Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluit tijdstip aftrek premies WAZ

Datum nieuwsfeit: 23-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Besluit van 23 september 1999, Tijdstip aftrek premies WAZ

Besluit van 23 september 1999, nr. DB 1999/3031M

Tijdstip aftrek premies WAZ

De plv. Directeur-Generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Inleiding

Premies ingevolge de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz) als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel j, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 worden als persoonlijke verplichtingen in aanmerking genomen op het tijdstip waarop zij betaald of verrekend zijn, door de belastingplichtige ter beschikking zijn gesteld of rentedragend zijn geworden.

In de praktijk kan zich de situatie voordoen dat belastingplichtigen belastingnadeel ondervinden als gevolg van het in aftrek toelaten van betaalde premies Waz in een ander jaar dan waarop de

premies betrekking hebben. Dit kan vooral gebeuren als in eerste aanleg een voorlopige aanslag Waz over enig jaar (al dan niet naar aanleiding van de op de aangifte verstrekte gegevens) achterwege is gebleven.

Beleid

Aan het wettelijk systeem is inherent dat de aftrek van premies Waz in het jaar van betaling in verband met het progressieve belastingtarief tot een lagere of hogere belastingvermindering kan leiden dan het geval zou zijn indien de aftrek zou plaatsvinden in het jaar waarop de premies betrekking hebben.

Aangezien gevolgen als de onderhavige onverbrekelijk zijn verbonden aan een bewust door de wetgever gekozen systeem, pleeg ik verzoeken om toepassing van de hardheidsclausule in gevallen waarin het vorenbedoelde systeem nadelig uitwerkt af te wijzen.

In de sfeer van de voorlopige aanslagen zijn dergelijke nadelige gevolgen bovendien te voorkomen door tijdig een verzoek om een voorlopige aanslag bij de inspecteur in te dienen waarbij de benodigde gegevens voor het opleggen van zon aanslag worden verstrekt. Hierdoor kan veelal nog in het kalenderjaar waarop de premies Waz betrekking hebben, een (volgende) voorlopige aanslag worden opgelegd.

Indien de belanghebbende vóór 1 november een verzoek doet om een (volgende)

voorlopige aanslag premieheffing Waz, kan hij er redelijkerwijs van uitgaan dat de gevraagde aanslag nog in het lopende kalenderjaar jaar wordt opgelegd. Hierdoor kan, uiteraard met inachtneming van tijdige betaling, een eventueel belastingnadeel als hiervoor bedoeld worden voorkomen.

Tegemoetkoming voor bijzondere situatie

Het kan zich voordoen dat een belastingplichtige tijdig, dat wil zeggen vóór 1 november

van het betreffende kalenderjaar, schriftelijk om een (volgende) voorlopige aanslag premieheffing Waz heeft verzocht doch de inspecteur daaraan geen gevolg heeft gegeven dan wel niet tijdig gevolg heeft gegeven.

Voor die situatie keur ik goed dat de inspecteurs van de Belastingdienst op verzoek van de belastingplichtige de aftrek wegens persoonlijke verplichtingen (premies Waz) verlenen in het jaar waarin deze had behoren plaats te vinden bij het tijdig opleggen (en betalen) van de voorlopige aanslag, onder de voorwaarde dat de belastingplichtige ermee akkoord gaat dat dit bedrag niet (tevens) in mindering wordt genomen in enig ander jaar.

De aftrek wordt verleend tot het bedrag van de - volgens het verzoek op te leggen, doch achterwege gebleven - voorlopige aanslag, dit evenwel tot ten hoogste het bedrag dat uiteindelijk op aanslag is verschuldigd.

Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op aanslagen Waz-premie vervangende inkomstenbelasting voor gemoedsbezwaarden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie