Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst PS Limburg

Datum nieuwsfeit: 24-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst PS van 24 september 1999

Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van de door Provinciale Staten goedgekeurde notulen bevat de formele besluitvorming en de door Gedeputeerde Staten tijdens de behandeling gedane toezeggingen.

Onderzoek geloofsbrief

Provinciale Staten besluiten tot toelating van mevr. M.J.M.M. Roling-Scholten tot lid van Provinciale Staten ter vervulling van de vacature, ontstaan door het ontslag van de heer H.J. van Keulen

Notulen

Met inachtneming van een tekstuele wijziging zijn de notulen van de vergaderingen van provinciale staten van
11 juni 1999 en 9 juli 1999 vastgesteld.

Ingekomen stukken

A.1/1 Afschrift van een brief van de heer H. Govers van de CDA fractie Stein aan de VNG te Den Haag, ingekomen d.d. 13 augustus 1999, betreffende intergemeentelijke samenwerking in de Westelijke Mijnstreek

Besluit: Dit afschrift voor kennisgeving aan te nemen

A.2/1 Uitspraak van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht van 5 augustus 1999, ingekomen d.d. 10 augustus 1999, inzake beroepen ingesteld tegen het Deelplan Kalkzandsteen ('t Rooth) van de Verordening op de Ontgrondingen in Limburg

Besluit: Deze uitspraak voor kennisgeving aan te nemen

C.1/1 Brief van de heer S. Geenjaar van het Milieusteunpunt Meerssen te Bunde, ingekomen d.d. 7 september 1999, betreffende de wijziging van bebouwingscontouren te Ulestraten

Besluit: Deze brief te zijner tijd te betrekken bij de behandeling van de streekplanwijziging open-ruimte-beleid

C.2/1 Brief van Burgemeester en wethouders van de gemeente Weert, ingekomen d.d. 17 september 1999, houdende een voorstel inzake de nota "Investeren in Samenwerking".

C.2/2 Brief van de colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Haelen, Heel, Heythuysen, Hunsel, Roggel en Neer en Thorn, ingekomen d.d. 23 september 1999, houdende een reactie op de nota "Investeren in Samenwerking".

Besluit: Deze brieven te betrekken bij de behandeling van C - 97 van de agenda.

E.1/1 Brief van de Consumentenraad van de N.V. Nutsbedrijven Maastricht, ingekomen d.d. 10 juni 1999, houdende een verzoek tot aanpassing van het Waterleidingplan Limburg.

Besluit: Deze brief te zijner tijd te betrekken bij een voorstel terzake.

E.2/1 Brief van de Gehandicaptenraad Tegelen, de Adviesraad Gehandikaptenbeleid Belfeld en het Gemeentelijk Gehandicaptenplatform Beesel, ingekomen d.d. 19 juli
1999, betreffende de achteruitgang van vervoersvoorzieningen voor gehandicapten van Traxx.

Besluit: Deze brief ter afdoening in handen te stellen van Gedeputeerde Staten en daarnaast ter agendering voor te leggen aan het presidium van de VC V+W.

F.1/1 Brief van HISWA Vereniging, Recron en Koninklijke Horeca Nederland, ingekomen d.d. 16 juli 1999, houdende een tweetal kanttekeningen bij de plannen voor de oprichting van een toeristisch bureau in Limburg.

Besluit: Deze brief ter afdoening in handen te stellen van Gedeputeerde Staten.

Mondelinge vragen

Gedeputeerde Staten hebben de mondelinge vragen beantwoord van de heer Hermans over het nieuwe mestbeleid, van de heer Bettinger over de positie van gedeputeerde Driessen als lid CDA-commissie financieel onderzoek Noord-Limburg, van de heer Dings over een mogelijk uitstel van de herindeling van de gemeenten Venlo en Tegelen en van de heer Dings over de mogelijkheid van het schrappen van de zuidelijke tak van de Betuwelijn.

Jaarverslagen

F - 359 Voorstel om het Jaarverslag 1998 van de NV Luchthaven Maastricht voor kennisgeving aan te nemen; met ontwerpbesluit

Besluit: Zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming wordt het jaarverslag voor kennisgeving aangenomen

Behandelde voorstellen

[4mI[4m [4m [4mONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN

I - 714 Voorstel inzake de verlenging van de Subsidieregelingen provinciale sportorganisaties en ondersteuning vocale kunst; met ontwerpbesluit

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard

[4mA[4m [4m [4mBESTUUR DER PROVINCIE

A - 202 Voorstel betreffende het Huis der provincies in Brussel; met ontwerpbesluit

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aanvaard, waarbij de fractie van de SP aantekening verlangt tegen aanvaarding van het voorstel te zijn

[4mC[4m [4m [4mRUIMTELIJKE ORDENING, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

C - 97 Voorstel inzake de nota "Investeren in Samenwerking", verkenning van de maatschappelijke coalitievorming en voorstellen voor richtinggevende uitspraken; met bijlagen en ontwerpbesluit

Besluit: Bij de behandeling van dit voorstel dient de fractie van de PNL een amendement in betreffende de richtinggevende uitspraken 5 en 21 (bijlage 1). De fractie van GrL dient een amendement in betreffende een stabiele bevolkingsomvang (bijlage 2). Tijdens de behandeling wordt het amendement tot nader order aangehouden. Bij handopsteken wordt het amendement van de PNL verworpen, waarbij de aanwezige leden van de PNL en SP voor aanvaarding hebben gestemd. Het voorstel wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aanvaard, waarbij de leden van de fracties van SP een OU55+/SOL aantekening verlangen tegen aanvaarding te zijn.

[4mJ[4m [4m [4mFINANCIËN DER PROVINCIE

J - 771 Voorstel aangaande de financile aanpassingen met betrekking tot de provinciale musea; met ontwerpbesluit en 25e aanpassing van de begroting 1999

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard

Motie

Vreemd aan de agenda wordt door het CDA namens alle fracties een motie ingediend betreffende de aangekondigde bezuiniging bij de Open Universiteit (bijlage 3). Na beraad wordt de motie zonder hoofdelijke stemming aanvaard, waarbij de heer Van Keulen aantekening verlangt zich van stemming te hebben onthouden.

Voorlopige agenda's

Provinciale Staten hebben de voorlopige agenda's voor hun vergaderingen van 29 oktober, 11 en 12 november en 17 december 1999 voor kennisgeving aangenomen. De voorzitter deelt hierbij mee, dat de leden er rekening mee moeten houden, dat op 10 december een extra vergadering van Provinciale Staten kan worden belegd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie