Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Extra commissievergadering over bibliotheek Maassluis

Datum nieuwsfeit: 28-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.213
Datum: 28 september 1999

Extra commissie over bibliotheek

Op donderdag 30 september 1999 is er om 18.00 uur in zaal de Buijs van het stadhuis een extra gecombineerde vergadering van de commissies voor onderwijs c.a. en financiën c.a.

Het huidige gebouw van de bibliotheek stamt uit 1975 en is destijds gerealiseerd voor een verzorgingsgebied van 15.000 inwoners. Het lag in de bedoeling om de overige inwoners te bedienen middels filialen. Van dat laatste is het nooit gekomen. Vergelijkbare cijfers uit eerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat een goede bibliotheekvoorziening in Maassluis zo'n 1.800 m2 aan ruimte nodig heeft. Bij de bouw van een nieuwe bibliotheek kan deze ingericht worden naar de huidige maatstaven, overzichtelijker en logischer. De afgelopen jaren is een aantal mogelijkheden en locaties voor nieuwbouw van de bibliotheek onderzocht.

Locatie Uiverlaan
In mei van dit jaar werd besloten af te zien van de bouw van een nieuwe bibliotheek naast het stadhuis. In plaats daarvan werd gekozen voor nieuwbouw op de huidige locatie aan de Uiverlaan. Het bureau Kraaijvanger-Urbis uit Rotterdam heeft voor de bouw van een nieuwe bibliotheek op de locatie Koningshof een voorlopig ontwerp gemaakt. Het ontwerp bevat een markant hoekgebouw op de locatie van de huidige bibliotheek die gesloopt wordt. De begane grondvloer blijft gehandhaafd en wordt gebruikt voor de nieuwe bibliotheek. De leeszaal en andere publieke ruimten blijven op de begane grond bestaan en liggen aan de pleinzijde van het gebouw. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid de bibliotheek als openbaar gebouw naar de stad toe te etaleren. De administratieve ruimten worden gesitueerd op de 1e verdieping.
De publieke ruimten worden zo ingedeeld dat het mogelijk wordt om de ruimten afzonderlijk open te stellen voor bijvoorbeeld lezingen, tentoonstellingen manifestaties e.d.

Tijdelijke huisvesting
Gedurende de bouw van de nieuwe bibliotheek moet er voor tijdelijke huisvesting worden gezorgd. Hiervoor heeft het college in principe het vrijkomende schoolgebouw aan de Ibisstraat uitgekozen. Dit gebouw heeft voldoende oppervlakte voor zowel de collectie, als de administratie. De kosten om het schoolgebouw geschikt te maken voor de bibliotheek worden geraamd op f. 50.000,--. Vanaf 10 juli 2000 is het beschikbaar.

Investering
De totale investering voor de bouw van een nieuwe bibliotheek aan de Uiverlaan wordt geraamd op f. 5.5 mln. Eind 1995 stelde de raad reeds een bedrag van f. 3,- mln. beschikbaar. In 1997 werd dit bedrag omgezet in een zgn. bestemmingsreserve; dit betekent dat het bedrag wordt gereserveerd met een vaste bestemming, in dit geval een nieuwe bibliotheek. Bij een bestemmingsreserve wordt de gespaarde rente toegevoegd aan het vastgezette bedrag. Sinds 1997 is het bedrag dan ook gestegen en aan het eind van 1999 zal het vermoedelijk f. 3,5 mln bedragen.
Voor de nog benodigde f. 2,- mln. stelt het college van B en W voor dit bedrag beschikbaar te stellen uit de algemene reserve. Een andere optie is een jaarlijks bedrag van f. 130.000,-- (40-jarige annuïteit, rente 6%) tot uitdrukking te brengen op de gemeentebegroting. Omdat dit een jaarlijkse lastenverzwaring betekent, én de meerjarenbegroting al enigszins onder druk staat, stelt het college voor om net als bij het besluit van de raad om ten behoeve van de nieuwe bibliotheek een eenmalige investering te doen, ook nu weer op dezelfde wijze te investeren en het bedrag van f. 2,-- mln. te ontrekken aan de algemene reserve.
Het beleid met betrekking tot de reservepositie is er in beginsel op gericht dat een (vrij beschikbare) algemene reserve wordt gevormd ter groote van het (jaarlijks bij te stellen) risicoprofiel. In de (concept)begroting 2000 meldde het college dat het risicoprofiel 'met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid' kan worden bijgesteld. De komende maanden zal dan ook een doorlichting plaatsvinden van alle (bestemmings)reserves en voorzieningen. De verwachting is dat het doorlichten van de reserves en de voorzieningen een positief resultaat zal opleveren en dat de (vrij beschikbare) algemene reserve eind dit jaar of begin volgend jaar (minimaal) f. 21,-- mln. (was f. 17,4 mln.) zal bedragen, terwijl het risicoprofiel zal dalen tot (maximaal) f. 18,-- mln. (was f. 23,-- mln.). De vrije marge bedraagt dan f. 3,-- mln., dat in 2000 éénmalig kan worden benut. Het college stelt voor om hiervan f. 2,-- mln. over te boeken naar de bestemmingsreserve nieuwbouw bibliotheek.

Koningshof
De nieuwbouw van de bibliotheek heeft bouwkundige consequenties voor het gebouw de Koningshof. De Koningshof is eigendom van de stichting Ontmoetingscentrum Maassluis-West. In het afgelopen jaar is getracht de dialoog met de kerkelijke partners op gang te brengen over de toekomstige mogelijkheden van Koningshof, de renovatie daarvan en de rol van de huidige partners daarbij.
Burgemeester en wethouders hopen dat de kerkelijke partners op korte termijn hun standpunt kenbaar maken over het toekomstige gebruik van het zalencentrum, de mogelijkheden tot renovatie en de toekomstige eigendomsverhoudingen.

De RK kerk heeft laten weten de voorkeur te geven aan één nieuw kerkgebouw op een herkenbare plaats in het centrum van de gemeente. In overleg met vertegenwoordigers van de RK kerk zijn verschillende locaties onderzocht. De conclusie is dat de 'groene driehoek' (dit is naast de Toevlught) wellicht mogelijkheden biedt voor de bouw van een RK kerk. Hierover wordt op korte termijn verder gesproken.

Inspreken
Op onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan, kan worden ingesproken. Belangstellenden die gebruik willen maken van het inspreekrecht dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn.

Ter inzage
De bij de agendapunten behorende vergaderstukken zijn voor iedereen in te zien in de speciale commissiemap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis.

Laatste wijziging: 28 September 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie