Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over geweld op scholen

Datum nieuwsfeit: 27-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Geweld op scholen (270999)

Geweld op scholen (270999)

Den Haag, 27-9-1999

Informatie aan de leden

Op 17 maart jl kwamen de resultaten in de media van een onderzoek dat in juni 1998 de veiligheid op scholen in Amsterdam-Oost analyseert. Die resultaten waren alarmerend: 1/3 van de scholieren en 1/5 van de docenten bleken slachtoffer te zijn van grof fysiek en/of psychisch geweld. Van de scholieren gaf 40% aan zelf één of meerdere zware overtredingen te hebben begaan en zou voorts 10% van de leerlingen gewapend in de klas zitten. Samen met Theo Rietkerk (woordvoerder GSB) heb ik hierover schriftelijke vragen gesteld aan van Boxtel, Korthals, Peper en Hermans. Op verzoek van de vrz. van de vaste kamercommissie OCW is het onderzoeksrapport separaat aan de Kamer verzonden. Dit ligt nu voor ter bespreking waarbij de staatssecretaris verwijst naar de antwoorden op onze vragen.

Inbreng op hoofdlijnen:

De berichten over geweld en wapenbezit op scholen zijn ernstig. Al vanaf 1995 loopt de campagne "de Veilige School" die veel narigheid aan het licht heeft gebracht. Wanneer de staatssecretaris van onderwijs zegt dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor het veiligheidsbeleid op school, dan moeten scholen ook de middelen en de bevoegdheden krijgen om dat waar te maken. De bevoegdheid om hardnekkige raddraaiers van school te verwijderen, de bevoegdheid om spullen af te pakken die als wapen gebruikt kunnen worden, zoals afgevijlde schroevendraaiers, het schoolmaatschappelijk werk moet heringevoerd worden, al in het basisonderwijs: elke school heeft recht op een leerling-ouder coördinator. Daarvoor is extra financiering nodig: scholen betalen nu oplossingen uit reguliere formatiegelden. Aan lange termijn oplossingen werken is ook hard nodig, maar allereerst moeten nu en heel direkt de scholen geholpen worden waar het niet meer veilig is voor leraren en leerlingen.

Kanttekeningen bij het huidige beleid:

Het CDA is van mening dat de school een veilige plek voor kinderen èn leerkrachten moet zijn. Ondanks allerlei campagnes en projecten blijkt dat in de praktijk helaas niet het geval.
De uitkomsten van het onderzoek in Amsterdam zijn bijzonder zorgelijk. Het rapport is inmiddels meer dan één jaar oud, en nog steeds is de situatie ernstig: per jaar meer dan 150.000 delicten door scholieren, 2/3 van hen is slachtoffer geweest. Van slachtoffer worden ze makkelijker weer zelf dader, het gaat door alle schoolniveaus en schoolpopulaties heen. Inmiddels weten we dat ook andere steden met dezelfde problemen te kampen hebben en dat er door scholen samen met politie, lokale politiek en het Openbaar Ministerie keihard aan oplossingen gewerkt wordt. Onveiligheid op school is uit de taboesfeer gehaald. Nu komt het erop aan dat scholen niet alleen een dankjewel krijgen, maar ook geholpen worden bij hun initiatieven door betrokken ministeries.

Veiligheid op school is niet een zaak die zich tot het schoolplein beperkt, het is in de eerste plaats een samenlevingsvraagstuk. Veiligheid is vooral een zaak van kennen en gekend worden. Er zijn scholen waar de menselijke maat volstrekt weg is. Het ontbreken daarvan leidt tot afzijdigheid, niet betrokken zijn en niet verantwoordelijk voelen. Tot onveiligheid dus. Het CDA is tegen leerfabrieken waarin de leerling een nummer is, niet meetelt. Het CDA ziet dan ook niets in externe beveiligingsambtenaren op scholen (Gouda). Liever geld voor concièrges en schoolmaatschappelijk werkers en aandacht voor pedagogische kleinschaligheid. Daarnaast gaat de nadruk die in onze maatschappij, en ook door dit kabinet, gelegd wordt op presteren en kennisvakken ten koste van de aandacht voor sociale en maatschappelijke vorming. De nadruk op goede scores bij de cito-toetsen en kwaliteitskaarten, leidt de aandacht af van de zo noodzakelijke discussie over de toenemende invloed van sociale en psycho-sociale aspecten in het onderwijs: kinderen nemen hun eigen en samenlevingsproblemen mee de school binnen. De school kan niet voor alles een oplossing bieden. Wanneer zoals nu blijkt, leraren en leerlingen de dupe zijn van onveilige situaties, is onmiddellijk handelen noodzakelijk. Afschuiven door te zeggen dat er aan integraal beleid gewerkt wordt, er plannen voor de toekomst zijn, is hier echt misplaatst.

Integrale aanpak: al successen geboekt?

Hoewel de indruk wordt gewekt in de beantwoording van de schriftelijke vragen, dat er sprake is van een integrale aanpak die vruchten afwerpt, spreken scholen en gemeenten daar zelf niet altijd positief over. Er zijn heel wat horden te nemen in een woud van wet- en regelgeving. Enerzijds worden scholen opgeroepen zelf beleid te ontwikkelen, anderzijds zijn zij sterk afhankelijk van overheidsdiensten, politie en justitie. Er is sprake van een reeks aan geïsoleerde maatregelen die niet met elkaar in verband gebracht worden. Is het mogelijk een totaal overzicht te krijgen van de lopende campagnes, projecten, beleidsintensiveringen en notities rondom deze problematiek en de resultaten ervan? Hoe hangen zij precies met elkaar samen? In plaats van praktische oplossingen is er eerder sprake van een toenemende bureaucratische rompslomp die vertragend werkt. Iedereen lijkt ook zelf het wiel uit te moeten vinden: uitwisseling van goede ervaringen is er niet of nauwelijks. Niet tussen scholen onderling en ook niet tussen gemeenten. Kan dat niet met wat hulp van bijvoorbeeld uw ministeries georganiseerd worden? Zijn er voorbeelden van "good practise" die in beeld gebracht kunnen worden?

Geweld op scholen: niet alleen in de grote steden Er is onderscheid te maken tussen de mogelijkheden die G25 gemeenten hebben in financiële en beleidsmatige zin en de overige gemeenten, waarbij, zo zegt ook de staatssecretaris, er geen verschil lijkt te zijn tussen de problematiek in een grote of kleine stad. Volgens het CDA is niet de grootte van de gemeente maatgevend voor het zoeken naar een oplossing, maar de mate waarin zich een probleem voordoet. Grootstedelijke problemen kunnen net zo goed op het platteland voorkomen, hoe komt men daar aan de benodigde gelden? In hoeverre speelt het plan "Voortijdig Schoolverlaten" een rol bij de campagne "de veilige school"? En wanneer komt er een evaluatie van de landelijke campagne "De veilige school"?
Kunnen we binnen korte tijd een volledige analyse van de uitwerking van de aanbevelingen van de commissie Van Montfrans tegemoet zien?

Veiligheid op school: een zaak van duidelijke afspraken tussen school, ouders en leerlingen. Schoolcontracten kunnen daarbij uitkomst bieden.

Ouders blijven altijd de eerst verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Het CDA schrijft hen nooit af, ook niet wanneer de problemen met hun kind zo groot geworden zijn dat zij niet meer gemotiveerd zijn die verantwoordelijkheid te nemen. Er moeten directe lijnen liggen tussen school, probleemjongeren en hun ouders. Daarmee zou een schoolmaatschappelijk werker belast moeten worden. Hoe denken de bewindspersonen over het opnieuw invoeren van het schoolmaatschappelijk werk, ook op de basisschool? Wat moet er nu gebeuren met leerlingen die niet meer op school te handhaven zijn doordat zij een bedreiging vormen voor medeleerlingen en leraren? Het CDA vindt dat er mogelijkheden moeten zijn om hen van school te verwijderen en hen in een leertraject onder te brengen dat voor hen geschikt is. Begin dit jaar heb ik samen met collega Mosterd aan de staatssecretaris vragen gesteld over de mogelijkheid om leerlingen van school te verwijderen want scholen lieten weten geen uitweg meer te zien. Leerlingen bleven zich ernstig misdragen onder het motto" "Zie maar dat je me wegkrijgt". Uit de beantwoording van onze vragen maak ik op dat er volgens de staatssecretaris in feite geen mogelijkheid tot verwijdering bestaat wanneer geen andere school tot opname bereid is. Hoe moeten scholen met hardnekkige raddraaiers volgens haar handelen? Mijn fractie is voor een gesloten traject: geen enkel kind mag op straat belanden, scholing en begeleiding blijven juist voor die kinderen van levensbelang. Maar dan wel aangepaste scholing. Is die er voldoende? Of zijn er al tekorten in het aanbod? Wat kan daar aan gedaan worden? In Rotterdam lopen succesvolle projecten die uitkomst bieden. Zij mogen niet vanwege geldgebrek aan hun eigen succes ten onder gaan.

Veiligheid: een goede samenwerking tussen school en politie Van scholen horen we goede berichten over adoptie door een wijkagent: hij kan gebeld worden bij problemen. Toch zijn er ook klachten: de politie heeft erg weinig tijd: lik op stuk is nodig en dus niet maanden later pas een zaak laten voorkomen. Naast het school-adoptieplan zijn er andere samenwerkingsvormen waaronder convenanten afgesloten tussen basiseenheden van regionale politie korpsen en de scholen in de buurt. Scholen geven aan dat zij betrokken willen worden bij de aanhouding van leerlingen. Communicatiesystemen werken nu langs elkaar heen. Er zijn scholen die met een eigen registratie een begin hebben gemaakt waaraan de VMBO-zorgteams worden gekoppeld. Zij zeggen behoefte te hebben aan professionele ondersteuning maar daarvoor de middelen niet te hebben. Kan de stas. Daar wat aan doen? Het gaat er om dat de verantwoordelijkheden van het lokaal bestuur en het bevoegd gezag van scholen wordt erkend en gefaciliteerd.
Kunnen de betrokken bewindslieden deze verschillende varianten van samenwerking school-politie in kaart brengen, tegen het licht houden en goede voorbeelden landelijk presenteren?

Wapenwetgeving maakt het scholen lastig Afpakken van een afgevijlde schroevendraaier gaat niet zo maar, ook niet wanneer een leerling daar anderen mee bedreigd heeft.
De huidige wetgeving inzake wapens en munitie is ingewikkeld en in de praktijk niet eenvoudig toe te passen. Met name waar het gaat om welke wapens toegestaan en welke wapens verboden zijn. Bij wapenbezit op school gaat het vooral om steekwapens. Sommige steekwapens van een bepaalde lengte en bepaalde uitvoering zijn volgens de wet verboden, andere toegestaan. Daarnaast is er de regel dat sommige voorwerpen die "naar aard en omstandigheden" als wapen gebruikt (kunnen) worden ook niet toegestaan zijn. In Rotterdam is men met het OM overeengekomen dat, wanneer scholen in hun schoolreglementen of leerlingenstatuten bepaalde voorwerpen verbieden (het gaat vooral om zakmessen en andere steekvoorwerpen), het OM dit verbod van de school interpreteert als de in de wet bedoelde "aard en omstandigheden". Het komt er dus op neer dat door het schoolverbod een ongewenst voorwerp een verboden wapen in de zin der wet kan worden. Het CDA pleit ervoor om deze interpretatie van de wapenwetgeving een stevige wettelijke basis te geven. Dit beperkt de onzekerheid die de huidige afspraken omgeven en maakt landelijke toepassing mogelijk. Zijn er al eerste resultaten te melden van de Rotterdamse campagne: "Op onze school zijn alle wapens verboden"? Mij is bekend dat het in Rotterdam gemaakte voorlichtingsmateriaal door verschillende scholen en korpsen buiten Rotterdam zijn opgevraagd. Is het mogelijk ook dit voorbeeld landelijk te presenteren, bijvoorbeeld met inzet van Postbus 51 middelen?

Tot slot:
Integraal beleid wordt op lokaal niveau voortvarend vorm gegeven maar hier in Den Haag is het een graag en veel gebruikt politiek toverwoord. Het lijkt te betekenen dat we van project naar project hollen zonder dat we echt weten wie waar voor verwantwoordelijk wordt gehouden. Bij urgente problemen zoals geweld op scholen mogen we niet blijven steken in de opmerking dat "er aan gewerkt wordt". Integraal beleid moet ook slagvaardig beleid zijn en snel oplossingen kunnen bieden. Het CDA verwacht dan ook dat deze bewindslieden in dit overleg aangeven tot welke concrete acties zij zullen komen.

Kamerlid: Clémence Ross-van Dorp

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...