het geld niet waard zijn. De VVD houdt fractieberaad voor, de andere fracties gaan akkoord met het voorstel.
5. Pilots kerntaken
Wordt teruggetrokken daar er geen nader advies is van de OR
6. Millenniumovergang
De heer Vrolijk deelt mede dat het virus dat vorige week is aangetroffen afkomstig bleek te zijn van microsoft office '97. Er heeft overleg plaatsgevonden met de virusscannerleverancier. Gebleken is dat het geen virus was. Omdat een virusscanner alert moet zijn op nog niet bekende virussen, kijkt hij naar de systematiek in een bestand; zo'n systematiek heeft hij hier aangetroffen. Alles wat binnenkomt in Enkhuizen wordt gescand en de 3 virusscanners worden geregeld geüpdatet. De voorzitter zegt dat als weer een virus wordt aangetroffen, iedereen mag worden gewaarschuwd, ook in het weekend.
Vorig jaar is een inventarisatie gemaakt van mogelijke millenniumproblemen. De telefooncentrale is vervangen. Dit jaar is een test uitgevoerd met inschakeling van het testcentrum te Lelystad en de leverancier. Hieruit zijn geen schokkende dingen naar voren gekomen. Bij een nieuwe release blijft men alert. Er is een werkplan gemaakt voor de periode 30 december tot 10 januari. De laatste twee dagen van het jaar zullen zoveel mogelijk back-ups worden gemaakt. Op op oudejaarsavond zal een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Op zondag 2 januari wordt alles geactiveerd en als alles goed gaat kan op 3 januari weer worden gewerkt. De medewerkers krijgen een consignatievergoeding. Er zijn een aantal noodscenario's gemaakt voor uitkeringen en betalingen. De heer Tesselaar complimenteert met de aanpak van en de informatie over het milleniumprobleem.

7. Rondvraag
De heer Van der Veen denkt dat het veiliger zou zijn als de paaltjes op het fietspad bij de Ven bovenaan de dijk geplaatst zouden worden. Hij attendeert op het ontstaan van een onveilige situatie op het punt Dreef/Kastanjelaan doordat de witte strepen t.b.v. het fietspad vanuit de Vest zijn vervaagd. De heer Tesselaar acht het mogelijk dat alle besluiten overnieuw moeten worden genomen betreffende het kappen van de vier beuken. De voorzitter denkt dat het morgen wordt behandeld in de beroepscommissie en onthoudt zich van een uitspraak.
8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 uur.

N.Kegelaar, secretaris

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...