Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwikkelingstrajecten Brede Schoolbeleid in Leiden

Datum nieuwsfeit: 27-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leiden

27 september 1999

Frits Bruins

071-5165213

Ontwikkelingstrajecten Brede Schoolbeleid in Leiden 1999 - 2002

Op dinsdag 21 september jl. heeft het college van Burgemeester en Wethouders de nota Ontwikkelingstrajecten Brede Schoolbeleid in Leiden 1999 - 2002 vastgesteld. In deze nota geeft het College haar visie op de ontwikkeling van brede scholen in de komende jaren. Op woensdag 29 september a.s. zal de raadscommissie voor Onderwijs, Veiligheid, Zorg en Emancipatie haar advies over de nota uitbrengen.

De nota is tot stand gekomen na intensief overleg met de Leidse schoolbesturen, in het bijzonder het bestuur van de Protestants-Christelijke Schoolvereniging Leiden (PCS), het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Leiden (SKOL) en het Bureau Openbaar Onderwijs Leiden. Bovengenoemde schoolbesturen hebben een positief advies uitgebracht over de inhoud van de nota en ondersteunen daarmee de in de nota beschreven beleidsrichtingen.

Korte samenvatting van de nota
Allereerst is in de nota het beleidskader voor de ontwikkeling van brede scholen in Leiden beschreven. Bij de vormgeving van brede scholen zal de nadruk onder andere liggen op het vergroten van sociale competentie bij kinderen, het stimuleren van participatie van kinderen via opvang en vrijetijdsvoorzieningen, en verbreding van de zorg voor kinderen. Met betrekking tot de uitwerking van brede schoolbeleid in Leiden zijn drie hoofdrichtingen geschetst.


1.Allereerst zal het huidige experimentenbeleid NSA (Naschoolse Activiteiten), waar een groeiend aantal Leidse basisscholen in participeert, worden omgevormd tot brede schoolbeleid en daarmee structureel van aard worden.Om uitbreiding naar meer scholen mogelijk te maken heeft het College een aanvullend budget vastgesteld.Vervolgens worden in de nota twee concrete initiatieven voor de ontwikkeling van brede scholen voorgesteld.


2.het starten van een onderzoek om te komen tot de oprichting van één onderwijsvoorziening in Leiden Noord. Het College beschouwt de onderwijssituatie in Leiden Noord als zorgelijk, met name de tendens naar versmalling van het onderwijsaanbod door sluiting van scholen (recentelijk de Parkschool) en de negatieve gevolgen daarvan. Het College ziet tegelijkertijd een duidelijke kans liggen in een bondgenootschap met alle betrokkenen in Noord: schoolbesturen, de betrokken scholen, ouders en maatschappelijke organisaties, mede op basis van de goede resultaten van het Onderwijsvoorrangsbeleid en van het Grotestedenbeleid (en het daarmee samenhangende Wijkontwikkelingsplan voor Leiden Noord). In de opvatting van het College biedt het instrument brede school goede aanknopingspunten om, door een meer integrale aanpak, de ontwikkelingskansen van kinderen in het basisonderwijs in Noord te vergroten.


3.het starten van een onderzoek om te komen tot de oprichting van een brede school in de nieuw te bouwen wijk in Roomburg. In Roomburg zal in de komende jaren een nieuwe woonwijk worden ontwikkeld. Het College ziet hier uitstekende kansen om een brede school te ontwikkelen. Het PCS-bestuur, het bestuur van de SKOL en het Bureau Openbaar Onderwijs hebben aangegeven mogelijkheden te zien om, in het licht van de voorgenomen vestiging van dependances in de wijk door genoemde besturen, bij de realisatie daarvan een intensief samenwerkingsverband aan te gaan.

Naast onderzoek naar de mogelijkheid om dit samenwerkingsverband in fysiek-ruimtelijk opzicht gestalte te geven, zal tevens worden onderzocht hoe -met het concept van de brede school als uitgangspunt- meer inhoudelijke dwarsverbanden gelegd kunnen worden. Hierbij wordt gedacht aan onder andere het realiseren van voor- en naschoolse opvang en naschoolse activiteiten.

Intentieverklaring
Het College, het PCS-bestuur, het bestuur van de SKOL en het Bureau Openbaar Onderwijs zullen, met betrekking tot het onderzoek naar de vestiging van brede scholen in Leiden Noord en Roomburg, op korte termijn een Intentieverklaring ondertekenen. Deze Intentieverklaring treft u als Bijlage in de nota aan.

Nadere informatie bij:

* Hans Baaijens, wethouder Onderwijs, Veiligheid, Zorg en Emancipatie, stadhuis Leiden, tel.: 071-5165016
* Bureau Protestants Christelijke Schoolvereniging, de heer G.Visser, directeur, tel.: 071-5126341

* Stichting Katholiek Onderwijs Leiden, mevrouw L. van Aubel, tel.: 071-5166600

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie