Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over arboconvenanten

Datum nieuwsfeit: 23-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Arboconvenanten (230999)

Arboconvenanten (230999)

Den Haag, 23-9-1999

Inleiding

De Arboconvenanten nieuwe stijl dienen voor maatwerk in het Arbobeleid te zorgen. De convenanten worden gesloten tussen overheid en (organisaties van) werkgevers en werknemers. De regering stelt voor de totstandkoming van Arboconvenanten tot en 2002 in totaal ¦ 161 miljoen ter beschikking. Inmiddels is het eerste convenant nieuwe stijl afgesloten voor de sector thuiszorg.

Inbreng

Ik dank de Staatssecretaris en zijn medewerkers voor het beantwoorden van de schriftelijke vragen.
De leden van de CDA-fractie kunnen op hoofdlijnen instemmen met de het door de staatssecretaris voorgestelde beleid ten aanzien van de Arboconvenanten. Het CDA hecht, als het gaat om regelgeving voor een sector, zeer aan overleg met desbetreffende sector. Door het afsluiten van de Arboconvenanten kan de Arboregelgeving beter worden afgestemd op de specifieke omstandigheden binnen de sector. Hierdoor wordt ook de natuurlijke bereidwilligheid om zich aan de regels te houden vergroot. De convenanten zullen het beschermingsniveau op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn voor de werknemer kunnen vergroten.

De CDA-fractie heeft echter wel nog enige vragen en opmerkingen.

De leden van de CDA-fractie zijn bevreesd dat afspraken over voorrangszorg voor werknemers onder het mom dat voorrangszorg de gezondheid van de werknemers ten goede komt- hun weg naar de Arboconvenanten zouden kunnen vinden. De CDA-fractie hecht er echter aan mede in het licht van de dubieuze plannen van de Minister van VWS ten aanzien van dit onderwerp- bij deze gelegenheid nogmaals te benadrukken dat zij voorrangszorg voor werknemers onwenselijk vindt. De toegankelijkheid van gezondheidszorg voor allen moet gegarandeerd blijven. De echte voorrangszorg is de opheffing van alle wachtlijsten, waardoor iedereen voorrang heeft. Solidariteit van werkenden met niet-werkenden mag in dat opzicht verwacht worden.

Voorts heeft het CDA vragen over de mogelijkheden van de werkgever om veel invloed te hebben op de werkomgeving indien er geen vaste werkomgeving is of deze een zeer wisselende is, bijvoorbeeld in de thuiszorg. Ook kan er sprake zijn van een meervoudig werkgeverschap volgens de Arbowet. Is elk van die werkgevers gebonden aan het convenant? Bijvoorbeeld ook degene die thuiszorg inkoopt?

De afspraken die zijn vastgelegd kunnen niet als zodanig door de arbeidsinspectie worden gehandhaafd. De staatssecretaris heeft bij de beantwoording van de vragen laten weten dat de afspraken kunnen worden vertaald in beleidsregels die wel kunnen worden gehandhaafd. Hoe gaat dat in zijn werk? Is dat een automatisme? Kunnen de bij het convenant betrokken partijen hier om vragen? Kunnen partijen, op een vergelijkbare wijze als dat bij CAOs kan, elkaar aan de afspraken uit een Arboconvenant houden? En wat zijn de mogelijkheden voor individuele werknemers of werkgevers?

De CDA-fractie hecht zeer aan draagvlak van de sociale partners. Op welke wijze geeft de regering maximale aandacht hieraan? Zowel inhoudelijk draagvlak als financieel draagvlak. De Staatsecretaris heeft ¦14 miljoen in 1999, ¦ 27,5 miljoen in 2000, ¦ 42 miljoen in 2001 en ¦ 77,5 miljoen in 2002 over voor de totstandkoming van Arboconvenanten. De eventuele meerkosten moeten door de sociale partners gedragen worden. De leden van de CDA-fractie kunnen zich voorstellen dat misschien niet iedere sociale partner even gemakkelijk kan of wil bijdragen. De Staatssecretaris acht het blijkens zijn antwoorden denkbaar dat het niet bijdragen door de sociale partners de totstandkoming van een convenant in de weg kan staan. Heeft de Staatssecretaris aanwijzingen dat in bepaalde sectoren problemen met betrekking tot het bijdragen in de kosten door sociale partners te verwachten zijn?
Voorts heeft de Staatssecretaris geantwoord dat de financiële draagkracht van een bepaalde sector geen gevolgen heeft voor de risicos die aanvaardbaar geacht worden. Anderzijds speelt bij het vaststellen van streefcijfers wel de haalbaarheid een rol. Het lijkt mij zo te zijn dat ook de financiële draagkracht van de betreffende sector van invloed is op de haalbaarheid van de te stellen normen. Hoe verhouden deze zaken zich tot elkaar?
Voor de periode na 2002 kan de Staatsecretaris nog geen inschatting geven over de door de overheid te dragen lasten voor de Arboconvenanten. Hij geeft wel aan dat de voor 2002 afgesloten Arboconvenanten financieel kunnen doorwerken tot na 2002. Een succesvol beleid ten aanzien van het aangaan van Arboconvenanten kan dus behoorlijke lasten voor de overheid met zich meebrengen. Succesvol Arbobeleid zal ook geld besparen. Maar bestaat het gevaar dat de regering terughoudender zal zijn in het pogen convenanten te sluiten, vanwege de (toekomstige) lasten?

In de nota Arboconvenanten nieuwe stijl worden op een aantal gebieden streefcijfers gepresenteerd, zoals het streven naar 10% minder werkdruk in 2003, of de keuze om bedrijfstakken waar 40% van de werknemers of 50.000 werknemers blootgesteld worden aan het arbeidsrisico voor het sluiten van een convenant in aanmerking te laten komen. Hoewel de Staatssecretaris toegeeft dat dergelijke criteria een bepaalde mate van willekeur bezitten, heeft hij voldoende kunnen rechtvaardigen waarom deze criteria gehanteerd worden. De vraag blijft evenwel voor hoelang deze streefcijfers gehanteerd moeten worden. Het voortschrijdend inzicht of de feitelijke omstandigheden kunnen het mogelijk maken dat de cijfers herzien zouden moeten worden. Wordt het beleid ten aanzien van de Arboconvenanten geëvalueerd? En worden dan de streefcijfers opnieuw bezien?

Een ander punt waarop de CDA-fractie vragen heeft betreft de bestuurlijke boete. Het FNV heeft maandag bekend gemaakt dat de arbeidsinspectie de boeten, na overleg met Justitie, fors verlaagd heeft. Is dat zo? Zijn de boetes nog wel hoog genoeg om daadwerkelijk als sanctie op niet naleven van de Arbonormen te kunnen gelden? En kan er bij Arboconvenant ook de hoogte van de bestuurlijke boete worden bepaald?

Tenslotte meent de CDA-fractie dat ook bij het sluiten van Arboconvenanten vrijwilligersorganisaties extra aandacht verdienen. Het is mogelijk dat een vrijwilligersorganisatie door een convenant geraakt wordt. Is de staatssecretaris bereid de gevolgen voor vrijwilligersorganisaties nadrukkelijk aandacht te geven bij het afsluiten van convenanten? En is hij bereid om
vrijwilligersorganisaties met raad en daad bij te staan indien de gevolgen van een convenant door een vrijwilligersorganisatie niet te dragen zijn?

Kamerlid: Theo Stroeken

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie