Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 22-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
X
X
X Gemeente Amsterdam

nummer 37 - 22 september 199

I. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, EN VOORSTELLEN AAN DE GEMEENTERAAD, VAN VRIJDAG 17 EN DINSDAG 21 SEPTEMBER 199

PERSBERICHTE

AANVRAAG RIJKSBIJDRAGE VOOR GROOT ONDERHOUD METROSTATION

Het college van B&W heeft besloten een rijksbijdrage te vragen voor het groot onderhoud en de renovatie van het metrosysteem en de stations van de Oostlijn. Na 25 jaar intensief gebruik zijn het systeem en de stations toe zijn aan groot onderhoud. Bovendien moeten de metrostations ingrijpend worden gerenoveerd om ze aan te passen aan aan de hedendaagse eisen van de tijd. In de rijksbijdrage voor het Openbaar Vervoer is tot op heden niet voorzien in dergelijke kosten. De minister heeft echter toegezegd dat ze onder bepaalde voorwaarden een bijdrage wil leveren. De bedrijven RET, waar dit probleem ook speelt, en het GVB zijn uitgenodigd om concrete voorstellen voor het jaar 2000 in te dienen. Op basis hiervan heeft het GVB een uitgebreid plan van aanpak gemaakt voor het groot onderhoud van het metrosysteem (MetroMorfose), inclusief een aanvraag voor een bijdrage van het rijk voor het jaar 2000. De totale renovatie en groot onderhoud zal 300 miljoen gulden vergen en in de periode 2000-2006 worden uitgevoerd. De voorstellen voor het volgend jaar omvatten een bedrag van 40 miljoen gulden

Huub Winthagen 552324

þþ

MARKTEN IN DE BINNENSTA

Het college van B&W heeft ingestemd met de concept-nota 'Markten in de binnenstad' over de toekomst van de markten in de binnenstad. Vooral de marktkooplieden zelf gaan een belangrijke plaats innemen bij het beheer van de markten. Zij zullen er samen met de gemeente voor moeten zorgen dat hun markten goed blijven functioneren. Per markt wordt daartoe een marktcommissie ingesteld waarin de gemeente en vertegenwoordigers van de marktkooplieden zitting hebben. De commissies zijn direct verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en voor de promotie van hun eigen markt. Eventueel kan per markt een marktmanager worden aangesteld. Ook verwacht het college dat de marktcommissies met voorstellen komen om hun markt te verbeteren. Het kan dan gaan om verbetering van het reinigingsbeheer, de bereikbaarheid van de markt of om bijvoorbeeld het ontwikkelen van een brancheringsplan. De gemeente beperkt zich voortaan tot het algemeen toezicht en de centrale toewijzing van plaatsen (de zgn. ancienniteitsregeling). Verder bevat het collegevoorstel nog een aantal andere aandachtspunten zoals het onderzoek naar de voors en tegens van het instellen van een zondagsmarkt

De meeste markten liggen in de binnenstad: 11 van de 26. Deze 11 vallen momenteel onder verantwoordelijkheid van de centrale stad waar de Dienst Marktwezen het uitvoerend orgaan is. De overige 15 markten zijn verspreid over verschillende stadsdelen, waar de stadsdeelbesturen verantwoordelijk zijn voor het dagelijks beheer

De verantwoordelijk wethouder Economische Zaken, Pauline Krikke, ziet de rol van markten veranderen. De marktkooplieden moeten steeds alerter reageren op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Door zelf meer verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen markt, kunnen de marktkooplieden deze ontwikkelinge

beter tegemoet treden, zo is haar verwachting. Daarom stelt het college voor

om het beheer van de markten professioneler aan te pakken en dichter bij de marktkooplieden zelf te brengen. Op 7 oktober buigt de Raadscommissie Economische Zaken zich over het voorstel en op 21 oktober zal de gemeenteraad een besluit nemen over de voorstellen

Mechtild Rietveld 552204

þþ

BINNENSTAD VAN AMSTERDAM GENOMINEERD VOOR WERELD ERFGOED LIJS

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft ingestemd met het verzoek van de staatssecretaris van OC&W om de binnenstad van Amsterdam te mogen voordragen voor plaatsing op de Lijst van het Wereld Erfgoed van de UNESCO. Op deze lijst staan monumenten met uitzonderlijke universele betekenis voor de mensheid. Voorbeelden zijn monumenten als de Piramiden van Gizeh in Egypte, de Taj Mahal in India en de Borubudur in Indonesië. Het bijzondere van Amsterdam is dat het niet gaat om één monument, maar om een historische stedelijke structuur, die uniek is in de wereld. Eerder werd al de Stelling van Amsterdam, de gordel van forten rondom de stad, op de World Heritage List opgenomen

In februari van dit jaar werd de binnenstad van Amsterdam al tot beschermd stadsgebied verklaard. De plaatsing op de Wereld Erfgoed Lijst ligt in het verlengde hiervan. Rechtstreekse financiële voordelen van plaatsing op de lijst zijn niet aan te geven. Het gaat primair om de erkenning van deze unieke binnenstad als cultureel erfgoed van de hele mensheid, waarvan het behoud van universeel belang is. Er zullen geen extra internationale budgetten beschikbaar komen. Wel leert de ervaring dat plaatsing op de lijst extra aanzien en waardering geeft en particuliere investeringen bevordert. De extra verplichtingen zijn in hoofdzaak dezelfde als bij de aanwijzing van de binnenstad als beschermd stadsgezicht Het gaat om monitoring van het beschermde erfgoed en het eventueel aanwijzen van een bufferzone.

Het project valt onder de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris i.c de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De rol van de gemeente is aanvullend en faciliterend. Zo wordt gevraagd om een bijdrage te leveren aan het nominatiedossier. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. De werkzaamheden worden verricht door Bureau Monumentenzorg

Huub Winthagen 552324

þþ

ERFPACHTBELEID GEMEENTE AMSTERDAM AANGEPAS

Het erfpachtbeleid van de gemeente Amsterdam wordt aangepast. Het college van B&W heeft de ontwerp-raadsvoordracht hiertoe van wethouder Stadig (Grondzaken) goedgekeurd. Uitgangspunt blijft het stelsel van voortdurende erfpacht, waarbij deze voor telkens 50 jaar wordt vastgesteld. Daarbij doet het college voorstellen om te komen tot een doorzichtiger en klantvriendelijker stelsel. Er wordt naar gestreefd het nieuwe stelsel per januari 2000 in te laten gaan

Sinds 1896 verkoopt de gemeente Amsterdam als regel geen grond meer aan particulieren, maar geeft die uit in erfpacht. Aangezien de gemeente het grootste deel van de grond binnen de stadsgrenzen in eigendom heeft (80%), krijgt iemand die in Amsterdam wil bouwen of een bestaand pand wil kopen vrijwel altijd te maken met erfpacht. Erfpacht is een zakelijk recht, waarvoor de erfpachter jaarlijks een vergoeding, de canon, aan de gemeente betaalt. De looptijd van een recht van erfpacht is 50 jaar. Vroeger werden ook tijdvakken van 75 jaar afgesloten

Voorgesteld wordt het uitgangspunt van de grondwaarde voor een tijdvak va

50 jaar bij de bepaling van de prijs voor alle geboden vormen van erfpachten te handhaven. Het canonpercentage en de afkoopsom worden voortaan marktcon-

form en niet gerelateerd aan de leningfondsrente bepaald. Daarbij zal de afkoopsom voor 50 jaar niet meer hoger zijn dan de grondwaarde. Ook wordt het de erfpachter in het nieuwe stelsel mogelijk gemaakt te kiezen uit verschillende manieren van betalen. Het wordt mogelijk de canon voor 50 jaar vooruit te betalen waarbij de afkoopsom bij uitgifte gelijk is aan de grondwaarde. Ook kan een vaste canon van 10 of 25 jaar worden betaald onder een aantal voor de erfpachter aantrekkelijke voorwaarden. Deze betalingsmogelijkheden houden rekening met ontwikkelingen op de financiële markt, zoals langlopende leningen, hypotheken etc. Daarnaast kan worden gekozen voor een indexcanon, die relatief laag begint en die jaarlijks wordt geïndexeerd. Het college heeft tevens besloten dat naar aanleiding van het groot onderhoud wordt onderzocht in hoeverre een afwijkende regeling kan worden vastgesteld voor erfpachters met een laag inkomen, die 65 of ouder zijn en geconfronteerd worden met een canonherziening

Vanaf 1 januari van dit jaar is er al een ingroeimaatregel in werking getreden voor degenen die met de canonherziening te maken krijgen. Het eerste jaar betaalt men een derde van de verhoging; het tweede jaar tweederde. Een jaarlijkse canonbetaling is aftrekbaar van de inkomstenbelasting, tenzij de canon is afgekocht. Een afkoopbedrag is niet aftrekbaar, maar de rente die de erfpachter betaalt voor een lening om af te kopen, is weer wel aftrekbaar. Naast deze aanpassingen van de regeling, zal ook de communicatie met de erfpachter worden verbeterd. Zo wordt er een website opgezet en komt er een CD-rom met informatie over erfpacht

In een dichtbevolkte stad als Amsterdam is het wenselijk het grondgebruik aan regels te binden. De gemeente heeft destijds voor het erfpachtstelsel gekozen. De waardevermeerdering van de grond komt op deze manier ten goede aan de hele gemeenschap. Daarnaast houdt de gemeente meer invloed op het gebruik van de grond. Belangrijk is dat het erfpachtstelsel een maatschappelijk ongewenste ontwikkeling als speculatie tegengaat. Hierdoor kunnen in Amsterdam nog steeds betaalbare woningen worden gebouwd, zelfs op dure locaties zoals aan het IJ. Woningen op grond die in een 'vrije grondmarkt' al lang zou zijn opgekocht voor luxe kantoren of dure appartementen. Met de vorming van 'rijke' wijken als gevolg. Het erfpachtstelsel is dus een van de instrumenten die de gemeente heeft om een gevarieerde bevolkingssamenstelling van de stad en de wijken te bevorderen

In Amsterdam zijn zo'n 50.000 erfpachtcontracten gesloten. De tijdvakken van sommige contracten lopen (na 75 jaar) binnenkort af. Bij afloop van het tijdvak vindt canonherziening plaats. De erfpachter moet voor een nieuw tijdvak van 50 jaar een canon betalen die is afgestemd op de huidige grondwaarde en het canon (rente)percentage dat nu geldt. De grond - waarvan de waarde met de jaren steeds hoger werd
- is dus in de afgelopen 50 jaar tegen een relatief lage prijs gebruikt. De stad heeft tussentijds geen vruchten van de stijging van grondwaarde kunnen plukken. Door de canonherzieningen komt de gestegen grondwaarde alsnog aan de gemeenschap ten goede

In 2000 vervallen in Amsterdam 491 rechten. Uit de taxaties die al zijn uitgevoerd voor rechten in Zuid blijkt dat de verhogingsfactor 15 bedraagt. Voor de overige rechten is de verhogingsfactor 11,5. Extreme verhogingen betreffen met name gevallen van bestemmingswijzigingen

Het symposium 'Een eeuw erfpacht in Amsterdam' in 1996 is de belangrijkste aanzet geweest om het Amsterdamse erfpachtstelsel aan een nader onderzoek te onderwerpen. Onder de titel '100 jaar Erfpacht; operatie groot onderhoud' is in 1997 - na goedkeuring van het college
- de directeur van het Gemeentelijk Grondbedrijf de bestuursopdracht gegeven met het onderzoek te starten. Dit heeft geleid tot een rap-port dat vervolgens is besproken met betrokkenen, zoals de Vereniging Eigen Huis, Makelaarsvereniging Amsterdam en de Kamer van Koophandel

Behandeling in de raadscommissie is op 13 oktober

Paul van Yperen, Communicatie stadhuis, 5523246

NIEUWE SANERINGSMETHODE VOOR VOLGERMEERPOLDE

De wethouder Milieu van de gemeente Amsterdam heeft in overleg met vertegenwoordigers van betrokken besturen gekozen voor een nieuwe aanpak van de Volgermeerpolder, de ecovariant. Het college van B&W heeft hiervan kennis genomen. Met deze ecovariant is het mogelijk dit gebied tot waardevol natuurgebied te ontwikkelen. Het gebied zal toegankelijk worden gemaakt voor wandelaars en fietsers. Dit is de uitslag van een onderzoek naar een nieuwe saneringsmethode voor de Volgermeerpolder, waarbij drie varianten zijn onderzocht

Kenmerken van de ecovariant zijn dat een monitoringssysteem in de gaten houdt waar de verontreinigingen zich bevinden. Verontreinigingen die zich naar buiten de Volgermeerpolder dreigen te verspreiden worden opgevangen via een zogenaamd interceptiesysteem. Dit is een systeem dat de grondwaterstroming opvangt. Een bijzonder aspect is dat dit systeem pas hoeft te worden aangelegd als de verontreiniging zich ook daadwerkelijk verspreidt

Veiligheid en milieurendemen

Onderzoeken hebben aangetoond dat de ecovariant veiligheid zal bieden voor mens en milieu. Ook levert de sanering een landschap op dat past binnen de omgeving. De ecovariant levert een hoger milieurendement op dan de andere varianten. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de ecovariant betere omstandigheden creëert voor de vastlegging van verontreinigingen; minder grondstoffen en energie nodig zijn, omdat bijvoorbeeld geen stalen damwanden geplaatst worden en omdat er minder grond gestort wordt; en omdat de technische systemen minder kwetsbaar zijn en minder onderhoud behoeven. Voor omwonenden is er minder overlast, omdat er geen damwand wordt aangelegd en er minder vrachtverkeer is

Onderzoeken hebben aangetoond dat er op dit moment nauwelijks of geen verspreiding van verontreinigde stoffen buiten de Volgermeerpolder is opgetreden. Hiermee wordt zekerheid geboden voor de veiligheid van de leefomgeving rondom de polder. Bovendien zal met het monitoringssysteem van de ecovariant ruim voldoende tijd zijn om eventuele verspreiding aan te tonen en aan te pakken

Aanleidin

De Volgermeerpolder ligt in het grondgebied van Amsterdam-Noord tegen de grens met de gemeente Waterland. Het gebied is in de jaren zestig en zeventig gebruikt als stortplaats voor chemisch afval. Aanleiding om te komen tot een nieuw saneringsplan was dat er tegen het oude plan veel bezwaren waren. Men had er vooral bezwaar tegen dat bij dit plan sterk verontreinigde grond gestort zou worden. Voor de wethouder Milieu vormde dit de reden om een onderzoek te laten doen of er alternatieven waren

De onderzoeken zijn uitgevoerd in samenspraak met het Burgerkomitee dat de bewoners vertegenwoordigt. De ecovariant is tijdens een informatieavond in de Hervormde Kerk van Broek in Waterland aan de bewoners voorgelegd om hun mening te horen

De vertegenwoordigers van de betrokken besturen hebben ingestemd met de voorkeur voor de ecovariant. De betrokken besturen zijn: stadsdeel Amsterdam-Noord, de gemeente Waterland, Het Waterschap de Waterlanden en Het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen

Bestuurlijk vervol

Het college zal de voorkeursvariant binnenkort definitief bepalen. Daarna zal het voorstel aan het ministerie van VROM worden voorgelegd. Dit ministerie is bij de voorbereiding betrokken en zal als het instemt de sanering grotendeels financieren

Henk Voerman 5522140

ANDERE A-BESLUITE

(genomen op basis van stukken en discussies

Binnensta

Financië

Het college heeft kennis genomen van de procedure besluitvorming begroting binnenstad 2000, en stemt in met het verzenden van een brief daarover aan de raadsleden

Bouwen, Wonen en Economi

In het kader van de vernieuwingsoperatie van de bestemmingsplannen voor de binnenstad heeft het college een derde plan opgesteld. Dit plan betreft de Jordaan. Het oude plan uit 1972 was globaal en wordt nu vervangen door een uitgewerkt plan, waar gewenste ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, en ongewenste ontwikkelingen worden tegengegaan. Rekening moest worden gehouden met de status van beschermd stadsgezicht. Het plan regelt waaraan nieuwbouw en ingrijpende renovaties moeten voldoen. Onderwerpen als bebouwing van binnenterreinen, het aanbrengen van een 'schuine kap' aan de gevel en de waardering van de panden komen in het plan aan de orde. Een en ander sluit aan bij het eerder in 1993 vastgestelde Beleidsplan Binnenstad

Algemeen Bestuu

Het college stemt in met het preadvies op de nota 'De achterdeur gereguleerd' van de raadsleden mevr. W.I. Codrington en M. van Poelgeest (GroenLinks). In de nota komen beide raadsleden terug op twee punten uit de nota 'Evaluatie coffeeshopbeleid', die in de raadscommissie zijn behandeld. Daarbij gaat het om het gewichtscriterium voor softdrugs en de mogelijkheid van verhuizing van een coffeeshop uit een niet-concentratiegebied. Behandeling in de raadscommissie is op 5 oktober en in de gemeenteraad op 3 november

Diversiteitsbelei

Het college stemt in met het ontwerp-besluit om aan de Vereniging van vrouwen uit Turkije in Amsterdam (ATKB) een eenmalige subsidie te verlenen van maximaal 13.690 gulden. De subsidie is bestemd voor een participatieproject voor vrouwen van witte illegalen; de ATKB biedt ongeveer 45 Turkse vrouwen zonder verblijfsvergunning zinvolle activiteiten aan, in afwachting van het voorstel van de staatssecretaris van Justitie of - en onder welke voorwaarden - witte illegalen alsnog in Nederland mogen blijven. Het geld voor de subsidie zal uit de reserve 'Nieuwkomers/vluchtelingenwerk' worden gehaald. Behandeling in de raadscommissie is op 7 oktober

Bestuurlijk Stelse

Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht over de verlenging van de regeling ter versterking van de bestuurlijke positie van Amsterdam. Sinds 1987 hebben de provincie en de gemeente afspraken gemaakt over de uitoefening van provinciale taken door Amsterdam. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Regeling ter versterking van de bestuurlijke positie van Amsterdam. De regeling loopt op 1 januari 2000 af en moet daarom worden verlengd. Er zijn enkele wijzigingen in de nieuwe regeling aangebracht. De belangrijkste is dat de bevoegdheden over het milieu voorheen waren gemandateerd en nu worden gedelegeerd. Behandeling in de raadscommissie is op 7 oktober en in de gemeenteraad op 3 november

Het college heeft kennis genomen van de Evaluatie van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) en de Regionale Samenwerking Amsterdam e.o. (RSA). De gemeente Amsterdam participeert in beide samenwerkingsverbanden. Op basis van de kaderwet bestuur in verandering en het regeerakkoord 1998-2002 worden

beide vormen van samenwerking geëvalueerd. Het intergemeentelijke samenwerkingsverband ROA en het projectmatige RSA, waarin ook de provincie deelneemt, zijn sterk met elkaar verweven. Daarom is gekozen voor een gezamenlijke evaluatie. De evaluatie-opzet wordt op 7 oktober ter kennisneming aan de raadscommissie aangeboden en in de regioraadcommissie Algemene Zaken van het ROA op 29 september

Het college heeft het subsidiebeleid voor 'Aanpak toekomstig bestuur binnenstad' vastgesteld. In het implementatieplan 'Aanpak toekomstig bestuur binnenstad' wordt toegezegd dat er discussies, symposia, workshops, lezingen en dergelijke worden georganiseerd. De gemeente ondersteunt deze activiteiten en stelt een bedrag van 15.000 gulden beschikbaar voor incidentele subsidies

Financië

Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht inzake de Rekeningen-commissie over de Gemeenterekening over 1998. De voordracht is een reactie van het college op het verslag van de Rekeningen-commissie over de Gemeenterekening over 1998. In deze voordracht is een procedurele beschrijving opgenomen van de gang van zaken rond een raadsdebat over de Gemeenterekening. Behandeling in de raadscommissie is op 22 september (Rekeningen-commissie) en in de gemeenteraad op 6 oktober

Verkeer, Vervoer en Infrastructuu

Het college stemt in met de kwartaalrapportage van het GVB over het Ruim Baan-programma. Ruim Baan voorziet in een pakket maatregelen ter bevordering van de doorstroming van het openbaar vervoer in Amsterdam. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat meer dan de helft van de projecten nu is uitgevoerd. De rijtijdwinst blijft echter nog wel achter bij de prognose. In verband hiermee is de taakstelling teruggebracht tot tweederde van de theoretisch mogelijke rijtijdwinst. Van een aantal projecten is de besluitvorming vertraagd vanwege ruimtegebrek in de straten; de regie over deze projecten is overgedragen aan de dienst IVV. De rapportage wordt ter kennisneming aan de raadscommissie gestuurd

Het college gaat akkoord met het kwartaalverslag Noord/Zuidlijn over het tweede kwartaal van 1999. De belangrijkste werkzaamheden in het tweede kwartaal waren de inpassing van de stations en het voeren van overleg met het ministerie van Verkeer en Waterstaat over de subsidieaanvraag. Doordat de subsidiebeschikking nog niet is afgegeven, is de planning van de werkzaamheden aan de Noord/Zuidlijn bijgesteld. De verwachting is nu dat de Noord/Zuidlijn in 2008 in gebruik kan worden genomen. Behandeling in de raadscommissie is op 13 oktober

Sociale Zake

Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid mevr. G. van Oudenallen (Mokum Mobiel '99) over overlast bij zwembaden. Publicatie in het Gemeenteblad

Zor

Als de gemeenteraad ook akkoord gaat zal aan de minister van Volksgezondheid worden geadviseerd om het Plan verzorging 1997-2001 aan te passen. In dit plan is indertijd de door het ministerie van VWS opgelegde bezuiniging van 6 miljoen gulden voor de Amsterdamse verzorgingshuizen opgenomen. Doordat het mogelijk is geworden om verpleegunits in verzorgingshuizen te vestigen en er voor de uitvoering van de plannen minder financiële middelen nodig zijn dan aanvankelijk werd geraamd, blijft er geld over dat kan worden besteed aan 44 verpleegunits en 106 extra zorgpakketten. Na de realisatie van alle projec-

ten zal de capaciteit verzorging in Amsterdam 4137 intramurale plaatsen en 1356 zorgpakketten bedragen. Bovendien blijft er nog geld over om een regiofonds te vormen. Uit dit regiofonds kunnen in het kader van de modernisering AWBZ en het Grote Stedenbeleid vernieuwende projecten gericht op ouderen worden gefinancierd. Behandeling in de raadscommissie is op 7 oktober en in de gemeenteraad op 3 november

Zorg/Personeel en Organisati

Het college heeft ingestemd met het nabetalen van een bedrag van 588.000 gulden ter correctie van de afkoopsom die betaald is bij de privatisering van de Gemeentelijke Organisatie voor Verpleging en Verzorging

Economische Zake

Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag 1998 en het eerste halfjaarverslag 1999 van het clipperschip 'De Stad Amsterdam'. Tijdens de bouw zijn er op verzoek van de Randstad Groep enkele verbeteringen aan het ontwerp van het schip aangebracht die voor rekening van Randstad komen. Verder verloopt de bouw geheel volgens de (bijgestelde) begroting. Tegenvallers in het budget hebben zich niet voorgedaan en het ziet er niet naar uit dat er zich nog financiële problemen zullen voordoen. Behandeling in de raadscommissie is op 23 september

Werkgelegenhei

Het college heeft het bestedingsplan van de Werkvoorziening Regio Amsterdam (WRA-groep) vastgesteld. In februari heeft het college aan de WRA-groep een voorschot van 4,3 miljoen gulden verstrekt. Aan deze bevoorschotting was de opdracht gekoppeld om een subsidieaanvraag over de besteding in te dienen. In het plan staan de voorstellen voor verbetering in het personeels- en organisatiebeleid en de netto-opbrengsten. Behandeling in de raadscommissie is op 7 oktober

Milie

Het college stemt in met de benoeming van vier nieuwe leden voor de ACM, de Amsterdamse Commissie voor de Milieuhygiëne

Openbare Ruimt

Het college stemt in met de kredietaanvraag voor de renovatie van zes 'Kramer'-bruggen in het Amsterdamse Bos. Al eerder was onderzocht dat een groot aantal bruggen in het bos toe is aan groot onderhoud. Als eerste worden nu deze 'Kramer'-bruggen gerenoveerd. Bij de begroting 1999 is voor deze renovatie een bijdrage van 1.170.000 gulden gereserveerd in het Groen- en Parkenfonds. Behandeling in de raadscommissie is op 12 oktober en in de gemeenteraad op 3 november

Grondzake

Het college stemt in met de raadsvoordracht over het voorbereidingskrediet voor de realisatie van de oostelijke ontsluitingsweg IJburg. Het aanleggen van de weg is een voorwaarde voor het opleveren van de eerste huizen op het Haveneiland oost. Om de ontsluitingsweg op tijd gereed te hebben moet nu met de voorbereidingen worden begonnen. Hiervoor wordt het voorbereidingskrediet aangevraagd. Behandeling in de raadscommissie is op 13 oktober en in de gemeenteraad op 3 november

Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht over erfpachtuitgifte Borneolaan/C. van Eesterenlaan in het Oostelijk Havengebied. Op dit terrein wordt een nieuwbouwproject gerealiseerd met onder andere 167 vrije sectorwoningen, 202 sociale huurwoningen, 1 bedrijfsruimte, parkeervoorzieningen en een kinderdagverblijf. Aangezien de totale canon het bedrag van 1 miljoen

gulden te boven gaat wordt de erfpachtuitgifte aan de gemeenteraad voorgelegd. Behandeling in de raadscommissie is op 29 september en in de gemeenteraad op 6 oktober

Ruimtelijke Ordenin

Het college heeft kennis genomen van het Stedelijk Plan van Eisen (SPvE) van de Zuid-as RAI-fragment. In februari 1998 is het Projectbesluit RAI in het college vastgesteld. Op basis van dit projectbesluit is het SPvE voor het RAI-fragment opgesteld. Nu komt er een consultatieronde met onder andere een inspraakavond. Na verwerking van de resultaten van de consultatieronde zal het complete uitvoeringsbesluit RAI in november aan het college worden voorgelegd. Het SPvE is ter kennisneming aan de raadscommissie gezonden

Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht over de inrichting van het PEN-eiland en met het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet. Het IJmeer is aangewezen als Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) gebied. Bij het ROM-IJmeerbeleid zijn meer partijen betrokken waaronder het Regionaal Orgaan Amsterdam. Het PEN-eiland is aangewezen als een van de ROM-IJmeerprojecten. Het gebied is bestemd tot natuurgebied en met extensieve recreatie voor IJburg. Voor de realisatie hiervan is een 'Uitvoeringsplan Inrichting PEN-eiland en omgeving' vastgesteld en een 'Overeenkomst uitvoering en financiering' opgesteld. In de overeenkomst verplichten de partijen zich tot de inzet van middelen en worden de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen vastgelegd. Behandeling in de raadscommissie is op 13 oktober en in de gemeenteraad op 4 december

Het college stemt in met de bedragen voor de drie projecten: het Amsterdams Lyceum, het AWIC-terrein en het Westergasfabriekterrein. In het meerjarenprogramma Stimuleringsbudget optimalisering grondgebruik zijn enkele projectaanvragen gehonoreerd. De exacte bedragen voor deze projecten waren toen nog niet bekend. Inmiddels zijn bouwkostenadviezen voor de drie projecten afgerond. Deze bedragen kunnen worden toegezegd omdat zij nog uit het budget 1999 kunnen worden gedekt

þþ

B-BESLUITE

(routinematig; geen stukken

Binnensta

Algemene Zake


- Twee adviezen Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschriften

Bouwen, Wonen en Economi


- Twee besluiten over werving percelen

Middelen, Welzijn en Onderwij


- Besluit over advies Hoor- en Adviescommissie ex artikel 7:5 Algemene wet bestuursrecht op bezwaar.

- Personeelsbesluiten over akten van benoeming en/of ontslag

Algemeen Bestuu


- Zeven adviezen op bezwaarschriften

Onderwij


- Besluit over inzet incidentele middelen achterstallig onderhoud.
- Besluit over aanpassing bestedingsvoorstel 1998

Jeugdzake


- Besluit over subsidieverlening.

- Besluit over eenmalige waarderingssubsidie.

Diversiteitsbelei


- Besluit over subsidieverlening

Personeel en Organisati


- Brief over ongegrond verklaring bezwaar.

- Brief over toekenning gedeeltelijke vergoeding premiekosten voor pensioenopbouw.

- Twee besluiten over verlening ontslag i.v.m. privatisering.
- Twee besluiten over toekenning pensioen.

- Besluit over beëindiging huurcontract.

- Besluit over beslissing op bezwaarschriften

Spor


- Twee besluiten over waarderingssubsidie

Verkeer, Vervoer en Infrastructuu


- Besluit over machtiging directeur dIVV

Sociale Zake


- Beschikking op bezwaarschrift ingevolge Algemene wet bestuursrecht

Gemeentevervoerbedrij


- Twee besluiten over machtiging directeur GVB

Grondzake


- Besluit over machtiging directeur Gemeentelijk Grondbedrijf.
- Besluit over aankoop-besluit stadsdeel Amsterdam-Noord

Ruimtelijke Ordenin


- Besluit over positieve advisering aan Gedeputeerde Staten over goedkeuring bestemmingsplan

þþ


___

Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum


___

II. Data en agenda's openbare vergaderingen raad en raadscommissies va 22 september t/m 1 oktobe

RAA

Woensdag 22 september om 13.00 uur en, zo nodig, om 19.30 uur, raadzaa

Agend

Algemee

* Notulen van de raadsvergaderingen op 14/15 juli 1999 en op 8 september 199

* Onderzoek van de geloofsbrief van een duoraadslid van het raadslid Frankfurther (mevr. I.N. Wildschut

* Mededeling van de ingekomen stukke

* Mondelinge vragenuu

Personeel en Organisati

* Notitie van Burgemeester en Wethouders van 9 september 1999 inzake vermindering van het ziekteverzuim binnen de gemeentelijke organisatie

Luchthavenaangelegenhede

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 9 september 1999 tot instemming met de formele oprichting van ARC (Airport Regions Conference

Verkeer, Vervoer en Infrastructuu

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 9 september 1999 tot aanwijzing als grootstedelijk project van de busdoorsteek Buitenveldert-Amstelveen op het voormalige tracé van rijksweg
* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 14 september 1999 inzake de aanleg van de infrastructuur ten behoeve van de veerverbinding tussen Lelystad/Almere en Amsterda

Nutsbedrijve

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 9 september 1999 tot aankoop en verkoop en wijziging van erfdienstbaarheid van percelen ten behoeve van de renovatie van het Waterleidingkanaa
* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 9 september 1999 inzake de overdracht van het waterleidingbedrijf van de gemeente Heemstede aan de gemeente Amsterda

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 9 september 1999 tot het aangaan van een toeleveringsovereenkomst met de NV Luchthaven Schiphol voor de verwerking van afvalstoffen in de AVI-Amsterda

Monumentenzor

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 9 september 1999 inzake een negatief advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen inzake het verzoek om aanwijzing tot beschermd monument van het pand Korte Koningsdwarsstraat

Grondzake

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 9 september 1999 tot aankoop van een perceel grond, gelegen aan de Arlandaweg/Kingsfordwe

Ruimtelijke Ordenin

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 9 september 1999 tot instelling van het groeifonds Groen Zuida

Binnensta

Middelen, Welzijn en Onderwij

* Verslag van de Rekeningen-commissie van 14 juli 1999 over de jaarrekening 1998 van de Dienst Binnensta

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 9 september 1999 tot vaststelling van de jaarrekening 1998 van de Dienst Binnensta

RAADSCOMMISSIE

Woensdag 29 septembe

Verkeer, Vervoer, Infrastructuur en Sociale Zake

09.00, kamer 023

Agend

Algemee

* Openin

* Mededelinge

* Besluitenlijst openbare vergadering op 15 september 199
* Overzicht stand van zaken aangenomen motie
* Rondvraag

Verkeer (incl. Regio), Vervoer, Infrastructuu

* Schriftelijke beantwoording rondvraag vergadering op 7-7-9
* Rondvraa

Sociale Zake

* Rapporten Ombudsman eerste helft 199

* Resultaten quick scan naar haalbaarheid van het bureau SBD&
* Rondvraa

* Kabine

Volkshuisvesting, Stadsvernieuwing, Ruimtelijke Ordening en Grondzake

13.00 uur, kamer 023

Agend

Algemee

* Openin

* Mededelinge

* Vaststelling agenda vergadering op 13 oktobe
* Lijst van openstaande toezegginge

* Lijst van openstaande adressen aan de gemeenteraad over de Sector ROIB, portefeuilles V.S.R.G

* Besluitenlijst/verslag van de openbare vergadering op 15 septembe
* Rondvraa

Ruimtelijke Ordenin

* Nota 'Vestigingsbeleid voor leisurebedrijven in Amsterdam
* Intensivering ruimtegebruik bedrijfsterreine
* Voorbereiding herziening bestemmingsplan Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer (WCW

* Voordracht aan de gemeenteraad inzake het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een drietal locaties in Amstel II

Grondzake

* Voordracht aan de gemeenteraad inzake verkoop van het perceel Dusartstraat 1

* Ecologisch inrichtingsplan Telepor

* Ontwerp-beantwoording adres aan de gemeenteraad van 14-2-99 van het Waterig Amsterdams Front over waterprogramma SPvE Westerdokseilan

* Voordracht aan de gemeenteraad inzake kredietaanvraag bezoekerscentrum IJbur

* Voordracht aan de gemeenteraad inzake erfpachtuitgifte Borneolaan/C. van Eesterenlaan in het O.H.G. (voorheen De Balk
* Voordracht aan de gemeenteraad inzake kredietaanvraag parkeergarage Kavel 13 in Centrumgebied Amsterdam Zuidoos
* Voordracht aan de gemeenteraad inzake voorstel tot huur van 944 m² kantoorruimte in het pand Sarphati Plaza t.b.v. de Dienst Amsterdam Behee

* Voordracht aan de gemeenteraad inzake uitgifte in erfpacht van een terrein aan de Kingsfordweg/Arlandawe


____

De bovenstaande gegevens waren bekend op de dag voor de verschijningsdatum van deze publicatie. Inlichtingen over de definitieve agenda's van de vergaderingen van de raad en de raadscommissies kunt u enkele dagen tevoren krijgen in het Voorlichtingscentrum van de gemeente Amsterdam. Daar liggen ook de bij de vergadering behorende stukken ter inzage

Adres Voorlichtingscentrum

Stadhuis, Amstel 1, 1011 PN AMSTERDA

telefoon 624111

^


-

© gemeente Amsterdam

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie